PONDĚLÍ 27. 5. - ROZLOUČENÍ S BAZÉNEM, NÁVŠTĚVA VODNÍČKA TYRŠOVÁČKA - V RÁMCI DOPOLEDNÍHO PROGRAMU V MŠ

 

ÚTERÝ 28. 5.  – DOPRAVNÍ DEN  - DĚTI SI PŘIVEZOU SVOJE DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY (KOLA, KOLOBĚŽKY, ODRÁŽEDLA), KTERÉ BEZPEČNĚ OVLÁDAJÍ, PŘILBU, SPORTOVNÍ OBLEČENÍ I OBUTÍ. VŠE SE USKUTEČNÍ ZA PŘÍZNIVÉHO POČASÍ.  NÁHRADNÍ PROGRAM: „KINO U RYBIČEK“, MINIDISCO,

 

STŘEDA 29. 5.  – NÁVŠTĚVA HASIČŮ V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU

 • POUZE PRO NEJSTARŠÍ A MLADŠÍ DĚTI, NEJMLADŠÍ DĚTI  ZŮSTÁVAJÍ V MŠ A NETÝKAJÍ SE JICH TYTO INFORMACE
 • PŘIVEĎTĚ DĚTI DO 7.15, POTÉ ODCHÁZÍ DĚTI NA SVAČINU A NA LINKOVÝ AUTOBUS SMĚR RK. NÁVRAT NA OBĚD. S SEBOU POHODLNÉ SPORTOVNÍ OBLEČENÍ.

30. 5. ČTVRTEK – DEN DĚTÍ V DDM –VERUNKA SE ŠTĚPÁNKOU PRO NÁS  PŘIPRAVÍ ZÁBAVNO – POUČNÉ DOPOLEDNE PLNÉ HER A ZÁBAVY K NAŠEMU EKOLOGICKÉMU PROJEKTU. NÁVRAT DO MŠ NA OBĚD.


TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

2018 – 2019

II. TŘÍDA – RYBIČKY

 

 

 

„PLAVBA MOŘEM ŠŤASTNÉHO DĚTSTVÍ“

 

PANÍ UČITELKY: Bc. Anna Kotlářová

                             Iveta Vašatová, DiS.

 

Charakteristika, cíle a pedagogické záměry našeho Třídního vzdělávacího programu pro školní rok 2018 - 2019

  

 

Předškolní období našich dětí chápeme jako celoživotní základ a uvědomujeme si, že vše, co do dítěte v tomto věku vložíme, dává prostor pro jeho budoucí růst.

Aby dítě mohlo přijímat informace, potřebuje k tomu pozornost, postřeh, soustředěnost, ale i prožívání a schopnost vybrat si z informací, které dítě obklopují, ty, jenž jsou pro další vývoj důležité.

Velkou úlohu sehrává podnětné prostředí, citové a materiální zázemí, ale také kontakt s vrstevníky a pocit sounáležitosti.

Našim cílem je vychovat citlivého a vzdělaného jedince, a aby děti získaly základy klíčových kompetencí.

Vycházíme z toho, že každý člověk, pokud chce ve svém životě někam směřovat či něco dokázat nebo být „jen“ spokojený, musí začít sám u sebe. Poznávat sám sebe, své přednosti, nadání i své rezervy, respektovat sám sebe, brát se i s chybami či nedokonalostmi, učit se mít rád sebe sama a teprve potom může mít rád druhé, svět, život. To bychom rády nabídly i dětem.

 

Hlavní principy, které uplatňujeme v našem TVP

 • vážíme si života
 • respektujeme každou živou bytost a chráníme její individualitu
 • přistupujeme k dětem šetrně, vlídně, klidně, pohodově, tak jak je to i nám příjemné
 • dáváme prostor k tomu, aby každé z dětí mohlo poznat samo sebe a být se sebou spokojené
 • domníváme se, že prvních sedm let života je rozhodujících, dětství je pro nás obdobím, kterému je třeba věnovat zvláštní pozornost
 • děti jsou našimi partnery, účastní se našeho programu, náplně dne a tím se připravují na organizování, plánování ve své dospělosti
 • prostředí třídy dotvářejí hojně děti, tak aby se cítily ve třídě dobře
 • respektujeme prožívání dítěte, pokoušíme se nehodnotit zda jsou jeho emoce (např. při hře) správné či špatné – dětem věříme
 • při práci využíváme moderních metod vyprávění, vysvětlování, výkladu učitelky, práci s textem, rozhovory, experimenty, praktické, aktivizující, komplexní a hru. Dále využíváme forem přímo či nepřímo motivovaných pedagogem (spontánní a záměrné učení) v menších skupinách, individuálně a frontálně
 • snažíme se děti hodně povzbuzovat, chválit
 • přejeme si děti do ničeho nenutit, v konfliktních situacích vedeme děti, aby se domluvily, byly zodpovědně
 • připravujeme děti na vstup do školy a do života především po stránce emoční a sociální
 • chvil strávených s dětmi si vážíme, obohacují nás
 • nabízíme dětem různé tradiční oslavy, ale i obyčejné okamžiky v průběhu dne jsou pro nás malou oslavou, radostí
 • inspirujeme se v přírodě, upřednostňujeme přírodní materiály
 • snažíme se prožívat každou chvíli našeho života, žít teď
 • učíme se společně brát vše pozitivně
 • nesuplujeme rodinu, důvěřujeme rodičům, že se chovají k dětem láskyplně, podle svých možností. Prohlubujeme vazby dětí ke své rodině
 • přejeme si vytvořit pěkný vztah k rodičům, naslouchat jim, informovat je o dětech, aby tak mohli poznávat své děti i v době, kdy s nimi nejsou. Ideální je vztah vzájemné důvěry
 • neslibujeme zázraky

 

Cíl našeho TVP

Spokojené, zdravé dítě, které má rádo svět a cítí se uvnitř sebe hezky. Snažíme se o rozvoj dítěte v celé šíři, o rozvoj osobnosti dítěte, jeho duševní vyrovnanost, spokojenost a citovost, o rozvoj tělesné zdatnosti a zdravého životního stylu, snahu chtít poznávat a učit se novému, pomáhat se orientovat se v základních normách a hodnotách naší společnosti.

