Příprava dětí na vstup do ZŠ

Naplňování přípravy dětí na vstup do základní školy
a prevence specifických poruch učení
 
 
Organizačně:
 • Heterogenní třídy – možnost sledovat vývoj dítěte a působit na dítě již od nástupu dítěte do mateřské školy stejnými učitelkami
 • Homogenní třídy – pozitivní vliv většího počtu dětí stejného věku
 
Obsahově (oblasti rozvoje dítěte, ve kterých cíleně působíme):
 • Grafomotorika
 • Zrakové vnímání
 •  Sluchové vnímání
 • Řeč, komunikační schopnosti
 • Hrubá motorika
 • Jemná motorika
 •  Pozornost, paměť
 • Časoprostorová orientace
 •  Oblast matematických představ