Č.j. 64/2016

 

Školní  vzdělávací  program

pro předškolní vzdělávání

 

 

KOUZELNÉ BRÝLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská  škola  Vamberk,  Tyršova  280

 

 

OBSAH ŠVP pro předškolní vzdělávání

 

I. část (dlouhodobé záležitosti)

 • Identifikační údaje
 • Charakteristika školy
 • Vize ŠVP
 • Spolupráce s organizacemi
 • Podmínky vzdělávání
 • Organizace vzdělávání
 • Charakteristika vzdělávacího programu + vzdělávací obsah (témata, obsah TVP, zásady  vytváření integrovaných bloků, naplňování klíčových kompetencí, naplňování přípravy dětí na vstup do ZŠ, přístup k jednotlivým věkovým skupinám v heterogenních třídách, školní program EVVO, školní preventivní program, charakteristiky nadstandardních činností, Můj den)
 • Evaluační a hodnotící činnosti

 

II. část (roční záležitosti)

 • Návrhy akcí pro daný školní rok
 • Charakteristiky jednotlivých tříd
 • Pedagogické záměry jednotlivých tříd - včetně možných rizik
 • Ekologický projekt pro daný školní rok
 • Hodnocení ŠVP PV – podklad pro „Koncepci rozvoje“ pro nový školní rok
 • Organizace dne /Denní režim) jednotlivých tříd

 

III. část (přílohy)

 • Režimy dne jednotlivých tříd
 • Školní řád
 • Spolupráce s rodinou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motto:

 

 

Děti  potřebují  na  nelehkou  cestu  dobrou  výzbroj

 

 

 1. Jasná  měřítka  a  schopnosti  rozlišovat  mezi  dobrem  a zlem

 

 1. Vytříbený  cit  pro  skutečné  hodnoty  a nosné  tradice

 

 

 1. Svobodné  tvůrčí  myšlení, aby  vytvářely  nové  formy  života  a  dobývaly  nové  životní  prostory

 

 1. Logiku  srdce, aby  nacházely  lidsky  přijatelnější  rozhodnutí,  než  jaká  programuje  počítač

 

 

 1. Sílu  vůle  a  zatížitelnost, stejně  tak  jako  připravenost  snášet  krize  bez  ztráty  odvahy

 

 1. Naději  na  životní  prostor

 

 

 1. Úctu  před  vyššími  zákony, které  patří  k řádům  stvoření. To  znamená  podle  okolností  omezit  vlastní  svobodu  při  svobodomyslném  rozhodování

 

 1. Připravenost  otevřeně  vyjadřovat  pocity, neutíkat  před  konflikty  s ostatními, přijímat  usmíření  a  solidarizovat  se

 

 

 1. Schopnost  milovat, to  znamená  milovat  své  bližní jako  sám sebe

                                                                       

                                                                   

 

                                                                                                 Jiřina  Prekopová

 

 

 

 

 

I.

ŠKOLNÍ  VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM

PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

KOUZELNÉ BRÝLE

 

MŠ Vamberk, Tyršova 280

 

 

 

Právní  subjekt:           Mateřská  škola  Vamberk, Tyršova  280

Právní forma:                Příspěvková organizace

Adresa:                         Tyršova  280, Vamberk 517 54

Druhé vzdělávací pracoviště: Jugoslávská 751, Vamberk 517 54

Zřizovatel:                    Město  Vamberk

Telefon:                        494 541 305,   494 541 450

E – mail:                       msvamberk.tyrsova@tiscali.cz

                                      ms.vamberkjugos@tiscali.cz

Ředitelka:                     Mgr.  Faltusová  Lenka

Zástupce ředitele:         Dvořáková Helena

ŠVP PV zpracoval:       Mgr. Faltusová Lenka, za spolupráce kolektivu

                                        pedagogů Mateřské školy Vamberk, Tyršova 280

ŠVP PV vydal:               Mgr. Faltusová Lenka

 

 

 

  Ředitelství  mateřské  školy  se  nachází  na  pracovišti  v Tyršově  ulici, druhé  pracoviště  je  mateřská  škola v ulici  Jugoslávské.

Obě pracoviště mají dohromady šest tříd.

 

   Po několikaleté  zkušenosti – práce se ŠVP PV nazvaným „Barevný svět“, jsme na základě poznatků získaných z jeho evaluace vytvořili tento  školní  vzdělávací  program, který je  vypracován  pro  mateřskou  školu v Tyršově  ulici a byl schválen  na  pedagogické radě v srpnu 2013 všemi  pedagogickými  pracovnicemi, a od 1. 9. 2013 vešel v platnost.

   Bude každoročně inovován dle aktuálních podmínek a výsledků evaluačního procesu.

   Na doporučení ČŠI bude jednotný pro obě vzdělávací pracoviště.

   Projednáno na srpnové poradě 2016, platnost od 1. 9. 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakteristika školy

 

Naše mateřská škola:

      -    byla otevřena k 1. září 1987

 • je dvoupodlažní budovou panelového typu
 • má tři třídy, z nichž ke každé patří tyto prostory – herna, šatna, umývárna, WC, tři malé místnosti na pomůcky, hračky a lehátka
 • v budově jsou tyto prostory: v přízemí je jedna třída, kuchyň s jídelnou, šatny, sklady, kancelář vedoucí ŠJ, bazén a k němu náležící prostory, sušárna, místnost pro pračku a bývalá sauna, dnes využívaná jako sklad. V prvním poschodí jsou umístěny druhá a třetí třída, ředitelna, sborovna, kabinety, šatna uklízeček
 • leží téměř na konci města, ale v blízkosti centra. Od hlavní silnice je oddělena velkou zahradou se vzrostlými stromy
 • jsou vytvořeny tři třídy věkově heterogenních dětí

 

 

Díky své poloze, rozloze a vybavení můžeme našim dětem nabídnout:

 • velké množství různých dětských aktivit v moderně a bohatě vybavených prostorách
 • koupání v bazénu
 • prostornou, vybavenou zahradu, která dětem poskytuje i volný pohyb v zajímavém přírodním terénu
 • možnost využívat nabídek spolupráce různých organizací bez problémů s dopravou  

 

                

Mateřská škola Vamberk, Tyršova 280 - sídlo Jugoslávská

 

 

 

 

Charakteristika školy

                                                                                                                                                            

         MŠ leží na konci města v zástavbě sídliště. Je umístěna na jižním svahu v krásném klidném prostředí. Její poloha umožňuje množství vycházek blízkých přírodě – les, okolí řeky a rybníka, pole a louky u obce Merklovice, ale i do blízkého dopravního ruchu města.

         Je tvořena dvěma budovami. Jedna z budov je určena pro hospodářské účely. V této budově je umístěna kuchyň, sklady, kancelář pro zástupkyni ředitelky a vedoucí školního stravování a třída pro nejmladší věkovou skupinu dětí. Druhá budova je pavilónového typu, v přízemí jsou děti 4 -5 ti leté a v 1. patře děti nejstarší. Každá třída má svůj samostatný vchod opatřený elektronickým zámkem.

          Využití jednotlivých místností MŠ je účelné, v rámci možností vytváří optimální podmínky k realizaci jednotlivých činností a aktivit předškolní výchovy – volný přístup dětí k hračkám, různým pomůckám a výtvarnému materiálu, podněcuje samostatnost a tvořivost dětí.

       Rozlehlá školní zahrada se dvěma pískovišti opatřenými ochrannými sítěmi je součástí objektu MŠ. Zahrada je vybavena průlezkami a dalšími hracími prvky tak, aby byla splněna funkce pro dostatečné vyžití dětí při pobytu venku. Dále jsou zde 2 zahradní domky, kde jsou uloženy hračky na pískoviště a pomůcky pro pohybové aktivity dětí. K dispozici je letní záchod s dalšími prostorami pro zimní uskladnění hraček a pomůcek.

       Obě budovy jsou spojeny vestibulem, který je součástí vstupu do 1.třídy, kuchyně a zahrady. Vestibul také zároveň slouží k využití volného času dětí v případě nepříznivého počasí.

       Mateřská škola těsně sousedí s Domem dětí. Celý areál tedy slouží dětem všech věkových skupin a nabízí různé formy spolupráce – děti navštěvují keramickou dílnu, za nepřízně počasí tělocvičnu, zoo koutek s drobnými hlodavci a ptáky, na terase velkou trampolínu a p.

Díky své poloze, rozloze a vybavení můžeme našim dětem nabídnout:

 

 • velké množství různých dětských aktivit v moderně a bohatě vybavených prostorách
 • koupání v bazénu v druhé budově MŠ
 • prostornou, vybavenou zahradu, která dětem poskytuje dostatek pohybu v členitém přírodním terénu
 • vzhledem ke své poloze množství tematických vycházek
 • možnost využívat nabídek spolupráce různých organizací bez problémů s dopravou  

 

           

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

 MŠ Vamberk, Tyršova 280

 

 

KOUZELNÉ  BRÝLE

 

 

Vize, ze kterých náš ŠVP vychází

 

 

 

 1. učit děti životnímu umění dívat se a vidět – očima, rozumem, srdcem

 

 

 1. vést děti k tomu, aby si všímaly, že situace a děje kolem nich nejsou neměnné, ale je možné je ovlivňovat, tvořit, přetvářet

 

 

 1. pokud je to možné, používat srovnání současného stavu s pohledem „Kouzelnými brýlemi“ a hledat možnosti, jak nejlépe uspořádat věci, děje a vztahy tak, jak bychom si přáli, aby fungovaly

 

 

 1. vytvářet u dětí pozitivní vědomí lepšího světa

 

 

 

 

 

NAUČME SE VIDĚT, ŽE ŽIVOT MÁ VÍCE KLADŮ NEŽ ZÁPORŮ

                                                                                                      Dale Carnegie

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše mateřská škola spolupracuje s těmito organizacemi

 

 

 • Městský  úřad  -  pomáháme při zajišťování kulturních programů, např.- vítání občánků, městem chodí andělé, rozsvícení vánočního stromu atd.,  seznamujeme  orgány města se záměry MŠ, s plánem  školy  apod.

 

 • Dům dětí a  mládeže -  organizují  pro naše nejstarší děti keramickou nadstandardní aktivitu a zvou nás na výstavky, pohádky a jiné akce

 

 • Základní  škola  -  umožňují návštěvu našich dětí ve škole před zápisem 

do prvních tříd, vychovatelky školní družiny  přicházejí  do  mateřské  školy  se  svými dětmi s nacvičenými vystoupeními a nejstarší  děti  ZŠ  /7. – 9. třída/   pomáhají při zajišťování akcí např. Den dětí

 

 • Městská knihovna – připravuje pro nás „Knihovnickou  přípravku“ určenou nejstarším  dětem /předškolákům/ spojenou s pravidelnými návštěvami v jednotlivých třídách a umožňují nám  bezplatné půjčování knih

 

 • Městský klub  Sokolovna – nám nabízí různá divadelní představení a umožňuje nám bezplatné využití sálu na besídku ke Dni matek

 

 • Místní organizace Českého svazu včelařů – nám umožňuje prohlídku včelínu s ukázkou práce včelařů s poutavým vyprávěním o životě včel

 

 • Policie  ČR  a  Městská  policie  Vamberk – připravují besedy pro naše děti  na  různá  témata  / bezpečnost v silničním provozu, ukázka výcviku  psů /

 

 • Sbor dobrovolných hasičů  – nám obětavě zajišťuje ukázku hasičské techniky  a  práce  hasičů

 

 • Sbor profesionálních hasičů – exkurze, seznámení s prací hasičů

 

 • Pedagogicko – psychologická  poradna  -  je  nám nápomocna při  řešení  výchovných a vzdělávacích problémů

 

 • Dům sociálních služeb – kulturní představení, výroba dárečků

 

 • SPC Hradec Králové – šetření dětí, odborná pomoc

 

Podmínky vzdělávání

 

Věcné vybavení:

 • každá třída má dostatek prostoru i vybavení nábytkem pomůckami ke všem činnostem, které vyplývají z našeho vzdělávacího programu

 

 • dětský nábytek je přizpůsoben věku dětí, hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samy brát

 

 • vybavenost hračkami, pomůckami a materiály odpovídá počtu dětí a jejich věku

 

 • dle potřeb budou doplňovány pomůcky pro pohybové, výtvarné, pracovní a didaktické činnosti

 

 • bohatě zásobená  a průběžně doplňovaná je i knihovna a to jak pro děti a učitelky, tak pro rodiče, které mají možnost  si knihy půjčovat domů

 

 • rozlehlá zahrada je parkového typu s množstvím keřů, listnatých i jehličnatých stromů a velkých travnatých ploch. Je vybavena herními prvky, které jsou stále doplňovány a dle potřeby vyměňovány

 

 • podařilo se nám dovybavit zahradními prvky i spodní část zahrady, aby mohly být děti rozděleny do vícero skupin.

 

 • všechny venkovní i vnitřní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy

 

 • přímo v budově mateřské školy je bazén, který využívají obě pracoviště, děti se koupou a otužují 1x týdně

 

 • ve všech třídách je zajištěn při PVČ překryv učitelek téměř tříhodinový, využívá se k individuálnímu působení výuky na předškoláky, pobytu v bazénu či mimo MŠ, pobyty na školní zahradě, sportovních hrách apod., pouze ve třídě, kde pracuje ředitelka je překryv dle možností a podmínek školy zajištěn na jednu hodinu denně. V této třídě je snížen počet dětí – maximálně do 20 /většinou 18 dětí/, a pomáhá učitelce při přesunech, výletech či koupání, a jiných náročnějších akcích naše školnice, která je pověřená ředitelkou školy.

 

 

 • pro rozvoj informační gramotnosti byly zakoupeny interaktivní tabule do obou pracovišť a notebooky do každé třídy. Vše se využívá k výchovně-vzdělávacímu procesu, a pro administrativní práci učitelek

 

Profesionálně:

       Všechny učitelky mají odborné vzdělání pro práci předškolního pedagoga – v kolektivu je 12 pedagogů – 6 učitelek má vysokoškolské vzdělání, z toho 2 z oboru speciální pedagogika, 3 učitelky vyšší odborné vzdělání

 • Nabízí, a následně určí datum a čas, rodičům konzultační hodiny, kdy rodiče mají možnost informovat se o prospěchu svých dětí, prohlédnout si práce dětí a pohovořit s učitelkami o případných problémech.

 

 • Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními

 

        Podmínky musí vždy odpovídat individuálním potřebám dětí. Učitelka zajišťuje tyto podmínky s ohledem na vývojová a osobnostní specifika těchto dětí, a měl by být vzdělán v oblasti speciální pedagogiky či vše konzultuje se speciálním pedagogem. V naší škole májí toto vzdělání 2 učitelky/Mgr., Bc./

Je důležité zabezpečit:

 1. Uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování a organizování činností, včetně určování obsahu, forem i metod vzdělávání.
 2. Realizaci všech stanovených podpůrných opatření.
 3. Osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám a možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické návyky v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni podpůrného opatření.
 4. Spolupráce se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními, v případě potřeby spolupráci s odborníky mimo oblast školství.
 5. Snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy.
 6. Přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření.

 

 • Podmínky vzdělávání dětí nadaných:

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

       Dítě, které vykazuje známky nadání, musí být dále podporováno, motivováno, aby nadání mohlo býti nadále rozvíjeno.

Škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu 1 – 4 stupně podpory.

 

 

 • Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let:

 

     Velkou pozornost je nutné věnovat personálním podmínkám, vytvoření vhodného režimu dne s ohledem na potřeby dětí, průběh adaptace a spolupráci s rodinou.

Je nutné, aby se učitelky v maximální možné míře překrývaly (minimálně 3 hodiny denně). Pro posílení pedagogického personálu bude nutné do budoucna zajistit chůvu, která bude učitelkám pomáhat zejména se zajištěním osobní hygieny dětí, stravování a sebeobsluze (dokrmování, oblékání). V případě potřeby bude pomáhat se zajištěním dohledu při volné hře - /záleží na počtu dětí v tomto věku/.

Pro pobyt venku bude nejčastěji využívána školní zahrada.

Velký důraz bude kladen na odpočinek těchto dětí – dostatek času, v případě usnutí – nebudit!!!

Zákon č. 178/2016 Sb., ze dne 20. dubna 2016, kterým se mění školský zákon, se s účinností od 01. 09. 2016 stanoví, že se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3-6 let, nejdříve však od 2 let. S odloženou účinností od roku 2020 bude předškolní vzdělávání organizováno pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let.

 

Zajištění průběhu vzdělávání:

   Ve vzdělávání dětí mladších 3 let převládají spontánní činnosti nad řízenými. V plné míře je důležité akceptovat vývojová specifika /individualizace a diferenciace/. Při plánování vzdělávací nabídky je potřeba vycházet z jednoduchých principů: /jednoduchost, časová nenáročnost, známé prostředí a nejbližší okolí, smysluplnost a podnětnost, dostatek prostoru a času pro volný pohyb a hru dítěte/.

  Metody práce pro tuto věkovou kategorii – situační učení, spontánní sociální učení (nápodoba), prožitkové učení a učení hrou a činnostmi.

 

 

 

Životospráva:

 

              Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů a norem. Je zachována vhodná skladba jídelníčku a technologie přípravy pokrmů jsou dodržovány. Děti nejsou do jídla nuceny, ale zároveň jsou vedeny k tomu, aby jídlo nevyhazovaly. Mohou se samy rozhodnout, zda a kolik jídla si vezmou. Snažíme se, aby děti jídlo alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování. Na třídách je pro děti připraveno pití (voda s ovocnou šťávou se sníženým obsahem cukru), učitelky děti upozorňují na důležitost pitného režimu a pití jim nabízejí.

 

              Prostory i vybavení na třídách umožňují dětem dostatek pohybu dle jejich potřeb, s dodržováním pravidel z důvodu bezpečnosti. Ve všech třídách byla pravidla vzájemného a bezpečného chování vytvořena společně s dětmi. Děti mají dostatek volného pohybu i při pobytu na zahradě.

 

             Délka pobytu venku se upravuje dle počasí, zdravotního stavu dětí a aktuálních organizačních potřeb. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, vždy s ohledem na přírodní překážky /mráz pod -10 stupňů, náledí, silný vítr, déšť, inverze/

 

              Odpolední odpočinek je organizován dle potřeby dětí na jednotlivých třídách. Jako relaxaci při čtení pohádky, a následně po 30 minutách děti, které nemají potřebu spánku vstávají, a věnují se klidové činnosti. Učitelka využívá tohoto času také k individuální  a skupinové práci s dětmi.

 

 

 

Psychosociální podmínky:

 

                Při vytváření psychosociálních podmínek vyhovujících všem dětem vycházíme ze splňování základních lidských potřeb (zpracováno dle Maslowa).

 

 1. Fyziologické potřeby – potřeba pohybu, odpočinku, jídla, pití, určité intimity při hygieně atd.

 

 1. Potřeba bezpečí – jasná pravidla dětem známá a srozumitelná, na kterých se mohou jako spolutvůrci podílet i děti samy. Děti mají možnost odmítnout činnost, vyjádřit své negativní pocity bez nebezpečí odmítnutí a ztráty empatického přijetí učitelkou.

 

 1. Potřeba lásky, náklonnosti, sounáležitosti – při činnostech s dětmi využívat fyzického kontaktu (pohlazení, pochování, objetí apod.), kontaktu očima (dospělý se sníží na velikost dítěte), soustředěnou pozornost.
 2.  Potřeba úcty, sebeúcty, přijetí a uznání – přijímáme děti a chováme se k nim jako k bytostem, které mají svou hodnotu již nyní, bez ponižování a zahanbování.

 

 1.  Potřeba seberealizace – vytváříme dostatek podnětů pro všechny děti s ohledem a respektováním jejich přirozeného vývojového tempa.

 

Všechny děti mají v naší mateřské škole stejná práva, stejné možnosti i povinnosti. Jakékoli projevy podceňování a zesměšňování dětí jsou nepřípustné. Děti nejsou neúměrně zatěžovány, či neurotizovány spěchem a chvatem.

V péči o děti počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech. Učitelky se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která mu je příjemná, kterou navozuje vzájemný vztah důvěry. Postupně vyřazujeme nezdravé soutěžení.

Převažují pozitivní hodnocení a ocenění dětí, podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si. Učitelky se vyhýbají negativním slovním komentářům.

Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi.

Učitelky se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem /viz Minimální preventivní program proti rizikovému chování /

 

 

Spoluúčast rodičů

 

 

Ve vztazích mezi učitelkami a rodiči panuje otevřenost, vstřícnost, porozumění a ochota spolupracovat.

 

Spolupráce funguje na základě partnerství / viz. „Partnerství ve výchově dětí“ /

 

Rodiče mají možnost podílet se na dění v naší mateřské škole, účastnit se různých programů, dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí. Jsou pravidelně informováni o všem, co se v mateřské škole děje. Projeví-li zájem, mají možnost spolurozhodovat při plánování programu MŠ.

 

Učitelky jednají s rodiči ohleduplně, taktně, diskrétně a s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nezasahují do soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti o poskytování nevyžádaných rad.

 

Rodiče mají možnost zúčastnit se konzultačních hodin, kde mají možnost informovat se o prospěchu svých dětí, prohlédnout si práce dětí a pohovořit s učitelkami o případných problémech. Konzultační hodiny budou vždy předem ohlášeny /nejméně 1x za pololetí/.

 

Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě, nabízí rodičům různé osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání dětí.

 

Dále naše mateřská škola nabízí rodičům odbornou pomoc speciálně pedagogickou /Mgr. Faltusová Lenka-ředitelka MŠ/ a logopedické konzultace /Bc. Havlová Vendulka-učitelka/.

 

Tak též zapůjčujeme rodičům, v případě zájmu, odbornou literaturu.

 

 

Celoškolkové akce s rodiči:

 • schůzky s rodiči
 • zapojení rodičů do plnění společných úkolů s dětmi např. v rámci projektu ekologické výchovy
 • společný úklid zahrady “zamykání či otevírání zahrady“ s opékáním a posezením s kytarou
 • Mikulášská nadílka /střídavě s rodiči a bez rodičů /                                                                                                             
 • tvoření rodičů a dětí – adventní či velikonoční tvoření
 • vánoční posezení
 • odpoledne s tatínkem-společná výroba dárku pro maminku k svátku matek
 • besídka pro maminky
 • společná oslava MDD
 • rozloučení s předškoláky, pasování na školáky, Tyršova ul.-/spojeno s „Kouzelnou nocí“/
 • rozloučení s nadstandardními aktivitami – za účasti rodičů

 

 

 

 

Organizace vzdělávání

 

Naše mateřská škola má tři třídy, jsou věkově heterogenní. A jelikož má interní název  „Vodníček, pojmenovali jsme je interně následovně:

 

 1. třída: (Šnečci)
 2. třída: (Rybičky)
 3. třída: (Žabičky)

 

 

Druhé vzdělávací pracoviště

Tato mateřská škola má také tři třídy, jsou věkově homogenní. Je obklopena nádhernou přírodou, a její interní název je „Sluníčko“

 

Přijímací řízení školy

 

Děti jsou do MŠ přijímány v souladu s novelou  zákona 561/ 2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v návaznosti na vyhlášku MŠMT č.14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání a její novelizaci vyhláška MŠMT č.43/2006

 

 • termín přijímacího řízení stanoví ředitelka školy / bývá převážně v měsíci květnu /, o termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím Vambereckého zpravodaje, webových stránek, plakátů vyvěšených v budově školy, a vývěsních skříňkách města
 • o zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy podle kritérií pro příjem dětí v průběhu měsíce května, a seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem je následně zveřejněn na vchodových dveřích obou mateřských škol a našich webových stránkách – zde se dozví zákonní zástupci o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ, tak též bude vyhotoveno  v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. Správního řádu písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte uloženého v mateřské škole
 • v případě, že počet dětí přesáhne kapacitu MŠ, vydá ředitelka rozhodnutí o „Nepřijetí dítěte do MŠ.“-postupovat bude dle „Kritérii“ určených pro přijetí dítěte do MŠ
 • v tomto případě se rodiče / zákonní zástupci / dítěte mohou odvolat prostřednictvím mateřské školy ke krajskému úřadu – „Rozhodnutí o nepřijetí“ jim bude písemně předáno – oproti podpisu, či doručeno poštou – do vlastních rukou
 • o zařazení dítěte s podpůrným opatřením do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření pediatra, PPP či SPC
 • do třídy mateřské školy se většinou přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé, zpravidla ve věku 3 – 6 let, nejdříve však od 2 let, děti s odloženou školní docházkou a děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • žádost o předškolní vzdělávání obdrží rodiče / zákonní zástupci / v MŠ, rodiče / zákonní zástupci / podávají žádost o PV dítěte v MŠ, vyplněná žádost bude potvrzena od lékaře, zda bylo dítě řádně očkováno a zda nebrání zdravotní stav nástupu dítěte do mateřské školy a zároveň ředitelce předloží rodný list dítěte
 • při nástupu dítěte do mateřské školy zákonní zástupci dítěte poskytují údaje o dítěti a jeho rodičích /zákonných zástupcích / do školní matriky a průběžně sdělují každou změnu /např. adresu trvalého bydliště, změna jména, tel. čísla, zdravotní pojišťovny, rozvod a po něm vzniklé vztahy rodičů / zákonných zástupců /
 • rozhodnout o přijetí může ředitelka školy výjimečně i na dobu určitou – zkušební dobu tří měsíců, a to v případě, není-li při zápisu do mateřské školy zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám mateřské školy
 • v případě individuálního vzdělávání je zapotřebí, aby zákonný zástupce oznámil tuto skutečnost ředitelce spádové mateřské školy, nejméně tři měsíce před zahájením školního roku. Oznámení o individuálním vzdělávání musí obsahovat – jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, trvalé bydliště, období, po které bude dítě takto vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání. Dle doporučení vzdělávání MŠ ověřuje, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy /schopnosti a dovednosti/v doporučených oblastech. Ve „Školním řádu je stanoven přibližný termín, včetně náhradního termínu, upřesníme osobně domluvou.

Pokud se zákonný zástupce s dítětem nedostaví k ověření v řádném, ani náhradním termínu, ředitelka MŠ ukončí individuální vzdělávání. Dítě tak musí neprodleně zahájit docházku do MŠ, ve které je zapsáno. Následně není již možné dítě opětovně individuálně vzdělávat.

 

 

 

 

Ukončení docházky dítěte do mateřské školy:

 

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném oznámení rodiči / zákonnému zástupci / dítěte jestliže:

 

 • dítě bez omluvy do mateřské školy nejméně dva týdny nedochází/nejedná se o děti před nástupem do ZŠ/
 • zákonní zástupci dítěte závažným způsobem opakovaně narušují provoz MŠ, jednání k nápravě byla bezúspěšná
 • v průběhu zkušební doby – na základě doporučení pediatra, PPP a SPC
 • rodič / zákonný zástupce / opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne si s ředitelkou jiný termín úhrady /nejedná se o děti před nástupem do ZŠ/

 

Ředitelka školy při ukončení docházky dítěte přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a k zájmu dítěte.

 

 

Charakteristika vzdělávacího obsahu

 

 

Vzdělávacího obsah školního vzdělávacího programu „KOUZELNÉ BRÝLE“ vychází z RVP PV, z výše uvedených vizí, dále z evaluace ŠVP „Barevný svět“ a především z poznatků a zkušeností s výchovou a vzděláváním dětí v atmosféře současné společnosti.

 

Cílem našeho ŠVP PV je vychovat člověka, který se umí orientovat ve světě kolem sebe, váží si sebe sama, ostatních lidí, životního prostředí a přírody a pro kterého je prioritou být a ne mít. Je to cíl velmi vysoký, ale pouze směřováním k němu je možné ovlivnit současnou společnost k pozitivním změnám.

 

Jednou z cest k naplňování tohoto cíle je mimo jiné také vzdělávací obsah. Ten je tvořen níže uvedenými pěti hlavními tématy. Každé téma v sobě zahrnuje určitý okruh vzdělávací nabídky, toho s čím chtějí učitelky děti seznámit a v tomto okruhu jim poskytnout vědomosti, dovednosti, návyky, rozvíjet jejich schopnosti a především předat pozitivní hodnoty morálně – etického života. Je samozřejmé, že se v integrovaném bloku jednotlivá témata mohou prolínat a vzájemně doplňovat.

 

Průběh vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami: Plán pedagogické podpory a individuálního vzdělávacího plánu dítěte se SVP sestavují učitelky. Má písemnou podobu. Před jeho zpracováním probíhá rozhovor mezi učitelkami a ředitelkou s cílem stanovení metod práce s dítětem, způsobu kontroly osvojení potřebných dovedností, návyků a postojů. Je stanoven termín přípravy PLPP a učitelka zorganizuje společnou schůzku se zákonnými zástupci dítěte.

Naše škola úzce spolupracuje s SPC v Hradci Králové.

Zodpovědnou osobou za systém péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami je ředitelka školy. Ředitelka školy pověřuje učitelku sestavením PLPP, IVP a komunikací se zákonnými zástupci.

Podpůrná opatření jsou zařazena podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory – např. logopedická intervence pro děti se závažnými poruchami řeči apod.

Vzdělávací obsah přizpůsobujeme vzdělávacím možnostem a předpokladům dítěte s přiznanými podpůrnými opatřeními v rámci IVP.

 

 

 

Vzdělávání dětí nadaných a mimořádně nadaných:

Vytváříme podmínky, které stimulují vzdělávací potenciál všech dětí v různých oblastech. Dětem, které projevují známky nadání, věnujeme zvýšenou pozornost zaměřenou na to, aby se projevy nadání v rozmanitých oblastech činnosti smysluplně uplatnily a s ohledem na individuální možnosti dětí dále rozvíjely. V případě, že se jedná o velmi výrazné projevy nadání, zejména v situacích vyžadujících značnou spolupráci a koordinaci s rodiči dítěte, zpracováváme PLPP.

Pokud se u dítěte projeví mimořádné nadání v jedné nebo více oblastech, doporučíme rodičům dítěte vyšetření ve školském poradenském zařízení.

