Mateřská škola Vamberk, Tyršova 280

 

 

 

 

 

                                 Roční hodnocení školy

                                 /školní rok 2017/2018/

            

 

 

 

Obsah:

 1. Základní údaje o škole
 2. Personální údaje
 3. Vzdělávací program školy + ekologický projekt
 4. Počty dětí
 5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
 6. ICT – vybavení
 7. Zájmové aktivity nad rámec ŠVP PV
 8. Plán akcí školy
 9. Prevence rizikového chování
 10. Školní úrazy
 11. Spolupráce školy s rodiči
 12. Organizace, se kterými spolupracujeme
 13. Údržba školy, vybavení prostorů
 14. Kontrolní a hospitační činnost
 15. Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roční hodnocení školy bylo projednáno na pedagogické radě  v říjnu 2018

 

 

Školní rok 2017/2018

Zpracovatel: Mgr.Faltusová Lenka

 

 

 

 

 

1. Základní údaje o škole

 

 

 

Název školy

Mateřská škola Vamberk, Tyršova 280

Adresa školy

ul.Tyršova 280, Vamberk, druhé vzděl.prac. Jugoslávská 751

70157375

Bankovní spojení

1244212389/0800

DIČ

 

 

 

Telefon/fax

494 541 305, odl.prac.494 541 450

E-mail

msvamberk.tyrsova@tiscali.cz

Adresa internetové stránky

msvamberk,webnode.cz

 

 

Právní forma

Příspěvková organizace

Zařazení do sítě škol

1.1.2003

Název zřizovatele

Město Vamberk

Součásti školy

Od 1.9.2006 druhé vzděl.prac.v Jugoslávské ulici čp.751

IZO ředitelství

107 585 812

Vedoucí a hospodářští pracovníci

Mgr.Faltusová Lenka-ředitelka

Helena Dvořáková-statutární zástupce

Luňáčková Jitka-ved.školního stravování

Marie Hušková, Irena Šponarová z MÚ – finanční oddělení

Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny)

Dle § 33 a § 119 zákona 561/2004 Sb

+ školní jídelna

 

1.1 Součásti školy

 

součásti školy

kapacita

Mateřská škola Vamberk,Tyršova 280

 162 dětí

 

 

Školní jídelna

185 stravovaných

 

 

 

 

 

1. 2 Charakteristika školy – MŠ Tyršova 280

 

     Mateřská škola se nachází v jednopatrové budově, která je obklopena rozlehlou zahradou parkového typu. Přírodní prostředí /listnaté a jehličnaté stromy, velké travnaté plochy/, materiální zázemí/ pískoviště, tělovýchovné vybavení, domek pro hru dětí, zahradní hračky a doplňky/ poskytují dětem dobré zázemí k aktivnímu pobytu.

    V přízemí je třída, kuchyň s jídelnou, šatny, sklady, kancelář vedoucí ŠJ

a vnitřní bazén, který slouží jak dětem z MŠ, tak i maminkám s malými dětmi.

    V prvním poschodí jsou umístěny druhá a třetí třída, ředitelna, sborovna, kabinety a byt, ve kterém dříve bydlela naše školnice. Nyní je obsazen nájemníky města Vamberk.

   Všechny tři třídy mají shodné prostorové zázemí /třída, herna, sociální zařízení, kabinety/.Děti mají k dispozici pestrou nabídku zákoutí pro námětové, tvořivé i konstruktivní hry, pracovní i výtvarné činnosti, dostatek prostoru pro pohybové aktivity. Vybavení hračkami a učebními pomůckami, tělovýchovným nářadím a náčiním, hudebními nástroji, knížkami pro děti, rodiče i učitelky je díky zřizovateli na velmi dobré úrovni.

 

 

1. 3 Charakteristika druhého vzdělávacího pracoviště

 

    Tato mateřská škola je umístěna na jižním svahu v krásném klidném prostředí. Je tvořena dvěma budovami. Jedna z budov je určena pro hospodářské účely. V této budově je umístěna kuchyň, sklady, kancelář pro zástupkyni ředitelky a vedoucí školního stravování a třída pro nejmladší věkovou skupinu dětí.

    Druhá budova je pavilónového typu, v přízemí jsou děti 4 -5 ti leté a v 1. patře děti nejstarší. Každá třída má svůj samostatný vchod.

    Využití jednotlivých místností MŠ je účelné, vytváří optimální podmínky k realizaci jednotlivých činností a aktivit předškolní výchovy – volný přístup dětí k hračkám, různým pomůckám a výtvarnému materiálu podněcuje samostatnost a tvořivost dětí.

Rozlehlá školní zahrada se dvěma pískovišti opatřenými ochrannými sítěmi je součástí objektu MŠ. Zahrada je vybavena průlezkami, skluzavkou a dalšími tak, aby byla splněna funkce pro dostatečné vyžití dětí při pobytu venku. Dále zde jsou  zahradní domečky pro hračky na pískoviště.

 Obě budovy jsou spojeny vestibulem, který je vybaven dětskými stolečky, židličkami, magnetickými tabulemi pro volný čas dětí v případě nepříznivého počasí.

 

 

 

2. Personální údaje

 

2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví

 

věk

muži

ženy

celkem

do 20 let

0

0

0

21 - 30 let

            0

2

2

31 - 40 let

0

5

5

41 - 50 let

0

4

4

51 - 60 let

0

8

8

61 a více let

0

1

1

celkem

0

20

20

%

0%

100%

 

 

2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví

 

vzdělání dosažené

muži

ženy

celkem

základní

0

1

1

vyučen

0

5

5

střední odborné

0

1

1

úplné střední

0

          5

          5

vyšší odborné

0

3

3

vysokoškolské

0

6

6

celkem

0

21

21

 

 

2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace

 

odborná kvalifikace

splňuje kvalifikaci

nesplňuje kvalifikaci

celkem

Proč nesplňují

učitelky mateřské školy

12

0

12

 

 

 

 

 

 

celkem

12

0

12

 

 

 

2.4 Zařazení pracovníků do platových tříd

 

platová třída

počet zařazených pracovníků

1

0

2

1

3

0

4

4

5

2

6

0

7

1

8

1

 9 

9

  10 

2

 

2.5 Trvání pracovního poměru v MŠ Vamberk, Tyršova 280 s odloučeným pracovištěm

 

doba trvání

počet

do 5 let

6

do 10 let

7

do 15 let

6

do 20 let

0

nad 20 let

1

celkem

 

 

2.6 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců

 

nástupy a odchody

počet

nástupy

2

Odchody  - 1x MD, 1x odchod ze zdravot.důvodů

2

 

Komentář ředitele školy

 

Všechny zaměstnankyně splňují ke své práci vzdělání /dle Vnitřního platového předpisu/, podle toho jsou zařazeny do platových tříd.

V posledních letech došlo k odchodům některých z učitelek. Dvě učitelky odešly na MD a RD, dvě učitelky získaly pracovní místo v místě svého bydliště, a jedna učitelka odešla ze zdravotních důvodů. Z provozního personálu nám odešla jedna pracovnice do jiného zaměstnání. Oproti dřívější době jsme v posledních dvou letech tedy absolvovali dosti personálních změn. Nově přijaté p. učitelky však splňují veškeré předpoklady pro zdárný a úspěšný chod našich mateřských škol.

