Program spolupráce s rodinou                          

Partnerství ve výchově dětí

 

Principy:
 •  otevřenost mateřské školy – mateřská škola se maximálně otevírá rodině, spolupracuje s ní
 • iniciativní postoj mateřské školy – mateřská škola iniciativně usiluje o vytváření vhodného prostředí pro vzájemné sbližování a spolupráci s rodiči
 •  podpora rodině a rodinné výchově – mateřská škola poskytuje řadu přirozených možností obohacení a zkvalitnění rodinné výchovy

 

Cíle:
 •  přispívat k oboustranně lepšímu poznání a porozumění, k vzájemnému sblížení a zintenzivnění komunikace mezi rodiči a učitelkami
 •  přispívat k posílení a rozvíjení zodpovědnosti rodičů za výchovu svého dítěte, taktně a citlivě poukazovat na nežádoucí jevy v rodinné výchově
 •  hledat způsoby a prostředky, jak nejlépe komunikovat s rodiči
 •  profesionálně vystupovat jako partneři rodičů ve výchově jejich dítěte
Zásady:
 • škola je kdykoliv otevřena rodičům a spolupráci s nimi
 • vzájemná informovanost
 • účast rodičů na chodu školy
 
Důležitost prvních kontaktů, seznámení rodičů s mateřskou školou
 
 
Zápis k docházce do mateřské školy – organizace:
 •  pro rodiče by měl zápis znamenat jistotu
 •  v dítěti by měl zápis vyvolat příjemné pocity, zájem a očekávání
 •  pro všechny zúčastněné by měl být příjemnou chvílí
 • ředitelka MŠ si udělá na rodiče i dítě dostatek času, pro děti bude mít připravenou drobnou pozornost
 •  rodiče mají možnost při zápisu chvíli v MŠ s dítětem zůstat, prohlédnout si prostředí a pohrát si
 
Setkání učitelek s rodiči nově přijatých dětí / probíhá v měsíci červnu /
 • vzájemné osobní setkání
 •  učitelky pohovoří na téma, co všechno děti potřebují do MŠ, jak dítě vstup do školky může vnímat, s čím je nutno v začátcích docházky počítat
 •  adaptaci dítěte naplánovat společně s rodiči – pro dítě nejpříznivějším způsobem
 • vybídnutí rodičů ke sdělování důležitých informací o dítěti, které učitelce umožní plně respektovat individualitu dítěte
 •  seznámit rodiče s životem v mateřské škole, s jejími aktivitami a činností /ŠVP/, umožnit rodičům vyjádřit se k tomuto programu
 • seznámit rodiče s ekonomickými otázkami a Školním řádem
 
Aktivní zapojení rodičů do života mateřské školy
 
 • možnost rodičů navštěvovat MŠ i během dne, zúčastňovat se činností dětí, sledovat práci učitelek
 • pobyt s dítětem ve třídě, pohrát si s ním, pozorovat ho v kolektivu ostatních dětí
 • pomáhat dětem plnit různé „úkoly“
 • zúčastňovat se společných činností dětí a rodičů /akce MŠ/
 • pomoc při údržbě a opravách hraček či pomůcek
 • poskytování sponzorských darů ze strany rodičů
 • možnost půjčit si v MŠ odbornou literaturu týkající se výchovy dětí