 

 

 

 

Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let:

Ve vzdělávání dětí mladších tří let převládají spontánní činnosti nad řízenými. Nejčastěji uplatňujeme individuální nebo skupinovou formu činností. V plné míře uplatňujeme vývojová specifika. Při plánování nabídky vycházíme z jednoduchých principů:

 • jednoduchost,
 • časová nenáročnost,
 • známé prostředí,
 • smysluplnost a podnětnost,
 • dostatek prostoru a času pro volný pohyb a hru dítěte.

Při vzdělávání dětí od dvou do tří let maximálně využíváme metody práce vhodné pro tuto věkovou kategorii:

 • situační učení,
 • spontánní sociální učení (nápodoba),
 • prožitkové učení,
 • učení hrou a činnostmi.

 

 

Témata vzdělávacího obsahu „Kouzelné brýle“

 

 

 1. Vidím sebe, tebe, nás

 

 1. Dívám se na přírodu kolem nás

 

 1. Dívám se na svět lidí

 

 1. Vidím, co mi prospívá

 

 1. Dívám se do světa fantazie

 

 

 

Ve všech tématech půjde především o předávání poznatků hravou formou, využívat možností, aby děti k poznatkům došly vlastní činností – metodami prožitkového, popř. kooperativního učení.

Témata jsou v ŠVP PV  charakterizována pouze obecně, konkrétně budou rozpracována v TVP na jednotlivých třídách.

 

Důvodem je náš přístup k tvoření a práce s ŠVP PV – jako stěžejní jsou vždy TVP, které vycházejí v první řadě z potřeb dětí a učitelek dané třídy.

 

Tento způsob zároveň respektuje individuální přístup každé učitelky k práci a dává ji možnost svobodné volby k výběru a zpracování podtémat zpracovaných do integrovaných bloků. Zároveň je vyjádřením důvěry v její zodpovědnost, pedagogické schopnosti a dovednosti a samozřejmě i všeobecně lidské kvality.

 

TVP každé třídy obsahují:

 

 • Charakteristiku vzdělávacího obsahu, jejíž součástí jsou tabulky k zaznamenávání názvů a časových úseků konkrétních integračních bloků k jednotlivým vzdělávacím tématům – tyto tabulky slouží k přehledu, jak často se s tímto tématem pracovalo

 

 • Seznam dětí

 

 

 • Charakteristiku třídy – věkové složení, počet chlapců a dívek, zdravotní stav, lateralita dětí, počet dětí mající specifické vzdělávací potřeby (např. logopedická péče), popř. další údaje, které učitelky vnímají jako důležité

 

 

 • Denní a týdenní řád

 

 

 • Název TVP pro daný školní rok a pedagogické záměry či vize učitelek

 

 

 • Rozpracované integrované bloky, které si učitelky zaznamenávají do grafické podoby podle svého uvážení, které však budou obsahovat:

 

 

- název integrovaného bloku

- název tematického bloku bloku, ze kterého integrovaný blok vychází

- cíl(e) nebo pedagogické záměry integrovaného bloku

- konkrétní vzdělávací nabídku

- očekávané výstupy

- zhodnocení integrovaného bloku

 

Zásady pro tvorbu integrovaného bloku

 

Témata integrovaného bloku respektují ŠVP PV

Integrovaný blok má dobře promyšlenou počáteční a průběžnou motivaci

V plánovaných činnostech je zastoupeno všech pět vzdělávacích oblastí z RVP (v optimálním případě rovnoměrně, může být i nerovnoměrné).

 

Součástí TVP jsou též záznamy o dětech, jejich portfólia, IVP, popř. další položky podle uvážení a výběru učitelek (seznamy písní, básní, pohybových her, pracovních listů, grafomotoriky…)


TÉMA „VIDÍM SEBE, TEBE, NÁS“

 

Charakteristika:

Každý člověk je svébytnou originální osobností, individualitou. Je zapotřebí si uvědomit svou jedinečnost, zároveň však vnímat a respektovat potřeby druhých a vytvářet plnohodnotné vzájemné vztahy.

 

 

Cíle a záměry:

 

 • poznávat sebe sama, uvědomovat si své emoce, reakce, chování a postupně rozvíjet dovednost je ovládat a záměrně řídit a tím ovlivňovat danou situaci
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních
 • osvojit si základy prosociálního chování
 • rozvoj kooperativních dovedností
 • respektovat a vnitřně přijmout pravidla pozitivních mezilidských vztahů
 • vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 • podporovat sebedůvěru dítěte i jeho důvěru k druhým lidem
 • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

 

 

Stěžejní vzdělávací oblasti:

 

 • Dítě a jeho psychika (sebepojetí, city, vůle)
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět

 

 

Okruhy činností:

 

 • mezilidské vztahy
 • prosociální chování
 • rodina
 • tradice
 • škola, školka

 

 

 

 

Očekávané výstupy:

 

 • přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním
 • respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti
 • spolupracovat s ostatními
 • chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný
 • chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé
 • osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi

 

 

 

Výše uvedené téma je specifické tím, že bude prolínat nejen všemi ostatními tématy, ale plnění cílů bude realizováno při všech činnostech v průběhu každého dne v mateřské škole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉMA „DÍVÁM SE NA PŘÍRODU KOLEM NÁS“

 

Charakteristika:

Jsme součástí přírody. Vztahují se na nás přírodní zákony, bez zdravého přírodního prostředí není možná naše fyzická existence. Znalosti o přírodě nám ji umožní pochopit, chránit a vytvářet kvalitní životní prostředí.

 

Cíle a záměry:

 • vnímat a poznávat přírodu všemi smysly
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování)
 • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání
 • nacházet souvislosti mezi jednotlivými přírodními jevy a zákonitostmi
 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
 • vytvářet v dětech pocit sounáležitosti s přírodou a tím k její ochraně
 • ukazovat dětem možnosti aktivního ovlivňování životního prostředí

 

 

Stěžejní vzdělávací oblasti:

 • Dítě a jeho psychika (poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace)
 • Dítě a svět

 

Okruhy činností:

 • živá a neživá příroda (rostliny, živočichové, nerosty)
 • proměny přírody
 • roční období
 • živly

 

 

Očekávané  výstupy:

 • vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si
 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý
 • mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka
 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí

 

Tak jako ve všech ostatních oblastech, i zde půjde především o předávání poznatků hravou formou, využívat možností, aby děti k poznatkům došly vlastní činností – metodami prožitkového, popř. kooperativního učení.

 

 

TÉMA „DÍVÁM SE NA SVĚT LIDÍ“

 

Charakteristika:

Každý z nás se narodil do prostředí, které si postupně uvědomoval a poznával. Současné děti přicházejí do světa velmi složitého, zaplněného mnoha výrobky, technikou, ale též plného poznatků a vědomostí ze všech oblastí lidské činnosti. Orientovat se v tomto světě je velice těžké, proto je nutné zapotřebí naučit děti znát, vědět, posuzovat, přijímat či odmítat.

 

 

Cíle a záměry:

 • podporovat přirozenou dětskou zvídavost, touhu poznávat, zkoumat a experimentovat
 • rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení
 • osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci
 • pomoci dětem získávat základní poznatky o světě kolem nás, třídit je a chápat vzájemné souvislosti mezi nimi – vše přiměřeně k možnostem dětského chápání a věkovým specifikům
 • vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
 • naučit děti získané praktické znalosti, vědomosti a dovednosti používat v běžném životě
 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

 

 

Stěžejní vzdělávací oblasti

 

 • Dítě a jeho psychika (Jazyk a řeč, Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace)
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět

 

Okruhy činností:

 

 • děje
 • předměty, věci, materiály
 • pracovní profese, povolání, řemesla
 • dopravní prostředky, dopravní výchova
 • časové představy
 • historie
 • Očekávané výstupy:

 

 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
 • zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité
 • využívat zkušenosti k učení
 • chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i dětem, vážit si jejich práce a úsilí
 • zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi, apod.
 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí
 • osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉMA „VIDÍM, CO MI PROSPÍVÁ“

 

Charakteristika:

V současné době je člověk vystaven (i přes špičkovou lékařskou péči a nové technologické a farmaceutické možnosti) velkému množství škodlivých vlivů nejen na své zdraví, ale i na celkovou fyzickou a psychickou kvalitu svého života. Proto je důležité přijmout zodpovědnost za péči o své tělo v co nejširším kontextu, tedy o své zdraví, fyzickou i psychickou pohodu a tělesnou kondici.

 

 

Cíle a záměry:

 

 • pomoci dětem získat základní poznatky o lidském těle, jeho fungování a potřebách
 • uvědomění si vlastního těla
 • vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
 • pomoci dětem získat znalosti o lidském zdraví
 • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání
 • vést děti k péči o své zdraví – hygiena, bezpečnost
 • poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě
 • získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
 • respektovat fyziologické a psychické potřeby dětí
 • ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými
 • rozvíjet přirozenou dětskou potřebu pohybu
 • vytvoření základů aktivních postojů k životu

 

 

Stěžejní vzdělávací oblasti

 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a jeho psychika (Sebepojetí, city, vůle, Poznávací schopnosti a funkce)
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost

 

Okruhy činností:

 

 • lidské tělo
 • zdraví jako takové, zdravý životní styl
 • ochrana zdraví, hygiena, bezpečnost
 • výživa
 • pohyb, sport

Očekávané výstupy:

 

 • zachovávat správné držení těla
 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí
 • pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji
 • mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví
 • vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují
 • chovat se obezřetně při setkání s neznámými, v případě potřeby požádat druhého o pomoc
 • uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti pravidlům a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉMA „DÍVÁM SE DO SVĚTA FANTAZIE“

 

 

 

„Dětská duše potřebuje příběhy, ve kterých účinkuje životní síla. Vyžaduje symbolické obrazy – jako např. pohádky, legendy a ságy. Aby si mohlo zdravě rozvíjet svou fantazii a s ní základy svého duševního života, potřebuje dítě obrazy, kterými porozumí pouhým srdcem“.

                                                                                                      Jiřina Prekopová

 

Charakteristika:

 

Svět fantazie nám pomáhá vyrovnávat se s realitou běžného života, obohacovat jej a prohlubovat  jeho prožívání. Je to výsada pouze lidských bytostí. Proto rozvoj fantazie, představivosti a kreativity je součástí všech ostatních témat.

 

Cíle a záměry:

 

 • rozvíjet a podporovat dětskou fantazii a představivost
 • rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové i dramatické)
 • uvádět děti do světa umění – literárního, hudebního, dramatického, výtvarného
 • rozvoj tvořivosti
 • seznamovat děti s naším kulturním dědictvím
 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
 • nabízet dětem možnost tvůrčích aktivit, které rozvíjejí jejich fantazii a představivost
 • rozvoj společenského i estetického vkusu
 • poznávání jiných kultur
 • vytváření elementárního povědomí o širším kulturním prostředí

 

 

Stěžejní vzdělávací oblasti

 

 • Dítě a jeho psychika (Jazyk a řeč, Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace, Sebepojetí, city, vůle)
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět

Okruhy činností:

 

 • literatura – knihy
 • pohádky, příběhy
 • poezie
 • hudebně pohybové činnosti
 • výtvarné činnosti
 • dramatické činnost

 

Očekávané výstupy:

 

 • projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film
 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z kulturních krás i setkávání se s uměním
 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy  pomocí různých výtvarných dovedností a technik
 • vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naplňování klíčových kompetencí

 

„Dobré a dostatečné základy klíčových kompetencí, položené v předškolním věku, mohou být podstatným příslibem dalšího příznivého rozvoje a vzdělávání dítěte“

                                                                                                                                    RVP PV

 

 1. Kompetence k učení
 • dětem jsou nabízeny činnosti rozvíjející jejich myšlení
 • třídy jsou vybaveny množstvím kvalitních pomůcek a didaktických hraček, které jsou dětem nabízeny a učitelky děti v těchto činnostech podporují
 • učitelky usilují o vyrovnané zařazování spontánních a organizovaných činností
 • s dětmi 5 – 7letými je pracováno jak skupinově, tak individuálně
 • děti s OŠD mají vypracovaný IVP a je jim věnována specifická péče (v případě potřeby i děti se specifickými vzdělávacími potřebami)
 • děti jsou podporovány ve svých činnostech pochvalou, oceněním, čímž rozvíjena jejich sebedůvěra ve vlastní schopnosti zvládnout zadaný úkol

 

 1. Kompetence k řešení problémů
 • učitelky podněcují děti k řešení problému slovně formou otázek – „jak to uděláš, co s tím, jak to vyřešíš?“
 • při předávání nových poznatků preferují nepřímé metody (hry, pokusy, experimenty)
 • podporují dětské schopnosti vymýšlet různá řešení – při konstruování, vztahových problémech, pohybových činnostech (např. děti samy staví překážkové dráhy apod.)
 • učitelky dávají dětem pozitivní zpětnou vazbu na jejich snahu případné problémy řešit

 

 1. Komunikativní kompetence
 • u dětí jsou rozvíjeny všechny čtyři roviny jazyka – foneticko –fonologická, lexikálně – sémantická, morfologicko-syntaktická i pragmatická
 • v oblasti foneticko-fonologické (zvukové) je dětem věnována logopedická péče a to jednak logopedickou asistentkou (učitelka MŠ), dále je umožněno klinické logopedce, aby pracovala s dětmi přímo v MŠ. Děti procházejí depistáží již ve čtyřech letech a jejich jazykový vývoj je sledován od nástupu do mateřské školy
 • v oblasti lexikálně sémantické (rozvoj slovní zásoby) podporují všechny učitelky vzájemnou komunikaci dětí, seznamují děti s novými pojmy buď přímo při organizovaných činnostech, nebo prostřednictvím poslechu četby, texty písní, vyprávěním, sdělováním zážitků apod.
 • v oblasti morfologicko-syntaktické (gramatické) je to především správný řečový vzor dospělých, poslech četby, popř. přímá péče v jazykových chvilkách a individuální péče
 • v oblasti pragmatické vedou učitelky děti k co největšímu používání vzájemné komunikace při hrách, při učení, při řešení problémů. Děti jsou vedeny k tomu, aby druhým vysvětlovaly postupy práce, aby dovedly komunikovat s dospělými (domlouvají se s učitelkami, kuchařkami, uklízečkami, dovedly vyjádřit svůj názor, prosbu, aby vysvětlily svůj problém, dovedly vyřídit vzkaz, apod.
 • mateřská škola spolupracuje s Městskou knihovnou ve Vamberku – nejstarší děti pravidelně docházejí do dětského oddělení do „Knihovnické přípravky“ – děti se učí pracovat s literaturou a využívat ji k získávání poznatků

 

4. Sociální a personální kompetence

5. Činnostní a občanské kompetence

 • této oblasti je věnována prvořadá péče a pozornost
 • již vlastní organizace tříd – heterogenní skupiny dětí – vytvářejí přirozené prostředí k rozvíjení těchto kompetencí
 • do TVP jsou zařazovány integrované bloky zabývající se touto tématikou v rámci vypracovaného projektu „Preventivní program proti rizikovému chování“
 • učitelky k posilování prosociálního uvědomování dětí používají četbu a následné rozhovory s dětmi
 • při práci s dětmi jsou zařazovány tzv. „komunikační kruhy“, které posilují pocit sounáležitosti dětí mezi s sebou
 • děti společně slaví svátky a narozeniny – jedná se vždy o malou oslavu a děti si užívají roli „oslavence“
 • pravidelně zařazujeme tzv. „Můj den“ = den volné hry
 • při veškerých činnostech vedeme děti hlavně ke spolupráci, soutěživé činnosti zařazujeme v minimální míře
 • na třídách jsou s dětmi vytvořena společná pravidla
 • děti jsou vedeny ke společnému řešení vzájemných konfliktů
 • děti se učí demokratickému rozhodování (např. Kdo chce jít na zahradu, kdo na hřiště? – kterých dětí je v které skupině víc?)

 

 

 

 

 

 

RIZIKA VZDĚLÁVACÍCH OBLASTÍ DANÁ  RVP PV

 

 

Při vytváření ŠVP bylo přihlédnuto i k rizikům jednotlivých vzdělávacích oblastí dle RVP PV.

ŠVP „Kouzelné brýle“ je tedy postaven tak, aby rizika byla co nejvíce eliminována.

 

1. Fyzické prostředí a materiální vybavení MŠ

 

- postupná obnova nábytku ve všech prostorách budovy (ředitelka, provozovatel)

 

- pravidelné obnovování a dokupování pomůcek a hraček s ohledem na potřeby dětí včetně vybavenosti informační technikou, např. notebooky a interaktivní tabulí (ředitelka, provozovatel)

 

- průběžné vybavování zahrady herními prvky s důrazem na rozvoj pohybových dovedností dětí a s ohledem na jejich bezpečnost (ředitelka, provozovatel)

 

- důraz na vytváření takového materiálního prostředí jednotlivých tříd, které bude podporovat a rozvíjet poznávací činnosti dětí, dětskou zvídavost, fantazii a kreativitu (učitelky)

 

- důraz na estetické prostředí jednotlivých tříd (učitelky)

 

- důraz na čistotu a bezpečnost v jednotlivých třídách (učitelky, provozní pracovnice)

 

 

2. Psycho-sociální prostředí MŠ

 

- pružný denní režim respektující individuální potřeby dětí (ředitelka, učitelky)

 

- vytváření prosociálního klima (= vlídné, laskavé, vstřícné, přátelské, chápající prostředí) pro děti, rodiče i kolektiv MŠ (všechny pracovnice)

 

- respekt k potřebám dětí, rodičů a pracovnicím MŠ (všechny pracovnice)

 

 

3. Pedagogický přístup (zajišťují všechny pedagogické pracovnice)

 

- respektování individuálních potřeb dětí ve všech vzdělávacích oblastech

 

- vytváření podnětného didaktického prostředí – nabídka rozmanitých činností a her ze všech vzdělávacích oblastí

 

- vyrovnané organizované a spontánní činnosti dětí

 

- vyrovnané předávání hotových poznatků a příležitostí k poznávacím činnostem založených na vlastní zkušenosti

 

- dostatek času pro spontánní hru dětí (viz. „Můj den“)

 

 

 

Práce s riziky v rámci vytváření TVP PV

 

- učitelky při vytváření TVP pracují i s riziky a snaží se je svým profesionálním přístupem eliminovat

 

- vybraná rizika zařazují i k pedagogickým záměrům pro daný školní rok (popř. k integrovaným blokům)a snaží se je svým profesionálním přístupem eliminovat

 

- učitelky se i nadále snaží vzdělávat (studiem, účastí na seminářích DVPP, četbou odborné literatury) a tím prohlubovat své odborné znalosti a pedagogické dovednosti

 

- ředitelka umožní pedagogickým pracovnicím další vzdělávání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naplňování přípravy dětí na vstup do základní školy a prevence specifických poruch učení

 

Organizačně:

 

 • Heterogenní třídy – možnost sledovat vývoj dítěte a působit na dítě již od nástupu dítěte do mateřské školy stejnými učitelkami

 

 • Menší počet dětí ve věkových skupinách – větší možnost individuální péče 5 – 6letým dětem

 

 

Obsahově (oblasti rozvoje dítěte, ve kterých cíleně působíme):

 

 • Grafomotorika

 

 • Zrakové vnímání

 

 • Sluchové vnímání

 

 • Řeč, komunikační schopnosti

 

 • Hrubá motorika

 

 • Jemná motorika

 

 • Pozornost, paměť

 

 • Časoprostorová orientace

 

 • Oblast matematických představ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

 

         Jedná se o děti se smyslovým, tělesným či mentálním postižením, děti s narušenou komunikační schopností, děti se zdravotním oslabením, děti ze znevýhodněného kulturně – sociálního prostředí, děti s odlišným mateřským jazykem (především děti migrantů), děti nadané či děti vykazující zrychlený vývoj, děti mladší tří let

V péči o tyto děti se snažíme o inkluzivní přístup vzdělávání.

 

„Inkluze počítá s tím, že v praxi nikdy nemáme skupinu stejných dětí, do které pak včleňujeme dítě odlišné. Naopak předpokládá, že skupina vždy sestává z mnoha svébytných osobností s rozdílnými schopnostmi a potřebami, které je třeba zohledňovat a umožňovat všem dětem zapojení do společného vzdělávání.

Inkluzivní přístup vychází z předpokladu, že všechny děti mají stejnou hodnotu bez ohledu na jejich zdatnost, schopnosti, vyznání, národnost, silné i slabé stránky…

Různorodost je vnímána jako obohacení a přínos, příležitost k rozvíjení respektu k sobě i ostatním, ke schopnosti empatie, tolerance, ohleduplnosti a zodpovědnosti. Takový přístup je přínosem pro všechny děti.

 

                 (čerpáno z publikace „Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách“)

 

 

Organizačně:

 • Heterogenní třídy – věkově různorodá skupina dětí umožňuje širší sociální a vývojovou pestrost, dítě má lepší možnost adaptace, není problém s případným rozdílem fyzického věku a věku mentálního či sociálního
 • Homogenní třídy – nutná zvýšená péče a pozornost při adaptaci a začlenění dítěte do kolektivu
 • Překrývající se přímá výchovná práce učitelek na třídách + pružný denní režim umožňuje:
  • práci ve skupinkách
  • individuální práce s daným dítětem

 

Obsahově:

 • první poznatky při přijímání dítěte do mateřské školy
 • společná diskuze pedagogů – co můžeme nabídnout, jaké jsou naše lidské, profesionální, organizační a hmotné možnosti
 • běžná standardní diagnostika učitelek na třídách
 • možnost spolupráce se specializovanými pracovišti
 • vypracování individuálního vzdělávacího plánu dle potřeb dítěte a dle daných kritérií
 • spolupráce s rodiči
 • začlenění dítěte do kolektivu třídy
 • práce ve skupinách
 • individuální přístup dle potřeb dítěte – zohlednění potřeb dětí (např.  nadané dítě = náročnější činnosti, jejich množství, časová náročnost) – viz individualizace ve vzdělávání (…vzdělávání, při němž podporujeme společné vzdělávání dětí s rozdílnou úrovní schopností, s rozmanitými temperamentovými charakteristikami, rozdílným stylem učení, rozdílnými zájmy, s rozdílným rodinným zázemím, různou etnicitou, náboženským přesvědčením …)

                                                    (čerpáno z publikace „Individualizace v mateřské škole“)

 

Profesionálně:

 • všechny učitelky mají odborné vzdělání pro práci předškolního pedagoga
 • z kolektivu 12 pedagogů – 5 učitelek vysokoškolské vzdělání, z toho dvě v oboru speciální pedagogika, 3 učitelky vyšší odborné vzdělání
 • pravidelné vzdělávání dle zájmu, potřeb učitelek i dětí – DVPP Královéhradeckého kraje, NIDV Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové, DYSCENTRUM Praha (+ DYSKORUNKA Praha)
 • samostudium učitelek – odborná literatura, využití Internetu, odborné časopisy

 

Inkluzivní přístup vyžaduje od pedagoga změnu úhlu pohledu, od níž se odvíjí i změna práce s dětmi:

 • už při plánování přizpůsobí styl práce i vzdělávací nabídku tak, aby se mohly zapojovat všechny děti a nikdo nebyl z některých činností vyčleněn
 • nabízí různorodé činnosti a modifikuje je
 • přemýšlí, zda skutečně všechny děti dostávají takovou podporu, jakou potřebují
 • sleduje, zda mají všechny děti možnost učit se, být vyslyšeny a cítit se součástí třídy
 • zavádí potřebná a odpovídající opatření

                    (čerpáno z publikace „děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách)

 

Odborná spolupráce:

 • PPP Rychnov nad Kněžnou
 • SPC DUHÁČEK Hradec Králové – centrum pro děti s vadami komunikace a vadami sluchu
 • Možnost napojení na specializovaná pracoviště dle potřeb dětí (Nadané dítě, SPC Hradec Králové, SPC Náchod…)
 • Využívání bezplatného preventivního vyšetření zraku předškolních dětí LONS CLUB Rychnov nad Kněžnou

 

 

Materiální zabezpečení:

 • Odborná literatura v MŠ (pravidelně doplňovaná), městská knihovna Vamberk, SVK Hradec Králové
 • Dostatek didaktických pomůcek a hraček (pravidelně doplňované dle potřeb dětí)
 • Interaktivní tabule na každém pracovišti
 • Počítače a kopírky na každém pracovišti
 • Notebooky na každé třídě
 • Vybavení a úprava prostředí každé třídy (= „prostředí je třetí učitel“)

 

Činnosti, při kterých je zajištěno souběžné působení dvou učitelek či výpomoc z našeho nepedagogického personálu:

 

Dopolední blok - vzdělávání dětí dle časového rozvrhu, pobyt venku, v bazéně, nadstandardní aktivity, divadlo v MKS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávání dětí v jednotlivých věkových skupinách

 

Děti mladší tří let

 

Hlavní oblasti péče

 • Adaptace na prostředí a režim mateřské školy
 • Základní hygienické návyky
 • Základy sebeobsluhy
 • Základy samostatného stolování
 • Rozvoj hrubé motoriky (chůze, chůze po schodech…)

 

Podmínky

 • Respektování adaptačních problémů
 • Respektování vývojových potřeb dítěte – v případě potřeby umožnit dítěti jiný režim i činnosti
 • Vytváření vstřícného, pohodového a bezpečného prostředí
 • Vybavení tříd hračkami pro toto věkové období

 

Děti 3 – 4leté

 

Hlavní oblasti péče

 • Adaptace na prostředí a režim mateřské školy
 • Adaptace na kolektiv dětí, respektování druhých dětí, postupné zapojování do společných her a činností
 • Sebeobsluha – oblékání a svlékání, hygiena, stolování
 • Rozvoj hry jako nejdůležitější činnosti v tomto věku

 

Podmínky

 • Respektování případných adaptačních problémů
 • Vytváření vstřícného, pohodového a bezpečného prostředí
 • Vybavenost tříd hračkami a pomůckami pro tuto věkovou skupinu
 • Pružný denní režim, možnost práce ve skupinách

 

Děti 4 – 5leté

 

Hlavní oblast péče

 • Rozvíjení sociálních dovedností dětí
 • Rozvíjení dětí v oblasti tělesné (jemná i hrubá motorika, grafomotorika), jazykové (výslovnost, sluchové vnímání), intelektové (barvy, tvary, počet…)

 

 

Podmínky

 • Kolektivní i skupinové činnosti s požadavky pro tuto věkovou skupinu
 • Možnost respektování individuálního vývoje dítěte bez nebezpečí ohrožení sebedůvěry dítěte ve vlastní schopnosti
 • Vybavenost tříd hračkami a pomůckami pro tuto věkovou skupinu
 • Pružný denní režim, možnost práce ve skupinách

 

 

Děti 5 – 6 leté

 

Hlavní oblast péče

 • Individuální rozvoj každého dítěte v rámci jeho schopností dle požadavků  RVP na očekávané výstupy dětí v jednotlivých vzdělávacích oblastech.
 • Příprava na vstup do ZŠ
 • Dětem s odkladem školní docházky je věnována individuální péče, dle pokynů a informací z PPP a jiných odborných pracovišť / je vytvořen IVP/.

 

Podmínky

 • Viz dokument ŠVP PV „Naplňování přípravy dětí na vstup do základní školy a prevence specifických poruch učení“

 

 

Všechny učitelky jsou kvalifikované pedagogické pracovnice, které mají znalosti věkových zvláštností v daných věkových skupinách. Při tvorbě integrovaných bloků a přímé výchovné činnosti vycházejí z těchto znalostí, potřeb jednotlivých věkových skupin dětí i individuálních potřeb každého dítěte.

 

 

 

 

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO

 

 

SOUČÁST ŠVP PV „KOUZELNÉ BRÝLE“ MŠ TYRŠOVA VAMBERK, TYRŠOVA 280

 

 

 

 

 

Motto:

 

Staří indiáni Dakotové byli moudří. Věděli, že srdce člověka,

 

který se odcizil přírodě, ztvrdne. Věděli, že nedostatek úcty

 

před vším živým a vším, co kolem nás roste, nechá brzy

 

zahynout i úctu mezi lidmi. Proto bylo působení přírody, jež

 

lidstvo zušlechtila, důležitou součástí výchovy jejich dětí.

 

                                                                                                                 

                                                                                                                Luther Stojící Medvěd

 

 

Charakteristika environmentální výchovy:

 

 • EVVO = environmentální výchova, vzdělání a osvěta

 

 • EVVO vede k myšlení a jednání, které je v souladu s životním prostředím tak, aby se udržela jeho kvalita i pro budoucí generace. Cílovou skupinou jsme tedy všichni, bez ohledu na věk nebo vzdělání

 

Hlavní úkol environmentální výchovy:

 

 • systematické působení na mladou generaci (včetně dětí předškolního věku) za účelem přijetí hodnot a jednání nezbytného pro ochranu a péči o životní prostředí

 

 

Obsah EVVO

 •  vytváření nejen pozitivních postojů k životnímu prostředí, k úctě k životu ve všech jeho formách, znalost a péče o prostředí kolem nás, ale i pochopení vzájemné provázanosti sociální, ekonomické a kulturní oblastí, které vede k pochopení zákonitostí, které tato vzájemná vazba vytváří

 

Cíl EVVO

 • objektivní informovanost o stavu a vývoji životního prostředí a předání takových znalostí a dovedností, které vytváří silnou motivaci k změnám, které povedou ke zdravému a funkčnímu prostředí kolem nás

 

Hodnocení EVVO

 • velmi obtížné. Pozitivní dopady EVVO se projevují až v delším časovém období. Jeho efektivita však spočívá v budoucích nižších nákladech na odstranění vzniklých škod na životním prostředí a zdraví obyvatel

                               (čerpáno z Metodického pokynu MŠMT k zajištění EVVO, říjen 2008)

 

 

Environmentální výchova v našem pojetí vychází

 

z vizí našeho ŠVP „KOUZELNÉ BRÝLE“

 

 • učit děti životnímu umění dívat se a vidět – očima, rozumem, srdcem

 

 • vést děti k tomu, aby si všímaly, že situace a děje kolem nich nejsou neměnné, ale je možné je ovlivňovat, tvořit, přetvářet

 

 • pokud je to možné, používat srovnání současného stavu s pohledem „Kouzelnými brýlemi“ a hledat možnosti, jak nejlépe uspořádat věci, děje a vztahy tak, jak bychom si přáli, aby fungovaly

 

 • vytvářet u dětí pozitivní vědomí lepšího světa

 

Smysl environmentální výchovy

 

Smyslem environmentální výchovy je především probuzení zájmu o okolní prostředí a v souvislosti pochopení vzájemné provázanosti vztahů v přírodě, zároveň i propojení přírody a lidské společnosti a nakonec odpovědnost vůči budoucnosti.