 

 

 

3 . Vzdělávací program

 

 

Hodnocení Školního vzdělávacího programu za školní rok 2017 - 2018

 

Všechny učitelky hodnotí ŠVP PV pozitivně, nemají k němu žádné výhrady ani  náměty k možným změnám. ŠVP PV vnímají jako otevřené a zároveň odborně, metodicky i organizačně vedené.

 

ŠVP PV umožňuje učitelkám být kreativní a vytvářet TVP s integrovanými bloky dle potřeb a požadavků dětí i učitelek. Pokud sledujeme TVP a integrované bloky na jednotlivých třídách, je vidět tvořivost, aktivita a profesionalita všech učitelek.

 

Přesto uvažujeme od školního roku 2019 – 2020 na další období cca šesti let o novou podobu ŠVP PV, především zpracování vzdělávacích oblastí.

 

 

 

HODNOCENÍ ŠVP PV ŠKOLNÍ ROK 2017 – 2018

MŠ Sluníčko

 

Tento školní rok jsme pracovali opět podle ŠVP „ Kouzelné brýle“. Tento ŠVP má velmi široké pole působnosti ve všech oblastech výchovy a předškolního vzdělávání. Protože je velmi variabilní, dává učitelkám velký prostor pro vkládání vlastních kreativních nápadů a zároveň vyhovuje při plnění všech úkolů a cílů RVP PV.

Během celého roku opět proběhlo v MŠ mnoho změn, které vyplynuly z potřeb dětí, podnětů rodičů, ale i možností pedagožek a personálu:

 • Lepší využití časových překryvů učitelek ve prospěch práce dětí v menších skupinách
 • Úprava zdravého životního stylu – vynechávání sladkostí, nahrazování ovocem, sušeným ovocem a syrovou zeleninou
 • Individuální přístup k jednotlivým dětem vycházející z jejich speciálních potřeb
 • Soustavné zlepšování materiálního vybavení a didaktických pomůcek na jednotlivých třídách
 • Systematické začleňování a využívání IT techniky ve výchovně vzdělávacím procesu

 

Práce na jednotlivých homogenních třídách se neustále mění, vše se snažíme přizpůsobovat momentálním potřebám dětí a jejich věkovým a individuálním zvláštnostem. Zvláštní důraz je kladen na výchovu a vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami.

 Následující rok zůstáváme u tohoto ŠVP PV.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                               

 

3. 1. Hodnocení ekologického projektu

 

 Hodnocení ekologického projektu

 

V tomto školním roce jsme pracovali podle ekologického projektu „Leze to, lítá to, plave to, lechtá to, bzučí to, štípe to, bodá to – co je to? Hmyz! Již z názvu je patrné, na kterou oblast jsme se tentokrát zaměřili.

 

Paní učitelky si opět na třídách připravily pro tento projekt speciální integrované bloky plné nápaditých aktivit ze všech vzdělávacích oblastí. Bylo využito různých pomůcek, dokupovala se literatura a pomůcky. Ve třídě ŠNEČKŮ prolínal ekologický projekt celým TVP.

 

Do činností se zapojili i rodiče, i když většinou pasivní formou. Jelikož se nám nepodařilo navázat kontakt se Svazem včelařů ve Vamberku, nebyla zorganizována akce s místními včelaři.

 

V rámci projektu proběhl  Hmyzí karneval a výlet do „Hmyzákova“ ve Fajnparku v Chlumci nad Cidlinou.

 

Na závěr projektu připravily pro obě pracoviště pracovnice DDM akci pro děti s plněním úkolů na stanovištích.

 

 

 

EVAULACE EKO PROGRAMU 2017-2018 „Sluníčko“

 

     Tento rok nesl náš ekologický program název „Leze to, lítá to, plave to, lechtá to, bzučí to, štípe to, bodá to – co je to? Podle tohoto nového programu zaměřený celkově na hmyzí kamarády se nám všem velice dobře pracovalo především pro jeho rozmanitost a prožitkové možnosti. Všechny části programu  přirozeně navazovaly na integrované bloky a vzájemně prolínaly každodenním vzdělávacím procesem. Nebylo určeno období, ve kterém má program přesně probíhat, ale postupně se objevoval v jednotlivých tématech během celého školního roku.

     Na jednotlivých třídách si každá učitelka zvolila, kdy a jakým způsobem bude  plnit dílčí cíle programu v rámci svého třídního vzdělávacího programu.

     Ve třídě Kuřátek vycházel z ekologického programu celý třídní vzdělávací program s názvem “Letem světem s včelími medvídky“. Pomocí jejich příběhů jsme dosahovali postupně všech výchovně-vzdělávacích cílů. Pracovali jsme s knihami Jiřího Kahouna a krásnými ilustracemi Ivo Houfa: Příhody včelích medvídků, Jak se mají včelí medvídci a Včelí medvídci od jara do zimy. Dále jsme rozvíjeli náš ekologický projekt v těchto integrovaných blocích: Putování s mravencem Ferdou, Včelí medvídci v podzimním lese, Jaro budí včelí medvídky, Pojďte děti, pojďte sem, brouček leze z díry ven.

     Třídy Žabiček a Ptáčat uskutečňovaly ekologický program formou přímého pozorování a prožitku. Veškeré své aktivity a činnosti v rámci eko projektu se snažily přesunout ven do okolí školky a volné přírody. Děti  chodily často pozorovat hmyzí přátelé lupou na školní zahradu, na pole, louku, do lesa a při svých vycházkách po okolí Vamberka. Děti měly možnost si přes léto i dočasně přechovávat a starat se o určitý druh hmyzu v ručně vyrobených domečcích a sklenicích. Byly samozřejmě poučeny o tom, jak se správně a citlivě chovat ke všemu živému. Po určité době byly živočichové opět vypuštěny  zpět do volné přírody.

     Samostatně a podrobněji se věnovaly Žabičky eko projektu ve svém integrovaném bloku nazvaném „Sportík a jeho hmyzí přátelé“.

      Třída Ptáčat zařadila tyto integrované bloky.  Pavouček a jeho kamarádi, Pavouček pomáhá se sklizní na zahrádce a na poli, Podzimní loučení se zvířátky, Jarní tání, Pavouček probouzí zvířátka, Letíme za cizokrajnými zvířátky a S pavoučkem na louce a v lese. Všemi integrovanými bloky je provázel pavouček Poutníček. I jarní besídka ke Dni matek s názvem „Pohádka z rozkvetlé louky“ se nesla v duchu ekologického projektu.

       V říjnu proběhla celoškolní akce „Putování s mravencem Ferdou“. Nejstarší děti značily cestu a připravili pro mladší děti úkoly zaměřené na podzim a ekologii.

       Ve spolupráci s DDM na oslavu Dne dětí proběhla akce s názvem „Hmyzí čarování“. Děti plnily úkoly v rámci ekologického projektu. Poznávaly základní druhy hmyzu, tiskaly a dokreslovaly hmyz, sestavovaly vývojová stadia motýla, skládaly hmyzí puzzle apod.

       Pro MŠ proběhla také v rámci eko programu akce „Letové ukázky dravců“ a to na hřišti zde ve Vamberku. Ukázky dravých ptáků, poutavý komentář a dravci v letu byly pro děti velice poutavé, zajímavé a přiměřené jejich chápání.

