Mateřská škola Tyršova 280, Vamberk

 

 

                                        Koncepce rozvoje mateřské školy

 

    Naše mateřská škola si staví jako svůj prvořadý úkol vytvořit podnětné prostředí pro kvalitní edukační proces dětí předškolního věku. Cílem je rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, vytvářet v dětech základy ekologického myšlení, vytvářet základy správného postoje k životu, životnímu prostředí, jak k přírodnímu, kulturnímu tak i sociálnímu. Ovlivňovat hodnotový žebříček, který si děti začínají vytvářet.

    Samozřejmostí je, že dítěti je věnována individuální péče dle jeho schopností a potřeb.

Vize-základní myšlenky našeho „Školního vzdělávacího programu“ s názvem „Kouzelné brýle“

 1. učit děti životnímu umění dívat se a vidět – očima, rozumem, srdcem

 

2. vést děti k tomu, aby si všímaly, že situace a děje kolem nich nejsou neměnné, ale je možné je ovlivňovat, tvořit, přetvářet

 

3. pokud je to možné, používat srovnání současného stavu s pohledem „Kouzelnými brýlemi“ a hledat možnost, jak nejlépe uspořádat věci, děje a vztahy tak, jak bychom si přáli, aby fungovaly

4. vytvářet u dětí pozitivní vědomí lepšího světa

 

Mateřská škola má dvě pracoviště: MŠ – Tyršova 280 „Vodníček“

- Jugoslávská 751„Sluníčko“

 

 

    Vzhledem k tomu, že obě zařízení mají rozdílnou polohu, prostory a vybavení, je nutné při tvorbě „Školního vzdělávacího programu“ vycházet z různě daných možností.

 

Plánovaný rozvoj školy:

 

 • Vést děti k morálním hodnotám a pozitivnímu vztahu ke světu, lidem a přírodě (ekologické myšlení), posilovat vlastenectví a vztah k regionu.
 • Dbát na součinnost rodiny a školy, usilovat o soulad ve výchovném působení, prohlubovat zájem rodičů o dění ve škole.
 • Zohledňovat vnější prostředí (sociální, regionální), maximální vstřícnost k rodičům i veřejnosti.
 • Každoročně určovat priority vybavenosti a oprav v souladu s hospodárným a účelným čerpáním rozpočtu, řádně pečovat o svěřený majetek školy.

 

 

V dlouhodobé koncepci se zaměříme na:

                                                     

                                          každoroční evaluaci popř.inovaci „Školního vzdělávacího programu“

                                                          Sociálně preventivní činnosti /rizikové chování (MPP)/

                                                           Enviromentální výchovu

                                                           Stálé zkvalitňování vzdělávání

                                                           Materiální vybavení

 

 

 1. Školní vzdělávací program

 

 Školní vzdělávací program je vytvořen na základě Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Název je – „Kouzelné brýle“. Tento „Školní vzdělávací program“ byl tvořen ve školním roce 2012/2013. Obě zařízení jsou natolik provázána, že se vzájemně obohacují o osvědčené metodiky, techniky i nové nápady. Každý školní rok ŠVP PV opět budeme aktualizovat a inovovat podle nových podmínek a hodnocení na konci školního roku a doplňovat dle nových pedagogických trendů a aktuálních potřeb dětí.

Jde nám především o to, abychom děti učili vnímat svět kolem sebe, dění v tomto světě a vytvořili základy pro odpovědný postoj dítěte ke společenskému a přírodnímu prostředí, podporovali rozvoj sociálně-kulturních postojů, návyků a dovedností dítěte, učili je přijímat společenské, morální a estetické hodnoty, zlepšovali tělesnou zdatnost, podporovali rozvoj pohybových dovedností, sebeobslužných činností, podporovali duševní pohodu dětí, rozvíjeli jejich intelekt, řeč, poznávací procesy a funkce, city, vůli – cestou přirozené výchovy a vzdělávání na základě interakce s okolím a svou vlastní prožitkovou zkušeností – se zaměřením na rozvoj smyslů.

    Obě zařízení využívají pobyt v bazénu v MŠ Tyršova 280 / „Vodníček“/, keramickou dílnu v DDM, městskou knihovnu, a   poskytují dětem i nadstandardní aktivity.