 

Jestliže se na environmentální výchovu v předškolním věku nezapomene, pak si lidé budou přírody vážit a chránit ji, protože hodnoty, postoje a názory člověka se utvářejí právě v raném dětství.

 

Nestačí dětem jen umožnit kontakt s přírodou, ale je třeba jim umožnit také zkušenosti, aby mohly přemýšlet o tom, že lidé jsou součástí přírody, že příroda je naším životním prostorem (vzduch, voda., půda), že příroda je zdrojem všeho, co vyrábíme, že tyto zdroje nemáme neomezeně a že příroda funguje podle vlastních zákonitostí.


                                                                              Mgr. Magdalena Kapuciánová

 

Cíle:

 

 • vytvářet v dětech základy správného postoje k životnímu prostředí a to jak přírodnímu, tak kulturnímu a sociálnímu

 

 • ovlivňovat pozitivně hodnotový žebříček, který si děti teprve začínají vytvářet

 

 

 

Klíčové kompetence, ke kterým v rámci EVVO směřujeme:

 

 • kompetence k učení

 

- soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí a experimentuje

- získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a dalším učení

má elementární poznatky o světě lidí, přírody, kultury i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a obměnách

- orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

- klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje

- chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí

 • kompetence k řešení problémů

 

- všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí – přirozenou motivací k řešení dalších problémů je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

- řeší problémy, na které stačí

- problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti

- rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedou k cíli), a řešení, která funkční nejsou – dokáže mezi nimi volit

- chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je výhodou – uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit

 

 • komunikativní kompetence

 

- samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi

- v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými – chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou

- průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu

 

 • sociální a personální kompetence

 

- umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

- uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky

- dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším

- ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit

- při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje

 

 

 • činnostní a občanské kompetence

- chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá

- má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení

- k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně

- váží si práce i úsilí druhých

- zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění

- chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

- uvědomuje si svá práva i práva druhých

- ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a může je ovlivnit

 

 

Konkrétní způsoby realizace environmentální výchovy

 

 • zařazení naší MŠ v celostátní síti MRKVIČKA

 

 • vzdělávání učitelek v rámci DVPP a akcí, které nabízí MRKVIČKA v oblasti environmentální výchovy

 

 • vytváření a realizování konkrétního ekologického projektu se specifickým zaměřením na každý školní rok

 

 • prolínání prvků environmentální výchovy během celého roku do všech integrovaných bloků a to jak záměrně, tak využíváním spontánních námětů, nápadů a činností, které život přinese (zaznamenáváno do přehledů výchovné práce)

 

 • doplňování pomůcek a literatury k environmentální výchově (vytvořen koutek pomůcek a pracovních listů v hlavním kabinetu)

 

 • v rámci ekologických projektů spolupráce s rodiči dětí, s MÚ (odbor životního prostředí), DDM, městskou knihovnou, Včelaři i širokou veřejností

 

 • používání her, názorných metod, praktických činností, pokusů, experimentů, pozorování

 

 • upřednostňování prožitků před elementárními znalostmi

 

 • využívání prostorů zahrady MŠ, vycházky a výlety do okolí s cílem environmentální výchovy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKOLOGICKÝ  PROJEKT PRO ŠKOLNÍ ROK  2018 – 2019

 

 

 

 

 SLUNCE, ZEMĚ, VZDUCH A VODA,

TO VŠEM K ŽIVOTU JE TŘEBA

aneb

ŽIVLY KOLEM NÁS

 

 

„…v jediném okamžiku se pootevře štěrbina, kterou spatříme cosi z tajuplné bytosti jménem příroda, cosi z její prastaré čistoty, a pak si vzpomeneme, že právě toto nám dává náš život, uvědomíme si, že žijeme a že největší zážitky jsou ony zdánlivě nepatrné lidské okamžiky.“

                                                     Joseph Cornell

                                             

 

 

 

Všechny živly zastupují přírodní elementy, bez kterých by život na Zemi neexistoval. Navzájem se ovlivňují, podmiňují, žádný se nevyskytuje izolovaně. Lidé je mohou využít i zneužít, zcela ovlivnit či dokonce ovládat však nikoliv. Naštěstí.

 

 

 

Doplňující projekt k ŠVP Mateřské školy Vamberk, Tyršova 28

Charakteristika projektu:

 

V tomto projektu půjde o seznámení dětí s jednotlivými přírodními živly – sluncem (ohněm), vodou, zemí a vzduchem.

 

Děti budou seznamovány nejen s jejich charakteristikami a projevy, ale i jak ovlivňují živly naše okolí přírodní či industriální a i nás samotné. Děti získají nejen základní znalosti o slunci – ohni, vodě, zemi a vzduchu, ale praktickými aktivitami a hrami i určité zkušenosti a dovednosti.

 

Téma je velmi široké. O každém jednotlivém živlu by mohl být vytvořen samostatný projekt. Proto zpracování obsahu – časový výběr jednotlivých živlů, rozsah předávaných informací či výběr aktivit a jejich využití bude záležet plně na učitelkách jednotlivých tříd. Téma lze pojmout a zpracovat i do tématu svého TVP a přizpůsobit si ho – např. „Cestování“ – využití živlů při cestování, „Pohádky“ – v kterých pohádkách se který živel objevuje, „Zvířátka“ – která zvířátka pro svůj život potřebují ten daný živel atd.

 

Každý živel lze probírat i v rámci preventivního programu – čím nás může ohrozit, jak se správně v daném živlu chovat apod.

 

Pokud bychom živly zpracovávali jednotlivě, i zde je možný různý způsob a zpracování:

 

Slunce = oheň

 • význam slunce pro život na planetě Zemi
 • slunce v pohádkách, písních, básních
 • slunce ve vesmíru
 • oheň – jeho využití, jak vzniká, čím nás může ohrožovat…

 

Vzduch

 • co je to vzduch, jeho projevy
 • kdo se vzduchu pohybuje
 • hrátky se vzduchem – větrníky, mávátka, draci…
 • význam větru v přírodě i jeho využití lidmi

Voda

 • význam vody pro život na planetě Zemi
 • čistá X znečištěná voda
 • péče o vodu
 • kdo ve vodě žije
 • voda v naší domácnosti – šetření vodou
 • co se děje, když je málo vody – viz aktuální situace v ČR
 • koloběh vody v přírodě
 • léčivá voda
 • jednotlivá skupenství vody

 

Země

 • význam půdy (živí nás)
 • kdo v půdě žije
 • nerosty – kameny, polodrahokamy
 • jak to vypadá pod zemí v přírodě a jak ve městě (kanalizace, podzemní garáže, bungry…)

 

 

 

Živel (od „živý“, v jiných jazycích často "element", prvek, základní složka) znamená nezkrotnou, neovladatelnou a často ničivou přírodní sílu. Starověká filosofie i věda a později alchymie a esoterika chápala čtyři živly (oheň, vzduch, voda, země) jako základní složky světa a snažila se jimi vyložit nejen přírodní jevy, ale také vnitřní složení člověka (HippokratésGalénos). U Platóna, u stoiků i v myšlení Dálného východu k nim přistupuje pátý, v buddhismu "duch" nebo v Japonsku "prázdno", v čínské tradici Wu Xing (pěti fází) "kov" a místo vzduchu je zde "dřevo".[zdroj?]

Slovo "živel" se také používá v přeneseném významu (metaforicky, metonymicky). Nejčastěji na lidi jako velmi aktivní, nezkrotné a nekontrolovatelné. Např. velmi akční člověk nebo nezkrotné dítě.

                                                                        https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivel

 

 

 

 

 

 

 

Cíle projektu:

 

 • Seznámit děti s jednotlivými přírodními živly

 

 

 • Vytvořit u dětí povědomí o živlech jako přírodních úkazech, které jsou nedílnou součástí planety Země a které existují a projevují se bez lidského ovlivňování

 

 

 • Vnímat s dětmi působení těchto živlů

 

 

 • Přiblížit dětem některé možnosti využití projevů jednotlivých živlů

 

 

 • Vést děti k lásce k přírodě a k jejímu respektování

 

Organizace a realizace projektu:

 

 • Projekt bude probíhat celý školní rok 2018 – 2019 (je součástí ŠVP)

 

 • Učitelky si samy vyberou a vytvoří integrované bloky k jednotlivým živlům. Obsah bloků, jejich časová délka, výběr dílčích cílů, aktivit a praktických činností je zcela v kompetenci učitelek

 

Při vypracovávání integrovaných boků budou učitelky vycházet z těchto zásad:

 

 • integrovaný blok by měl být srozumitelný a přiměřený dané skupině dětí a měl by respektovat jednotlivé věkové skupiny ve třídě

 

 • měl by děti plně citově, námětově i obsahově zaujmout

 

 • měl by vycházet z přímých zkušeností a prožitků dětí

 

 • měl by obsahovat především prožitkové metody práce, přímá pozorování a experimenty

 

 • měl by vést děti ke správnému vztahu k přírodě a k jejímu respektu

 

 • měl by dětem nabídnout dostatek zajímavých činností a aktivit

 

 • mělo by v něm být využito literatury dětské i odborné (encyklopedie), popř. i naučných pořadů

 

 

 

 

 

 

Spolupráce s rodiči:

 

Rodiče budou seznámeni s ekologickým projektem prostřednictvím webových stránek naší mateřské školy.

 

Praktická spolupráce s rodiči bude záležet na učitelkách jednotlivých tříd (dle jejich TVP).

 

 

Evaluace projektu:

 

 • Evaluace projektu bude probíhat průběžně během školního roku po každém integrovaném bloku v jednotlivých TVP

 

 • Společná evaluace bude probíhat na pedagogických radách

 

 

 • Závěrečná (písemná) evaluace bude provedena pí učitelkou Havlovou v MŠ Vodníček a pí učitelkou Dvořákovou v MŠ Sluníčko

 

 

 

Možnosti spolupráce s organizacemi či jednotlivci

 

 • městská knihovna Vamberk
 • DDM Vamberk
 • Sbor dobrovolných hasičů Vamberk
 • Profesionální hasičský sbor v RK
 • Rybářský svaz

 

 

Literatura

 

V MŠ Vodníček je k dispozici již vypracovaný projekt týkající se živlů a to z roku 2008 – 2009 „Čtyři království“

 

Publikace „Čtyři království aneb základní podmínky života“ Lenky Hronešové

 

Na internetu lze vyhledat WIKI RVP.cz – přírodní živly a taktéž pedagogickeveno.cz

 

 

Očekávané výstupy v jednotlivých vzdělávacích oblastech:

 

 

Dítě jeho tělo:

 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
 • pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku
 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
 • ovládat dechové svalstvo
 • zacházet s předměty denní potřeby
 • zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony
 • zacházet s drobnými nástroji..., s běžnými pracovními pomůckami
 • mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc
 • chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých

 

 

Dítě a jeho psychika:

 • pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně formulovaných větách
 • porozumět slyšenému
 • učit se nová slova a aktivně je používat
 • projevovat zájem o knížky, sou soustředěně poslouchat četbu, sledovat film...
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení
 • řešit problémy, úkoly situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech
 • respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla
 • uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky
 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě...
 • těšit se z hezkých příjemných přírodních zážitků

 

 

Dítě a ten druhý:

 • spolupracovat s ostatními
 • dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití
 • uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého

 

 

 

Dítě a společnost:

 • aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn
 • chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé
 • vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení
 • zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby…
 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik

 

 

 

Dítě a svět:

 • osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí
 • orientovat se bezpečně ve známém prostředí
 • mít povědomí o širším přírodním prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte
 • vnímat povědomí o významu životního prostředí
 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý
 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí
 • porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé
 • mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preventivní program proti rizikovému chování

 

 

 

KOUZLO  SPRÁVNÉHO  CHOVÁNÍ

 

 

 

Cíle :

 

Vytvářet atmosféru pohody, sounáležitosti, kamarádství, tolerance, vytvářet rovnocenné týmy ke spolupráci. Posilovat pozitivní vztahy mezi dětmi.

Podporovat v dětech pocit jistoty, zázemí a vzájemné důvěry.

Vytvářet žebříček morálních hodnot a možností, jak se samostatně rozhodovat a jak hledat pomoc.

Motivovat děti k zdravému životnímu stylu.

Poznávat hodnotu věcí a lidské práce.

Posilovat sebevědomí dětí, rozvíjet dětské zájmy a talenty.

Učit děti vyrovnávat se s obtížemi, které patří k běžnému životu.

 

 

Realizace :

 

Program bude prolínat každodenním vzdělávacím procesem. Paní učitelky si ve třídách samy určí a uvědomí, kdy do svých plánů jednotlivé části programu zařadí, či ve které činnosti byly cíle programu plněny. Následně je při zápisu do třídní knihy označí červenou tečkou.

 

 

Části programu :          1. Zdravověda

                                      2. Rodinná a sexuální výchova

                                      3. Protidrogová prevence

                                      4. Slabikář slušného chování

                                      5. Ochrana před nebezpečnými situacemi

Zdravověda

 

-   základní vědomosti o lidském těle 

 • zdravá výživa
 • systematický rozvoj dovedností, které vedou k osvojení zdravého životního stylu, zdravotní prevence
 • rozvoj tvořivosti, pohybu, zájmů
 • vytváření žebříčků hodnot

 

Náměty, hry, motivace, dramatika, tvořivost.

 

-    různé tvořivé činnosti, hudební, výtvarné, pracovní, pohybové, konstruktivní dovednosti

-    návštěva nemocnice,

-    maňáskové scénky s tetkou Chřipkou, Kubou a Kačenkou,

-    dotykové hry,

-    říkadla,

-    hry na doktora, na zdravou hostinu

-    didaktická hra Moje tělo, Zdravá výživa, U lékaře, Spižírna

 

 

Literatura :

-    Filipova dobrodružství, 150 her k utváření osobnosti, 150 her k tvořivosti předškolním věku, E. Mullerová – příběhy z měsíční houpačky, CD kostičky.

 

Rodinná a sexuální výchova.

 

 • vztahy mezi členy rodiny, jejich úlohy v rodině, jejich důležitost
 • poznávání různých sociálních rolí, které člověk v životě má
 • rozdíly mezi mužem a ženou
 • vznik života a péče o novorozence
 • naše rodina, můj domov

 

Náměty, hry, motivace, dramatika, tvořivost.

 

 • puzzle maminka s miminkem, chlapec, děvče,
 • koupání panenek, říkanky a písně pro maminku a miminko,
 • poslech příběhů o vztazích mezi členy rodiny a o dětech.

-   spolupráce s rodiči (pomoc dětí v rodině)

-   výroba a předávání dárků kamarádům a rodičům

-   prvouka pro MŠ – Rodina a rodinné vazby

-   didaktická pomůcka U lékaře

 

Protidrogová prevence

 

-   modelové situace „Co kdyby“

 • umět použít slůvko ne
 • umět se bránit ve styku s cizími lidmi
 • nebrat do ruky co neznám
 • léky užíváme na doporučení lékaře
 • drogy jsou špatná věc
 • zvyšovat odolnost dětí vůči rizikovému chování (preventivně působit v co nejširší oblasti)

 

Náměty, hry, motivace, dramatika, tvořivost.

 

-   dramatické scénky s modelovými situacemi

-    zlověstné ostrovy s nepřáteli zdraví – tabákoví bandité, zlý netvor Alkoholín, strašná obluda Drogera, Opilá studánka

-   maňáskové divadlo

-   pexesa (z Ligy proti rakovině)

-   znát svoji adresu

-   nebezpečí počítačových her

-   pomůcky z cyklu – Já kouřit nebudu a vím proč

-   Kouzlo nezranitelnosti – naučný program o bezpečnosti

 

 

Slabikář slušného chování

 

-   dobré mezilidské vztahy

 • správné a vždy zdvořilé chování
 • hodnocení správnosti a nesprávnosti jednání a jejich důsledků
 • úcta ke starším lidem
 • používáme pouze slušná slova

 

Náměty, hry, motivace, dramatika, tvořivost.

 

-   Slabikář slušného chování,

-   básničky o kamarádství

-   Vše co potřebuji jsem se naučil v MŠ

-   Umíme se chovat? Obrázky Miloše Nolla

 

 

Ochrana před nebezpečnými situacemi

 

 • děti v dopravním provozu (znalost pravidel, správné vybavení,…)
 • bezpečnost doma (kuchyň, neznámé tekutiny, koupelna,…)
 • pozor na pejsky
 • únos, cizí lidé
 • bezpečné koupání
 • předcházení projevům šikany

 

 

 

 

Náměty, hry, motivace, dramatika, tvořivost.

 

 • CD Kostičky,
 • publikace BESIP,
 • loutkové scénky o nebezpečných hrách se zápalkami, žehličkou, elektrikou.

-   dramatická ztvárnění modelových situací

-   pohádky O Budulínkovi, O kůzlátkách, O Smolíčkovi

-   CD Kluk z počítače

-   rozvoj zájmů – dramatika, estetika, pohybové dovednosti …

-   Bezpečnost – velké obrázky

-   Eko-přírodověda – odpady (didaktická pomůcka)

               -    různé pomůcky k dopravní výchově (dopravní značky, aplikace

 

 

 

Obsahově – zájmové projekty, nadstandardní aktivity a odborné terapeutické programy pomáhající prevenci SPU:

 

 • Logopedická péče v MŠ (spolupráce se Speciálním pedagogickým centrem pro děti s vadami řeči v Hradci Králové, spolupráce s klinickým logopedem, dvě logopedické asistentky)

 

 • Cvičení na gymballech – rozvoj hrubé motoriky, koordinace pohybu a rovnováhy

 

 • Pobyt v bazénu – rozvoj hrubé motoriky, koordinace pohybu, relaxace pohybem

 

 • Míčková automasáž (v jedné třídě) – rozvoj jemné motoriky, orientace v tělesném schématu)

 

 • „Knihovnická přípravka“ ve spolupráci s dětským oddělením městské knihovny ve Vamberku – rozvoj předčtenářských dovedností, vztah ke knihám, rozvoj komunikace, práce s knihou

 

 • Keramické tvoření – ve spolupráci s DDM – rozvoj jemné motoriky a estetického cítění

 

 • „Výtvarníček“ – rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky a estetického cítění

 

 

 • „Veselé pískání“ – rozvoj hudebního cítění, hra na flétnu a výběr dechových cviků upevňují správný způsob dýchání a zlepšují činnost celého dýchacího ústrojí

 

 • „Koťátko“ – rozvoj hrubé motoriky, jemné motoriky, dechová cvičení, pozornost, relaxace, orientace v prostoru a na vlastním těle, základní prvky jógy

 

 • Práce s 5 – 7letými dětmi s pracovním sešitem KULIFERDA (nakl. RAABE) – jedna třída

 

 • Trénink jazykových schopností podle Elkonina – v každé MŠ jedna třída

 

 

 

Profesionální zabezpečení těchto aktivit:

 

 • Logopedická péče – pracovnice SPC pro děti s vadami řeči v Hradci Králové, klinický logoped, 2 logopedické preventistky z řad učitelek

 

 • Knihovnická přípravka – profesionální pracovnice městské knihovny

 

 • „Koťátko“ – učitelka MŠ – cvičitelka jógy III. Stupně

 

 • Keramika – vyškolené pedagogické pracovnice DDM

 

 • Míčková automasáž – vyškolená učitelka MŠ

 

 • Trénink jazykových schopností dle Elkonina – vyškolena na každém pracovišti – jedna učitelka

 

 

V mateřské škole pracují dva speciální pedagogové, všechny učitelky se pravidelně vzdělávají na seminářích (DVPP, DYScentrum Praha…)

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakteristiky nadstandardních činností

 

Aktivity v budově mateřské školy

 

 

 

Nadstandardní aktivita „VÝTVARNÍČEK“

 

Charakteristika:

Nadstandardní aktivita „Výtvarníček“ je určen 5-6ti letým dětem. Počet dětí je omezen na 10 – 12 „Výtvarníček“ se koná každou středu. Jeho náplní je především uspokojování tvůrčích potřeb dětí v duchu relaxace, rozvíjení a získání nových dovedností.

 

Cíle:

 • rozvíjení po stránce estetické
 • získávání nových poznatků, dovedností, nápadů, možností formou experimentování a hry
 • rozvíjení fantazie, představivosti, estetického cítění
 • mít povědomí o přírodě a snažit se ji a svět výtvarně vyjádřit
 • rozvíjení jemné motoriky

 

 

Očekávané výstupy:

 • zvládnout základní dovednosti jemné motoriky / např. stříhání, grafomotorika /
 • poznat širší rozsah výtvarných technik, činností
 • rozvoj volné představivosti, tvořivosti, spontánnosti

 

Organizace hodiny:

 • přivítání v kruhu
 • motivace, téma
 • příprava výt. Materiálu, pomůcek, seznámení s materiály a činností, vysvětlení techniky a postupu, ukázka práce
 • samotné tvoření
 • úklid pomůcek, materiálu
 • hodnocení prací

 

Hodnocení:

                U dětí budu sledovat výtvarný projev, dovednosti jemné motoriky, jaké mají děti poznatky o světě a přírodě, postoje, nápady, představivost, estetické cítění a zájem dětí o probíhající téma, činnost. Dle tohoto klíče budu pak hodiny „Výtvarníčku“ přizpůsobovat specifickým potřebám dětí.

Práce dětí budou vystaveny v prostorách MŠ, zasílány do výtvarných soutěží apod.

Písemné hodnocení bude provedeno na konci 1. a 2. pololetí.

 

                                                                                                         

 

 

Nadstandardní aktivita „KOŤÁTKO“

 

Charakteristika:

„Koťátko“ je určen 5-6letýmdětem.Náplní každé hodiny jsou hry pohybové, hudebně-pohybové, psychomotorické, dechová cvičení, zdravotní a jógová cvičení pro děti, relaxační činnosti. Vše je motivováno určitým příběhem či pohádkou. Počet dětí je omezen, do kroužku je přijímáno 12 až 14 dětí, aby byla možnost individuálního přístupu ke každému z nich. Děti cvičí ve vhodném oblečení, bosky a část cvičení se uskutečňuje na podložkách. Cvičení probíhá každé úterý od 15,00 hod. do 15,45 hod.

Hlavní důraz je kladen na pohodu dětí, kladné vztahy mezi nimi, radost z pohybu a správné provádění cviků.

 

Cíle

 1. Rozvíjení dítěte po stránce tělesné i sociální, získání poznatků o těle, o pohybových činnostech
 2. Osvojení si poznatků a dovedností vedoucích k uvědomělé péči o své zdraví
 3. Posilování osobní pohody, radosti z pohybu a společně prožitých chvil s kamarády

 

Očekávané výstupy

 

 • zachovávat správné držení těla
 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
 • ovládat dechové svalstvo
 • znát základní pojmy užívané ve spojení s tělem, zdravím, s pohybem a sportem
 • mít povědomí o významu aktivního pohybu

 

 

 

Organizace hodiny

 

 1. přivítání v kroužku + dotykové, smyslové či sociální hry
 2. pohybové, psychomotorické či hudebně – pohybové hry
 3. cvičení na podložkách – dechová, zdravotní a jógová cvičení pro děti
 4. relaxace
 5. hodnocení dětí právě prožité hodiny

 

Hodnocení:

          Během průběhu hodiny budou sledovány reakce dětí, jejich aktivita, zájem i celková    pohoda. Na základě těchto pozorování a závěrečném hodnocení dětí po každé hodině budou další sestavovány tak, aby nejen plnily vytýčené cíle, ale především uspokojovaly potřeby a pohodu dětí. Písemné hodnocení bude provedeno na konci 1. a 2. pololetí.

 

 

Nadstandardní aktivita „Veselé pískání“

 

Charakteristika:

 

„Veselé pískání“ je určeno dětem 5 – 6letým. Nejpodstatnější při hře na zobcovou flétnu je správné dýchání. Dechová cvičení uskutečňujeme jako průpravná cvičení, která pomáhají zábavnou formou zlepšovat dýchání. Jsou velmi užitečná, zvláště pro děti, které jsou náchylné k častému onemocnění dýchacích cest.

Hra na flétnu a výběr dechových cviků upevňují správný způsob dýchání a zlepšují činnost celého dýchacího ústrojí. Děti potom lépe překonávají obtíže, které mají mnohdy s dýcháním při rýmě a jiných onemocnění z nachlazení.

Pravidelným dechovým cvičením i předcházíme vadnému držení těla, které se vyskytuje u mnoha dětí.

Hra na zobcovou flétnu rozvíjí smysl pro rytmus, což je pro děti s vadami řeči velmi důležité. Učí se vnímat hudbu, samy mohou jednoduchým způsobem doprovázet písničky, najdou zalíbení v muzicírování, obohacují svůj dětský svět o estetické hodnoty. Správné držení flétny (levá ruka nahoře, pravá dole) nenásilně fixuje pravolevou orientaci dětí. Zakrývání dírek procvičuje úchop prstů, jemnou motoriku ruky a její uvolnění.

Veselé pískání probíhá jednou týdně ve středu od 13,00 hod do 13.30 hod.

 

Cíle:

 • Provádět prevenci onemocnění dýchacích cest
 • Rozvíjení dechových funkcí
 • Zlepšovat souhru dýchacích svalů, zvětšovat objem plic, posilovat bránici
 • Vnímat hudbu, jednoduchým způsobem doprovázet písničky
 • Rozvíjet smysl pro rytmus
 • Fixovat pravolevou orientaci dětí
 • Procvičovat úchop prstů, jemnou motoriku, zrakovou kontrolu ruky (příprava na psaní)
 • Rozvíjet sluchové vnímání, krátké a dlouhé tóny, dělení slov na slabiky (příprava na čtení)

 

 

Realizace cílů:

 

Dechová cvičení k posílení bránice.

Vlastní hra s nástrojem, seznamování s tóny, procvičování na slovech, říkadlech, písních.

 

Průběh lekce:

 • Dechová cvičení – rozdýchání
 • Deklamační cvičení, rytmizace slov a sousloví
 • Hry s flétnou – na řetěz, na ozvěnu
 • Hra na flétnu na různá říkadla
 • Hra jednoduchých písní

 

Hodnocení:

   V průběhu aktivity budu reagovat na reakce dětí, jejich aktivitu, zájem i celkovou pohodu.

Písemné hodnocení bude provedeno na konci prvního a druhého pololetí.

 

                                                                                                           

Logopedická péče

 

     Logopedická péče o děti s vadami či poruchami komunikace je zajištěna dvojím způsobem, a to pracovnicemi jak z rezortu zdravotnictví, tak z rezortu školství. Důvodem jsou zatím nevyjasněné kompetence obou ministerstev, ale především je to z důvodu co největší péče dětem se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti komunikace.

 

   Na druhém vzdělávacím pracovišti působí pracovnice ministerstva zdravotnictví, klinická logopeda a jedna logopedická asistentka. Pracují především s dětmi 5-6letými, v případě nutnosti i s dětmi 4-5letými.

 

   V naší mateřské škole působí kromě klinické logopedky také logopedická asistentka, která získala odbornou způsobilost podle čl. IV písm. A) – je speciálním pedagogem se státní zkouškou z logopedie s titulem Bc., a má oprávnění k samostatné činnosti u prostých vad výslovnosti (dyslálií). V případě jiných poruch či vad komunikace spolupracuje s SPC v Hradci Králové.

 

   Děti, u kterých byla zjištěna vada či porucha výslovnosti, jsou u těchto pracovnic v individuální péči. Jedná se především o děti 5-6leté,popř. děti s OŠD a v případě nutnosti jsou vzaty do péče i děti 4-5leté. Zároveň jsou informováni a motivováni i rodiče, aby sami byli v péči o správnou výslovnost svých dětí co nejvíce aktivní a spolupracovali s odborníky.

 

   Na třídách se učitelky věnují v rámci každodenních činností s dětmi rozvíjení a posilování sluchového, zrakového a hmatového vnímání, dechovým a artikulačním cvičením a motorice mluvidel, čímž významně pomáhají odborným pracovnicím v jejich práci.

 

 

 Míčková automasáž

 

                   Při této činnosti jde o masírování určitých bodů na těle pomocí molitanových míčků, což pomáhá aktivovat a harmonizovat některé vnitřní orgány v těle. Jak napovídá sám název, masírování si provádějí děti samy pod vedením učitelky. U zdravých dětí je velkým přínosem pro zdravotní prevenci, přitom se tímto způsobem nenásilně naučí názvům jednotlivých částí lidského těla, učí se vnímat svůj dech a orientovat se v tělesném schématu. Zároveň je dětem vštěpována myšlenka, že se o své zdraví v první řadě má každý aktivně starat sám .                                                                                                     

K provádění míčkové automasáže byly některé paní učitelky proškoleny autorkou této metody pí Jarmilou Kopkánkovou na semináři ve středisku DVPP v Rychnově nad K., odkud si přivezly i metodický materiál, podle kterého pracují.                                                                  

Míčková automasáž je prováděna s dětmi  v době před odpoledním odpočinkem.

 

 

Pobyt v bazénu 

 

Pobytem v bazénu není sledován předplavecký či dokonce plavecký výcvik dětí.

 

Jeho cílem je:

 • seznamování dětí s vodou
 • otužování
 • zvyšování fyzické kondice
 • relaxace a uvolňování při hrách s vodou
 • dechová cvičení
 • rozvíjení pohybové obratnosti
 • získávání a posilování sebedůvěry ve vlastní schopnosti a dovednosti
 • radostné spoluprožívání her ve vodě s ostatním dětmi
 • osvojení si základních hygienických a bezpečnostních pravidel při pobytu

v bazénu a jejich respektování  

                                       

Veškeré činnosti v bazénu jsou prováděny hravou formou s maximálním respektováním individuálních potřeb dětí.