Stěžejní cíle našeho TVP jsou: JISTOTA, PESTROST, ZASTAVENÍ, ČINORODOST, ŽIVÉ ZAKOTVENÍ, které budeme u dětí rozvíjet v našich tematických celcích.

Jako prioritní cíl, který chceme rozvíjet u dětí v naší třídě je rozvoj pohybových dovedností a zdravého životního stylu – každý námořník by měl mít dobrou fyzickou kondici …

 

 

Formy a metody vzdělávání

       Formy a metody vzdělávání volíme s ohledem na potřeby jednotlivých dětí. Zajišťujeme podpůrná opatření v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

       Nabídka činností obsahuje prvky hry a tvořivosti. Naplňování cílů TVP probíhá především v reálném prostředí, využíváno je situační učení. Děti motivujeme k objevování a přemýšlení. Povzbuzujeme je k řešení problémů, experimentování. Diferencujeme náročnost kladených požadavků s ohledem na možnosti a potřeby každého jedince, a to mladších tří let i dětí v posledním ročníku MŠ.

Každému poskytujeme ve vzdělávání potřebnou podporu. K realizaci našich cílů využíváme především metod prožitkového a kooperativního učení hrou. Uplatňujeme promyšlenou motivaci ve snaze zvýšit aktivitu dětí i jejich zájem o nabídku činností.

Ve vzdělávání se opíráme o přímé zážitky dětí, podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat.

      Volíme aktivity řízené i spontánní a dbáme na jejich vyváženost.

      Jednáme s vědomím, že představujeme příklad pro děti.

 

 

CO BUDU U RYBIČEK POTŘEBOVAT:

 • Oblečení do třídy + náhradní oblečení
 • Pyžamko, nebo noční košilku
 • Vhodné oblečení a obutí na vycházky
 • Hrací kalhoty, případně boty na písek a zahradu
 • Vhodnou pokrývku hlavy
 • Náhradní spodní prádlo
 • Bačkorky na přezutí s plnou patou, ne pantofle ani „kroksy“

PROSÍME VŠE PODEPSANÉ!!!!

 

Úplata a stravování

 

Účet MŠ: 1244212389/0800

Variabilní symbol: 1731

Uhradit předcházející měsíc do 16. dne v měsíci.

Vyúčtování 2x ročně, v říjnu a březnu – sledujte nástěnku.

 

Celodenní stravování: 700,- Kč + 350,- Kč úplata

                    = 1050,- Kč

 

Předškolní děti (5 -6ti leté): 700,- Kč

 

Děti s odkladem školní docházky: 750,-Kč

 

Prominutí úplaty: Pokud rodiče pobírají jakýkoliv příspěvek od státu – hmotné nouze, netýká se rodičovského příspěvku, pouze na základě žádosti u paní ředitelky + potvrzení od OSSZ

 

NA CO SE MŮŽEME U RYBIČEK TĚŠIT:

 • Jednou týdně budeme chodit do bazénu
 • Budeme chodit na pohádku na MKS
 • Navštívíme DDM nejen na keramické tvoření
 • O výslovnost dětí bude pečovat klinická logopedka Mgr. Pavlína Kulhavá a logopedické asistentky Bc. Vendula Havlová a Bc. Anna Kotlářová
 • Nejstarší děti si budou moci vybrat z některých zájmových činností – Výtvarníček, Veselé pískání nebo Koťátko
 • S nejstaršími dětmi se budeme aktivně připravovat na školní docházku „Školáček“
 • O ostatních akcích budete průběžně informování – ústně, nebo sledujte informační tabule v šatně

  

Denní program u Rybiček

6.15 - 8.00 Volné hry dětí, skupinové a individuální činnosti (výtvarné, pracovní, grafomotorické činnosti, pracovní listy, aj.)

8.00 - 8.15 Cvičení, učení formou hry zaměřené k danému tématu - básničky, písničky, pohybové hry, aj.

8.15 - 8.45 Příprava na svačinu, svačina, hygiena

8.45 - 9.30 Blok činností, volné hry, individuální péče s dětmi

9.30 - 11.30 Pobyt venku

11.30 - 12.00 Oběd

12.00 - 12.45 Hygiena, čištění zoubků, zpěv písní na lehátku, opakování básní, četba pohádky, poslech relaxační hudby,
poslech pohádky

12.45 - 14.00 Odpočinek

      Děti, které neusnou, postupně vstávají - individuální činnosti, společenské hry,
pracovní listy a jiné klidové činnosti, při kterých nevyrušují děti, které spí.

      Nadstandardní aktivity

14.15 - 14.30 Odpolední svačina

14.30 - 15.30  Hry, zájmové činnosti, individuální péče

15.30 - 16.00 děti jsou převedeny do třídy Žabiček