 

     V průběhu vzdělávacího procesu  a učení učitelky používaly ke splnění svých dílčích cílů obrazové materiály, knihy a encyklopedie o přírodě, knihy o hmyzu a pracovaly  i na PC a interaktivní tabuli. Zde byly dětem nabízeny výukové programy pro MŠ např. zvuky hmyzu, vymalovánky hmyzu online a poznávání hmyzu s beruškou. Společně jsme prohlížely a četly knihy. Učitelky dětem vysvětlily důležitost a nutnost správného a ohleduplného chování k přírodě a všemu živému vůbec. Všechna témata byla vždy přizpůsobena věku a individuálním možnostem a schopnostem dětí v dané věkové skupině.

     Učitelky integrované bloky zabývající se eko projektem vždy evaluovaly v TVP a označovaly je do třídní knihy zeleně. Toto téma ekologického projektu všem vyhovoval, jak učitelkám, tak i dětem a budeme v něm i nadále pokračovat.

 

 

 

 

 

 

 

               HODNOCENÍ  KLÍČOVÝCH  KOMPETENCÍ

 

HODNOCENÍ  KLÍČOVÝCH  KOMPETENCÍ

 

Školní rok  2017 - 2018

 

 

            Ve  školním roce  2017 – 2018  se na vstup do základní školy připravovalo 30 dětí.

 

-  u žabiček 14 dětí, do školy odešlo 13 dětí (1 OŠD)

- u rybiček 10 dětí, do školy odešli všechny děti

- u šnečků 6 dětí, do školy odešlo 5 dětí (1 dítě se během roku odstěhovalo)

 

            Zahájení školní docházky je velmi důležitou událostí v životě dítěte, proto jsme se snažily o kvalitní úroveň vzdělání, naplňování klíčových kompetencí a zajistit dítěti útulné a harmonické prostředí, ve kterém společně pracujeme.

            Akceptovaly jsme přirozená vývojová specifika dětí předškolního věku a umožňovaly jim rozvíjet se a vzdělávat dle jejich individuálních potřeb a možností.

            V průběhu  docházky dětí do mateřské školy  jsme  zaznamenávaly dílčí kompetence, které na konci předškolního období  vyúsťují v kompetence klíčové.

 

Naplňování klíčových kompetencí

 

Kompetence k učení

 

-    všem dětem byla poskytnuta maximální  individuální péče pro jejich osobnostní rozvoj

-    pro vstup do základní školy jsou děti připraveny  podle svých rozumových schopností, jsou  všímavé, zvídavé, uplatňují své zkušenosti

-    ve smíšených třídách dochází  ke vzájemnému učení dětí mezi sebou, vzájemně naslouchají, napodobují (velký přínos pro děti  4-5ti  leté)

-    dětem jsou nabízeny různorodé činnosti rozvíjející jejich myšlení

-    třídy jsou vybaveny množstvím kvalitních pomůcek a didaktických hraček

-    s dětmi 5-7letými je pracováno jak skupinově, tak individuálně

-    Šnečkové:  s dětmi bylo pracováno dle metod „ Trénink jazykových schopností“ dle Elkonina a „Metoda dobrého startu“

-     děti pracují s pracovními listy a šnečkové navíc s  pracovními sešity  KULIFERDA z nakladatelství RAABE

 • děti s OŠD  mají vypracovaný Individuální plán – je jim věnovaná specifická pozornost
 • děti jsou podporovány ve svých činnostech pochvalou, oceněním, čímž je rozvíjena jejich sebedůvěra ve vlastní schopnost zvládnout zadaný úkol

 

většina dětí dosáhla rozvoje těchto  kompetencí:

 • děti mají elementární poznatky o světě lidí kultury a techniky, které je obklopují
 • většina dětí  klade otázky  a hledá odpovědi na to , co se kolem nich děje
 • mezi předškoláky se objevovaly  individuální rozdíly v soustředěnosti, vědomém učení, úsilí a záměrném zapamatovávání si  / dětem s určitými problémy byla věnována zvýšená péče /

 

většina dětí:

 • přiměřenou dobu se soustředí na danou činnost, zvládne postupovat podle pokynů, započatý úkol dokáže dokončit
 • má rozvinutý fonematický sluch – dělí slova na slabiky, určí hlásku na začátku  i na konci slova
 • zrakově se orientuje v prostoru i na ploše
 • správně drží tužku, dovede stříhat
 • dokáže se souvisle vyjadřovat
 • odhadne své síly, ohodnotí sebe i okolí

 

Kompetence k řešení problémů

 

 • pro některé děti jsou tyto kompetence ještě náročné, snažily jsme se je vést k tomu, aby si své problémy / především ve vzájemných vztazích / pokoušely nejprve vyřešit samy. Velmi přínosný pro učení jak řešit  vztahové problémy  vznikající ve volné hře byl tzv. „Můj den „
 • učitelky podněcují děti k řešení problému slovně formou otázek – „jak to uděláš, co s tím, jak to vyřešíš“
 • pozorovaly jsme pozitivní nápodobu a učení se mladších dětí od starších i v oblasti sociálních vztahů

 

většina dětí:

 • si všímá problémů v bezprostředním okolí
 • řeší problémy na které stačí
 • děti dokáží vnímat elementární matematické souvislosti
 • měly rády hry s početními  představami, hry se slovy, rytmizace, hádanky
 • rády experimentovaly
 • problém  je ve strachu  před neúspěchem – mnoho dětí se  neúspěchu  bojí, je potřeba posilovat jejich sebevědomí.

 

Komunikativní kompetence

 

 • u dětí  jsou rozvíjeny všechny čtyři roviny jazyka :

      1/  foneticko – fonologická /zvuková /  - dětem je věnovaná logopedická péče – klinická logopedka, logopedické asistentky / učitelky MŠ /

       2/  v oblasti lexikálně sémantické / rozvoj slovní zásoby/ podporují všechny učitelky vzájemnou komunikaci dětí, seznamují děti s novými pojmy buď přímo při organizovaných činnostech  nebo prostřednictvím poslechu četby, texty písní, vyprávěním .....

        3/  v oblasti morfologicko-syntaktické / gramatické / je to především správný řečový vzor dospělých, poslech četby, přímá péče v jazykových chvilkách a individuální péče

             4/  v oblasti pragmatické vedou učitelky děti k co největšímu používání vzájemné komunikace

     Při hrách, při učení při řešení problémů:     

 • v této oblasti byly děti velmi vyspělé, volně a bez zábran komunikovaly se svými vrstevníky

       i s dospělými

 • dokázaly vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady
 • využívání informativních a komunikativních prostředků bylo v oblasti literatury, dále pomocí interaktivní tabule a počítačové techniky (práce na notebooku…)
 • knihy, encyklopedie byly dětem dostupné a často si je prohlížely
 • naší prioritou je co nejlepší zvládnutí mateřského jazyka, proto jsou děti seznámeny pouze s existencí cizích jazyků.
 • MŠ spolupracuje s Městskou knihovnou ve Vamberku – předškoláci pravidelně docházejí do dětského oddělení do „Knihovnické přípravky“, kde se učí pracovat s literaturou a využívat ji k získávání poznatků
 • v letošním roce byla velká péče věnována logopedické prevenci:
  • pravidelné každodenní logopedické chvilky
  • časté pěvecké činnosti se zaměřením na dechová a artikulační cvičení
  • ve smíšené třídě pozitivně působí nápodoba řečového vzoru starších dětí
  • u některých předškoláků vada výslovnosti ještě není úplně odstraněna