 

 

Cvičení na gymballech

 

Tomuto cvičení se věnují učitelky ve všech třídách – po skupinách dle metodických příruček a publikací ( např. „Cvičení pro zdraví s balančními míči“ od J. Pechové, „Cvičíme na velkém míči“ od M. a P. Dobešových). Učitelky si z nich vyberou a sestaví cvičební jednotku, většinou sestavenou do motivovaného příběhu.

          Mladším dětem jsou gymbally nabízeny k volným hrám, při kterých jsou nenásilným způsobem s tímto náčiním seznamovány, od 2. pololetí pak přecházejí ke cvičení.                

 

 

Aktivity mimo budovy mateřské školy

 

Keramické tvoření

 

Tato aktivita vyšla z nabídky DDM ve Vamberku. Je určena pro nejstarší předškoláky a probíhá 1x za měsíc dle dohody s pracovnicemi DDM. Ty také celé tvoření připravují a metodicky vedou. Děti pracují ve dvou skupinách, v každé je přítomna učitelka MŠ jako pedagogický dozor a pomáhá při individuálních potřebách dětí.

Cílem keramického tvoření je:

 • seznámit děti s novým netradičním materiálem a prací s ním
 • rozvíjení jemné motoriky
 • rozvíjení estetického cítění, fantazie a představivosti
 • získávání nových pracovních návyků
 • spoluprožívání radosti z tvoření i z výsledků vlastní práce

Rodiče hradí pracovní materiál, hotové výrobky si děti odnášejí domů.

 

Knihovnická přípravka

 

 

Při této činnosti využíváme spolupráci s dětským oddělením Městské knihovny ve Vamberku. Je určena nejstarším dětem-předškolákům a probíhá 1x měsíčně od dubna do června v prostorách dětského oddělení v knihovně. Paní knihovnice má pedagogické vzdělání a její příprava vždy odpovídá požadavkům přístupu k předškolním dětem. Využívá her, pohybových chvilek, maňásků apod.

Cílem přípravky je:

 • seznámit děti s významem knihovny, jejím prostředím a prací knihovníka
 • naučit děti správnému chování v knihovně
 • naučit děti orientovat se v tomto prostředí, vědět, že je zdrojem informací
 • seznámit děti s pojmy spisovatel, ilustrátor (malíř obrázků v knihách)
 • dát dětem určitý přehled v literatuře (pohádky, poezie, dětské příběhy, příběhy o zvířátkách, encyklopedie)
 • probudit a pěstovat v dětech zájem o knihy

 

Po každém setkání v knihovně si děti mohou půjčit z knihovny knížky, které si společně odneseme do MŠ, a jsou dětem k dispozici po celý měsíc. Děti se tak učí správnému zacházení s knihami i zodpovědnosti za půjčenou věc. Při posledním setkání dostanou všechny děti diplom malého čtenáře a malý dárek.

   Naše zařízení je zapojeno do projektu „Celé Česko čte dětem“ – každý den je dětem čteno při poledním klidu. V tomto směru i spolupracujeme s rodiči.

 

 

 

 

Pro mladší  děti připravuje paní knihovnice v MŠ krátkou besedu o knihách a s knihami s respektováním věku  těchto dětí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhé vzdělávací pracoviště:

 

Aktivity v budově mateřské školy

 

 

Nadstandardní aktivita  „ANGLIČTINA HROU“

 

CHARAKTERISTIKA:

Nadstandartní aktivita Angličtina hrou je zájmová činnost, která hravou a zábavnou formou seznamuje děti s cizím jazykem.

Budu pracovat s didaktickým anglickým materiálem Cookie and friends, který rozpracovává jednotlivá témata podle ročních období, tradic a svátků. Celým souborem děti provází kocourek Cookie a jeho přátelé zvířátka. Tento materiál v anglickém jazyce byl zpracován přímo pro praktické využití v MŠ. Děti seznamuje se slovní zásobou a jednoduchou gramatikou hravou a zábavnou formou. Zahrnuje obrazový materiál pro rozvoj zrakového vnímání, texty a zvuková CD pro rozvoj sluchu. Součástí jsou také pracovní listy, písničky, krátké příběhy a pohádky k jednotlivým tématům.

 

CÍLE:

 

 • Seznámení se s cizím jazykem
 • Postupné rozvíjení dítěte po stránce psychické i fyzické
 • Rozvíjení a zlepšování komunikačních schopností a jazykových dovedností
 • Minimalizace strachu a obav z komunikace před ostatními dětmi a kamarády
 • Vést dítě ke spolupráci, pohodě a radosti v kolektivu vrstevníků

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 

 • znát základní anglické pozdravy, slovíčka a jednoduché písně k jednotlivým anglickým tématům
 • umět spolupracovat s ostatními při společných činnostech a hrách
 • udržet soustředění a pozornost po dobu této zájmové aktivity
 • mít povědomí o důležitosti a významu umění cizích jazyků pro život člověka

 

ORGANIZACE HODINY:

 

 • Přivítání s maskotem v kroužku, motivační povídání o daném tématu
 • Vlastní práce s didaktickým obrazovým materiálem, poslech CD s hudební nahrávkou v anglickém jazyce
 • Pohybové ztvárnění písně či příběhu v anglickém jazyce
 • Prezentace anglické pohádky dle maxi obrázků
 • Opakování a doplňování právě probíraných poznatků
 • Hodnocení, diskuse s dětmi a rozloučení s maskotem na závěr hodiny

 

 

 

EVALUACE:

 V průběhu činnosti budou děti záměrně pozorovány, která část hodiny je nejvíce baví a zajímá a podle těchto pozorování a závěrečných rozhovorů budou další hodiny sestavovány tak, aby uspokojovaly co možná nejvíce zájmy a potřeby dětí. Tento rok bych chtěla nově zapojit děti při hodinách angličtiny do práce s interaktivní tabulí. Na notebooku mám  připraveny didaktické soubory a témata přímo pro výuku anglického jazyka v mateřské škole.

 

Nadstandardní aktivita „ RARÁŠCI “ :

 

CHARAKTERISTIKA :

Hudebně pohybové činnosti určené předškolním dětem zaměřené na rytmus, koordinaci pohybů a rozvoj tělesné aktivity dětí a radosti z pohybu

CÍLE :

 • Rozvoj koordinace pohybů a citů pro rytmus.
 • Zvyšování tělesné aktivity dětí ve spojení s hudbou. Prohlubování zájmu o pohyb a radosti z něj.

 

OČEKÁVANÉ VYSTUPY :

 • Vnímat rytmus.
 • Zvládat základní pohybové dovednosti, tělesnou koordinaci pobybů a orientaci v prostoru. Napodobit pohyby podle vzoru, přizpůsobovat je pokynům a zapamatovat si po sobě jdoucí pohyby.
 • Rozvíjet tělesnou aktivitu dětí ve spojení s hudbou. Dodržovat správné držení těla

 

ORGANIZACE HODINY :

 • Přivítání
 • Rozcvička na hudbu z CD
 • Různé pohybové aktivity – rytmická chůze či běh, nacvičování tanečků, cvičení s netradičním náčiním …
 • Relaxace na klidnou hudbu

 

EVALUACE :

              Během hodiny bude sledována pohybová aktivita dětí, jejich pohybové dovednosti a pokroky v průběhu roku, zájem o prováděné činnosti a rytmické dovednosti. Na průběhu hodin se mohou podílet i děti svými potřebami a přáními, co je nejvíce baví a co by chtěli příště do hodiny zařadit. Písemná evaluace bude provedena na konci školního roku.

 

 

Nadstandardní aktivita „ Kreativní školička“

 

 

Cílem této nadstandardní aktivity je:

 

 • podporování a upevňování tvořivosti, dětské fantazie
 • seznamování s novými materiály, či s využitím recyklovatelných materiálů
 • seznamování s novými výtvarnými technikami
 • rozvíjet jemnou motoriku
 • podporovat trpělivost a cílevědomost

 

Očekávané výstupy:

 

 • radost z dokončeného díla
 • chuť učit se novým dovednostem
 • zbavit se strachu z velké plochy
 • sebepoznávání

 

Organizace hodiny:

 

 • přivítání
 • seznámení s tématem (např. pohádka, příběh)
 • ukázka práce s daným materiálem (postup, bezpečnost)
 • samostatná práce (průběžná podpora, oceňování)
 • zpětná vazba, motivace k další činnosti (výstava prací)

 

Evaluace (průběžně, písemnou formou 1x na konci školního roku)

 

 • nadšení z práce
 • hodnocení děl
 • chuť vymýšlet vlastní náměty, využití materiálů

 

Logopedická péče

 

     Logopedická péče o děti s vadami či poruchami komunikace je zajištěna dvojím způsobem, a to pracovnicemi jak z rezortu zdravotnictví, tak z rezortu školství. Důvodem jsou zatím nevyjasněné kompetence obou ministerstev, ale především je to z důvodu co největší péče dětem se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti komunikace.

 

     Na naší mateřské škole působí pracovnice ministerstva zdravotnictví, klinická logopeda Mgr. Kulhavá. Pracuje především s dětmi 5-6letými, v případě nutnosti i s dětmi 4-5letými.

Ve spolupráci s klinickou logopedkou se dětem věnují též logopedické preventistky.

V případě jiných poruch či vad komunikace spolupracují s SPC v Hradci Králové

 

     Děti, u kterých byla zjištěna vada či porucha výslovnosti, jsou u těchto pracovnic v individuální péči. Jedná se především o děti 5-6leté,popř. děti s OŠD a v případě nutnosti jsou vzaty do péče i děti 4-5leté. Zároveň jsou informováni a motivováni i rodiče, aby sami byli v péči o správnou výslovnost svých dětí co nejvíce aktivní a spolupracovali s odborníky.

 

     Na třídách se učitelky věnují v rámci každodenních činností s dětmi rozvíjení a posilování sluchového, zrakového a hmatového vnímání, dechovým a artikulačním cvičením a motorice mluvidel, čímž významně pomáhají odborným pracovnicím v jejich práci.

 

 

 

Nadstandardní aktivity mimo budovu MŠ

 

Hrátky s vodou -  viz  MŠ Tyršova

 

Keramické tvoření

 

                    Tato aktivita vyšla z nabídky DDM ve Vamberku. Je určena pro nejstarší předškoláky a probíhá 1x za měsíc dle dohody s pracovnicemi DDM. Ty také celé tvoření připravují a metodicky vedou. Děti pracují ve dvou skupinách, v každé je přítomna učitelka MŠ jako pedagogický dozor a pomáhá při individuálních potřebách dětí.

Cílem keramického tvoření je:

 

 • seznámit děti s novým netradičním materiálem a prací s ním
 • rozvíjení jemné motoriky
 • rozvíjení estetického cítění, fantazie a představivosti
 • získávání nových pracovních návyků
 • spoluprožívání radosti z tvoření i z výsledků vlastní práce

 

Rodiče hradí pracovní materiál, hotové výrobky si děti odnášejí domů.

 

 

 

Knihovnická přípravka

 

                    Při této činnosti využíváme spolupráci s dětským oddělením Městské knihovny ve Vamberku. Je určena nejstarším dětem-předškolákům a probíhá 1x měsíčně od dubna do června v prostorách dětského oddělení v knihovně. Paní knihovnice má pedagogické vzdělání a její příprava vždy odpovídá požadavkům přístupu k předškolním dětem. Využívá her, pohybových chvilek, maňásků apod.

 

Cílem přípravky je :

 

 • seznámit děti s významem knihovny, jejím prostředím a prací knihovníka
 • naučit děti správnému chování v knihovně
 • naučit děti orientovat se v tomto prostředí, vědět, že je zdrojem informací
 • seznámit děti s pojmy spisovatel, ilustrátor (malíř obrázků v knihách)
 • dát dětem určitý přehled v literatuře (pohádky, poezie, dětské příběhy, příběhy o zvířátkách, encyklopedie)
 • probudit a pěstovat v dětech zájem o knihy

 

 

Po každém setkání v knihovně si děti mohou půjčit z knihovny knížky, které si společně odneseme do MŠ a jsou dětem k dispozici po celý měsíc. Děti se tak učí správnému zacházení s knihami i zodpovědnosti za půjčenou věc. Při posledním setkání dostanou všechny děti diplom malého čtenáře a malý dárek.

 

Pro mladší děti připravuje paní knihovnice v MŠ krátkou besedu o knihách a s knihami s respektováním věku těchto dětí.

 

 

 

 

 Evaluační a hodnotící činnosti

 

 

Na úrovni školy

 

 

Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy:

 

 1. věcné podmínky   
  • na začátku školního roku je zjištěn aktuální stav, z něho jsou pak vyvozena potřebná konkrétní řešení a nutné změny. Na konci školního roku se pak kontroluje splnění záměrů. V případě nutnosti jsou problémy řešeny operativně během školního roku /hodnotí ředitelka na základě informací a požadavků pracovnic/

 

 1. týdenní a nadstandardní činnosti
  • v 1. pololetí ústně na pedagogické poradě, případné podněty a změny jsou uvedeny v zápise usnesení z porady
  • ve 2. pololetí na závěr školního roku písemně /za nadstandardní aktivity hodnotí učitelka, která aktivitu vede/

Knihovnická přípravka, pobyt v bazénu, cvičení na gymballech, keramika – učitelky z jednotlivých tříd.

Logopedická péče – logopedická asistentka

 

 1. vzdělávací činnost“
  • Učitelky 1x za ¼ roku dělají hodnocení dětí, a do poznámek píší, jak s nimi dále pracovat, k čemu je nutné se ještě vrátit, co zdokonalit . Využívají hodnotící tabulky – u každého dítěte zvlášť, průběžně sledují učební pokroky a individuální rozvoj – je možné zaznamenat i v kratším časovém úseku – dle potřeby dítěte
  •  Na konci školního roku se pak kontroluje splnění záměrů. V případě nutnosti jsou problémy řešeny operativně během školního roku/hodnotí ředitelka na základě informací a požadavků.

 

 1. Životospráva
  • Evaluace je prováděna na konci 1. pololetí a na konci školního roku při pedagogických radách a provozních poradách /hodnotí všichni zaměstnanci/

 

 

 

 1.  Cíle a záměry ŠVP PV :
  • na jednotlivých pedagogických poradách průběžně během školního roku /viz. „Plán pedagogických rad“
 2. Využívané techniky evaluace: /hospitační činnost, rozhovor, dotazník, kontrolní vstupy/

 

 

Podmínky inovace ŠVP PV – na závěr školního roku po evaluaci ŠVP PV a jednotlivých TVP provést úpravy vycházející z této evaluace

 

 

 

 

Na začátku každého školního roku zařadit pro daný školní rok:

                  - ekologický projekt

                  - charakteristiky tříd

   - pedagogické záměry jednotlivých tříd

   - návrh akcí

   - evaluace ŠVP PV

   - denní režim každé třídy

 

 

 

Hodnocení pedagogů a provozních pracovníků

 • prováděno dle vypracovaných kritérií

 

Na úrovni tříd

 

 • evaluace integrovaných bloků  -  vždy po jeho skončení písemně v TVP /všechny učitelky/
 • hodnocení třídy – na podzim vypracována charakteristika tříd, v pololetí a na konci školního roku provedeno hodnocení tříd na pedagogických poradách/všechny učitelky/
 • hodnocení jednotlivých dětí
 • průběžně poznámky v TVP a osobních listech dětí

-   každé dítě portfolio

     -    na základě průběžných poznámek hodnotí děti všechny učitelky

    vždy na konci 1. a 2. pololetí

               - písemně na pedagogickou radu (červen) /všechny učitelky/

               - je využívána individualizace hodnocení ve všech třídách

 

Autoevaluace: Vždy ústně i písemně při projednání výsledků z hospitační činnosti. /pocity, názory na vlastní práci/, občas jsou využity autoevaluační dotazníky, a to i pro nepedag. personál.

Hospitační a kontrolní činnost

                                                               

1/     Při hospitační činnosti si všímat, zda všechny pí uč. dodržují zásady při výchovně vzdělávací práci:

                        . individuální přístup k dítěti

                        . podpora sebedůvěry

                        . duševní hygiena

                        . partnerské přístupy při vedení dětského kolektivu

                        . připravenost tvořivých her v ranních činnostech

                        . prožitkové učení

                        . plnění cíle VVČ

   . rozvoj čtenářské, jazykové, informační, matematické, sociální a přírodovědné gramotnosti na úrovni věku dítěte

 

2/ Dále si všímat využití a orientace ve ŠVP PV

                        . plnění projektů k ekologické výchově a minimálnímu preventivnímu prog.

                        .  věnování zvýšené péče dětem s odkladem škol. docházky

                        .  využívání jazykových chvilek, kdy a jak často je pí uč. zařazují

    .  jaké prostředky využívají pí uč. ve třídách k plnění cíle

    .  vychovat  člověka, který se umí orientovat ve světě kolem sebe, váží si sebe sama, ostatních lidí, životního prostředí a přírody, a pro kterého je prioritou být a ne mít

. jak se plní v průběhu dne cíl – vést děti ke zdravému způsobu života/péče o zuby, zdravá výživa, pitný režim/ – nabádat děti k častému požití tekutin, každodenní pohybové aktivity, pobyty venku aj.

                         .  zda a jak využívají pí uč. přirozené životní situace, které vedou děti k vlastnímu prožitku – využití modelových situací, častá informovanost o bezpečnostním chování dětí apod.

 

3/ Více se zaměřit na nově přijaté učitelky

– častější hospitace a kontroly včetně diskuse, hodnocení zavádějící učitelky

 

Kontrolní činnost:

- práce s třídním vzdělávacím programem

- svěřená dokumentace na třídách, pořádek, upravenost a výzdoba třídy

- logopedie – spolupráce s klinickou logopedkou a logopedickou asistentkou

- nadstandartní aktivity na škole

- individuální péče, individuální plány pro děti s odloženou školní docházkou

- lékárnička, baťůžky na vycházku, kniha úrazů, požární kniha

- kontrola TVP, zda obsahuje všechny náležitosti dané ŠVP PV /charakteristika vzdělávacího obsahu/

- kontrola pitného režimu a režimu dne

 

Provozní pracovnice

 • připravenost tříd a ostatních prostorů v MŠ k zahájení škol. roku
 • provoz a úklid školy
 • ukládání mycích a čistících prostředků
 • vztah k dětem
 • vzájemná zastupitelnost
 • flexibilita a samostatnost

 

Školní jídelna:

 • dodržování provozního řádu ŠJ
 • dodržování zásad zdravé výživy a spotřebního koše
 • včasnost vyvěšování jídelníčku, i na webové stránky
 • dodržování současného řádu na pracovišti
 • vzájemná zastupitelnost
 • flexibilita a samostatnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

 

Návrh akcí pro školní rok 2018/2019 MŠ Vodníček

 

Září            Přivítání s novými dětmi-adaptační období

                   Schůzka s rodiči

                  

                  

 

Říjen          Divadlo v MKS

                    Začíná činnost nadstand.činností

                    Začíná plavání v bazénu

                   

                           

 

Listopad     Keramické tvoření

       Příprava na „Adventního období“

       Divadlo v MKS

       Vítání občánků

      

Prosinec     Městem chodí andělé- výroba dárečků

                    Mikulášský karneval

                     Návštěva sv.Barborky

                     Vánoce v MŠ – s vánočním posezením s rodiči

                     Divadlo v MKS

 

          

Leden          Tři králové /Rybičky/

                     Divadlo v MKS

                    

                    

Únor            Masopustní karneval

       Divadlo

      

 

Březen        Návštěva knihovny

                    Vynášení „Babky Zimy

       Divadlo v MKS

                    Vítání občánků

                    

   

 

Duben        Velikonoční výstava

                    Cesta za velikonočním překvapením

      Zápis našich předškoláků do ZŠ

                   Návštěva prvních tříd

                  

       

 Květen      Čarodějnický rej

                   Akce s rodiči ke „Dni rodiny“

      Divadlo v MKS

      Zápis dětí do MŠ

      Den otevřených dveří

                   Oslavy MDD „Týden radosti“

                   Návštěva hasičů v RnK

                   Školní výlet

 

Červen      

                  Týden předškoláků

      Kouzelná noc spojena s táborovým ohněm, opékáním vuřtů, zpěv s kytarou

      /s rodiči/ + pasování školáčků

      Cvičný poplach CO

      

      

Divadelní představení dle nabídky MKS /každý druhý měsíc/

 

 

 

Únor           Masopustní  karneval s interaktivním programem

         Divadlo v MKS dle nabídky

         Kouzelnické vystoupení v MŠ

       

 

Březen        Druhá návštěva v knihovně- předškolní děti

                    Vynášení „Babky Zimy“

         Divadlo v MKS dle nabídky

                    Keramické tvoření v DDM

                    Velikonoce v MŠ

                    Cesta za velikonočním zajíčkem

                    Ekologický projekt – 3.část

               

 

Duben         Návštěva HZS v RK  2.a 3. třída

         Čarodějnický rej ve spolupráci s DDM

         Jarní otvírání lesa

         

      

 

 Květen       Besídka ke dni matek

         Divadlo v MKS

         Zápis dětí do MŠ a Den otevřených dveří

         Třetí návštěva městské knihovny - předškoláci

 

 

Červen        Oslavy MDD v součinnosti s DDM

                     Výlet dětí autobusem /dle výběru/

          Dopravní den v MŠ s interaktivním programem k tématu

          Ekologický projekt – 4. část

          Ukončení předčtenářské přípravky s diplomem malého čtenáře v

          Městské knihovně

          Pasování školáčků s rodiči

          Rozloučení se školním rokem s občerstvením na chatě Vyhlídce

 

      

 

Další akce dle třídních vzdělávacích programů jednotlivých tříd.

 

 

 

Charakteristiky jednotlivých  tříd

 

Charakteristika třídy ŠNEČKŮ  ve školním roce 2018 – 2019

 1. třída

 

Počty dětí:

 • Celkem dětí 19
 • Chlapců       11
 • Dívek            8

 

OŠD:

 • Žádné dítě

 

Věkové skupiny:

 • 3 – 4 roky   4 děti (2 chlapci, 2 děvčata)
 • 4 – 5 let      7 dětí (4 chlapci, 3 děvčata)
 • 5 – 6 let      8 dětí (5 chlapců, 3 děvčata), jeden chlapec individuální vzdělávání

 

Zdravotní stav:

 • 2 děti brýle

 

Lateralita:

 • Všechny děti upřednostňují pravou ruku, pouze jedna dívka upřednostňuje ruku levou

 

Stav vývoje výslovnosti:

 • Děti 3 – 4leté – u tří dětí velmi dobrý stav výslovnosti, jeden chlapec zatím řeč nesrozumitelná
 • Děti 4 – 5leté – kromě dvou děvčat vyžadují všechny děti (pět dětí) logopedickou péči
 • Děti 5 – 6leté – všechny děti docházejí na logopedickou péči, vady výslovnosti však nejsou závažné

 

Celková charakteristika:

 • Děti 3 – 4leté: malá skupinka dětí, jeví se jako velmi pohodové a bezproblémové
 • Děti 4 – 5leté: vývojově nevyrovnaná skupina, ve které jsou děti jak na výborné intelektové úrovni, tak děti vyžadující zvýšenou individuální péči. Jeden chlapec nezvládl adaptační období, zatím zůstává doma, jeden chlapec má občas problémy s prosociálním chováním
 • Děti 5 – 6leté : ve skupině je dítě s individuálním vzděláváním (je vzděláváno doma), nová holčička, která se přistěhovala a jeví se, že bude potřebovat alespoň z počátku individuální péči, a jeden chlapec s psychomotorickým neklidem. Ostatní děti jsou bez problémů.

 

Charakteristika třídy: 2.třída „Rybičky“

 

V letošním školním roce je zapsáno v naší třídě 26 dětí ve věku od 2,5 do 6 let, z toho 14 chlapců a 12 dívek.

Nejmladší věková skupina – děti do 4 let    

                   Celkový počet 12 z toho 5 chlapců a 7 dívek

Prostřední věková skupina – děti do 5 let

                   Celkový počet 8 z toho 5 chlapci a 3 holčičky

Nejstarší věková skupina – děti do 7 let

                   Celkový počet 5 z toho 3 chlapci a 2 dívek

V tomto školním roce nemáme žádné dítě s OŠD.

 

Základem naší třídy jsou děti, které navštěvovaly naši mateřskou školu již v loňském školním roce. Nově příchozí děti budeme postupně začleňovat do kolektivu – zaměříme se na adaptaci v novém prostředí. Na adaptaci dopřejeme dětem dostatek času – dle jejich individuální potřeby.

Do naší třídy chodí děti z části města Vamberk a přilehlého okolí. Skupina dětí spolu komunikuje, děti se znají, setkávají se na různých akcích nejen školky, ale i na akcích v městě. Při práci s dětmi si budeme všímat individuálních zvláštností a potřeb dětí.

U všech dětí budeme sledovat vytváření nových hravých skupin. Postupně se budeme seznamovat s různými okolnostmi (i rodinnými), které mohou být pro výchovu a vzdělávání dětí a jejich adaptaci důležité.

 

Docházka dětí v měsíci září:

23 dětí nastoupilo k  3. 9. 2018

1 chlapec nastoupil k 1. 11. 2018

1 dívka a 1 chlapec nastoupí v průběhu měsíce prosince

.

 

Logopedická péče:

V péči klinické logopedky Mgr. Pavlíny Kulhavé jsou v současné době 2 děti. 18. 9. 2018 byla provedena u ostatních dětí depistáž, a to i u dětí z prostřední věkové skupiny (celkem 11 dětí).

S dětmi jsou v průběhu dne prováděna různá dechová cvičení, gymnastika mluvidel, logo chvilky.

Logopedická péče u dětí ve třídě je zajišťována logopedickým asistentem – Bc. Annou Kotlářovou

 

Zdravotní stav třídy:

Všechny děti jsou řádně očkovány dle platného očkovacího kalendáře, jeví se jako zdravé.

1 holčička alergie na komáří bodnutí, ale bez medikace.

1 chlapec dle matky diagnostikován jako astmatik a alergik – medikaci podává matka doma.

1 chlapec dle matky onemocnění kyčlí – omezený pohyb (neskákat a neběhat)

1 chlapec dle zákonného zástupce onemocnění hlasivek – uzlíky na hlasivkách – dbát na klidový řečový projev

Lateralita:

U většiny dětí převažuje praváctví. U nejmladší věkové skupiny toto zatím nemůžeme s přesností tvrdit. Jejich lateralita se ukáže v průběhu tohoto školního roku. 1 chlapec z prostřední věkové skupiny (docházel v loňském školním roce) se nám jeví jako levák. U jednoho chlapce, který do MŠ nikdy nedocházel,  z nejstarší věkové skupiny lateralitu budeme zjišťovat v průběhu měsíce září a října – špatný úchop ps. náčiní.

 

Budeme upřednostňovat:

 • Každodenní dostatek přirozených činností ve třídě, na zahradě
 • Manipulaci s didaktickým, výtvarným materiálem, jednoduchým návodem
 • Spontánní hru
 • Hry podporující tvořivost, představivost, fantazii
 • Pozitivní vztahy s vrstevníky
 • Tvořivou atmosféru

Individuální pokroky dětí budeme sledovat a zaznamenávat 2x ročně v hodnotících listech, které jsou přílohou jejich portfolia, stejně jako sledování vývoje kresby lidské postavy, stromu a domu a pracovních listů, které vypovídají o posunu, či zlomové situaci ve vývoji dítěte. Během školního roku si zaznamenáváme i drobnější postřehy týkající se vývoje dítěte, a to do speciálního sešitu. Kdykoli v průběhu roku se na nás rodiče mohou obracet s jakýmkoli problémem, či výtkou, či dotazem ohledně jeho dítěte. Dále je rodičům nabídnuta konzultace o vývoji jeho dítěte.

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakteristika III.třídy – Žabičky

školní rok 2018 – 2019

Počet dětí:

Pro tento školní rok bylo zapsáno do III. třídy- Žabičky 25 dětí.

Chlapců: 10

Děvčat: 15

 

Počty dětí podle věku:

5-7leté děti:    4 (2 OŠD)

4-5leté děti:     10

3-4leté děti:     11

 

Logopedická péče

V péči Mgr. Kulhavé – klinické logopedky je 7 dětí a 1 chlapec bude ještě vyšetřen (nastoupil v říjnu)

 

Zdravotní stav

Žádné dítě nevykazuje zdravotní problémy. Žádné dítě nemá brýle

 

Lateralita

Leváci:              2 děti a 1 chlapec, který nastoupil v říjnu se zdá být zatím nevyhraněný

Praváci:           20

U  2 dětí není lateralita známa, protože nastoupí během roku.

Celková charakteristika

Jedná se o věkově smíšenou třídu. Třída se jeví pohodově a kamarádsky. Dva ze čtyř předškoláků se jeví jako výrazně slabší. U jednoho předškolního chlapce je velmi slabá řeč,spíše nemluví. Mezi dětmi jsou velké vývojové rozdíly, proto je velmi důležitý individuální přístup k jednotlivým dětem a tudíž jim umožnit optimální vývoj dle jejich možností. Každé z dětí má zavedeno své portfolio, kam průběžně zařazujeme jeho výtvory a zaznamenáváme podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dětí. Předškolní děti mají vlastnoručně vyrobené desky, do kterých si zařazují své pracovní listy. Při naší práci respektujeme osobnost dítěte a dodržujeme zásady přiměřenosti, názornosti, systematičnosti, posloupnosti a aktivity. Ve třídě panuje přátelská atmosféra a všichni se snaží dodržovat společně dohodnutá pravidla. Spolupracujeme, uklízíme po sobě, pozdravíme a poděkujeme, učíme se správně stolovat. Nově příchozích dětí je 10, zatím nám nastoupilo 8 dětí, zbylí 2 děti nastoupí během roku. Adaptace proběhla bez větších problémů – děti plakaly většinou první týden a spíše ráno. Některé děti poplakávaly ještě druhý týden, ale vše se bez problémů přečkalo. Děti „Žabičky“ mají rády tvořivé, imitační, logické a hudebě-pohybové hry. Jsou velmi zvídavé a dovedou si společně velmi pěkně hrát, většina se plně zapojuje do společných činností.

