Školní  vzdělávací  program

pro předškolní vzdělávání

KOUZELNÉ BRÝLE

Motto:

 

Děti  potřebují  na  nelehkou  cestu  dobrou  výzbroj

Jasná  měřítka  a  schopnosti  rozlišovat  mezi  dobrem  a zlem

 Vytříbený  cit  pro  skutečné  hodnoty  a nosné  tradice

 Svobodné  tvůrčí  myšlení, aby  vytvářely  nové  formy  života  a  dobývaly  nové  životní  prostory

 Logiku  srdce, aby  nacházely  lidsky  přijatelnější  rozhodnutí,  než  jaká  programuje  počítač

 Sílu  vůle  a  zatížitelnost, stejně  tak  jako  připravenost  snášet  krize  bez  ztráty  odvahy

 Naději  na  životní  prostor

 Úctu  před  vyššími  zákony, které  patří  k řádům  stvoření. To  znamená  podle  okolností  omezit  vlastní  svobodu  při  svobodomyslném  rozhodování

Připravenost  otevřeně  vyjadřovat  pocity, neutíkat  před  konflikty  s ostatními, přijímat  usmíření  a  solidarizovat  se

 Schopnost  milovat, to  znamená  milovat  své  bližní jako  sám sebe

                                                                       

                                                                                                                           Jiřina  Prekopová

 

 

Vize, ze kterých náš ŠVP vychází

 

  •  učit děti životnímu umění dívat se a vidět – očima, rozumem, srdcem
  • v vést děti k tomu, aby si všímaly, že situace a děje kolem nich nejsou neměnné, ale je možné je ovlivňovat, tvořit, přetvářet
  •  pokud je to možné, používat srovnání současného stavu s pohledem „Kouzelnými brýlemi“ a hledat možnosti, jak nejlépe uspořádat věci, děje a vztahy tak, jak bychom si přáli, aby fungovaly
  •  vytvářet u dětí pozitivní vědomí lepšího světa

 

NAUČME SE VIDĚT, ŽE ŽIVOT MÁ VÍCE KLADŮ NEŽ ZÁPORŮ

                           Dale Carnegie

 

 

Charakteristika vzdělávacího obsahu

 

Vzdělávacího obsah školního vzdělávacího programu „KOUZELNÉ BRÝLE“ vychází z RVP PV, z výše uvedených vizí, dále z evaluace ŠVP „Barevný svět“ a především z poznatků a zkušeností s výchovou a vzděláváním dětí v atmosféře současné společnosti.

 

Cílem našeho ŠVP PV je vychovat člověka, který se umí orientovat ve světě kolem sebe, váží si sebe sama, ostatních lidí, životního prostředí a přírody a pro kterého je prioritou být a ne mít. Je to cíl velmi vysoký, ale pouze směřováním k němu je možné ovlivnit současnou společnost k pozitivním změnám.

 

Jednou z cest k naplňování tohoto cíle je mimo jiné také vzdělávací obsah. Ten je tvořen níže uvedenými pěti hlavními tématy. Každé téma v sobě zahrnuje určitý okruh vzdělávací nabídky, toho s čím chtějí učitelky děti seznámit a v tomto okruhu jim poskytnout vědomosti, dovednosti, návyky, rozvíjet jejich schopnosti a především předat pozitivní hodnoty morálně – etického života. Je samozřejmé, že se v integrovaném bloku jednotlivá témata mohou prolínat a vzájemně doplňovat.

 

Témata vzdělávacího obsahu „Kouzelné brýle“

 

1.     Vidím sebe, tebe, nás

2.     Dívám se na přírodu kolem nás

3.     Dívám se na svět lidí

4.     Vidím, co mi prospívá

5.     Dívám se do světa fantazie

 

 

Ve všech tématech půjde především o předávání poznatků hravou formou, využívat možností, aby děti k poznatkům došly vlastní činností – metodami prožitkového, popř. kooperativního učení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.