 

 

 1. Sociálně preventivní činnost/prevence rizikového chování/

 

    Nadále se budeme věnovat „Minimálnímu preventivnímu programu“, jehož cílem je pomocí různých interaktivních technik a psychoher napomáhat dětem k socializaci a připravovat je  tak na náročné životní situace, které mohou zvláště děti předškolního věku ovlivnit. Název našeho MPP je „Kouzlo správného chování“. Jelikož je tento preventivní program vypracován jako dlouhodobý, budeme v něm pokračovat i  v příštím školním roce.  Během delšího časového období se lépe vystřídají mnohé cíle a úkoly preventivního zaměření.

    Součástí tohoto programu jsou na obou pracovištích i konzultace s rodiči, které v případě potřeby, vede paní ředitelka – speciální pedagog.

 

 

 

3. Zkvalitňování a rozvoj vzdělávání

 

    Cílem mateřské školy je vycházet a pracovat podle aktuálních trendů v předškolní pedagogice. Pedagogické pracovnice tudíž nemohou stagnovat, ale stále získávat nové informace, a tím se profesionálně zdokonalovat.

    Tři učitelky již dokončily bakalářské studiu, a získaly tak akademický titul bakalář.

Dále je důležité v rámci možností, umožnit učitelkám zúčastnit se v co největším počtu seminářů, přednášek v rámci DVPP. Vysokoškolské vzdělání má z celkového počtu pedagogických pracovníků - polovina učitelek .

    Pro další vzdělávání budeme i nadále využívat nabídek Pedagogického centra pro další vzdělávání pedag. pracovníků v Rychnově nad Kněžnou a Hradci Králové /NIDV/, které dávají velký prostor pedagogům při patřičném výběru.

  

4. Zkvalitnění materiálního vybavení

    V dlouhodobé koncepci se zaměříme na zlepšování vybavenosti na obou zařízeních v těchto oblastech:

 

Údržba školy, vybavení  - MŠ Tyršova s druhým vzdělávacím  pracovištěm

                           Ve školním roce 2017/2018

 

 

Opravy , údržba  a nové vybavení tříd a ostatních prostorů

                           

   MŠ Tyršova

 • Oprava elektr. sporáku
 • Oprava šicího stroje
 • Oprava WC+voda i venkovního WC
 • Výměna zářivek
 • Výměna prahu
 • Odpady-potrubí nad jídelnou
 • Nové ubrusy
 • Hodiny
 • Plastová prkénka –obě MŠ
 • Termosky s pumpičkou
 • Žehlící prkno
 • Polštářky
 • Dětská mapa
 • 2x tiskárna
 • Polykarpova stavebnice 3x
 • Filtr+sítko-bazén
 • Bobles-na cvičení
 • Loutkové divadlo
 • Nové záclony
 • Prostředky do myčky
 • Vánoční dárky dětem
 • Zámková dlažba na škol. zahradě
 • Malá kočárkárna
 • Rekonstrukce prostoru u bazénu včetně sociálek
 • Výtvarný materiál
 • Knihy
 • Dětská rozkládací sedací souprava
 • Výtvarný materiál+učební pomůcky

 

MŠ Jugoslávská

 

 • Oprava houpačky
 • Oprava interakt. tabule
 • Polykarpova stavebnice 2x
 • Nové koloběžky
 • Nová myčka
 • Povlečení + prostěradla do tříd
 • Očalounění sedačky
 • Bobles na cvičení
 • Hračky Ty a já, Řekni mi /didaktické/
 • Čištění koberců
 • Elektrický vrátný – zajištění dveří
 • Nádobí do kuchyně
 • Malování
 • Zakoupení laminovačky
 • Oprava elektr.sporáku
 • Domeček WOODY
 • Samozalévací truhlíky
 • Ventilátor – ŠJ
 • Houpačka
 • Oprava WC
 • Vánoční dárky pro děti
 • Prostředky do myčky
 • Výtvarný materiál
 • Knihy
 • Oprava záchodků v 1. třídě
 • Výtvarný materiál+učební pomůcky                      

 

Co bude do budoucna zapotřebí: rok 2018 – 2019

 

 

 1. opravit oplocení celé MŠ/Sluníčko/ až po hlavní rekonstrukci +  třída pro dvouleté děti
 2. případné opětovné malování v obou objektech/Sluníčko + Vodníček/
 3. nadále doplňovat moderní didaktické pomůcky /Sluníčko i Vodníček/
 4. Celková rekonstrukce MŠ v Jug. ulici
 5. Možno ještě dovybavení jinými zahradními prvky /obě MŠ/
 6. Interaktivní tabule do všech tříd, již schází pouze ve dvou třídách
 7. Nové čalounění všech dětských herních sedaček

 

                       

 

Ve Vamberku dne 8.7.2018                                             Mgr. Faltusová Lenka-řed.MŠ