Ve třídě jsou 2 děti s OŠD, obě navštěvují klinickou logopedku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakteristiky tříd na druhém vzdělávacím pracovišti v Jugoslávské ul.

Charakteristika třídy  1. třída Kuřátka                                      září 2018

 

 

       Ve třídě je k 30 září 2018 zapsáno 18 dětí, z toho 10 chlapců, 8 dívek. V září nastoupilo 10 dětí, ostatní nastoupí postupně v průběhu roku.

 

Zdravotní stav

 

       Zdravotní stav dětí se jeví velmi dobrý, nejsou hlášeny žádné alergie či jiná omezení. Žádné dítě nenosí brýle.

 

 

Adaptace

 

        Probíhá uspokojivě a v běžném režimu, některé děti ještě pláčí při příchodu do třídy, po odchodu rodičů plakat přestanou.

Dva chlapci reagovali na psychickou tenzi kousáním, postupně se nám to daří odbourávat

 

 

Hra

 

        Úroveň hry je dobrá, zatím si všechny děti dovedou najít hru nebo činnost dle svého zájmu, u hry určitou dobu vydrží. Děti se již i rády zapojují do společných řízených činností, začínají se vzájemně respektovat.  Učí se pravidla, jsou velmi šikovné při úklidu hraček.

 

 

Sebeobsluha, samostatnost

 

         Přestože věku tří let budou děti teprve postupně dosahovat, úroveň sebeobsluhy a dodržování čistoty je velmi dobrá. Obléknou se s dopomocí a velmi dobře spolupracují.

Jedí samostatně, s chutí, pouze později dokrmujeme.

Pohybová obratnost odpovídá věku, jsou obratné i na zahradě na zahradních prvcích, jezdí na odrážedlech.

 

 

 

 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY ŽABIČEK    2018 - 19

 

Ve druhé třídě Žabiček je v tomto školním roce celkem zapsáno 27 dětí. Z toho 15 dívek a  12 chlapců. Děti jsou čtyř až pětileté. 2 děti, 1 chlapec a 1 dívka jsou mladší čtyř let. U dvou dětí proběhl přesun. 1 holčička přešla do 3. třídy Ptáčat a 1 holčička přišla do naší třídy Žabiček z 1. třídy Kuřátek z důvodu organizačních a věkových.

 

 

Adaptace:

Děti jsou velice dobře zadaptované. Většina dětí přešla z první třídy Kuřátek již bez větších potíží. Holčička, která přišla jako nejmladší ze třídy Kuřátek je absolutně bez problému. 2 chlapci jsou citlivější, pozoruji vyšší psychickou závislost na matce.  Ve třídě převládá klid, pohoda, vzájemná pomoc a spolupráce. Všechny děti se již naučily dodržovat dohodnutá pravidla. 3 chlapci mírné potíže při dodržování pravidel. Nutná důslednost. Děti se již začaly postupně učit používat příbor.

 

Hygiena a sebeobsluha:

Většina dětí vzhledem k nižšímu věku stále potřebuje dopomoc učitelky při sebeobslužných činnostech (hygiena po toaletě, dokrmování, obouvání, zipy, knoflíky, otáčení věcí, svlékání i oblékání, čištění zoubků).

 

Psychika:

Děti spolu již více komunikují, spolupracují a navazují vzájemné kamarádské vztahy. 1 chlapeček a 1 holčička se dosud straní dětského kolektivu. 1 dívenka vyšší emoční závislost na učitelce. Děti již dokáží rozlišit, co mohou a co ne. S velkým zájmem se zapojují do všech činností, ovšem pokud nechtějí, nemusí se dané aktivity zúčastnit. Nenutíme je, ale snažíme se je co nejvíce motivovat. Během všech aktivit v průběhu celého dne děti motivujeme ke správnému chování vlastním pozitivním přístupem, vzájemnou komunikací, pochvalou či pohlazením. Ke každému dítěti se snažíme praktikovat individuální přístup dle potřeb a možností. Ve třídě máme děti mírnější a citové, hlavně dívky, což je potřeba vzít v úvahu při řešení konkrétních situací, ale také děti hyperaktivní, kde je nutné důsledné vedení pedagoga. 3 chlapci mají tendence opakovaně porušovat nastavená pravidla.

 

 

Dítě a jeho tělo:

Přibližně 80% dětí lépe zvládá koordinaci celého těla, se zbylými 20% dětí je nutno procvičovat pohyby, postoje a polohy těla. Stále nezvládají správné držení těla. Vyjádřit pohybem správný rytmus a hudbu dokáží pouze některé děti, u ostatních je problém s plynulostí  pohybu. Většina dětí dobře ví, co tělu prospívá a co mu škodí. Také vědí jak se chránit před nemocemi a úrazem.

 

 

Dítě a společnost:

Většina dětí zvládá sebeobsluhu, zásady slušného chování i dodržování dohodnutých pravidel. Jen u několika dětí je nutné některá pravidla připomínat.

 

 

Dítě a svět:

Děti se více dokáží orientovat v okolí naší školky, v přírodě a v okolí, které je obklopuje. Při vycházkách si více všímají věcí kolem sebe a často na ně upozorňují. Pokud je něco zajímá ptají se a jsou zvídavé. Toto platí však pouze pro některé děti. Určitou část dětí také velice baví prohlížení knih a encyklopedií, utvoří si skupinku a nad knihou si velice pěkně povídají. Nejraději mají společné čtení a prohlížení s učitelkou.

 

 

 

Jazyk a řeč:

Slovní zásobu přiměřenou věku má asi jen 40% dětí, větší část dětí má bohužel stále problémy s výslovností a ještě nemají dostatečně rozvinutou sl. zásobu ( ti navštěvují pí. Logopedku ).  Procvičování komunikačních znalostí a dovedností a logopedická cvičení teprve začínáme. Menší část dětí dokáže poznat i některé písmeno. S ostatními dětmi je nutno stále a opakovaně procvičovat.

 

 

Grafomotorika:

U několika dětí je grafomotorika výrazně slabší. U některých dětí přetrvávají výrazné potíže. Nejsou schopni splnit gr. Cvičení ani po názorné ukázce a dopomoci. (čmárání). Některé pracovní listy a grafomotorická cvičení k tématům na rozvoj jemné motoriky prstíků, zápěstí i paže stále působí problémy. Ostatní děti zvládají grafické cviky přiměřeně svému věku. Stále je nutná kontrola správného držení tužky.

 

 

Závěr:

Věnovat zvýšenou pozornost logopedické prevenci a rytmizaci slov. Dále se zaměřit na rozvoj grafomotoriky a jemné motoriky. Co nejčastěji je to možné, prokládat organizované činnosti pohybovými aktivitami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakteristika 3. třída – Ptáčata

školní rok 2018 – 2019

 

 • Počet dětí a věkové složení

Ve třídě je zapsáno v září nastoupilo 26 dětí

a z toho 8 dívek a 18 chlapců.

Odklad školní docházky má 5 dětí.

 

 • Zdravotní stav

Zdravotní stav dětí ve třídě je dobrý, nevyskytuje se žádná alergie.

 

 • Sebeobsluha

Všechny děti se oblékají samy, jen občas potřebují dopomoc dospělého. Stravování a stolování u většiny dětí odpovídá jejich věku.

Hygiena probíhá bez problémů,

žádné dítě se nepomočuje, všechny děti používají kapesník.

 

 • Adaptace

U většiny dětí probíhalo naprosto přiměřeně předškolnímu věku.

 

 • Pedagogický záměr

Hlavním pedagogickým záměrem je podpora a rozvoj samostatnosti dětí ve všech směrech a přiměřená zodpovědnost dětí za své chování a jednání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třídní vzdělávací program

 

pro školní rok 2018 - 2019

 

Třída ŠNEČCI

 

 

ČESKÝ ROK

 

(TVP inspirované 100. výročím vzniku republiky)

 

 

Naše země je krásná a bohatá – svou krajinou, přírodou, historií, tradicemi, kulturou i lidmi. Společně prožijeme rok, kdy všechny tyto krásy budeme objevovat, seznamovat se s nimi a prožívat je.

 

 

Pedagogické záměry pro školní rok 2018 - 2019 ve třídě ŠNEČKŮ

 

Pro tento školní rok byl vybrán TVP s názvem ČESKÝ ROK a je inspirován 100. výročím vzniku České republiky

 

Záměrem tohoto TVP je seznámit děti v integrovaných blocích podrobněji s českou republikou v těchto oblastech:

 

 • Můj domov a jeho nejbližší okolí – krajina, příroda, tradice, historie
 • Symboly české státnosti (hlavně předškoláci)
 • Česká kultura – národní pohádky, pověsti, písně, tanečky, hudebně-pohybové hry
 • České tradice
 • Význačné osobnosti české historie, kultury, popř. sportu (hlavně předškoláci)

 

Vše bude probíhat v přirozeném plynutí ročních období se vším, co přinášejí.

 

Cílem je vytvoření citových základů k vlastenectví a národní hrdosti.

 

Hlavní důraz ve výchovně vzdělávacím procesu budeme, mimo výše uvedené záměry TVP,  klást na:

 

 • rozvíjení prosociálního chování dětí
 • rozvoj manuální zručnosti
 • získání samostatnosti v sebeobsluze
 • rozvoj tělesné zdatnosti
 • podporu tvořivosti a zvídavosti
 • rozvoj dětské představivosti a fantazie

 

To vše formou prožitkového učení v atmosféře pohody, bezpečí a bezpodmínečného přijetí.

 

V letošním školním roce budeme pracovat s celkově vyrovnanými věkovými skupinami dětí.

 

V nejstarší věkové skupině je sedm dětí, z toho jedno dítě má domácí individuální vzdělávání. Většina docházejících dětí se jeví jako velmi zvídavá s velkým intelektovým potenciálem. Jedna divenka projevuje   výtvarné nadání. Jeden chlapec vykazuje známky problémů s pozorností. Všem dětem bude věnována skupinová i individuální péče při přípravě na vstup do ZŠ.

 

Ve střední věkové skupině je také sedm dětí. Jejich stupeň vývoje je však velmi rozdílný a zatím se jeví potřeba věnovat  této skupině pozornost a zvýšený individuální přístup jednotlivým dětem.

 

V nejmladší věkové skupině jsou čtyři děti. Zde půjde především o jejich psychickou pohodu – vytvořit jim laskavé, klidné a harmonické prostředí, které jim pomůže projít obdobím adaptace a se začleněním se do života třídy.

 

 

Všeobecné záměry

 

 

 1. Věnovat zvýšenou pozornost dětem především v oblasti sociální, soustředit se na vzájemné vztahy mezi dětmi, posilovat prosociální cítění dětí a rozvíjet jejich emoční inteligenci

 

 

 1. Připravit pro děti pohodové a zároveň podnětné prostředí, ve   kterém se všichni budou cítit bezpečně a budou mít možnost realizovat se ve všech oblastech svých zájmů

 

 

 1. Přijímat každé dítě takové, jaké je. Vést jej tak, aby se vnímalo jako jedinečná osobnost a tím podporovat a rozvíjet jeho sebeúctu

 

 

 1. Respektovat individuální potřeby každého dítěte a zároveň mu umožnit co největší rozvoj v rámci jeho možností

 

 

 1. Věnovat pozornost dětem vyžadujících zvýšený individuální přístup

 

 1. Rozvíjet u dětí jejich samostatnost a to jak v oblasti sebeobsluhy, tak v komunikaci a sociálních vztazích

 

Pedagogické záměry v jednotlivých vzdělávacích oblastech

 

Dítě a jeho tělo

 

 1. Vést děti k všestrannému rozvoji pohybových dovedností, obratnosti i k zvyšování fyzické zdatnosti nejen v organizačních činnostech, ale i při volných hrách a  především při pobytu venku. Doplnit pomůcky k pohybovým činnostem

 

 1. Vést děti k správnému držení těla (ZC, protahovací cviky = předcházení bolestem zad)

 

 1. Učit děti vědomému dýchání a práci s dechem

 

 1. Soustředit se na rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky (tabule, pískovnička, mozaiky, korálky, velké formáty papíru...), uvolnění ruky a správný úchop tužky

 

 1. Rozvíjet manuální zručnost dětí, manipulovat s různými předměty denní potřeby, pomůckami a materiály

 

 1. Vést děti k co nejvyšší míře samostatnosti v sebeobsluze (hygiena, stolování, oblékání, péče o své věci...

 

 

Dítě a jeho psychika

 

 1. Rozvoj komunikačních dovedností, péče o správnou výslovnost a  rozvíjení slovní zásoby (řízená logopedická prevence, individuální logopedická péče, doplňovat logopedický koutek, směřovat děti k využívání knih, pracovat s knihami)

 

 1. Využívat interaktivní tabuli, notebook, Logico, společenské hry

 

 1. Rozvíjet a obohacovat dětskou hru (pomůcky, hračky, popř. pomoci dětem s rozvojem obsahu hry, zapojení jejich fantazie, představivosti, možných témat)

 

 1. Zařazovat co nejvíce pokusy, experimenty, manipulační činnosti s materiály a předměty

 

 1. Vytvořit koutek (stůl) k pravidelným intelektovým činnostem

Dítě a ten druhý, Dítě a společnost

 

 1. Rozvíjet schopnost dětí domluvit se, řešit problémy slovně, respektovat se navzájem, podporovat dětská přátelství

 

 1. Snažit se děti zapojit do výběru a organizování činností v MŠ, učit je diskutovat, nebát se slušnou formou říci svůj názor, zastat se kamaráda a zároveň být schopné respektovat daná pravidla vzájemného soužití

 

 1. Učit děti spolupráci při hrách, organizovaných činnostech i učení

 

 1. Rozvíjet schopnost spolupráce, vzájemné pomoci, respektu k druhému, k schopnosti domluvit se, podporovat vzájemnou laskavost a empatii mezi dětmi

 

 

Dítě a svět

 

 1. Umožnit dětem  co nejvíce pohyb a činnosti v přírodě

 

 1. Společně s dětmi poznávat místo, ve kterém žijí i jeho okolí, umět se orientovat ve svém bydlišti

 

 1. Seznamovat děti s kulturou a tradicemi naší země, našeho města

 

 1. Zařazovat vzdělávací aktivity i do pobytů venku

 

 1. Práce s možnými riziky jednotlivých vzdělávacích oblastí

 

Dítě a jeho tělo

 1. Nedostatečný respekt k individuálním potřebám dětí
 1. Málo příležitostí k pracovním úkonům
 1. Málo rozmanitá či jednostranná nabídka pohybových aktivit

 

Dítě a jeho psychika

 1. Nedostatek příležitostí k poznávacím činnostem založeným na vlastní zkušenosti
 2. Málo příležitostí a prostoru k experimentaci a samostatnému řešení konkrétních poznávacích situací
 3. Zahlcování podněty a informacemi bez rozvíjení schopnosti nimi samostatně pracovat

 

Dítě a ten druhý

 1. Nemožnost spolupodílet se na volbě činností a témat, které se v mateřské škole realizují
 2. Soustředění pozornosti pouze na verbální formy komunikace

 

Dítě a společnost

 1. Potlačování autonomního chování dítěte v zájmu zkratkovitého dosažení vnější disciplíny a poslušnosti

 

Dítě a svět

 1. Předávání „hotových“ poznatků
 2. Převaha zprostředkovaného poznávání světa

 

Záměry pro práci učitelky

 

 • Využívat možnosti interaktivní tabule v rámci skupinového i individuálního vzdělávání, využít práce dětí s fotoaparátem

 

 • Zařazovat více činností na pobyt venku, nabízet dětem větší škálu aktivit pro jejich hry a činnosti

 

 • Doplňovat pomůcky k rozvíjení intelektových schopností dětí (vytvoření „koutku – stolečku“ k těmto aktivitám)

 

 • Rozvíjet dětskou tvořivost, představivost a fantazii ve všech oblastech (výtvarné, hudební, dramatické, pohybové) – nabízet materiály, pomůcky, hračky

 

 • Soustředit se na individualizaci při práci s dětmi – kooperativní učení, práce ve skupinách 

 

 

Denní a týdenní řád ve třídě Šnečků

 

 

Pravidelně se opakující denní činnosti:

 

 1. různé formy pohybových chvilek (zdravotní cvičení, jógová cvičení, pohybové a hudebně-pohybové hry, psychomotorické hry)
 1. pobyt venku
 1. četba před odpoledním odpočinkem, popř. poslech z audionahrávek
 1. péče o zubní hygienu (po obědě)
 2. individuální práce s dětmi

 

 

 

Pravidelně se opakující týdenní činnosti:

 

 1. pobyt v bazénu nebo cvičení na velkých míčích či s padákem
 2. Metoda dobrého startu zapracovaná do logopedické prevence (všechny děti)
 3. Trénink jazykových schopností (pouze předškoláci)
 4. Individuální logopedická péče
 5. Práce v pracovním sešitě KULIFERDA (pouze předškoláci)

 

 

 

Činnosti před odpoledním odpočinkem

 

 1. míčková automasáž
 2. chvilka s hádankami
 3. chvilka s dětskou poezií – říkadla, básně
 4. prstová cvičení a cviky na   uvolnění svalstva  ruky
 5. činnosti rozvíjející sluchové vnímání a rytmizace
 6. pěvecké činnosti – za doprovodu klavíru či rytmických nástrojů
 7. poslechové činnosti („Klasika před školou“)

 

 

Režim dne:

 

Sudý týden – ranní služba pí učitelka Havlová

 

 

6,15 – 8,00      volné hry dětí, skupinové aktivity či individuální práce s dětmi

                                                                               

8,00 – 8,15       „Ranní kruh“, pohybové aktivity

 

8,15 – 8,30       svačina

 

8,30 – 9,00       dopolední blok zaměřený k danému tématu

 

9,00 – 11,00     pobyt venku ( volné hry dětí, pohybové činnosti, vzdělávací činnosti)

 

11,00 – 11,45   příprava na oběd, oběd

 

11,45 – 12,00   čištění zoubků, příprava na odpolední odpočinek

 

12,00 – 14,00   činnosti před odpoledním odpočinkem (hádanky, míčková automasáž, zpívání s klavírem, poslech četby, poslech vážné či relaxační hudby), následuje odpolední odpočinek.

Děti, které neusnou po 30 minutách odpočinku, postupně vstávají – klidové činnosti, aby nerušily spící děti + individuální práce s dětmi

 

 

14,00 – 14,45    vstávání, odpolední svačina, volné hry dětí

 

14,45 – 16,00     děti ve třídě  RYBIČEK, pokračování volných her

 

 

 

 

 

 

Lichý týden – ranní služba pí ředitelka Faltusová

 

6,15 – 7,30      hry ve třídě RYBIČEK

 

7,30 – 8,15      „Ranní kruh“, pohybové aktivity, hry dětí                                                                             

 

8,15 – 8,30       svačina

 

8,30 – 9,00       dopolední blok zaměřený k danému tématu

 

9,00 – 11,00     pobyt venku ( volné hry dětí, pohybové činnosti, vzdělávací činnosti)

 

11,00 – 11,45   příprava na oběd, oběd

 

11,45 – 12,00   čištění zoubků, příprava na odpolední odpočinek

 

12,00 – 14,00   činnosti před odpoledním odpočinkem (hádanky, míčková automasáž, zpívání s klavírem, poslech četby, poslech vážné či relaxační hudby), odpolední odpočinek.

Děti, které neusnou po 30 minutách odpočinku, postupně vstávají – klidové činnosti, aby nerušily spící děti + individuální práce s dětmi

 

14,00 – 15,00    vstávání, odpolední svačina, volné hry dětí

 

15,00 – 16,00    děti ve třídě  RYBIČEK, pokračování volných her

 

 

Struktura denního režimu je orientační a lze ji měnit a přizpůsobovat potřebám dětí či aktuální situaci ve třídě, nutno pouze dodržovat čas k jídlu.

 

ROZVRH ČINNOSTÍ

 

Dopolední aktivity

 

Pondělí

 • METODA DOBRÉHO STARTU + logopedická prevence (artikulační cvičení, gymnastika mluvidel, dechová cvičení)

 

Úterý

 • Pobyt v bazénu nebo pohybové činnosti (cvičení na gymballech či s padákem, cvičení na nářadí)
 • Předškoláci – práce v sešitě KULIFERDA

 

Středa, čtvrtek

 • Výtvarné činnosti
 • Intelektové činnosti
 • Experimenty, pokusy, prostorové stavby...
 • Kooperativní činnosti
 • Cvičení na nářadí
 • 1x za 14 dní TRÉNINK JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ

 

Pátek

 • Můj den,

 

 

Odpolední aktivity

 

Pondělí – hádanky, sluchové hry, Logico, interaktivní tabule

Úterý –  grafomotorika + KOŤÁTKO

Středa – prstové říkanky, pracovní listy + VÝTVARNÍČEK + VESELÉ PÍSKÁNÍ

Čtvrtek – pohybové činnosti, 1x za 14 dní míčková automasáž, 1x za 14 dní TRÉNINK JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ

Pátek – rozvíjení souvislého vyjadřování, stolní hry,pravidelný úklid stavebnic

 

 

Práce s 5 - 6letými dětmi

 

 

Práce s předškoláky bude probíhat formou skupinovou i individuální.

 

U dětí rozvíjeny tyto oblasti:

 

 • sebeobsluhy – během roku připravit děti, aby byly maximálně samostatné – oblékání (zipy, knoflíky), obouvání (zavazování tkaniček), používání WC (samostatné používání toaletního papíru, splachování), udržovat své věci v pořádku, uklízet po sobě (hračky, pomůcky)

 

 • grafomotoriky – správné držení tuky, uvolněný pohyb zápěstím, orientace na papíře, koordinace ruky a oka

 

 • sluchového vnímání – rozklad slov na slabiky, určit první a poslední hlásku ve slově, vnímání krátkých a dlouhých zvuků  a hlásek, poznávání hlásek ve slově apod.

 

 • zrakového vnímání – poznávání, vyhledávání, orientace v obrázcích, v textu, rozlišování barev a tvarů, sestavování obrázků, cvičení očních pohybů zleva doprava apod.

 

 • paměti – zrakové, sluchové

 

 • rozvoje matematických představ – určit více, méně, stejně, počet nejméně do 6, při znalosti číslic doplnit správný počet,  orientace v prostoru (nahoře dole před, za …), pravo–levá orientace v prostoru, určit velikosti, řazení dle velikosti apod.

 

 • správné výslovnosti, rozvoje slovní zásoby a souvislého vyjadřování

 

 • společenského chování (neskákat mluvícímu do řeči, umět bez upozornění pozdravit, poděkovat, poprosit, znát své jméno, adresu, věk)

 

 

Každý předškolák bude mít své desky, ve kterých bude mít své pracovní listy a grafomotorická cvičení (nejprve budou na nástěnce ke zhlédnutí rodičů).

 

I tento školní rok budou předškolní děti pracovat s pracovními sešity KULIFERDA z nakladatelství RAABE (celkem 5 sešitů, které nám budou z nakladatelství zasílány).

 

Každý týden budou předškoláci pracovat podle TRÉNINKU JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ DLE ELKONINA – skupinová činnost nazvaná „HRÁTKY S DRÁČKEM SLABIKOU“.

 

S dětmi bude pracováno jak formou skupinovou, tak individuálně.

 

Při skupinových činnostech nám půjde mimo jiné i o rozvoj schopnosti dětí spolupracovat (základy koperativního učení) = pomáhat si, neposmívat se druhému, naopak ocenit, co kamarád umí (prevence šikany).

 

Rodiče mají právo kdykoli nahlédnout do materiálů, týkajících se jejich dítěte („Osobní list dítěte“. Sešit Kuliferda, pracovní desky...).

 

 

 

Organizace řízených aktivit pro předškoláky

 

Pondělí – Metoda dobrého startu, práce s Logico, interaktivní tabulí, didaktickými pomůckami

 

Úterý – práce v sešitě KULIFERDA

 

Středa – Trénink jazykových schopností

 

Čtvrtek – matematické představy, orientace na ploše a v prostoru

 

Pátek – společenské hry s didaktickým záměrem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

2018 – 2019

II. TŘÍDA – RYBIČKY

 

 

„PLAVBA MOŘEM ŠŤASTNÉHO DĚTSTVÍ“

 

PANÍ UČITELKY: Bc. Anna Kotlářová

                     Iveta Vašatová, DiS.

 

 

 

 

 

 

 

Charakteristika, cíle a pedagogické záměry našeho Třídního vzdělávacího programu pro školní rok 2018 - 2019

 

Předškolní období našich dětí chápeme jako celoživotní základ a uvědomujeme si, že vše, co do dítěte v tomto věku vložíme, dává prostor pro jeho budoucí růst.

Aby dítě mohlo přijímat informace, potřebuje k tomu pozornost, postřeh, soustředěnost, ale i prožívání a schopnost vybrat si z informací, které dítě obklopují, ty, jenž jsou pro další vývoj důležité.

Velkou úlohu sehrává podnětné prostředí, citové a materiální zázemí, ale také kontakt s vrstevníky a pocit sounáležitosti.

Našim cílem je vychovat citlivého a vzdělaného jedince, a aby děti získaly základy klíčových kompetencí.

Vycházíme z toho, že každý člověk, pokud chce ve svém životě někam směřovat či něco dokázat nebo být „jen“ spokojený, musí začít sám u sebe. Poznávat sám sebe, své přednosti, nadání i své rezervy, respektovat sám sebe, brát se i s chybami či nedokonalostmi, učit se mít rád sebe sama a teprve potom může mít rád druhé, svět, život. To bychom rády nabídly i dětem.

 

Hlavní principy, které uplatňujeme v našem TVP

 • vážíme si života
 • respektujeme každou živou bytost a chráníme její individualitu
 • přistupujeme k dětem šetrně, vlídně, klidně, pohodově, tak jak je to i nám příjemné
 • dáváme prostor k tomu, aby každé z dětí mohlo poznat samo sebe a být se sebou spokojené
 • domníváme se, že prvních sedm let života je rozhodujících, dětství je pro nás obdobím, kterému je třeba věnovat zvláštní pozornost
 • děti jsou našimi partnery, účastní se našeho programu, náplně dne a tím se připravují na organizování, plánování ve své dospělosti
 • prostředí třídy dotvářejí hojně děti, tak aby se cítily ve třídě dobře
 • respektujeme prožívání dítěte, pokoušíme se nehodnotit zda jsou jeho emoce (např. při hře) správné či špatné – dětem věříme
 • při práci využíváme moderních metod vyprávění, vysvětlování, výkladu učitelky, práci s textem, rozhovory, experimenty, praktické, aktivizující, komplexní a hru. Dále využíváme forem přímo či nepřímo motivovaných pedagogem (spontánní a záměrné učení) v menších skupinách, individuálně a frontálně
 • snažíme se děti hodně povzbuzovat, chválit
 • přejeme si děti do ničeho nenutit, v konfliktních situacích vedeme děti, aby se domluvily, byly zodpovědně
 • připravujeme děti na vstup do školy a do života především po stránce emoční a sociální
 • chvil strávených s dětmi si vážíme, obohacují nás
 • nabízíme dětem různé tradiční oslavy, ale i obyčejné okamžiky v průběhu dne jsou pro nás malou oslavou, radostí
 • inspirujeme se v přírodě, upřednostňujeme přírodní materiály
 • snažíme se prožívat každou chvíli našeho života, žít teď
 • učíme se společně brát vše pozitivně
 • nesuplujeme rodinu, důvěřujeme rodičům, že se chovají k dětem láskyplně, podle svých možností. Prohlubujeme vazby dětí ke své rodině
 • přejeme si vytvořit pěkný vztah k rodičům, naslouchat jim, informovat je o dětech, aby tak mohli poznávat své děti i v době, kdy s nimi nejsou. Ideální je vztah vzájemné důvěry
 • neslibujeme zázraky

 

Cíl našeho TVP

Spokojené, zdravé dítě, které má rádo svět a cítí se uvnitř sebe hezky. Snažíme se o rozvoj dítěte v celé šíři, o rozvoj osobnosti dítěte, jeho duševní vyrovnanost, spokojenost a citovost, o rozvoj tělesné zdatnosti a zdravého životního stylu, snahu chtít poznávat a učit se novému, pomáhat se orientovat se v základních normách a hodnotách naší společnosti.

Stěžejní cíle našeho TVP jsou: JISTOTA, PESTROST, ZASTAVENÍ, ČINORODOST, ŽIVÉ ZAKOTVENÍ, které budeme u dětí rozvíjet v našich tematických celcích.

Jako prioritní cíl, který chceme rozvíjet u dětí v naší třídě je rozvoj pohybových dovedností a zdravého životního stylu – každý námořník by měl mít dobrou fyzickou kondici …

 

 

Formy a metody vzdělávání

       Formy a metody vzdělávání volíme s ohledem na potřeby jednotlivých dětí. Zajišťujeme podpůrná opatření v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

       Nabídka činností obsahuje prvky hry a tvořivosti. Naplňování cílů TVP probíhá především v reálném prostředí, využíváno je situační učení. Děti motivujeme k objevování a přemýšlení. Povzbuzujeme je k řešení problémů, experimentování. Diferencujeme náročnost kladených požadavků s ohledem na možnosti a potřeby každého jedince, a to mladších tří let i dětí v posledním ročníku MŠ.

Každému poskytujeme ve vzdělávání potřebnou podporu. K realizaci našich cílů využíváme především metod prožitkového a kooperativního učení hrou. Uplatňujeme promyšlenou motivaci ve snaze zvýšit aktivitu dětí i jejich zájem o nabídku činností.

Ve vzdělávání se opíráme o přímé zážitky dětí, podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat.

      Volíme aktivity řízené i spontánní a dbáme na jejich vyváženost.

      Jednáme s vědomím, že představujeme příklad pro dět

 

Integrované bloky budeme dotvářet v průběhu školního roku, nepovažujeme vzdělávací nabídku činností a příležitostí za uzavřenou. Stupeň rozvoje a učení dítěte může být v průběhu roku ovlivněn různými nepředvídatelnými událostmi, proto náš TVP budeme dotvářet postupně, podle dosahovaných výsledků vzdělávání u dětí.