 

Sociální a personální kompetence

 

 • na získání těchto kompetencí se všechny uč. soustředily jako na jedny z nejdůležitějších
 • smíšené skupiny dětí vytvářejí přirozené prostředí k rozvíjení těchto kompetencí
 • většina dětí se jeví jako sociálně vyspělé, dovedou bez větších problémů řešit  konflikty
 • starší pomáhaly mladším, děti byly vedeny k ohleduplnosti k druhým, zvláště k mladším dětem, ve třídách se objevovalo minimálně konfliktů
 • při činnostech se děti podle svých schopností dokázaly prosadit, podřídit i spolupracovat
 • pravidelně zařazujeme tzv. „Můj den „ – den volné hry
 • do TVP jsou zařazovány integrované bloky, které obsahují „ Preventivní program proti rizikovému chování dětí „
 • děti byly vedeny k zodpovědnosti za své chování bez ohledu na věk – tedy i malé děti se učily respektovat základní pravidla

-    nezaznamenali jsme žádný pokus o dětskou šikanu

-    ví, že se při setkání s cizími lidmi má chovat obezřetně

 

Činnostní a občanské kompetence

 

 • rozvíjení těchto kompetencí patří k celoživotnímu morálnímu a sociálnímu vzdělávání
 • velmi nám v této oblasti pomáhala společně vytvořená pravidla chování, jejich respektování si děti občas připomínaly i samy mezi sebou
 • děti získaly základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami a co je s nimi v rozporu
 • často jsme využívali dětskou literaturu při řešení různých životních problémů – děti o slyšeném diskutovaly a dovedly většinou vyjádřit i svůj názor

 

 

 

Závěry pro příští školní rok:

 

 • nadále se intenzivně věnovat logopedické prevenci
 • výchovně vzdělávací práci zaměřit na pěstování dobrých vzájemných vztahů  a prosociálního chování a dodržování dohodnutých pravidel
 • pěstování samostatnosti, rozvíjení smyslu pro povinnosti
 • rozvíjet dětskou hru, podporovat zájem o společenské hry
 • podporovat spolupráci, umět se prosadit, podřídit, či přijmout prohru

 

 

                                                                           

   EVALUACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ

„Sluníčko“

Kompetence – jsou poznatky, dovednosti a znalosti uplatňované v praxi.

Patří k nim:

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a interpersonální
 • Kompetence činnostní a občanské

Kompetence k učení

Děti odcházející do základní školy:

 • byly aktivní při činnostech spojených s přípravou do ZŠ,
 • vytvářely se skupinky velice zvídavých a aktivních dětí,
 • s chutí se zapojovaly do společenských her, které nakonec samy hrály,
 • rády využívaly k poznávání světa knih včetně encyklopedií. 

Většina dětí dosáhla rozvoje těchto kompetencí:

 • děti mají elementární poznatky o světě lidí, kultury a techniky, které je obklopují,
 • většina dětí klade otázky a hledá odpovědi na to, co se kolem nich děje,
 • mezi předškoláky se objevovaly individuální rozdíly v soustředěnosti a záměrném zapamatování si,
 • většina dětí se dokáže soustředit na práci a dokončit zadaný úkol,
 • většinou mají děti dobře vyvinutý fonematický sluch-dělí slova na slabiky, určí hlásku na začátku slova, někteří i na konci slova,
 • většina dětí správně drží tužku a dovede stříhat
 • děti se dokáží souvisle vyjadřovat,
 • většinou postupují dle pokynů učitelky.

Kompetence k řešení
problémů

 • při řešení problémů jsou patrné individuální rozdíly u jednotlivých dětí (jeden chlapec řeší konflikty velmi agresivním způsobem chování),
 • odcházející děti většinou dovedou přistupovat k řešení problémů samostatně,
 • všímají si problémů v bezprostředním okolí,
 • řeší  problémy,
 • rádi experimentují,
 • rádi hrají hry s početními představami, hry se slovy, rytmizace, hádanky.

Komunikativní
kompetence

 • v této oblasti jsou děti většinou velmi vyspělé, volně a bez zábran komunikují se svými vrstevníky, jen některé mají ostych při komunikaci s učitelkou (jeden chlapec a jedna dívka mají zpočátku problém s navázáním komunikace s vrstevníky a se začleněním do kolektivu),
 • většinou děti dokáží vyjadřovat a sdělovat své prožit, pocity a nálady,
 • děti často projevovaly zájem o prohlížení knih, dětských časopisů a encyklopedií,   které jim jsou volně přístupné,
 • dětem s logopedickými problémy byla věnována péče ze strany paní logopedky,      která do MŠ pravidelně dochází,
 • v MŠ probíhá logopedická prevence,
 • téměř všechny odcházející děti jsou komunikativní a nemají problémy s vyjadřováním a sdělováním,
 • stále častěji odchází děti s drobnými vadami výslovnosti,

Sociální a personální
kompetence

 • většina dětí se jeví jako sociálně vyspělé a dovedou s tolerancí přijmout i dítě s určitou odlišností
 • dětem s výkyvy sociálního chování byla věnována zvýšená pozornost a důslednost     při vedení  (např.: dodržování společných pravidel, komunikativní kruh, sociální hry...)
 • děti byly vedeny k ohleduplnosti vůči ostatním
 • při činnostech se děti podle svých schopností dokázaly prosadit, podřídit                                i spolupracovat

Činnostní a občanské
kompetence

 • velmi nám v této oblasti pomáhala společně vytvořená pravidla chování, jejich respektování si děti občas připomínaly i samy mezi sebou,
 • děti získaly základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami a co je s nimi v rozporu,
 • často jsme využívali dětskou literaturu při řešení různých životních situací, děti

o slyšeném diskutovaly a dovedly i vyjádřit svůj vlastní názor.

Závěry pro příští
období:

 • upevňovat u dětí schopnost spolupracovat, podřídit se, či přijmout případný neúspěch, posilovat zdravé sebeprosazení,
 • rozvíjet dětskou hru, podporovat zájem o společenské hry, podporovat                    a rozvíjet fantazii,
 • u všech dětí v rámci možností posilovat prosociální jednání a chování.

 

 

4. Počty dětí

   

Počty dětí – průměrná docházka dětí ve školním roce 2017 - 2018

MŠ Sluníčko

 

K 1. září 2017 zapsáno 70 dětí.

 

 1. Třída Kuřátka

V září přijato 18 dětí, z toho 5 chlapců, 13 dívek.

Průměrná měsíční docházka za školní rok je 11 dětí

 

 

 1.  Třída Žabičky

 V září nastoupilo 26 dětí, z toho 17 chlapců, 9 dívek.

 Průměrná měsíční docházka za školní rok je 21 dětí

 

 

 1. Třída Ptáčata

V září nastoupilo 26 dětí, z toho 15 chlapců, 11 dívek.

