Mateřská škola Vamberk, Tyršova 280

                      

                                                             s druhým vzdělávacím pracovištěm

 

Mateřská škola Vamberk, Jugoslávská 751


 

 

Směrnice č. j. 73/2012

 

Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání  v mateřské škole

 

Vydal:

Mateřská škola Vamberk, Tyršova 280

 

 

Schválil:

ředitelka školy – Mgr.Faltusová Lenka

 

Zřizovatel MÚ Vamberk

Účinnost:

od 1.1.2013                                                /aktualizace 1.2.2018/

 

 

Závaznost:

směrnice je závazná pro ředitelku a zástupkyni MŠ při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

 

 

 

Mateřská škola Vamberk, Tyršova 280

 

kritéria přijímání dětí
 k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole  

 

           Ředitelka mateřské školy se při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání řídí §34 odst. 3 a odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), v platném znění a §165 odst. 2 písm., zákona č. 500/2004 Sb., správní řád , ve znění pozdějších předpisů. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Děti jsou přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte - do výše kapacity školy. Rodiče budou o výsledku správního řízení vyrozuměni listinou, která bude umístěna na vchodových dveří  mateřské školy, a internetových stránkách. Při podání písemné žádosti bude každému účastníkovi přiděleno registrační číslo. Zde bude mít zákonný zástupce uveden i termín vyhlášení výsledků.

V řádném přijímacím termínu, který je každoročně veřejně vyhlášen, jsou přednostně uspokojovány žádosti v pořadí podle těchto podmínek a kritérií:

 

Důležitou změnou, vyplývající z novely školského zákona,je skutečnost, že od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, až do zahájení školní docházky, je pro děti předškolního věku vzdělávání povinné. /Platí od školního roku 2017/2018/

 

  1. Kriteria přijetí

    Děti budou přijímány v následujícím pořadí:

 

Přednost přijetí se tedy přesouvá - z dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky - na:

 

(1)       děti tříleté

 

 (2)      děti s trvalým pobytem v městě Vamberk (od nejstarších po nejmladší do naplnění kapacity školy)

 

 (3)      děti z ostatních obcí a měst (od nejstarších po nejmladší do naplnění kapacity školy)                       

 

V případě, že dítě nenastoupí do MŠ ode dne, k němuž bylo přijato, je zákonný zástupce povinen dítě omluvit a platit úplatu za předškolní vzdělávání.

 

  1. Závěrečná ustanovení

Tyto kritéria nabývají účinnosti dne 1. ledna  2013  a tím se ruší směrnice č. j. 7/2007.

 

 Aktualizace: 01. 02. 2018                                                                                                                                                                              Mgr.Faltusová Lenka – ředitelka MŠ