 

Hlavní témata ze kterých vycházíme jsou:

 • Vidím sebe, tebe, nás
 • Dívám se na přírodu kolem nás
 • Vidím, co mi prospívá
 • Dívám se na svět lidí
 • Dívám se do světa fantazie

 

Nabídka tematických celků:

 • Plavba za novým dobrodružstvím
 • Plavba plná objevů
 • Plujeme od srdce k srdci
 • Slunce na obzoru
 • Plavba do přístavu

Na co se zaměříme u jednotlivých věkových skupin:

 

Nejmladší věková skupina ( 2 – 4 roky)

V činnostech se zaměříme na rytmizaci říkadel, lidové a jiné písničky a jednoduché pohybové aktivity. U těchto dětí budeme podporovat volnou hru s hračkou, která jako hmotný předmět odráží svět, motivuje činnosti dítěte, podněcuje tělesný rozvoj a připravuje dítě na společný život s ostatními.

U těchto dětí budeme rozvíjet a upevňovat dovednosti v různých oblastech, zejména v sebeobsluze (umět se umýt, použít WC, obléknout se a svléknout se, samostatně se najíst, atd.). Tyto děti se budou seznamovat se základními pravidly soužití ve skupině a s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

Prostřední věková skupina (děti 4 – 5 leté)

Děti v této věkové skupině se ocitají v roli starších dětí, kdy povedou svým příkladem mladší děti k samostatnosti, ohleduplnosti, pomoci při úklidu. Postupem času se budeme snažit o to, aby tyto děti byly největší oporou pro nejmladší kamarády. Budeme u nich vyžadovat samostatnost, zodpovědnost, dodržování pravidel, aktivní zapojení do řízených činností.

Dívky této věkové kategorie rády rozvíjejí taneční hry, rády kreslí, či jinak výtvarně tvoří, rozvíjejí hry s panenkami a hry v koutcích.

Chlapci volí plošné tvoření v prostoru herny, tvoří rádi z dřevěných a molitanových kostek, různých stavebnic.

Společně pak rádi hrají pohybové hry a hry se zpěvem.

 

Nejstarší věková skupina (děti 5 – 7 leté)

S dětmi tohoto věku budeme celoročně pracovat s programem, který jsme si nazvaly „ Školáček“. Děti budeme systematicky připravovat na vstup do ZŠ. Použijeme pracovní listy, didaktické pomůcky, vlastní pracovní listy atd. I u této věkové skupiny se budeme snažit, aby byly příkladem mladším dětem.  A vedly je k samostatnosti, ohleduplnosti, pomoci při úklidu, aj. U dětí budeme vyžadovat samostatnost, zodpovědnost, dodržování pravidel, aktivní zapojení do řízených činností.

 

Závěr:

V měsíci září provádíme pozorování znalostí a dovedností skupiny dětí ve třídě a v adaptačním období provádíme analýzu. Všímáme si nových hravých skupin dětí v hravých koutcích, individuálních zvláštností dětí. Zároveň zjišťujeme úroveň jejich znalostí, dovedností a schopností. Sledujeme různé okolnosti (i rodinné), které mohou být pro výchovně vzdělávací práci ve třídě velmi důležité. Jedná se především o velkou skupinu mladších dětí. Těchto dětí v letošním školním roce (ve věku od 2 do 5 let) máme celkem 20. Předškolních dětí máme v tomto školním roce 5. I nadále na základě dobrých zkušeností ponecháme „Můj den“, ve kterém budeme dávat větší prostor daným pravidlům a využívat ho k diagnostice dětí. U nejmladších dětí rozvíjíme dovednosti v sebeobsluze: umět se samostatně umýt (bez zamokření oblečení, použití mýdla, utírání do svého ručníku), umět si sám utřít nos, vysmrkat se, umět se nejen svléknout ale i obléknout, umět se samostatně najíst, umět najít a uklidit si své věci na své místo, umět uklidit hračky na své místo atd. U těchto dětí budeme vycházet z vlastního pozorování a rozhovoru s rodiči. Novým dětem dopřejeme dostatek času na adaptaci na nové prostředí, na nové kamarády a seznámení se s pravidly soužití v mateřské škole. U nejstarších dětí ve třídě během měsíce září zmonitorujeme jejich znalosti a dovednosti po uplynulých prázdninách. Zaměřujeme se na různorodé činnosti v oblasti pohybové, výtvarné, hudební, jazykové, pracovní aj. Tyto oblasti jsou pro nás, učitelky, odrazovým můstkem pro sledování pokroku každého dítěte během školního roku.  U této věkové skupiny budeme systematicky pracovat v přípravě na vstup do základní školy, a to v doplňkovém programu „Školáček“.  Snažíme se, aby tato skupina dětí byla příkladem pro mladší a nové děti: v samostatnosti,

v ohleduplnosti, v pomoci druhým, v úklidu hraček, ve spolupráci při hře, ve spolupráci s učitelkami atd. 

Při práci se všemi věkovými skupinami dětí budeme nejdříve využívat frontálních činností, a tím tak získáme schopnosti a dovednosti, které budou děti potřebovat k práci ve skupinkách. Při hrách v koutcích budeme vytvářet nejmladším dětem takové hravé podmínky, které jsou přiměřené jejich věku. Skupina dětí z loňského roku, hlavně chlapci, ráda staví v prostoru herny z kostek, různých druhů stavebnic, tvoří ze stavebnice Cheva, LEGO, Geomak, dřevěné a molitanové kostky. Děvčata volí hry v námětových koutcích na domácnost, v kuchyňce, na lékaře, na obchod, preferují také hry s různými výtvarnými materiály, rády tančí podle reprodukované hudby, rády si staví domečky z molitanových kostek.  

Během školního roku 2018/ 2019 provedeme pravidelnou diagnostiku všech dětí. Pro tento školní rok jsme opět zvolily hodnotící list dítěte, který ho bude provázet celým pobytem v MŠ.

 

S vybranými riziky pracujeme ve II. třídě – Rybičky tím způsobem, že možná rizika máme obsaženy v tematických celcích v našem TVP.

 

 

Režim dne

6.15 – 8.00 volné hry dětí, skupinové a individuální činnosti (výtvarné, grafomotorické činnosti, pracovní listy, aj.)

8.00 – 8. 15 cvičení, učení formou hry zaměřené k danému tématu – básničky, písničky, pohybové hry, komunitní kruh, apod.

8.15 – 8.45 příprava na svačinu, svačina, hygiena

8.45 – 9.15 blok činností, volné hry, individuální péče s dětmi

9.15 – 11.30 příprava na pobyt venku, pobyt venku

11.30 – 12.00 oběd

12.00 – 12.45 hygiena, čištění zoubků, zpěv písní na lehátku, opakování básní, četba pohádky, poslech relaxační hudby, poslech pohádky

12.45 – 14.00 odpočinek

Děti, které neusnou, postupně vstávají – individuální činnosti, společenské hry, pracovní listy a jiné klidové činnosti, při kterých nevyrušují děti, které spí (popřípadě nadstandardní aktivity)

14.15 – 14.30 odpolední svačina

14.30 – 15.30 hry, zájmové činnosti, individuální péče

15.30 – 16.00 děti přechází do III.třídy Žabiček, kde pokračují ve volné hře

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třídní vzdělávací program

pro školní rok 2018-2019

Třída „Žabiček“

 

 

PŘÍHODY

HOUSENKY JULIE

 

Motto:

„Nejvzácnější šperk,

který můžeme mít okolo svého krku,

jsou ruce našich dětí.“

 

Pedagogické záměry ve III. třídě – Žabičky

 

       Pro tento školní 2018-2019 jsme si vybrali název TVP „Příhod housenky Julie“, který volně navazuje na loňský TVP „Kouzelná školka pohádek“, jehož cíle, záměry a očekávané kompetence se nám dařilo plnit a vytvořit pevně spjatou skupinu.

       Budeme opět usilovat o to, aby se děti, co nejvíce sblížily, dovedly spolupracovat, pomáhat si, podělit se, pozdravit, poděkovat a aby získaly vztah k přírodě ve spojení s pohybem. A aby dokázaly najít pěkný vztah ke knize, pohádkám a literatuře.

       Budeme se řídit rčením, že: „ Každý velký byl někdy malý, a že nebudeme za děti dělat to, co už zvládly a umějí samy.“

 

       Naše kamarádka housenka Julie nás bude provázet adaptačním obdobím, ale i nadále celým školním rokem, kdy bude děti seznamovat se vším, s čím se můžeme v jednotlivých ročních obdobích setkat. Housenka Julie je velmi zvídavá, vše chce poznat a prozkoumat.

Název TVP jsme vybraly podle poučného animovaného seriálu pro děti „O housence Julii“, který má deset dílů a děti budou mít možnost   během roku všechny tyto díly shlédnout. V jednotlivých poučných dílech nás Julie zavede:

     Do školky, Do oblak, Do města, Na louku, Do moře, Do lesa, Na hory, Na sníh, Na farmu, Do Zoo

       Ve školce bude umístěna na přístupném místě. Bude pomáhat nenásilnému začlenění do kolektivu nových dětí. Naši plyšovou Julii budeme využívat jako rituál při pozdravu v komunitním kruhu, dále k motivaci při seznamování s tematickými celky, při upevňování pravidel ve třídě a při řešení různých situací během celého dne.

       Budeme nadále rozvíjet předčtenářskou gramotnost, zaměříme se na podporu mateřského jazyka. Tak budeme stimulovat rozvoj řeči a jazyka u dětí.

     Společně s Julií budeme podporovat i dětskou hru, která je vážné „zaměstnání“. Je nesmírně důležitá pro vývoj každého dítěte. Prostřednictvím her a hračky dítě poznává svět, jeho zákonitosti, vztahy a pravidla.

 

       V TVP se budou prolínat všechny výchovné oblasti RVP pro předškolní vzdělávání (oblast biologická, psychologická, interpersonální, sociálně- kulturní a enviromentální).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogické záměry:

 

 • Housenka Julie nám pomůže zaměřit se na mezilidské vztahy, především na vztahy mezi kamarády ve třídě a vztah k dospělým. Společně vytvářet prostředí vzájemného porozumění a přátelství, včetně kamarádské pomoci.
 • Dále se letos více zaměříme na úklízení  hraček a pomůcek ve třídě, v herně i na zahradě mateřské školy. Jako pokyn k uklízení máme „uklízecí písničku"
 • Budeme rozvíjet fyzickou, psychickousociální samostatnost a zdravé sebevědomí.
 • Objevovat svět kolem sebe a radovat se z maličkostí.
 •   Rozvíjet, prohlubovat a upevňovat kladný vztah k přírodě
 • Rozvíjet dětskou hru a spolupráci
 • Společně stanovit pravidla chování, snažit se je respektovat, učit se řešit konflikty domluvou, vzájemným porozuměním a kompromisem
 • Poskytnout dětem co největší prostor pro vlastní tvořivou hru
 • Umožňovat dětem v co největší míře samostatný řečový projev, podporovat vzájemnou komunikaci mezi dětmi
 • Věnovat intenzivní péči předškoním dětem a dětem s odloženou školní docházkou – i pro letošní rok jsme se rozhodly pokračovat v osvědčené „CHVILCE PŘEDŠKOLÁKA“, kdy každý týden i nadále budeme, podle potřeby, pracovat se skupinou předškoláků mimo IB. A tak více podporovat jejich předškolní schopnosti a znalosti a také práci ve skupině.

 

 

 

 

 

 

 

Očekávané poznatky:

 

 • Radost z objevování, poznávání, seznamování a tvoření
 •  Samostanost, spokojenost a kamarádství
 •  Kladný vztah k přírodě a umět ji chránit
 •  Umět slovně vyjádřit své pocity, prožitky, názory a respektovat přitom druhé
 •  Přirozený vývoj řeči a komunikace vůbec
 •  Výchova dítěte schopného mezilidksých vztahů, odpovědného a poskojeného

 

     

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavním cílem je provést děti úspěšně obdobím adaptace v mateřské škole. Vytvářením pozitivních vazeb mezi učitelkami a žáky, získáváním nových kamarádů a přijemných společných zážitků.. Po úspěšné adaptaci, předpokládáme u dětí postupné seznamování se základními tématy , ta se bezprostředně týkají života dětí a poskytují podněty pro jejich další rozvoj.

        Dětem i momentální situaci se  přizpůsobují činnosti řízené i spontánní. U dětí ve třídě Žabiček by tyto činnosti měly být vyvážené, s pravidly, uspřednostňujeme pokud možno všechny činnosti formou hry. Hra je základní metodou předškolního vzdělávání a je tou nejpřirozenější a nejčastější aktivitou dětí.

        Tvp je vytvářen tak, aby umožňoval rozvoj vzdělávání každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb.

 

        Pobyt dětí v MŠ je důležitým krokem v probíhajícím procesu socializace, tedy jejich vrůstání do společnosti.

        Naším cílem je rozvíjet v dětech úctu a respekt k druhým – i k sobě samým, posilovat zdravý přístup k životu a životnímu prostředí.


 

       

 

Práce s možnými riziky jednotlivých vzdělávacích oblastí

 

Dítě a jeho tělo

 • nevhodné prostory pro pohybové činnosti a jednostranná nabídka pohybových činností

 

Dítě a jeho psychika

 • časově a obsahově nepřiměřené využívání audiovizuální, popřípadě počítačové techniky, nabídka nevhodných programů (nevhodná volba či časté a dlouhodobé sledování pořadů televize, hraní na PC apod.) - DOMA
 • převaha předávání hotových poznatků
 • málo příležitostí a prostoru k experimentaci

 

Dítě a ten druhý

 • nemožnost spolupodílet se na volbě činností a témat, které se v mateřské škole realizují
 • nedodržování přijatých pravidel

 

Dítě a společnost

 • potlačování autonomního chování dítěte v zájmu zkratkovitého dosažení vnější disciplíny a poslušnosti

 

Dítě a svět

 • předávání „hotových“ poznatků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Režim dne:

 

6:15 - 8:00         volné hry dětí, skupinové činnosti (výtvarné                                činnosti, grafomotorické cvičení, pracovní listy)

 

8:00 - 8:45         výchovně vzdělávací činnost (učení formou hry                           zaměřené k danému tématu – básničky, písničky,                        pohybové hry apod.)                                                                      

 

8:45 - 9:00         příprava na svačinu, svačina

 

9:00 - 9:30         volné hry dětí a individuální práce

 

9:30 - 11:30       příprava na pobyt venku, pobyt venku

 

11:45 - 12:15     oběd

 

12:15 - 14:00     odpočinek (hygiena, čištění zoubků,                                               čtení pohádky)                       

                                                                                                                     

Děti, které neusnou po 30 minutách odpočinku, postupně vstávají – práce ve skupinkách, individuální péče, práce s předškoláky, volné hry. (Klidové činnosti, aby nerušily spící děti.)

 

 

14:30 - 14:45     svačina

 

14:45 – 16:00    hry, zájmové činnosti, individuální práce

 

 

 

Časové vymezení činností je orientační a lze ji měnit a přizpůsobovat potřebám dětí či aktuální situaci ve třídě , nutno pouze dodržovat čas k jídlu.

 

 

 Třídní hymna žabiček

 

My jsme děti od žabiček,

zazpíváme pár písniček.

My jsme parta veselá, zelená nám slušela.

Ve školce se máme rádi,

kvaky, kvaky, kvaky kvak.

My jsme žabky, my jsme žáby,

je to pravda, je to tak.

 

 

 

 

 

Společně oslavujeme svátky a narozeniny dětí.

 

Společně oslavujeme svátky a norozeniny.

Oslavenci zazpíváme společně písničku, pogratulujeme, předáme malý dáreček a oslavenec sfoukne svíčku.

Podporujeme zdravý životní styl a předcházíme obezitě, proto oslavenci nosí ostaním dětem ovoce, sušené ovoce nebo zeleninu

 

 

 

Režimy dne na druhém vzdělávacím pracovišti v Jugoslávské ulici:

 

Režim dne jednotlivých tříd

 

 

Režim dne jednotlivých tříd

 

Režim dne 1. třída „Kuřátka“

 

  6.15 –   8.00hod.     volné hry dětí, spontánní pohybové aktivity, výtvarné a

                                  pracovní činnosti…

  8.00 –   8.15hod.     ranní přivítání, pohybová chvilka

  8.15 –   8.45hod.     hygiena, svačina

  8.45 –   9.15hod.     dopolední blok činností k probíhajícímu tématu

  9.15 – 11.15hod.     pobyt venku,oblékání

11.15 -  11.45hod.     hygiena,oběd

11.45 -  12.00hod.     hygiena, čištění zubů a příprava na odpočinek

12.00 -  14.00hod.     poslech pohádky, písní, odpočinek

 

děti, které neusnou po 30 ti minutách odpočinku postupně vstávají a věnují se klidovým činnostem, aby nerušily spící děti

 

14.00 -  14. 15hod.     vstávání, oblékání

14.15 -  14. 45hod.     hygiena, odpolední svačina

14.45 -  16. 00hod.     volné hry dětí, pohybové aktivity, individuální práce s dětmi

 

V 15.00 hod. děti přecházejí do 2. třídy Žabiček

 

Časové rozvržení činností je orientační, může se měnit podle potřeb dětí a aktuální situaci ve třídě. Nutné je pouze dodržovat čas jídla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Režim dne   2.třída Žabičky

 

  6.15 – 6.45 hod.     scházení dětí v 1. třídě Kuřátek

  6.45 –   8.00hod.     volné hry dětí, spontánní pohybové aktivity, výtvarné a

                                  pracovní činnosti, práce ve skupinách k probíhajícímu

                                  tématu, individuální práce s dětmi…

  8.00 –   8.30hod.     přivítání, pohybová chvilka

  8.30 –   9.00hod.     hygiena, svačina

  9.00 –   9.30hod.     dopolední blok činností k probíhajícímu tématu

  9.30 – 11.30hod.     pobyt venku

11.30 -  12.00hod.     hygiena, oběd

12.00 -  12.15hod.     hygiena, čištění zubů a příprava na odpočinek

12.15 -  12.45hod.     poslech pohádky, písní

12.45 -  14.00hod.     odpočinek

 

děti, které neusnou po 30ti minutách odpočinku postupně vstávají a věnují se klidovým činnostem, aby nerušily spící děti

 

14.00 -  14. 15hod.    vstávání, oblékání

14.15 -  14. 45hod.    hygiena, odpolední svačina

14.45 -  16. 00hod.    volné hry dětí, pohybové aktivity, individuální práce s

                                  dětmi

 

V 15.00 hod. do naší třídy přicházejí děti z 1. třídy, v 15.15 hod. děti ze 3. třídy.

 

Časové rozvržení činností je orientační, může se měnit podle potřeb dětí a aktuální situaci ve třídě. Nutné je pouze dodržovat čas jídla.

 

 

 

 

 

 

Režim dne    3.třída  „ Ptáčata“

 

 

  6.15  -   7.00    hod.          scházení dětí v 1.třídě Kuřátek 

  7.00  -   8.30    hod.          volné hry dětí, spontánní pohybové aktivity,               

                                            výtvarné a pracovní činnosti, práce ve skupinách,

                                            individuální práce s dětmi…   

  8.30  -   8.50    hod.           hygiena, dopolední svačina

  8.50  -   9.45    hod.           dopolední blok činností k probíhajícímu tématu

  9.45  -   11.45  hod.           pobyt venku 

11.45  -   12.15  hod.           oběd

12.15  -   14.00  hod.           příprava na polední odpočinek, poslech písní,

                                            pohádek   

 

Děti, které neusnou po 30ti  minutách odpočinku postupně vstávají a věnují se klidovým činnostem, aby nerušily spící děti.

 

14.15  -   14.30  hod.           odpolední svačina 

14.30   -  16.00  hod.           volné hry dětí, pohybové aktivity, individuální práce

                                            s dětmi

 

V 15.15 hod. přecházíme do 2. třídy Žabiček, kde pokračují volné hry a aktivity dětí. Časové rozvržení činností je orientační, může se měnit podle potřeb dětí a aktuální situaci ve třídě. Nutné je pouze dodržovat čas jídla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třídní vzdělávací programy v jednotlivých třídách na druhém vzdělávacím pracovišti v Jugoslávské ul.

 

 

 

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAM

 

„Medvídek objevuje svět dětí“

 

 

 1. Třída – KUŘÁTKA

Školní rok :  2018 – 2019

 

Paní učitelky: Helena Dvořáková, zástupkyně ředitelky

                                Dana Daniela Ungerová

 

Třídní vzdělávací program - 1. třída „Kuřátka“

 

„Medvídek objevuje svět dětí“

 

         V tomto školním roce bude naši třídu navštěvovat několik dětí mladších tří let, proto budeme volit metody práce, materiální a didaktické vybavení, režim dne odpovídající této věkové skupině.

 

Hlavním pedagogickým záměrem našeho TVP je co nejvíce usnadnit dětem období prvního roku života v MŠ, zvládnout počáteční adaptaci a postupnou socializaci do širšího dětského kolektivu. K tomu nám pomůže plyšový medvídek, který bude děti provázet činnostmi v MŠ po celý školní rok. S jeho motivační pomocí a začleněním do výchovně vzdělávacího procesu budeme dosahovat všech vzdělávacích cílů našeho TVP,  MMP i ekologického projektu, odpovídajících této věkové skupině i individuálním potřebám jednotlivých dětí.

 

Zároveň budeme děti seznamovat se základními klasickými i některými autorskými pohádkami důsledně vycházejících z našeho kulturního prostředí a kulturního dědictví.

 

Další pedagogické záměry:

 

 • Budeme rozvíjet základní dovednosti a návyky spojené se sebeobsluhou, hygienou a stolováním

 

 • Zaměříme se na socializaci dětí do širší společenské skupiny – zapojit se do nabízených činností, společné hry, spolupracovat …

 

 • Stanovíme si a postupně se naučíme respektovat a používat základní pravidla jednání a chování

 

 • Zaměříme se na rozvoj hrubé motoriky – v rámci herny dostatečným množstvím vhodných příležitostí a náčiní, pobytem na školní zahradě a v přírodě. Také ve spolupráci s DDM návštěvami v jejich vybavené tělocvičně.

 

 • Budeme v maximální míře zařazovat činnosti, cvičení a hry pro rozvíjení jemné motoriky

 

 • Dáme dětem možnost se co nejvíce slovně projevovat, budeme zařazovat logopedické chvilky, hlavně gymnastiku mluvidel, dechová cvičení a deklamaci jednoduchých říkadel. Zaměříme se na aktivní rozvoj slovní zásoby a vyjadřování v jednoduchých větách.

 

 • Budeme se individuálně věnovat dětem, které to budou potřebovat např. děti s pomalejší adaptací, s méně komunikujícími dětmi …

 

 • Budeme plně spolupracovat a podporovat rodiče dětí (správná komunikační zpětná vazba, vysvětlení, uklidnění, spoluúčast na akcích MŠ …)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce s možnými riziky jednotlivých vzdělávacích oblastí

 

 

Dítě a jeho tělo

 

 • Nedostatek spontánních pohybových aktivit, málo rozmanitá či jednostranná nabídka pohybových činností
 • Málo příležitostí k pracovním úkonům

 

 

Dítě a jeho psychika

 

 • Málo příležitostí k samostatným řečovým projevům dítěte – spontánním i řízeným
 • Nedostatek porozumění a ocenění úspěchu či úsilí dítěte
 • Nedostatek času a prostředků pro spontánní hru, k jejímu rozvinutí, průběhu a dokončení

 

Dítě a ten druhý

 

 • Nedostatečná pozornost tomu, jak dítě řeší své spory a konflikty s druhým dítětem

 

 

Dítě a společnost

 

 • Málo příležitostí k nápravě nevhodného chování a jednání ( proti pravidlům )
 • Chybějící informace o tom, jak se chránit před nebezpečnými situacemi

 

 

Dítě a svět

 

 • Předávání hotových poznatků

 

 

Budeme sledovat tyto dílčí cíle

 

 Dítě a jeho tělo:

 

 • Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností hrubé a jemné motoriky
 • Rozvoj a užívání všech smyslů
 • Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
 • Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • Vytváření zdravých životních návyků a postojů

 

Dítě a jeho psychika:

 

 • Rozvoj řečových schopností a dovedností receptivních i produktivních přiměřené věku
 • Rozvoj komunikativních dovedností

 

 • Posilování přirozených poznávacích citů
 • Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj paměti a pozornosti

 

 • Rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě
 • Získávání relativní citové samostatnosti
 • Rozvoj schopnosti sebeovládání

 

Dítě a ten druhý:

 

 • Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
 • Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem
 • Vytváření prosociálních postojů /sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti…/

 

Dítě a společnost:

 

 • Poznávání pravidel společenského soužití
 • Rozvoj schopnosti žít ve společnosti ostatních, přináležet k tomuto společenství / třída , rodina, ostatní děti /
 • Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností

 

 

Dítě a svět:

 

 • Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu
 • Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
 • Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

 

 

Třídní vzdělávací program – 2.třída Žabičky 2018-19

 

 

                            DUHOVÉ ČAROVÁNÍ, KOUZELNÉ MALOVÁNÍ

 

 

      Tímto školním rokem nás provedou kouzelné barvičky paní Duhy a pomohou nám nahlédnout pod pokličku pestrobarevného světa.  Společně budeme poznávat, bádat, objevovat a hrát si.

 Zjistíme, že svět není jen černobílý, ale že právě naše barevné vnímání tvoří jeho výjimečnost, jedinečnost a rozmanitost.

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barvy duhy učse znát, společně si budem hrát. Rozhlídni se kolem sebe, barvičky jsou kolem tebe.

 

Svět je přece nádherný, hýří všemi barvami. Čáry, máry milé děti, ať už k vám ty barvy letí.  Učse, život poznávej, s barvami ti bude hej!

Naším hlavním pedagogickým záměrem je rozvíjet u dítěte samostatnost, kreativitu a

 fantazii.

                                      Další pedagogické záměry:

 • Budeme nadále upevňovat pravidla vytvořená u Kuřátek
 • Dále rozvíjet u dětí správné hygienické a stravovací návyky včetně životosprávy a zdravého životního stylu
 • Zaměříme se na rozvoj komunikačních schopností a dovedností dle individuálních možností každého dítěte
 • Vytvoříme dětem podnětné prostředí pro jejich komplexní rozvoj
 • Budeme vést děti k určité samostatnosti a dáme jim prostor k vyjádření svých potřeb
 • Zaměříme se na rozvoj a vzájemné prolínání jemné a hrubé motoriky
 • Budeme u všech dětí vytvářet pozitivní vztah k přírodě a k prostředí ve kterém žijeme
 • Budeme podporovat přátelství, sounáležitost, ohleduplnost a vzájemnou pomoc a spolupráci
 • Rozvíjet a vést děti k péči o své zdraví i zdraví ostatních

 

 

 

 

 

Práce s možnými riziky jednotlivých vzdělávacích oblastí:

 

 

Dítě a jeho tělo

 

 • Nevyvážený poměr spontánních pohybových aktivit, málo rozmanitá či jednostranná nabídka pohybových činností
 • Málo příležitostí k určitým pohybovým činnostem

 

Dítě a jeho psychika

 

 • Málo příležitostí k samostatným řečovým projevům dítěte
 • Nedostatek porozumění a ocenění úspěchu či úsilí dítěte
 • Nedostatek času a podmínek pro spontánní hru, k jejímu rozvinutí, průběhu a dokončení

 

 

Dítě a ten druhý

 

 • Nedostatečná pozornost a řešení při dětském konfliktu ve skupině nebo s jiným dítětem

 

 

Dítě a společnost

 

 • Málo příležitostí k nápravě nevhodného chování a jednání ( proti pravidlům )
 • Chybějící informace o tom, jak se chránit před nebezpečnými situacemi

Dítě a svět

 

 • Předávání hotových poznatků a informací
 • Přílišná složitost a kvantita informací vzhledem k věku dítěte

 

 

VIDÍM TEBE, SEBE, NÁS

 

 • Duhové seznamování
 • Naše pestrobarevná rodina
 • Barvy světa MPP
 • Kouzelná slůvka poznávám

 

DÍVÁM SE NA PŘÍRODU KOLEM NÁS

 

 • Duhová zahrada
 • Ticho barevného lesa
 • Třpytivá paní Zima
 • Jarní duhové tání
 • Cizí kouty světa
 • Světem hmyzu

 

DÍVÁM SE DO SVĚTA FANTAZIE

 

 • Čertí rojení
 • Vánoční těšení
 • Malujeme a čarujeme
 • Letem světem pohádkami

 

 

 

 

 

DÍVÁM SE DO SVĚTA LIDÍ

 

 • Tříkrálová tradice
 • Veselé velikonoce

 

 

VIDÍM, CO MI PROSPÍVÁ

 

 • Duhové sportování
 • Vitamínky barevné, človíčkovi prospěšné
 • Poznáváme lidské tělo

                                                                                                                 

 • Pomáháme a chráníme se  -  MPP

 

 

 

 

 

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

 

„Čarovný svět s malou čarodějnicí“

 

 

 

 

 

 

3. Třída – PTÁČATA

Školní rok 2018 – 2019

 

 

Učitelky: Mgr. Milena Šánová, Šárka Hamerská, DiS

 

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

3. třída „ptáčata“

„ČAROVNÝ SVĚT S MALOU ČARODĚJNICÍ“

 

Náš třídní vzdělávací program bude celý školní rok provázet          a motivovat děti pohádková postava malé čarodějnice. Hlavním pedagogickým záměrem je rozvoj samostatnosti dětí ve všech směrech.

 

Další pedagogické záměry

 • Společné vytvoření pravidel, která se budeme učit respektovat.
 • Rozvoj logického myšlení, paměti, prodlužování pozornosti a soustředěnosti.
 • Rozvoj předčtenářské, předmatematické gramotnosti a základy finanční gramotnosti.
 • Rozvoj komunikačních schopností a dovedností, hlavně rozvoj slovní zásoby, gramatickou stránku řeči a správnou výslovnost.
 • Zaměříme se na vytváření podnětného prostředí pro prožitkové učení.
 • Povědomí o lidských hodnotách, posilování vzájemné ohleduplnosti a pomoci.
 • Individuální práce s dětmi s odloženou povinnou školní docházkou.
 • Častější zařazování logopedických cvičení a hry na rozvoj koordinace oko-ruka.
 • Více času budeme věnovat vyjadřovacím schopnostem dětí.
 • Vedení dětí k odpovědnosti za své jednání a chování.
 • Povědomí o péči a ochraně zdraví sebe i ostatních.
 • Pestrost nabídky obohatíme prací s interaktivní tabulí a s počítačem.