Průměrná měsíční docházka za školní rok 21 dětí

 

 

Docházelo 26 předškolních dětí, z toho 5 dětí s odloženou školní docházkou

 

 

Počty dětí – průměrná docházka dětí ve školním roce 2017 – 2018

MŠ Vodníček

 

1.třída Šnečci – v září 2017 bylo přijato do třída 20 dětí, z toho 11 děvčat a 9 chlapců. Jedna dívenka se poté odhlásila, a počet dětí se snížil na 19 dětí. V únoru došlo k odhlášení další holčičky a chlapce. Do třídy tak chodilo 17 dětí. Chlapec byl opět v květnu přihlášen, takže do třídy „Šnečků chodilo 18 dětí. V průměru za školní rok 2017/2018 docházelo do této třídy 14 dětí.

 

2. třída Žabičky – v září 2017 bylo ve třídě přihlášeno 28 dětí, z toho 14 dívek a 14 chlapců. V růměru za školní rok 2017/2018 docházelo 22 dětí.

 

3.třída Rybiček – v září 2017 bylo do třídy přášeno 25 dětí, z toho 14 děvčat a 11 chlapců. V listopadu byl přijat další chlapec, takže třídu navštěvovalo 26 dětí. V průměru za tento školní rok docházelo do třídy 20 dětí.

 

 

OŠD- pouze jedno dítě /dívka/

           

 

5. Další  vzdělávání  pedagogických  pracovníků

 

 MŠ Tyršova 280 s odloučeným pracovištěm

 

 

1.  Studium  ke  zvyšování  odborné  kvalifikace

 

2.  Semináře  pro  zvyšování  odborné  úrovně  ped.  pracovníků

 

3.  Samostudium

 

 

 1. Studium  ke  zvyšování  odborné  kvalifikace

 

 

 

 1. Semináře  pro  zvyšování  odborné  úrovně  ped.  pracovníků

 

Pedagog.  pracovníci  se  vzdělávají  na  základě  nabídky  Školského  zařízení  pro  další  vzdělávání  pedagog.  pracovníků  Královéhradeckého  kraje/Hradec  Králové, Rychnov nad Kněžnou, Praha/. Další učitelka absolvovala v tomto roce logopedický kurz.

Bohužel v tomto roce bylo několik seminářů zrušeno pro malou účast zájemců.

Poznatky  a  materiály  ze  seminářů  jsou  pravidelně  předávány  na  pedagog.  poradách,

kde  je  o  nich  vedena  diskuse.

Vedení  školy  umožňuje  pracovníkům  nakupovat  na  seminářích  odborné  materiály,  knihy,  kazety,  CD a různé  netradiční  pomůcky.

Přehled  o  účasti  na  seminářích  uveden   v plánovacím kalendáři-„Plán dalšího vzdělávání pedagogů“

 

 

 1. Samostudium

 

Ped.  pracovníci  využívají  samostudia  ke  zvyšování  odborné  připravenosti.  Náplň  samostudia  vychází  ze  zájmů,  potřeb  a  osobního  zaměření  pedagogů.  Pracovníkům  je  poskytováno  dle  možností  školy.

V tomto školním roce bylo vyčerpáno 9 pracovních dnů.

Zkušenosti  a  náměty  jsou   rovněž  předávány  na  ped.  radách.

 

    

 

Viz rozpis: Plánovací kalendář – „Plán dalšího vzdělávání pedagogů“Komentář ředitelky:

    Další vzdělávání pedagogických pracovníku nám mnoho přináší. Vždy se o nabyté vědomosti podělíme na pedagogických radách. Snažíme se využívat veškerou neinvestiční dotaci od Královehradeckého kraje k těmto účelům.

  

 

 

6. ICT plán

 

MŠ Tyršova

     V naší mateřské škole máme 3 počítače, jeden je v ředitelně, druhý ve sborovně a třetí v kanceláři vedoucí školní jídelny. Všechny počítače mají připojení na internet a jsou opatřeny antivirovým programem NOD 32.

    Ve sborovně slouží počítač pedagogickým pracovníkům k přípravě na výuku a vzdělávání dětí, využívá se i pro stahování fotek z akcí MŠ z digitálního fotoaparátu.  V každé třídě je přenosný počítač k dispozici učitelce a dětem – slouží při vzdělávacím procesu. Také jsou připojeny na internet.

    Paní ředitelka využívá počítač ke své práci, kontaktu s nadřízenými orgány a naším druhým vzdělávacím pracovištěm v Jugoslávské ulici. V tomto školním roce byl zastaralý počítač nahrazen zcela novým na druhém vzdělávacím pracovišti.

    Třetí počítač vedoucí ŠJ je používán pouze pro účetní operace v programu VIS Plzeň.

Každý počítač má svoji tiskárnu, ve sborovně je i scanner a  zakoupená kopírka s faxem. V každé třídě je přenosný počítač, který slouží k výuce našich dětí.Vedoucí ŠJ má novou barevnou kopírku.

    MŠ Sluníčko

 Toto pracoviště vlastní nyní 3 počítače. Dva jsou umístěny v kanceláři zástupce ředitele, jsou připojeny na internet a mají vlastní tiskárnu. Je zde také umístěna kopírka, která slouží k administrativním účelům a také učitelkám pro rozmnožení výukového materiálu. Nově zakoupený počítač slouží ve sborovně učitelkám k pracovním účelům. Také mají učitelky přenosné počítače i na třídách, opatřeny internetem, slouží k vzdělávání dětí.

Obě pracoviště vlastní dvě interaktivní tabule, které slouží k výuce dětí.

 

 

 

 

 

7. nadstandardní aktivity

-----------------------------------------------------------------------------

Hodnocení nadstandardní aktivity Vesele pískání

 

Tato zájmová činnost byla ve školním roce 2016/17 nabídnuta dětem 5-6ti letým.

Veselé pískání navštěvovaly celkem 4 děti (2 chlapci a 2 holčičky). Všechny děti byly nejstarší věkové skupiny – tedy 5- 7 leté. 1 chlapec s OŠD pokračoval z loňského roku.

I když se může zdát tento počet velmi nízký, opak je pravdou. Počet 4 děti je dostačující a ideální.

Zájmová činnost měla vždy podobný scénář. Scházeli jsme se pravidelně každou středu od 13.00 hodin. Aktivita trvala dle potřeby v rozsahu 30 – 45 minut. Průběh lekce byl následující: - dechová cvičení, gymnastika mluvidel, procvičování jemné motoriky – prstů, hudební nauka, vlastní hra, plnění drobných úkolů z pracovních listů; hodnocení dětí. Vše se přizpůsobovalo aktuálnímu stavu, rozložení skupiny i vlastní aktivity dětí.

Největším úskalím byly opět „začátky“ hry na flétnu, kdy děti místo správného vdechnutí do flétny na slabiku dú (správné vyvození tónu) do flétny pískaly, a to bez jakékoli slabiky a velkou silou dechu – přefukovaly.

Chlapec s OŠD se velmi dobře začlenil k nově příchozím dětem – opakování učiva mu velmi pomohlo upevnit správné držení tónů na flétně. Jeho docházku na zájmovou činnost hodnotím velmi pozitivně a to i díky jeho logopedické vadě.

Děti se hravou a nenásilnou formou seznámily s hudebním nástrojem, hudební naukou – teorií. Vědí, co je notová osnova, houslový klíč, seznámily se s notami h1, a1, g1, c2

 

Vytyčené cíle, které jsme si určili na začátku školního roku, jsme dle našeho názoru splnily. Díky správnému úchopu flétny se u všech dětí zautomatizovala pravolevá orientace.

Myslíme si, že tento počet dětí je na průběh lekce vyhovující. Je čas na individuální přístup k jednotlivci, děti se učí spolupráce, ohleduplnosti a taktu k ostatním.

Děti byly samostatné, snaživé a velmi nás těšil jejich zájem o hru na flétnu i o seznamování s hudební teorií formou hry.

Jako rozloučení s flétničkou jsme pro tento školní rok zvolili vystoupení dětí před pasováním na školáky.

Vize pro příští školní rok:

Pokračovat dle zájmu v této nadstandardní aktivitě i přes malý počet předškolních dětí (počet 4 je opravdu ideální). Opětovně se pokusit dávat dětem domů flétnu s notičkami k procvičení i mimo MŠ (ukázání rodičům – co už jsem se naučil hrát)

 

Hodnocení  nadstandardní aktivity „Výtvarníčku“

 

            Nadstandartní aktivita Výtvarníček se koná každou středu od 12:30 do 14 hodin. V lichém týdnu pod vedením paní učitelky Kamily Pražákové a v sudém pod vedením paní učitelky Kláry Dlabkové.

            Do Výtvarníčku se v září přihlásilo 9 dětí. Z žabiček je 5 dětí(3 holky a 2 kluci) a rybiček 4 děti (3holky a 1 kluk).

            Na Výtvarníčku se děti učí a poznávají nové a netradiční techniky. U dětí se rozvíjí nejen estetické cítění, ale i jemná motorika, fantazie a tvůrčí představivost.           

            S Výtvarníčkem jsme se zúčastnili výtvarné soutěže: Táhni a vrať se. a Prší, prší.

            Letošní děti jsou moc šikovné, na výtvarníček se vždy moc těší. Jejich práce zdobí prostory školky.

 

            Hodnocení nadstandardní aktivity KOŤÁTKO

 

Ve školním roce 2017 – 2018 bylo do nadstandardní aktivity přihlášeno pouze 12 děti a to ze třídy Šnečků – 3 děti a ze  třídy Žabiček  8, od II. pololetí 9 dětí. Průměrná docházka byla 8 – 9 dětí. Převládal počet chlapců, což bylo znát i na práci s touto skupinou. Většina dětí měla problémy nejen s pozorností, ale s motorikou, ovládáním těla i s fyzickou zdatností. Dva chlapci se jevili jako hypotoničtí. Bylo potřeba děti velmi motivovat, zkoušet různou organizaci hodiny, pečlivě vybírat cviky.

Na závěr roku bylo tradiční Rozloučení s Koťátkem, čili ukázková hodina pro rodiče, která se však, bohužel, nesetkala u rodičů s odezvou.

 

           

 

 

Pobyt v bazénu

 

Pobyt v bazénu patřil tradičně k velmi oblíbené činnosti dětí, činnosti, na kterou se vždy velmi těšily. Přestože se v ní nejednalo o klasický plavecký výcvik, obsahovala tato nadstandardní aktivita mnoho výchovně – vzdělávacích možností, ať to byla sebeobsluha, otužování, sebekázeň, rozvoj pohybových dovedností a zvyšování fyzické zdatnosti dětí, ale i hry, relaxace a spontánní pohyb dětí v pro ně přirozeném vodním prostředí. Rozvíjely se zde i sociální dovednosti dětí – vzájemná ohleduplnost, respektování druhých i vzájemná pomoc. V neposlední řadě docházelo i k posilování vztahů s učitelkami, které si v bazénu s dětmi hrály a byly pro ně nejen zdrojem jistoty a bezpečí, ale i partnery při vodním dovádění. Žádné z dětí nemělo problémy s pobytem ve vodě, všechny byly aktivní, do bazénu se těšily a účastnily se všech nabízených her a aktivit. Hodně dětí se naučilo potápět obličej pod vodu, celkově se zvýšila  obratnost dětí ve vodě.

Pobyt v bazénu lze označit jako velmi hodnotnou a po všech stránkách přínosnou součást výchovně – vzdělávací nabídky v naší mateřské škole.

 

 

Cvičení na gymballech

 

Cvičení na gymballech nebylo zařazováno na třídách pravidelně jako součást týdenního režimu činností. Spíše bylo využíváno jako doplňující aktivita k  pohybovým činnostem, které učitelky pro své děti na třídách připravují. Ve třídě Žabiček a Rybiček jej využívaly paní učitelky nepravidelně, ve třídě Šnečků bylo cvičení zařazováno v I. pololetí pravidelně v době, kdy se nekonal pobyt v bazénu, od II. pololetí se cvičení na gymballech střídalo se cvičením s padákem. Cvičení na gymballech je velmi dobrým netradičním zpestřením pohybových činností, proto bude i nadále využívána dle potřeb a uvážení učitelek na jednotlivých třídách.

 

 

 

Míčková automasáž

 

Míčková automasáž jako nadstandardní aktivita probíhala pouze ve třídě Šnečků vždy 1x za 14 dnů. Děti se při ní seznamovaly s jednotlivými částmi těla, učily se manipulaci s molitanovým míčkem, ale i soustředění a rozvoji jemné motoriky. V neposlední řadě je tato alternativní metoda vedla k péči o vlastní zdraví a postupně je vedla i k uvědomění, že odpovědnost za své zdraví má každý ve svých rukou. Míčkovou automasáž prováděla s dětmi učitelka, která prošla příslušným školením, hygiena automasáže byla dodržována – každé dítě mělo svůj molitanový míček uložený v označeném sáčku a tyto míčky sloužily výhradně k této činnosti. Pro příští školní rok bude potřeba zakoupit nové molitanové míčky.                                         

 

 

Hodnocení logopedické péče ve školním roce 2017 – 2018

 

Třída ŠNEČKŮ

 

V tomto školním roce žádný z předškoláků nevyžadoval logopedickou péči, bylo tedy pracováno s dětmi 4 – 5letými. Dvě z těchto dětí dojíždějí na logopedii do SPC v Rychnově nad Kněžnou, jedno dítě dochází k paní logopedce Mgr. Kulhavé a tři děti byly v péči logopedické asistentky. U všech dětí se jedná o lehkou formu vývojové patlavosti, pouze  u jednoho chlapce bylo podezření na vývojovou dysfázii. Díky výborné spolupráci s rodinou, především s  matkou, která se chlapci abnormálně věnovala, se jeho stav velmi výrazně zlepšil a  odborné vyšetření na foniatrii tuto diagnózu vyloučilo.

 

Třída RYBIČEK

 

V tomto školním roce bylo 8 dětí, které vyžadovaly logopedickou péči klinického logopeda. Jeden chlapec měl diagnostikovanou vývojovou dysfázii, což byl i důvod odkladu školní docházky. Díky péči učitelek, především logopedické asistentky, došlo k velkému vývojovému posunu. Jeden chlapec s mnohočetnou dyslálií odchází na žádost rodičů do ZŠ. Celkově se třída v oblasti komunikačních schopností jeví jako průměrná.

 

Třída ŽABIČEK

 

V tomto školním roce bylo 8 dětí docházejících ke klinickému logopedovi (7 ve Vamberku, jedno dítě do Žamberka). Do ZŠ odchází s vadou výslovnosti 4 děti. Celková úroveň komunikačních schopností je spíše nižší, hodně dětí má vadu výslovnosti, malou slovní zásobu, jsou děti, které komunikují velmi málo.