 

Práce s možnými riziky jednotlivých vzdělávacích oblastí

 

 

 • Dítě a jeho tělo
  • Nedostatek spontánních pohybových aktivit, jednostranná, málo rozmanitá nabídka pohybových aktivit.
  • Málo prostoru k pracovním příležitostem.
 • Dítě a jeho psychika
  • Nedostatek podpory a ocenění úsilí dítěte.
  • Nedostatek prostoru pro spontánní i řízené řečové projevy dítěte.
  • Málo zastoupená preventivní cvičení na rozvoj řeči.
  • Málo zastoupená spontánní hra, nedostatek času pro její rozvinutí, průběhu a dokončení.
 • Dítě a ten druhý
  • Nedostatečná pozornost věnované řešení konfliktů s druhým dítětem.
 • Dítě a společnost
  • Nedostatek příležitostí k nápravě porušování pravidel bezpečnosti a slušného chování.
  • Absence informací o možných hrozbách,

a jak se chovat při styku s cizími lidmi a v nebezpečných situacích.

 • Dítě a svět
  • Předávání hotových poznatků.

 

 

 

Charakteristika 3. třída – Ptáčata

školní rok 2018 – 2019

 

 • Počet dětí a věkové složení

Ve třídě je zapsáno v září nastoupilo 26 dětí

a z toho 8 dívek a 18 chlapců.

Odklad školní docházky má 5 dětí.

 

 • Zdravotní stav

Zdravotní stav dětí ve třídě je dobrý, nevyskytuje se žádná alergie.

 

 • Sebeobsluha

Všechny děti se oblékají samy, jen občas potřebují dopomoc dospělého. Stravování a stolování u většiny dětí odpovídá jejich věku.

Hygiena probíhá bez problémů,

žádné dítě se nepomočuje, všechny děti používají kapesník.

 

 • Adaptace

U většiny dětí probíhalo naprosto přiměřeně předškolnímu věku.

 

 • Pedagogický záměr

Hlavním pedagogickým záměrem je podpora a rozvoj samostatnosti dětí ve všech směrech a přiměřená zodpovědnost dětí za své chování a jednání.

 

 

 

Vidím sebe, tebe, nás

LETÍME DO ŠKOLKY

 

Pedagogické záměry

 • Seznámit děti s prostředím školy
 • Seznámit děti s pravidly bezpečnosti chování
 • Posílit povědomí sounáležitosti se skupinou třídy
 • Uvědomění si svého vlivu na ostatní členy skupiny

Dílčí cíle

 • Zvládnout odloučení se od rodičů na časově omezenou dobu
 • Adaptace nově příchozích dětí na kolektiv
 • Orientovat se v prostředí školy a třídy
 • Vytvoření základní představy o společenských normách a pravidlech chování
 • Přijmout změny a přizpůsobit se jim, uvědomit si, že jsou přirozené
 • Zvládnout základní pohybové dovednosti a základní prostorovou orientaci

Očekávané výstupy

 • orientovat se bezpečně v prostředí MŠ
 • Zvládnout příchod do třídy a změny s úsměvem, beze strachu z nového
 • Vědět, kam uklízet hračky
 • Vědět na koho se obrátit o pomoc
 • Respektovat a dodržovat pravidla chování

Nabídka denních činností

 • Vytvoření ranního rituálu
 • Seznamovací hry
  • Na seznámení dětí mezi sebou
  • Seznamování s novými značkami
 • Modelové situace přibližující pravidla bezpečného a slušného chování ve třídě
 • Vytvoření piktogramů k pravidlům
 • Výtvarné činnosti zaměřené na pozitivní naladění klimatu třídy

 

Dívám se na přírodu kolem nás

UČÍME SE KOUZLIT Z OVOCE A ZELENINY

 

Pedagogické záměry

 • Povědomí o různých druzích ovoce a zeleniny
 • Povědomí o prospěchu k našemu zdraví
 • Uvědomění si významu lidské práce a vytváření úcty k ní

 

Očekávané výstupy

 • Umět pojmenovat různé druhy ovoce a zeleniny
 • Třídit ovoce a zeleninu
 • Znát podmínky jejich růstu a způsoby uskladnění
 • Znát důvody proč konzumovat ovoce a zeleninu
 • Znát druhy práce na zahradě a na poli, jejich význam

 

Nabídka denních činností

 • pojmenovávání ovoce a zeleniny dle obrázků
 • třídění ovoce a zeleniny
 • ochutnávka ovoce a zeleniny, poznávání se zavázanýma očima
 • písnička
  • lečo
 • pozorování okolí, zahrad
 • výtvarné činnosti
  • modelování ovoce a zeleniny
  • malba ovoce a zeleniny
  • využití tiskátek – zavařenina, uzlík na víčku
  • tiskátka vytvořená přímo z ovoce nebo zeleniny
 • námětová hra na obchod
 • hmatové hry
 • grafomotorika
  • kuličky hroznového vína
  • dolní oblouk – miska
  • horní oblouk – hromádka nad brambory
 • jazykové chvilky
  • vůně
  • gymnastika mluvidel
  • sluchové hry
 • předmatematická gramotnost
  • počet – viz. obchod
  • odečet (sníme určitý počet)
  • porovnávání
  • přiřazování čísel
 • pokus
  • pozorování kazícího se ovoce a zeleniny
  • sušení
  • pizza nebo kompot
 • pohybové hry
  • hra na misky (třídění) – obdoba včeličky a květy
  • koulení míče po dráze
  • sbírání – štafetový běh

 

Dívám se na přírodu kolem nás

ČAROVÁNÍ V LESE

Pedagogický záměr

 • seznámit děti se zvířaty volně žijícími u nás v lese, na poli
 • seznámit děti se stromy
 • význam pozitivního vztahu k přírodě a znát způsoby, jak lze na přírodu působit

Dílčí cíle

 • poznávání druhů zvířat včetně hmyzu a ptáků
 • seznámení se s podmínkami jejich života
 • seznámit děti se způsobem jejich přezimování (hibernace)
 • znát migrující ptáky
 • seznámení s druhy stromů v lese a s životními podmínkami

Očekávané výstupy

 • umět pojmenovat zvířata v lese, na poli
 • umět přiřadit potravu
 • umět pojmenovat stromy a třídit na jehličnaté a listnaté
 • znát podmínky růstu stromů
 • znát způsoby znečištění přírody a důvody proč, jak to můžeme ovlivnit
 • význam práce lesníků a myslivců

Nabídka denních činností

 • pojmenovávání obrázků – kartičky, PC, encyklopedie
 • práce s pohádkou (O koblížkovi, O Budulínkovi, Zvířátka a loupežníci, O Smolíčkovi)
  • posloupnost děje v pohádkách
  • skládání obrázků z pohádky
  • dramatizace
  • rytmizace
  • vyprávění
 • sluchové hry
  • ptáčku, jak zpíváš
  • kde je datel
  • hra na ozvěnu
 • pohybové hry
  • Škatulata, hýbejte se
  • domů na stromy (veverky, ptáčkové)
  • dvě veverky se honí – dva míče (obr a paleček)
  • Na jelena
  • Veverky houbařky – příloha
 • sledování cestiček (labyrinty)
 • grafomotorika
  • lomená čára (ježek, strom, pila)
  • dolní oblouk – sova
 • písničky a říkanky v příloze
 • výtvarné činnosti
  • kresba nebo malba zvířecí postavy
  • koláž
  • práce s přírodninami
  • modelování
 • určování velikosti
  • stromů
  • vysoký – nízký
  • tlustý – tenký
  • rovný – křivý
 • prostorová orientace – veverka
 • výlety do lesa s pozorováním

 

Vidím, sebe, tebe, nás

NÁVŠTĚVA ČERTA A MIKULÁŠE

Pedagogický záměr

 • přiblížit dětem tradice
 • zvyšovat odolnost vůči strachu

Dílčí cíle

 • poznávat tradice
 • uvědomovat si rozdíl mezi dobrem a zlem
 • chování jeden k druhému
 • výtvarně zachycovat prožitky
 • všímat si změn v přírodě, v okolí

Očekávané výstupy

 • znát tradice
 • zvládat způsoby správného chování a znát dopad negativních projevů chování

Nabídka denních činností

 • příběh Mikuláše, tradice + rozhovor
 • čertovský den – ukázky toho, co se nedělá
 • andělský den – jak se máme chovat
 • hledání protikladů u čerta a anděla
 • příběh mlsného andělíčka – diskuse na téma zdravá výživa
 • předmatematické představy
  • počet čert, andělů a Mikulášů – pracovní list
  • opakování symbolů na punčoše
 • prostorová orientace
  • anděl na nebi, na zemi (nahoře, dole...)
  • čertík nezbeda si hraje naschovávanou – hledání čertíků v obrázku
 • pohybové činnosti
  • čertí cvičení
  • andělská rozcvička
 • jazykové činnosti – čertí jazýčky, ochutnáváme s andílkem med
  • rytmizace, hledání písmene uprostřed slova, obrázkové čtení
 • ostatní činnosti v příloze

Vidím sebe, tebe, nás

KOUZELNÝ ADVENTNÍ ČAS

 

Pedagogický záměr

 • seznámit děti se zvyky a tradicemi v období adventu u nás i v jiných zemích

Dílčí cíle

 • uvědomění si významu rodiny a pozitivního chování k rodičům
 • uvědomění si původu a významu vánočních zvyků (proč se slaví)
 • uvědomění si významu tříkrálové sbírky

Očekávané výstupy

 • znát základní tradice u nás a jejich význam
 • mít povědomí o způsobu vánočních oslav v jiných zemích
 • překonávat strach ze samostatného veřejného projevu
 • znát suroviny používané k pečení
 • znát význam pomoci v rodině

Nabídka denních činností

 • vánoční příběh cesty Josefa a Marie
 • jak se slavily Vánoce dříve (Mikeš o Vánocích)
  • obrázky
  • oříšky, sušené ovoce, mašličky, svíčky
  • symboly Vánoc
  • jak pomáhají děti
  • co se peklo, vařilo – tradiční jídla, ingredience
 • Vánoce v Rusku, v Německu, ve Francii, V Americe
 • Výtvarné činnosti
  • dekorativní tvoření na výzdobu třídy
  • stromeček z papíru
  • zdobení stromečku
  • Vánoční přání
  • tvoření s rodiči + besídka
  • stříhání a skládání obrázku stromečku + lepení
 • Vánoční nadílka – využití nových her a stavebnic
 • Hudební činnosti
  • koledy
  • vánoční písničky s využití orfových nástrojů
 • dramatizace, sólová vystoupení
 • pohybové hry
  • „Vánoční stromečky“ – příloha
 • pracovní list
  • hledání stejného obrázku
  • vybarvování dle čísel
  • labyrint – Santa hledá čepici
 • i Tři králové

 

 

 

 

 

 

 

Vidím, co mi prospívá

SPORTUJEME S HUGEM

 

Pedagogický záměr

 • seznámení dětí s druhy zimních sportů

 

Dílčí cíle

 • posílení spolupráce a koordinace mezi dětmi
 • podpora umění prohry a zdravé soutěživosti
 • posílení chuti k pohybu a ke kolektivním hrám
 • posílení koordinace těla

 

Očekávané výstupy

 • dodržovat pravidla hry
 • vědět o existenci zimních olympijských her
 • znát druhy zimních sportů
 • znát význam pohybu pro naše zdraví

 

Nabídka denních činností

 • poznávání a pojmenovávání různých druhů zimních sportů
  • PC, obrázky
  • postupné otáčení části obrázku
 • přiřazování náčiní
 • třídění na letní a zimní sporty
 • hra na zimní sportování
 • hledání rozdílů
 • klouzání, hry na sněhu, koulování, malování do sněhu

 

 

 

Vím, co mi prospívá

ČARUJEME S KOUZELNÝM  SLUCHÁTKEM

 

Pedagogický záměr

 • seznámení dětí s lidským tělem
 • seznámení s významem zdraví a péčí o něho

Dílčí cíle

 • vědět rozdíl mezi pojmy – zdraví /nemoc
 • znalost základních částí lidského těla
 • vědět o zdravém životním stylu a jeho významu
 • znalost správné péče o chrup
 • poznat možná rizika poškození zdraví

Očekávané výstupy

 • pojmenovat části těla a některé orgány
 • znát základné pojmy ve spojení s lidským zdravím, pohybem
 • povědomí o rizikovém chování a situacích (co prospívá, co škodí)

Nabídka denních činností

 • hra s tělem
  • obkreslování částí těla
  • obkreslování celého těla a domalování
  • obtiskování
 • pohybové hry
  • lepidlo
  • hlava, ramena
  • obratnost
 • hmatové pexeso
 • čichové hádanky
 • námětová hra na lékaře, zubaře
 • péče o chrup
  • zoubky z papírové proložky na vajíčka
 • hra na pohybové omezení, sluchové, zrakové
 • skládání a lepení obličeje
 • skládání a lepení celého těla
 • puzzle chlapce a dívky – jednotlivé soustavy těla
 • kresba lidské postavy
 • počítání s prsty
 • přiřazování čísel k počtu prstů – pracovní list
 • emoce – pantomima
 • určování posledního písmene
 • prostorová orientace – vpravo/vlevo
  • p/l ucho (oko)
  • napravo od...nalevo od...
  • nakresli vpravo...
 • hudební činnosti
  • hra na tělo
  • hra na ozvěnu – opakovat rytmus dle vzoru
 • pohádka
  • Mach a Šebestová
  • Byl jednou jeden život

 

 

 

Dívám se do světa fantazie

PUTOVÁNÍ  POHÁDKAMI

 

Pedagogický záměr

 • seznámit děti s pohádkami a pohádkovými bytostmi
 • rozvoj vyjadřovacích schopností a fantazijních představ

Dílčí cíle

 • podpoření chuti dětí k poznávání světa pomocí knih
 • posílit znalost pohádkových postav
 • posílit vyjadřování dětí
 • povědomí o poučení z pohádek a příběhů
 • rozlišování kladných a záporných vlastností postav

Očekávané výstupy

 • rozšířit si slovní zásobu
 • umět využít celé věty k vyprávění pohádek a příběhů
 • povědomí o významu knih

Nabídka denních činností

 • obrázkové čtení
 • posloupnost děje – poskládání a nalepení
 • vyprávění
 • dramatizace pohádek
 • vytváření masopustních masek, škrabošek, čepiček
 • hudební činnosti
  • hra na hudebníky
  • výroba hudebních nástrojů
  • kánon
  • zpěv písní
   • dynamika
   • hlasitost
   • různé slabiky
  • nápodoba různých hudebních nástrojů
 • pojmenování hudebních nástrojů
 • poslech zvuku hudebních nástrojů
 • sluchové hry
  • přiřazování obrázků ke zvuku
  • zvukové pexeso – kostky
  • co mám v ruce

Dívám se na přírodu kolem nás

ČARODĚJNICE A POČASÍ

Pedagogický záměr

 • seznámení dětí s významem vody

Dílčí cíle

 • povědomí s místy výskytu vody v přírodě i doma
 • povědomí s využitím vody a jejím významem pro život nejen lidský
 • seznámení s druhy skupenství vody
 • seznámení s koloběhem vody v přírodě
 • čistota vody

Očekávané výstupy

 • znalost významu vody
 • mít povědomí o koloběhu vody v přírodě

Nabídka denních činností

 • práce s pohádkou Malá čarodějnice
  • prostorová orientace
  • počet
  • velikost
 • koloběh vody – kapky – mrak – zem – potůčky – řeka
 • antonyma
 • pokusy s vodou
  • led
  • pára
  • gravitace
  • dvě barvy – výsledná (proužky papírového kapesníku ve dvou nádobách různých barev)
  • model kopce (modelína) a voda
 • zapíjení do vody
 • rozfoukávání skvrn
 • čištění studánky
 • jazykové chvilky
 • grafomotorika, písně, říkanky  jsou v příloze
 • výtvarné činnosti
  • vodní plocha s rybami
  • skládání lodičky
  • cákání barvy
  • deštníčky

Dívám se na přírodu kolem nás

VČELKA MÁJA A JEJÍ PŘÁTELÉ

 

Pedagogický záměr

 • změny v přírodě na jaře

 

Dílčí cíle

 • seznamovat se s jarními změnami v přírodě i prvními jarními květinami
 • zopakovat si druhy volně žijících zvířat

Očekávané výstupy

 • znát jarní změny flory i fauny
 • mít povědomí o dalších druzích hmyzu

Nabídka denních činností

 • pojmenovávání jarních květin
 • co se děje v trávě – názvy hmyzu
 • výtvarné činnosti
  • koláž
  • frotáž
 • hudební činnosti
 • pohybové hry
  • na včeličky, na motýlky – sedání na kytky
  • sedání na kytky (úly) dle barev
  • spolupráce – předávání částí a společná stavba – mravenci
  • štafetový běh
  • překážková dráha
 • grafomotorika – v příloze
  • horní oblouk
  • vlnovka
  • vinutí
 • početní představy
  • přiřazování obrázků květin (hmyzu) k číslům
  • přiřazování dle počtu puntíků
  • sčítání a odečítání do 5
 • vynášení Moreny

Vidím sebe, tebe, nás

ČAROVÁNÍ O VELIKONOCÍCH

 

Pedagogický záměr

 • velikonoční zvyky a tradice

 

Dílčí cíle

 • symboly velikonoc
 • zvyky

 

Očekávané výstupy

 • znát význam jarních svátků

 

Nabídka denních činností

 • velikonoční koledy, básničky
 • pranostiky
 • rozpočítadla
 • dekorace, přání
 • pexeso
 • prostorová orientace
  • spojování puntíků dle vzoru
  • opakování symbolů dle určitého pravidla – dokreslování
 • keramické tvoření
 • dekorace
 • počet
  • přiřazování vajíček ke kuřátkům
  • vylíhnutá kuřata a vejce
 • veršovaná pohádka „Kuřátko a obilí“
 • pohádka „O kohoutkovi a slepičce“ – řada věcí – paměť
 • znaky jara
 • hledání pokladu

 

Dívám se na přírodu kolem nás

O KOŤÁTKU, KTERÉ ZAPOMNĚLO MŇOUKAT

 

Pedagogický záměr

 • znalost domácích zvířat, jejich životní podmínky, jejich užitek

 

Dílčí cíle

 • poznávat zvířata domácí, podmínky jejich života
 • seznamovat se s užitkem domácích zvířat
 • poznávat domácí mazlíčky

 

Očekávané výstupy

 • Znát zvířata domácí a domácí mazlíčky

 

Nabídka denních činností

 • pojmenovávání domácích zvířat
 • přiřazování
  • mláďat
  • symbolů užitku
  • domečků kde bydlí
  • čím se živí
 • pohybová hra
  • hledání maminky dle zvuku
  • dle obrázku
 • popis částí těla, počet nohou
 • výtvarné činnosti
  • kresba nebo malba zvířecí postavy

 

 

 

 

Dívám se do světa lidí

UČÍME SE ČAROVAT.

Pedagogický záměr

 • seznamovat děti s členy rodiny
 • seznamovat se s druhy povolání

Dílčí cíle

 • seznámit se s členy rodiny a s vývojem člověka
 • seznámit se s druhy povolání
 • poznat náplň práce jednotlivých povolání
 • poznávat význam povolání

Očekávané výstupy

 • znát členy rodiny
 • znát základní druhy povolání, jejich náplň
 • povědomí o významu těchto druhů povolání

Nabídka denních činností

 • vývojové puzzle
 • prostorová orientace
  • v kterém okně kdo je – nahoře, dole, vpravo, vlevo
  • domeček – vpředu, vzadu, vedle, nad, pod
 • činnosti – pojmenování, popis
 • obrázky povolání v návaznosti na předměty a činnosti, které děti znají z běžného života
 • skládání obrázků
 • pravidla bezpečnosti na ulici, na silnici
 • přiřazování nářadí a potřebných pomůcek
 • popis obrázku
 • práce s knihou popeláři
 • námětové hry
 • synonyma
 • návštěva hasičů, kováře, v kuchyni...
 • výtvarné činnosti
  • třídění odpadu – koláž
  • dopravní prostředky
  • tkaní – papír
  • stavby dle předlohy
  • hrnečky nebo misky z akvaplastu
  • kresba rodiny
  • výroba dárku pro maminku k svátku
  • výroba přání
 • pohybové hry
  • hra na barevná auta (s vyhýbáním)
  • na barevné mašinky (zajíždějí do depa dle barev)
  • soutěže ve stavění

 

 

 

 

 

Dívám se do světa lidí

BOLEK A LOLEK NA CESTÁCH

Pedagogický záměr

 • vytvářet představu o světě lidí
 • prevence rasismu

Dílčí cíle

 • seznámení dětí s různými rasami lidí a s jejich jazyky
 • vytváření povědomí o naší Zemi (planeta)

 

Očekávané výstupy

 • povědomí o Zemi a lidech žijících na této planetě

 

Nabídka denních činností

 • sluneční soustava
 • zeměkoule – globus – světadíly ­­+ PC
 • ukázka místa, kde žijeme v Evropě
 • naše symboly – vlajka, znak
 • seznámení se s různými lidskými typy – obrázky + PC
 • výtvarné činnosti
  • planety
  • koláž – světadíly + typy lidí
  • kresba lidské postavy
  • společná práce – děti celého světa
 • hudební činnosti
  • hudební nástroje typické pro jednotlivé světadíly
  • písničky – příloha
 • jazykové činnosti
  • zkoušení různých jazyků
  • popis obrázku
 • pohybové činnosti
  • hry a soutěže na podporu spolupráce a koordinace
 • říkanky, grafomotorika, písničky v příloze

 

Dívám se do světa zvířat

DO ZOO ZA ŽOFKOU

Pedagogický záměr

 • seznámit děti s druhy zvířat, které žijí na jiných světadílech

Dílčí cíle

 • názvy zvířat cizích zemí a podmínky jejich života
 • povědomí o výskytu cizokrajných zvířat

Očekávané výstupy

 • umět pojmenovat některá cizokrajná zvířata
 • mít povědomí, kde je můžeme najít

Nabídka denních činností

 • obrázky zvířat
 • mapa Země se světadíly a umístěná zvířata
 • kde se můžeme setkat s těmito zvířaty u nás a proč
 • třídění zvířat žijících u nás a ve světě
 • přiřazování kontinentů
 • puzzle
 • výtvarné činnosti
  • zvířata z ruliček papíru
  • malba nebo kresba zvířecí postavy
  • modelování
 • hudební činnosti
  • zvuky zvířat a hudební nástroje – podobnost
  • nápodoba rytmu, melodie (tónů)
 • pohybové činnosti
  • nápodoba pohybu zvířat
  • zvířátka domů – kontinenty
  • překážková (opičí) dráha
  • cvičení s plyšovým zvířátkem
 • předmatematické představy
  • počet zvířat v ohradě
  • několik jich uteklo – odečet
  • přiřazování banánů opicím
 • jazykové činnosti
  • opice
  • první a poslední písmeno
  • slova na určený počet slabik
 • písničky, říkanky a grafomotorika je v příloze

 

 

 

Dívám se do světa zvířat

ŘÍKÁNÍ O VÍLE AMÁLCE

Pedagogický záměr

 • seznámit děti s možnými riziky v přírodě

Dílčí cíle

 • ukázat dětem nebezpečí, která mohou na ně čekat, a jak se v dané situaci zachovat
 • posilovat pozitivní vztah k přírodě

Očekávané výstupy

 • umět se chovat bezpečně v přírodě

Nabídka denních činností

 • obrázky nebezpečných situací a rozhovor na téma co dělat, když
 • modelové situace
 • pracovní listy
 • rozdíly
 • výtvarné činnosti
  • omalovánky
  • kresba
  • koláž papír nebo přírodniny
 • hudební činnosti
  • zvuky přírody
  • intenzita zpěvu
  • soutěže v sólovém zpěvu
 • pohybové činnosti
  • výlety do přírody
  • překážkové dráhy v přírodě
  • cvičení s motivací přírody
 • jazykové činnosti
  • hmatové hry
  • sluchové hry
 • písničky, říkanky a grafomotorika je v příloze

 

 

Dívám se do světa zvířat

HALÓ, LÉTO

Pedagogický záměr

 • prohloubení znalostí o louce a o lese

Dílčí cíle

 • podrobněji děti seznamovat se životem v ekosystému louky a lesa

Očekávané výstupy

 • hlubší znalost zvířat, rostlin vyskytujících se v lese a na louce

Nabídka denních činností

 • opakování názvů již známých zvířat a rostlin a rozšiřování o další
 • třídění dle výskytu
 • popis
 • pozorování
 • opakování pravidel chování v přírodě
 • rozdíly, labyrinty
 • výtvarné činnosti
  • kresba, malba jednotlivých ekosystémů
  • skládání berušky
  • tiskání s využitím různých předmětů
 • hudební činnosti
  • hra na hřeben
  • písničky k tématu
 • pohybové činnosti
  • skok do dálky z místa
  • plazení
  • lezení po žebříku
  • závody v běhu (pozor prší)
 • jazykové činnosti
  • rýmy
  • synonyma
  • antonyma
  • homonyma
 • písničky, říkanky a grafomotorika je v příloze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola Vamberk, Tyršova 280

 

 

 

Č.j. 123/2007

                      Školní řád mateřské školy

Tyršova 280 a druhého vzdělávacího pracoviště Jugoslávská 751

 

Zpracovaný v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2004 Sb. č. 43/2006 o předškolním vzdělávání a zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a zákonem č. 472/2011 Sb., kterým se mění  zákon č. 561/2004 Sb., a dle novely zákona č. 561/2004 Sb.(vyhlášené pod č. 82/2015 Sb.)

 

 

provozovatel:          Statutární město Vamberk

právní forma:            Příspěvková organizace

ředitelka:                 Mgr.Faltusová Lenka

zástupce ředitelky:  Dvořáková Helena

typ školy:                 celodenní

provozní doba:        od 6.15 do 16.00 hod

 

 

adresa MŠ:             Mateřská škola Vamberk, Tyršova 280

telefon:                   494 541 305, 494 541 450

e-mail:                    msvaberk.tyrsova@tiscali.cz        ms.vamberkjugos@tiscali.cz

                             

 

 

Provozní doba a její přerušení

 

         Provoz mateřské školy je celoroční a bývá zpravidla přerušený v měsíci červenci a srpnu na 4 týdny na jedné škole a 4 týdny na druhé škole a v období vánočních prázdnin na dobu nezbytně nutnou. Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy oznámí ředitelka školy zástupci dítěte nejméně dva měsíce předem.

Pokud zákonný zástupce žádá o převod dítěte na druhé vzdělávací místo, v době uzavření  školy  nahlásí tuto potřebu učitelce či ředitelce MŠ.

   Naše úřední deska je součástí úřední desky zřizovatele – MÚ Vamberk.

 

 

Zásady a cíle předškolního vzdělávání / Z 561/2004 § 2 odst. 1 a), § 33 /

 

 • vzdělání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana.
 • předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dítěte před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Přijímací řízení školy :

Děti jsou do MŠ přijímány podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, a zákona č. 472/2011 Sb., v návaznosti na vyhlášku MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a její novelizaci vyhláška MŠMT č. 43/2006

 

 • termín přijímacího řízení stanoví ředitelka školy (bývá v měsíci květnu) o termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím Vambereckého zpravodaje, webových stránek, plakátů umístěných ve skříňkách MÚ a  plakátu vyvěšeného v budově školy
 • Od školního roku 2017/2018 mají děti v posledním roce předškolního vzdělávání povinnost mateřskou školu navštěvovat. Jejich dosavadní přednostní nárok, který měly dosud na umístění, se od stejného data posouvá na děti čtyřleté, od roku 2017 na děti tříleté a od roku 2020 na děti dvouleté
 • o zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy podle kritérií pro příjem dětí.   V naší MŠ se koná „Zápis pro předškolní vzdělávání“ v první polovině května, a seznam uchazečů pod přidělenými registračními čísly je následně zveřejněn na vchodových dveřích obou MŠ a na našich webových stránkách – zde se dozví zákonní zástupci o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ, tak též bude vyhotoveno v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte uloženého v mateřské škole /školní matrika/ v případě, že počet dětí přesáhne kapacitu MŠ vydá ředitelka rozhodnutí o „ Nepřijetí dítěte do MŠ“. V tomto případě se rodiče (zákonní zástupci) dítěte mohou odvolat prostřednictvím mateřské školy ke krajskému úřadu. Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům osobně předáno-oproti podpisu, či jim bude zasláno poštou /doporučeně-do vlastních rukou/
 • o zařazení zdravotně postiženého dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření pediatra, PPP či SPC
 • do třídy mateřské školy se zpravidla přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé

      zpravidla ve věku od 3 – 6 let, nejdříve však děti od dvou let a děti s odloženou školní docházkou

 • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží rodiče (zákonní zástupci) v MŠ, rodiče (zákonní zástupci) podávají tuto žádost v MŠ. Žádost bude potvrzena lékařem, že bylo dítě řádně očkované. /netýká se dětí v posledním roce docházky/
 • při nástupu dítěte do mateřské školy  zákonní zástupci dítěte poskytují údaje o dítěti a jeho rodičích  (zákonných zástupcích)  do školní matriky a průběžně sdělují každou změnu (např. adresu trvalého bydliště, změna jména, tel. čísla, změny v zaměstnání, zdravotní pojišťovny, rozvod a po něm vzniklé vztahy rodičů – zákon. zástupců
 • rozhodnout o přijetí může ředitelka školy výjimečně i na dobu určitou – zkušební dobu tří měsíců, a to v případě, není-li při zápisu do mateřské školy zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám mateřské školy
 • Důležitou změnou vyplývající z novely školského zákona je skutečnost, že od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, až do zahájení povinné školní docházky, je pro děti tohoto věku vzdělávání povinné. /platí od šk.roku 2017/2018/

 

 

Ukončení docházky dítěte do mateřské školy:

   Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy /vyjímaje dětí v posledním roce předškolního vzdělávání, po předchozím písemném oznámení rodiči (zákonnému zástupci) dítěte jestliže:

 

 • dítě bez omluvy do mateřské školy nejméně dva týdny nedochází

 

 • zákonní zástupci dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání k nápravě byla bezúspěšná
 • v průběhu zkušební doby – na základě doporučení pediatra nebo PPP
 • rodič (zákonný zástupce) opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole

      nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne si s ředitelkou jiný termín úhrady.