 

 

Přímo v mateřské škole pracovala s dětmi ze třídy Šnečků paní učitelka Havlová (speciální pedagožka se státní zkouškou z logopedie) a to formou individuální péče a pak ve třídě Šnečků speciálně připraveným logopedickým preventivním programem skombinovaným s Metodou dobrého startu. V této třídě probíhá i Trénink jazykových schopností dle Elkonina, kdy je působeno především na sluchové vnímání dětí.

 

Ve třídě Rybiček se dětem věnovala logopedická asistentka paní učitelka Kotlářová.

 

Mateřská škola úzce spolupracuje s SPC pro děti s vadami sluchu a komunikace v Hradci Králové „Duháček“ a jejím odloučeným pracovištěm v Rychnově nad Kněžnou, s krajským logopedickým koordinátorem PaeDr. Kubecovou i s klinickou logopedkou Mgr. Kulhavou.

 

V mateřské škole je dostatek metodického i pracovního materiálu, který je však potřeba stále doplňovat a aktualizovat.

 

 

Hodnocení nadstandardní aktivity  -MŠ Sluníčko

 

Hodnocení nadstandardních aktivit

 

 

HRÁTKY S VODOU

        Cílem této nadstandardní činnosti je seznamování dětí s vodou, odstranění strachu     z vody, otužování, zvyšování fyzické kondice, rozvíjení pohybové obratnosti a základy technicky správných pohybů vedoucích ke splývání a k plavání. Během tohoto školního roku navštěvovalo 21 dětí. Tato nadstandardní činnost probíhala každou středu, kdy Ptáčata odcházela z MŠ v 9 hodin.

        Dětem se pobyt v bazénu velmi líbil, od začátku školního roku udělaly některé velký posun v posilování sebedůvěry v překonání svého strachu z vody. Získaly základní pohyby vedoucí ke splývání a k plavání a osvojili si základní hygienické a bezpečnostní pravidla při pohybu v bazénu a jeho okolí.

 

 

KREATIVNÍ ŠKOLIČKA

       Kreativní školičku navštěvuje 10 dětí (6 chlapců a 4 děvčata) každé úterý od 12.30 do 13.30 hodin pod vedením paní učitelky Mileny Šánové a od měsíce února se střídá s paní učitelkou Šárkou Hamerskou. Práce dětí jsou vystaveny na nástěnce pod schodištěm Ptáčat nebo na sloupu ve vestibulu MŠ.

       U dětí byla velmi zlepšena jemná motorika a podpořila se vlastní fantazie dítěte. Děti práce s papírem, s lepidlem, s nůžkami a dalšími výtvarnými i přírodními materiály velice baví a těší se vždy na další hodinu.

 

 

 

EVALUACE SPOLUPRÁCE MŠ S DDM

 

Pracovnice Domu dětí a mládeže si stejně jako každý rok pro nás připravily velmi pěknou a pestrou nabídku na akce:

 • Keramické tvoření předvánoční a jarní,
 • Čertovské řádění,
 • Čarodějnické soutěže,
 • oslavu Mezinárodního dne dětí.

Oceňujeme nejen nabídku společných akcí, ale hlavně aktivní přístup, propracovanost a milou vstřícnou komunikaci s námi i s dětmi. Nadále plánujeme s Domem dětí spolupracovat a realizovat společné akce.

Spolupráce a komunikace s pracovnicemi Domu dětí a mládeže je rok od roku příjemnější, kvalitnější a vždy naplněna klidnou a vstřícnou atmosférou.

 

 

 

EVALUACE KNIHOVNICKÉ PŘÍPRAVKY V ROCE 2017-2018

Městská knihovna ve Vamberku pro nás připravila v rámci seznamování s pravidly zacházení s knihou velmi zajímavý a přínosný program. V doprovodu maňáska čertíka Poplety a slona Bimbo byly děti seznámeny:

 • s pravidly práce s knihou,
 • s pravidly navštěvování knihovny,
 • s druhy a velikostmi knih,
 • s tím, kdo je spisovatel a kdo ilustrátor…apod.

V rámci každé návštěvy knihovny jsme si vypůjčili nějaké knihy. Děti se na každé dopoledne strávené v knihovně velmi těšily a všechno, co pro ně pracovnice knihovny připravily, se zájmem sledovaly. Slavnostnímu ukončení předcházelo plnění soutěžních úkolů s tajemným nádechem. Pracovnice knihovny rozdaly oblečené         do krásných kostýmů diplomy malého čtenáře spolu s drobnými dárečky.

Spolupráce a komunikace s knihovnou je rok od roku příjemnější, kvalitnější a vždy naplněna klidnou a vstřícnou atmosférou.

 

HODNOCENÍ NADSTANDARTNÍ AKTIVITY ANGLIČTINA HROU

      Smyslem a cílem tohoto kroužku je seznámit děti hravou a zábavnou formou se základy cizího jazyka prostřednictvím zábavných činností jako jsou říkanky, hry na tělo, tanečky, písničky, pracovní a výtvarné listy.

       V tomto roce jsem měla zapsáno opět maximální počet dětí a to 15 ve skupině. Pracuji již sedmým rokem s didaktickou pomůckou Cookie a friends, která se mi velmi osvědčila pro svoji praktičnost a variabilitu témat. Hlavním cílem této volnočasové aktivity je vybudovat kladný vztah dítěte k cizímu jazyku a tím mu usnadnit budoucí výuku na základní škole. Vzhledem k organizačním možnostem probíhala takto aktivita 1x za 14 dní vždy při ranní službě pí. uč. Jonášové.

 Děti angličtina velmi bavila a probíhala v milé přátelské atmosféře. Děti se zapojovaly rády a aktivně.

 

HODNOCENÍ LOGOPEDICKÉ PÉČE

       Logopedická prevence probíhá průběžně na všech třídách a během celého roku prolíná všemi tématy třídních vzdělávacích programů. Logopedie je začleněna i do všech činností během dne v podobě slovních hříček při stolování, čištění zoubků a hygieně, před poledním odpočinkem i při pobytu venku. Uskutečňuje se prostřednictvím a procvičováním logopedických říkanek, básniček, písniček, rýmování, zrakového i sluchového rozvoje, vnímání a porozumění.

        Logopedickou péči pro MŠ zajišťuje klinická logopedka Mgr. Pavlína Kulhavá, která do MŠ pravidelně dojíždí. Logopedickou prevenci zajišťuje jedna logopedická preventistka. Všechny ostatní učitelky se dále vzdělávají na odborných seminářích.

 

 

 

 

Za obě pracoviště:

Vzdělávací priority našeho vzdělávacího programu

 

 • rozvoj aktivní tvořivosti dítěte, důvěra ve vlastní schopnosti
 • pěstování kamarádství a mezilidských vztahů
 • slovně vyjádřit své pocity a názory, respektování druhého
 • vytváření kladného vztahu k přírodě
 • pestrá nabídka estetických činností, využití lidových tradic
 • sdílet zájem, ale i odpovědnost o společenství třídy, školy, města, vlasti a prostředí
 • kriticky myslet a umět si vybírat, nést za volbu odpovědnost, řešit problémy
 • rozvoj pohybových aktivit

 

 

Škola se velmi dobře prezentuje na veřejnosti :

 

-   Pravidelné příspěvky do místního tisku – 1x měsíčně

-   Prezentace na veřejnosti - vystupováním dětí /Vítání nových občánků, vystoupení   

     dětí v domově důchodců, Městem chodí andělé, pěvecké vystoupení v MÚ,     rodičům apod.