      Ředitelka školy při ukončení docházky dítěte přihlédne k sociální a výchovné situaci  rodiny a k zájmu dítěte.

 

 

Pravidla pro organizaci dne v MŠ:

Ranní příchody dětí jsou ukončeny v 8.00 hodin. Do 7.30 hod je nutno omluvit nepřítomnost dítěte – pokud rodič (zákonný zástupce) dítěte tak neučiní, bude dítěti na tento den započítáno celodenní stravné

 • děti se do mateřské školy přijímají kdykoliv během dne (podle potřeby rodiny – jsou- li předem přihlášeny na stravování a  tuto skutečnost předem oznámí pí učitelkám )

 

 • režim dne je závazný pro čas jídla, pobytu venku a odpočinku

/upřesnění organizace dne /režim dne/ je v jednotlivých třídách, a šatnách – pro informaci rodičům/. Také je součástí ŠVP PV a Školního řádu“, který je vyvěšen jak MŠ, tak na webových stránkách školy.

 

 

 

Přístup ke vzdělávání cizinců:

 

 • Přístup ke vzdělávání mají za stejných podmínek také občané jiného členského státu Evropské unie a její rod. příslušníci
 • Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty,

 

Co dítě v mateřské škole potřebuje:

 

 • pohodlné vzdušné oblečení dostatečně velké
 • bačkory / ne pantofle /
 • pyžamo
 • oblečení na zahradu
 • 2 velká balení papírových kapesníčků
 • kartáček na zuby / zubní pastu/

 

Všechny věci musí být pro lepší orientaci dětí i učitelky podepsané nebo označené značkou.

 

 

 

Co do MŠ nepatří:

 • žvýkačky
 • cucavé tvrdé bonbóny
 • řetízky na krk (nebezpečí úrazu)
 • hračky, které by se mohly rozbít nebo zranit dítě

 

 

Ustanovení Úmluv o právech dítěte vyhlášené Chartou OSN na svém valném shromáždění dne

20.11 1989 v New Yorku. Nejlepší zájem dítěte je předním hlediskem při veškerých

postupech, které se jich týkají. Výchova dítěte v součinnosti s rodinou má směřovat k rozvoji

osobnosti dítěte, přípravě dítěte na zodpovědný život ve svobodné společnosti v duchu

porozumění, rovnosti a posilována úcta k životnímu prostředí.

 

 

 

Práva dětí /na co má dítě právo/

- na kvalitní předškolní vzdělávání, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti

aby mu byla společností poskytována ochrana / potřeba jídla, oblečení, místa k životu,

lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky

zranit/

- pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno integrované dítě, jsou vytvořeny podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji

- být respektováno jako jedinec ve společnosti / slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo

na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny/

- na emočně kladné prostředí a projevování lásky / právo žít s každým rodičem, pokud by mu

to neuškodilo. Právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi,

právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku/

- být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu /

- právo vyrůstat v zdravého jedince - tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání,

právo hrát si, právo na soukromí,../

- být respektováno jako individualita, která si svůj vlastní život / právo ovlivňovat rozhodnutí,

co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat

a žít svým vlastním způsobem,../

/ vybráno z Úmluvy o právech dítěte /

 

Povinnosti dětí:  v rámci jejich možností a vývojových schopností - respektovat pokyny

dospělého, nebýt agresivní k ostatním dětem a úmyslně neničit zařízení MŠ, hračky a

pomůcky, respektovat všechny zaměstnance školy, chovat se tak, aby neohrozilo zdraví svoje, ani jiných dětí, či osob,

 

 

Povinnosti rodičů / zákonných zástupců/ :

 

 • přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku) – důležitou změnou vyplývající z novely školského zákona je skutečnost, že od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, až do zahájení povinné školní docházky, je pro děti tohoto věku vzdělávání povinné /platí od šk.roku 2017/2018
 • zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upravené
 • na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání dítěte
 • při ranním předávání dětí jsou rodiče povinni upozornit učitelku na změnu zdravotního stavu dítěte (neklidný spánek, zvracení, bolesti bříška, vyrážku aj.)
 • do MŠ se přijímají děti zdravé, bez známek jakéhokoliv onemocnění
 • rodiče musí posoudit zdravotní stav svého dítěte s ohledem na druhé děti, které by mohly nakazit – nemocné dítě do MŠ nepatří
 • učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout dítě s infekčním onemocněním
 • rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte
 • po převzetí dítěte od učitelek, plně zodpovídá za bezpečnost dítěte rodič (zákonný zástupce) ve všech prostorách mateřské školy, tedy i na zahradě (při používání průlezek, skluzavek, jízdě na kole, koloběžce apod.)                           
 • osoba, která dítě přivádí je povinna jej předat paní učitelce
 • při vstupu do mateřské školy z hygienických důvodů používat návleky na boty
 • vrací-li se dítě po nemoci, předkládají rodiče lékařské potvrzení o tom, že je dítě zdravé pouze při podezření, že dítě není doléčeno
 • rodiče si děti vyzvednou do 16,00 hod.

- z hygienických důvodů nelze vodit do areálu MŠ psy a kočky

 • úplatu za vzdělávání v MŠ hradí rodiče  (zákonní zástupci) podle „Směrnice ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole“ platné od 1.9.2008. Kompletní znění je k dispozici na nástěnce pro rodiče, bližší informace podá ředitelka školy, zástupkyně ředitelky a vedoucí školní jídelny
 • při nepřítomnosti dítěte v MŠ rodiče neprodleně dítě omluví, a udají důvod jeho nepřítomnosti
 • u předškoláků písemně doloží „omluvenkou“ či /na vyžádání učitelky/ potvrzením od lékaře /máme vytvořen „Omluvný list“/. Ředitelka v případě neplnění těchto povinností nahlásí tuto skutečnost na Městský úřad –odbor školství Rychnov nad Kněžnou /Obec III/.
 • v případě odhlášení dítěte z mateřské školy vyplní zákonný zástupce formulář a s vedoucí stravování vyúčtují platby stravného a úplaty

 

Práva rodičů / zákonných zástupců/ :

 • při vstupu dítěte do MŠ nabízíme přizpůsobený adaptační režim, rodiče se vždy mohou s ředitelkou školy a učitelkou předem dohodnout na vhodném postupu
 • rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ a všech aktivitách, jsou pravidelně informováni o všem co se v mateřské škole děje, mají možnost spolurozhodovat při plánování programu školy a při řešení vzniklých problémů
 • rodiče mají právo na informace o svém dítěti, kdykoli po dohodě s ředitelkou nebo učitelkou
 • rodiče mají právo požádat o individuální vzdělávání svého dítě 3 měsíce před nástupem do MŠ, pokud k tomu mají důvody
 • rodiče (zákonní zástupci) mají právo přicházet do mateřské školy během celého dne a sledovat výchovnou práci pedagogických pracovnic
 • stížnosti, žádosti, oznámení a podněty k práci MŠ podávají rodiče / zákonní zástupci/ u ředitelky MŠ, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy, týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí
 • na poradenskou pomoc mateřské školy
 • konzultační hodiny – kdy rodiče mají možnost informovat se o prospěchu svých dětí, prohlédnout si práce dětí a pohovořit s učitelkami o případných problémech. Konzultační hodiny vždy učitelka sdělí rodičům a datum s časem je umístěn v šatnách jednotlivých tříd.

 

 

 

 

Docházka a způsob vzdělávání:

 

 • zákonný zástupce již do „Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“uvede den nástupu dítěte, a délku jeho denního pobytu, pokud zákonný zástupce bude požadovat jakoukoli změnu, dohodne se s ředitelkou školy
 • povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku
 • zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti-telefonicky, osobně nebo zprávou sms. Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, omluví dítě písemně v omluvném listě, který se nachází na nástěnce v šatnách jednotlivých tříd či na webových stránkách naší školy, uvede důvody absence a to ihned po návratu dítěte do mateřské školy
 • zákonný zástupce dítěte (povinně vzdělávaného) je povinen požádat o uvolnění dítěte /zahraničí, dovolená, atd./ a to minimálně 1 týden předem ředitelku MŠ.
 • Zákonný zástupce si je vědom možných důsledků absence svého dítěte na průběh vzdělávání a nezbytnosti doplnění zameškaných povinností za období absence
 • Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem, při pokračující absenci (převyšující 40 hod.) ředitelka školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte na odbor školství v Rychnově nad Kněžnou /Obec III/.

 

Jiný způsob plnění povinnosti předškolního vzdělávání:

 

 • individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do MŠ
 • vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální
 • vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona

Oznámení ředitelce tuto skutečnost spádové mateřské školy je povinen zákonný zástupce podat písemnou formou nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

 1. jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince – místo pobytu dítěte,
 2. uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 3. důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Mateřská škola doporučí oblasti vzdělávání – odkaz na ŠVP PV.

Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech

/rozhovorem, pracovními listy/ a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.

Ředitelka mateřské školy stanový termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní termíny na první polovinu prosince, přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně, nebo s nimi dohodnut.

 

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuálné vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

 

Bezpečnost dětí :

 

 • za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají učitelky od doby skutečného převzetí dítěte od rodiče (zákonného zástupce) do doby jejich předání zákonnému zástupci dítěte nebo jimi pověřené osobě na základě písemného zmocnění
 • upozorňujeme rodiče (zákonné zástupce), že p. učitelky neručí za případné ušpinění oděvů dětí, dětem pro pobyt v MŠ dávejte přiměřené a vhodné oblečení a obuv
 • p. učitelky neručí za případné poškození nebo ztrátu cenných věcí (např. zlaté řetízky, drahé hračky) přinesených z domova
 • úrazové pojištění zajišťuje MŠ
 • všechny děti se chovají při pobytu v MŠ i mimo tak, aby neohrozily zdraví své ani svých kamarádů či jiných osob, jsou poučeny před každou akcí v budově i mimo budovu – učitelka provede zápis s datem a podpisem o tomto poučení
 •  
 • pohyb cizích podezřelých osob v areálu školy hlásí zaměstnanci školy i rodiče ředitelce školy, nebo její zástupkyni, aby bylo chráněno zdraví dětí, aby byly zároveň chráněny před sociálně patologickými jevy
 • zabezpečení budovy MŠ je elektronickým zámkem s bezpečnostním kódem, který se každoročně mění, a seznámeni jsou s ním pouze zákonní zástupci – každý zákonný zástupce, oproti podpisu, dostane návod k použití a současně je poučen
 • věnujeme se s dětmi preventivnímu programu proti rizikovému chování, který se nazývá: “Kouzlo správného chování“ – má 4 části: zdravověda, rodinná a sexuální výchova, protidrogová prevence, slabikář slušného chování a ochrana před nebezpečnými situacemi
 • v rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích
 • důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učitelkami a mezi učitelkami a zákonnými zástupci dětí

 

Stravování dětí:

 

 • školní stravování zabezpečuje zařízení školního stravování – školní jídelna, které je součásti MŠ
 • otázky týkající se stravování projednává rodič / zákonný zástupce/ s vedoucí školní jídelny / její pracovní doba – druhé vzdělávací pracoviště: Pondělí- 6,00 – 14,30 hod., Út - Čt- 6,00-10,00 hod.

                              -   MŠ Tyršova:                            Pátek  -    6,00 – 14,30 hod., Út – Čt -10,00-14,30

      hod.  

 • stravné se platí předem a to vždy do 20. dne v měsíci. Bezhotovostním stykem na účet MŠ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 • stravné se rodičům započítává podle docházky dítěte.
 • stravování je zajištěno podle platných norem a předpisů 3x v průběhu dne dle vyh. č. 107/2008 a vyhlášky č. 463/2011 Sb.
 • podávání jídla je prováděno zpravidla samoobslužně-polévku nalévají p. učitelky a pro druhé jídlo si děti chodí k okénku pí kuchařce.
 • pití je pro děti dostupné po celý den, v letních měsících je pití podáváno i na školní zahradě
 • v případě pozdní omluvy nepřítomnosti dítěte z důvodu nemoci, si rodič může oběd první den v MŠ vyzvednout
 • dětem se podává dopolední svačina, oběd a odpolední svačina

 

Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání

 

 1. je zákonný zástupce dítěte, které dochází do předškolního zařízení poslední rok před vstupem do základní školy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 2. je zákonný zástupce, který pobírá sociální příspěvek (skutečnost prokáže)
 3. je fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (skutečnost prokáže)

 

Snížení úplaty na 50%:

úplata za PV v měsíci červenci a srpnu je následující: oba měsíce se hradí úplata polovinou

 

Povinnosti pedagogických pracovníků

 1. vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání
 2. chránit a respektovat práva dítěte
 3. chránit bezpečí a zdraví dítěte, předcházet všem formám rizikového chování ve škole
 4. svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj
 5. sledovat projevy dětí týkající se rasizmu, šikany, xenofobie a sexuál. zneužívání – tyto projevy okamžitě prošetřit, projednat, provést o tomto jednání zápis a informovat ředitelku školy o jednání se zákonným zástupcem – výsledek, opatření proti těmto negativním projevům
 6. zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, a výsledky poradenské pomoci ŠPZ, s nimiž přišel do styku
 7. poskytovat dítěti nebo zák.zástupci informace spojené s výchovou a vzděláním
 8. řídit se organizačním řádem školy, směrnicemi a dalšími pokyny ředitelky školy. Dodržovat zásady BOZP a PO. Dodržovat režim MŠ, náplň práce, pracovní Přijímat do MŠ děti zdravé v zájmu zachování zdraví ostatních dětí.
 9. Odmítnout přijetí dítěte do provozu MŠ s infekčním onemocněním.
 10. Projednat se zákonným zástupcem jakýkoliv přestupek jejich dítěte a vyvodit z něj důsledky.

 

 

 

Práva pedagogických pracovníků

 

 1. na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí nebo zákonných zástupců dětí a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole
 2. na ochranu před neodborným zasahováním do výkonu pedagogické činnosti
 3. na výběr a uplatňování metod, forem a prostředků konání přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně-pedagogické činnosti, pokud jsou v souladu se zásadami a cíli vzdělávání
 4. volit a být voleni do školské rady
 5. na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti

Podmínky zacházení s majetkem školy

 1. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, majetku dětí, učitelů či jiných osob je řešeno se zákonným zástupcem dítěte, které poškození způsobilo.
 2. Ztrátu věcí hlásí zákonný zástupce nebo dítě neprodleně své učitelce.
 3. Zákonným zástupcům, dětem ani jiným osobám není v době mimo výše uvedený provoz dovoleno zdržovat se v prostorách MŠ.
 4. Za cennosti, svěřené dítěti si zodpovídají zákonní zástupci sami.
 5. Veškeré negativní projevy uvedené výše, kterých může být dítě obětí nebo svědkem, nahlásit neprodleně své učitelce.

 

Povinnosti ředitelky školy

 1. Projednat stížnosti a připomínky předkládané zástupcem ředitelky MŠ / s tímto zástupcem, nebo přímo s rodiči.
 2. Projednávat a schvalovat celkový provoz MŠ (počet dětí ve třídě vzhledem k pedagogickým, organizačním a hygienickým podmínkám, po předchozím projednání se zřizovatelem stanovit rozsah přerušení nebo omezení provozu apod.), náplně práce a pracovní dobu všech zaměstnanců v MŠ.
 3. Po dohodě se zřizovatelem stanovit termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok, zveřejnění je způsobem v místě obvyklým.
 4. Informovat rodiče dětí o přijetí do mateřské školy – zveřejnění přidělených registračních čísel - „Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ a to do 30 dnů od podání žádosti.
 5. Informovat rodiče zasláním „Rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání“. Vždy předem následuje „Oznámení o zahájení správního řízení“.
 6. Informovat rodiče o prominutí úplaty zasláním či osobním předáním „Rozhodnutí o prominutí úplaty“.
 7. Žádat o výjimku, pokud počet dětí přesáhne stanovený limit daný Vyhláškou č.43/2006.
 8. Zajistit na základě doporučení PPP – začlenění logoped.péče do výchovně vzdělávacího procesu.
 9. Zajistit termíny pro ověřování vědomostí dětí při individuálním vzdělávání

 

Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem, při pokračující absenci (převyšující 40 hod.) ředitelka školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálné-právní ochrany dětí /jedná se o děti s povinným předškolním vzděláváním/.

 

 

                                   Režim dne jednotlivých tříd:

 

 

 

Režim dne:

 

Sudý týden – ranní služba pí učitelka Havlová

 

6,15 – 7,00      hry ve třídě RYBIČEK

 

7,00 – 8,00      volné hry dětí, skupinové aktivity či individuální práce s dětmi

                                                                               

8,00 – 8,15       „Ranní kruh“, pohybové aktivity

 

8,15 – 8,30       svačina

 

8,30 – 9,00       dopolední blok zaměřený k danému tématu

 

9,00 – 11,00     pobyt venku ( volné hry dětí, pohybové činnosti, vzdělávací činnosti)

 

11,00 – 11,45   příprava na oběd, oběd

 

11,45 – 12,00   čištění zoubků, příprava na odpolední odpočinek

 

12,00 – 13,00   činnosti před odpoledním odpočinkem (hádanky, míčková automasáž, zpívání s klavírem, poslech četby, poslech vážné či relaxační hudby), odpolední odpočinek.

Děti, které neusnou po 30 minutách odpočinku, postupně vstávají – klidové činnosti, aby nerušily spící děti

 

13,00 – 14,00    práce s předškoláky, práce s dětmi s IVP, individuální logopedická péče, výtvarné činnosti, pracovní listy apod.

 

14,00 – 14,45    vstávání, odpolední svačina, volné hry dětí

 

14,45 – 16,00     děti ve třídě  RYBIČEK, pokračování volných her

 

 

 

 

 

 

Lichý týden – ranní služba pí ředitelka Faltusová

 

6,15 – 7,30      hry ve třídě RYBIČEK

 

7,30 – 8,15      „Ranní kruh“, pohybové aktivity, hry dětí                                                                              

 

8,15 – 8,30       svačina

 

8,30 – 9,00       dopolední blok zaměřený k danému tématu

 

9,00 – 11,00     pobyt venku ( volné hry dětí, pohybové činnosti, vzdělávací činnosti)

 

11,00 – 11,45   příprava na oběd, oběd

 

11,45 – 12,00   čištění zoubků, příprava na odpolední odpočinek

 

12,00 – 13,00   činnosti před odpoledním odpočinkem (hádanky, míčková automasáž, zpívání s klavírem, poslech četby, poslech vážné či relaxační hudby), odpolední odpočinek.

Děti, které neusnou po 30 minutách odpočinku, postupně vstávají – klidové činnosti, aby nerušily spící děti

 

13,00 – 14,00    práce s předškoláky, práce s dětmi s IVP, individální logopedická péče

 

14,00 – 15,00    vstávání, odpolední svačina, volné hry dětí

 

15,00 – 16,00    děti ve třídě  RYBIČEK, pokračování volných her

 

 

Struktura denního režimu je orientační a lze ji měnit a přizpůsobovat potřebám dětí či aktuální situaci ve třídě, nutno pouze dodržovat čas k jídlu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denní řád ve 3. třídě „Žabiček“

 

Režim dne:

 

6:15 - 8:00      volné hry dětí, skupinové činnosti (výtvarné  činnosti, grafomotorické cvičení, pracovní listy)

 

8:00 - 8:45      výchovně vzdělávací činnost (učení formou hry zaměřené k danému

tématu – básničky, písničky, pohybové hry apod.)                                                                     

 

8:45 - 9:00      příprava na svačinu, svačina

 

9:00 - 9:30      volné hry dětí a individuální práce

 

9:30 - 11:30    příprava na pobyt venku, pobyt venku

 

11:45 - 12:15 oběd

 

12:15 - 14:00 odpočinek (hygiena, čištění zoubků,                                                            

čtení pohádky)                       

                                                                                                                     

Děti, které neusnou po 30 minutách odpočinku, postupně vstávají – práce ve skupinkách, individuální péče, práce s předškoláky, volné hry. (Klidové činnosti, aby nerušily spící děti.)

 

 

14:30 - 14:45  svačina

 

14:45 - 15:30  hry, zájmové činnosti, individuální práce s dětmi

15:30 – 16:00 děti jsou ve třídě Rybiček /volná a zájmová hra../

 

 

 

Struktura denního režimu je orientační a lze ji měnit a přizpůsobovat potřebám dětí či aktuální situaci ve třídě, nutno pouze dodržovat čas k jídlu.

 

 

                                         

                                 Denní řád ve 2. třídě „Rybiček“

Režim dne:

6.15 – 8.00 Volné hry dětí, skupinové a individuální činnosti (výtvarné, pracovní, grafomotorické činnosti, pracovní listy, aj.)

 

8.00 – 8.15 Cvičení, učení formou hry zaměřené k danému tématu – básničky, písničky, pohybové hry, aj.

8.15 – 8.45 Příprava na svačinu, svačina, hygiena

8.45 – 9.30 Blok činností, volné hry, individuální péče s dětmi

9.30 – 11.30 Pobyt venku

11.30 – 12.00 Oběd

 

12.00 – 12.45 Hygiena, čištění zoubků, zpěv písní na lehátku, opakování básní, četba pohádky, poslech relaxační hudby, poslech pohádky

12.45 – 14.00 Odpočinek

            Děti, které neusnou, postupně vstávají – individuální činnosti, společenské hry, pracovní listy a jiné klidové činnosti, při kterých nevyrušují děti, které spí. Nadstandardní aktivity

14.15 – 14.30 Odpolední svačina

14.30 – 15.30 Hry, zájmové činnosti, individuální péče

15.30 – 16.00 Děti z ostatních tříd – zájmová hra, indiv.péče

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Režim dne na druhém vzdělávacím pracovišti v Jugoslávské ulici

Režim dne jednotlivých tříd

 

Režim dne 1. třída „Kuřátka“

 

  6.15 –   8.00hod.     volné hry dětí, spontánní pohybové aktivity, výtvarné a

                                  pracovní činnosti…

  8.00 –   8.15hod.     ranní přivítání, pohybová chvilka

  8.15 –   8.45hod.     hygiena, svačina

  8.45 –   9.15hod.     dopolední blok činností k probíhajícímu tématu

  9.15 – 11.15hod.     pobyt venku,oblékání

11.15 -  11.45hod.     hygiena,oběd

11.45 -  12.00hod.     hygiena, čištění zubů a příprava na odpočinek

12.00 -  14.00hod.     poslech pohádky, písní, odpočinek

 

děti, které neusnou po 30 ti minutách odpočinku postupně vstávají a věnují se klidovým činnostem, aby nerušily spící děti

 

14.00 -  14. 15hod.     vstávání, oblékání

14.15 -  14. 45hod.     hygiena, odpolední svačina

14.45 -  16. 00hod.     volné hry dětí, pohybové aktivity, individuální práce s dětmi

 

V 15.00 hod. děti přecházejí do 2. třídy Žabiček

 

Časové rozvržení činností je orientační, může se měnit podle potřeb dětí a aktuální situaci ve třídě. Nutné je pouze dodržovat čas jídla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Režim dne   2.třída Žabičky

 

  6.15 – 6.45 hod.     scházení dětí v 1. třídě Kuřátek

  6.45 –   8.00hod.     volné hry dětí, spontánní pohybové aktivity, výtvarné a

                                  pracovní činnosti, práce ve skupinách k probíhajícímu

                                  tématu, individuální práce s dětmi…

  8.00 –   8.30hod.     přivítání, pohybová chvilka

  8.30 –   9.00hod.     hygiena, svačina

  9.00 –   9.30hod.     dopolední blok činností k probíhajícímu tématu

  9.30 – 11.30hod.     pobyt venku

11.30 -  12.00hod.     hygiena, oběd

12.00 -  12.15hod.     hygiena, čištění zubů a příprava na odpočinek

12.15 -  12.45hod.     poslech pohádky, písní

12.45 -  14.00hod.     odpočinek

 

děti, které neusnou po 30ti minutách odpočinku postupně vstávají a věnují se klidovým činnostem, aby nerušily spící děti

 

14.00 -  14. 15hod.    vstávání, oblékání

14.15 -  14. 45hod.    hygiena, odpolední svačina

14.45 -  16. 00hod.    volné hry dětí, pohybové aktivity, individuální práce s

                                  dětmi

 

V 15.00 hod. do naší třídy přicházejí děti z 1. třídy, v 15.15 hod. děti ze 3. třídy.

 

Časové rozvržení činností je orientační, může se měnit podle potřeb dětí a aktuální situaci ve třídě. Nutné je pouze dodržovat čas jídla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Režim dne    3.třída  „ Ptáčata“

 

 

  6.15  -   7.00    hod.          scházení dětí v 1.třídě Kuřátek 

  7.00  -   8.30    hod.          volné hry dětí, spontánní pohybové aktivity,výtvarné 

                                            a pracovní činnosti, práce skupinách, individuální

                                            práce s dětmi…   

  8.30  -   8.50    hod.           hygiena, dopolední svačina

  8.50  -   9.30    hod.           odpolední blok činností k probíhajícímu tématu

  9.30  -   11.30  hod.           pobyt venku 

11.30  -   11.40  hod.           hygiena, příprava na oběd 

11.40  -   12.30  hod.           oběd

12.30  -   14.00  hod.           poslech pohádky, písní a polední odpočinek 

 

Děti, které neusnou po 30ti  minutách odpočinku postupně vstávají a věnují se klidovým činnostem, aby nerušily spící děti.

 

14.15  -   14.30  hod.           odpolední svačina 

14.30   -  16.00  hod.           volné hry dětí, pohybové aktivity, individuální práce

                                            s dětmi

 

V 15.15 hod. přecházíme do 2. třídy Žabiček, kde pokračují volné hry a aktivity dětí. Časové rozvržení činností je orientační, může se měnit podle potřeb dětí a aktuální situaci ve třídě. Nutné je pouze dodržovat čas jídla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní řád – aktualizován 9. 01. 2012, 1. 5. 2014, 24. 4. 2015, 21. 6. 2016 , 2.1.2017                                 

 

 

                                                                                                 Mgr. Faltusová Lenka-ředitelka MŠ

 

                                         

 

 

 

                                         

 

 

                                                         Program spolupráce s rodinou                               

 

Partnerství ve výchově dětí

 

Principy:

 • otevřenost mateřské školy – mateřská škola se maximálně otevírá rodině, spolupracuje s ní

 

 • iniciativní postoj mateřské školy – mateřská škola iniciativně usiluje o vytváření vhodného prostředí pro vzájemné sbližování a spolupráci s rodiči

 

 • podpora rodině a rodinné výchově – mateřská škola poskytuje řadu přirozených možností obohacení a zkvalitnění rodinné výchovy

 

Cíle:

 • přispívat k oboustranně lepšímu poznání a porozumění, k vzájemnému sblížení a zintenzivnění komunikace mezi rodiči a učitelkami

 

 • přispívat k posílení a rozvíjení zodpovědnosti rodičů za výchovu svého dítěte, taktně a citlivě poukazovat na nežádoucí jevy v rodinné výchově

 

 • hledat způsoby a prostředky, jak nejlépe komunikovat s rodiči

 

 • profesionálně vystupovat jako partneři rodičů ve výchově jejich dítěte

 

 

 

Zásady:

 • škola je kdykoliv otevřena rodičům a spolupráci s nimi

 

 • vzájemná informovanost

 

 • účast rodičů na chodu školy

 

 

 

Důležitost prvních kontaktů, seznámení rodičů s mateřskou školou

 

 • zápis k docházce do mateřské školy – organizace:

 

 • pro rodiče by měl zápis znamenat jistotu
 • v dítěti by měl zápis vyvolat příjemné pocity, zájem a očekávání
 • pro všechny zúčastněné by měl být příjemnou chvílí
 • ředitelka MŠ si udělá na rodiče i dítě dostatek času, pro děti bude mít připravenou drobnou pozornost
 • rodiče mají možnost při zápisu chvíli v MŠ s dítětem zůstat, prohlédnout si prostředí a pohrát si

 

 • setkání učitelek s rodiči nově přijatých dětí / probíhá v měsíci červnu /:

         

 • vzájemné osobní setkání
 • učitelky pohovoří na téma, co všechno děti potřebují do MŠ, jak dítě vstup do školky může vnímat, s čím je nutno v začátcích docházky počítat
 • adaptaci dítěte naplánovat společně s rodiči – pro dítě nejpříznivějším způsobem
 • vybídnutí rodičů ke sdělování důležitých informací o dítěti, které učitelce umožní plně respektovat individualitu dítěte
 • seznámit rodiče s životem v mateřské škole, s jejími aktivitami a činností /ŠVP PV/, umožnit rodičům vyjádřit se k tomuto programu
 • seznámit rodiče s ekonomickými otázkami a Školním řádem

 

 

 

Aktivní zapojení rodičů do života mateřské školy

 

 • možnost rodičů navštěvovat MŠ i během dne, zúčastňovat se činností dětí, sledovat práci učitelek
 • pobyt s dítětem ve třídě, pohrát si s ním, pozorovat ho v kolektivu ostatních dětí
 • pomáhat dětem plnit různé „úkoly“
 • zúčastňovat se společných činností dětí a rodičů /akce MŠ/
 • pomoc při údržbě a opravách hraček či pomůcek
 • poskytování sponzorských darů ze strany rodičů
 • možnost půjčit si v MŠ odbornou literaturu týkající se výchovy dětí

 

 

    

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náš „Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání“ s názvem „Kouzelné brýle“ byl uveden do souladu se změnami v  RVP PV, ve znění opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 01. 04. 2017 – podmínky vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných, aby se rodiče, ještě před zápisem svých dětí do mateřské školy, mohli s těmito změnami seznámit.

 

 

 

 

 

 

                                                                    Mgr. Faltusová Lenka-řed.MŠ