- www stránky MŠ

- vývěsné skříňky města

- informační panel pro rodiče

            - Informativní nástěnky pro rodiče umístěny v jednotlivých šatnách

            - každodenní  informování rodičů učitelkami.

 

Možnost zapůjčení školní literatury pro rodiče.

Využití konzultačních hodin u pí ředitelky k řešení  problémů či návrhů a námětů na zkvalitnění práce v MŠ.

Nabídka pozvolné adaptace dětí /rodič je přítomen s dítětem v MŠ/.

Dveře MŠ jsou rodičům po celý den otevřeny, kdykoli si mohou přijít s dítětem pohrát, seznámit se s „Školním vzdělávacím programem“, nahlédnout do třídních programů učitelek.

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 . Plán akcí pro školní rok 2017/2018 MŠ Vodníček

 

Září            Přivítání s novými dětmi-adaptační období

                   Schůzka s rodiči

                   Příprava na „Vítání občánků“

                  

 

Říjen          Divadlo v MKS

                   Ekologický projekt-1.část

                    Začíná činnost nadstand.činností

                    Začíná plavání v bazénu

                    Přednáška pro rodiče

                    Maňáskové divadlo v knihovně

                            

 

Listopad     Keramické tvoření

       Příprava Vánoc a adventní tvoření s rodiči

       Divadlo v MKS

      

Prosinec      První návštěva knihovny

                    Mikulášský karneval

                     Návštěva sv.Barborky

                     Vánoce v MŠ – s vánočním posezením s rodiči

                     Výstava krajek

 

          

Leden          Ekologický projekt – 2.část

        Tři králové

                     Divadlo v MKS

                     Návštěva předškolních dětí v ZŠ

                      Výstava loutek v knihovně

Únor            Masopustní karneval /Karneval s vodníčkem Tyršováčkem/

        Zápis do 1. třídy

       Cvičný poplach CO

       Návštěva v DDM – Co víme o vodě

 

Březen        Druhá návštěva v knihovně

                    Vynášení „Babky Zimy“+ „Vítání jara“

       Velikonoční výstava /výrobky dětí a rodičů/

        Cesta za velikonočním překvapením

                    Divadlo v MKS

 

Duben      

      Zápis dětí do MŠ

      Den otevřených dveří

                   Ekolologický projekt – 3.část

                   Návštěva hasičů

                    Keramické tvoření

 

Květen        Besídka ke dni matek

       Divadlo v MKS

     

 

Červen       Oslavy MDD „Týden radosti“

                    Výlet dětí autobusem /dle výběru/

      Kouzelná noc spojena s táborovým ohněm, opékáním vuřtů, zpěv s kytarou

      /s rodiči/ + pasování školáčků

       Třetí závěrečná návštěva v knihovně

      

Divadelní představení dle nabídky MKS /každý druhý měsíc/

 

 

Plán akcí na druhém vzdělávacím pracovišti  –MŠ Sluníčko

 

 

Září            divadelní představení

                    schůzka s rodiči                                 

                     příprava na „Vítání občánků“

 

říjen             divadelní představení

                     vítání občánků     

 

listopad         zamykání  zahrady  se zvířátky                          

                      divadelní představení                      

 

prosinec          návštěva výstavy betlémů v RK         pouze 2 a 3 tř.

                        Mikulášská nadílka ve spolupráci s DDM

                        vánoce v MŠ 

                        vánoční posezení  s rodiči              

                        vánoční besídka v domě důchodců         3 tř.

                        první návštěva v knihovně

 

leden                divadelní představení

                         návštěva ZŠ 3 tř.

 

 únor                masopustní karneval  pro děti      

                         zápis do 1.tříd

                        divadelní představení

 

březen              druhá návštěva městské knihovny    3 tř.

                         návštěva  v nemocnici RK     3 tř.

                         vynášení  „Morany“ loučení se zimou

                         divadelní představení

                         odemykání zahrady se zajíčkem

                       

duben              velikonoce v MŠ

                         návštěva hasičů                         

                         čarodějnický rej  

 

květen              divadelní představení

                         besídka ke Dni matek

                          

 

červen              oslavy MDD „týden dětí“

                         výlet

                         pasování školáků s rodiči

                         rozloučení se školním rokem pohádková cesta s rodiči

                        třetí návštěva v knihovně 3 tř.

 

 

9. Prevence rizikového chování : /minimálně preventivní program – hodnocení/

   MŠ Vodníček

KOUZLO SPRÁVNÉHO CHOVÁNÍ

 

Části programu:

Zdravověda

Rodinná a sexuální výchova

Protidrogová prevence

Slabikář slušného chování

Ochrana před nebezpečnými situacemi

 

Tak jako každoročně náš MPP prolíná všemi integrovanými bloky na všech třídách.

Zaměřovali jsme se na aktivity, které potlačují a následně odstraňují agresivní projevy v chování dětí, Vytvářeli jsme atmosféru pohody, sounáležitosti, kamarádství a tolerance. Posilovali jsme pozitivní vztahy mezi dětmi.

Postupně si všechny třídy povídali o lidském těle, jeho potřebách, způsobech ochrany zdraví ve všech ročních obdobích a zdravém životním stylu. Také jsme děti vedli k tomu, aby si sami uvědomily,  že každý má svá práva, ale i povinnosti.

Dětem byla neustále připomínána BEZPEČNOST, ať už při při přecházení, v dopraním      provozu, ve známém i neznámém prostředí, nebo ve spojení se zvířaty. Byly poučeny o dopravních situacích při pobytech venku, ochraně chodců, správném chování řidičů a dalších účastníků silničního provozu. Při školní akci s názvem „Dopravní den“ si na vlastní kůži vyzkoušely, jak se bezpečně chovat při jízdě na odrážedle, koloběžce, nebo kole. Bylo jim nabídnuto k tématu dopravní výchovy dostatek pomůcek,  informací a podnětů.

Využívali jsme pohádek – NECHODIT S CIZÍMI LIDMI, NEOTVÍRAT A NEBRAT SI NIC OD CIZÍCH LIDÍ.

Učitelky se po celý rok snažily, aby děti získané zkušenosti a dovednosti uplatňovaly v běžném chodu třídy (umět poprosit, poděkovat, pozdravit, být zdvořilí k dospělým i ke svým kamarádům, omluvit se, dodržovat předem dohodnutá pravidla třídy atd).

Takto prováděný MPP nám všem vyhovoval.

 

 

 

 

 

Prevence rizikového chování:

 

 

 EVALUACE MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

školní rok 2017 – 2018 „Sluníčko“

     Minimálně preventivní program se nám všem osvědčil. Všechny části programu se přirozeně prolínaly každodenním vzdělávacím procesem, ať v námětových hrách či v rámci denního režimu. Nebylo určeno období, ve kterém má program probíhat.

     Na každé třídě si učitelky volily, kdy a jakým způsobem budou plnit cíle preventivního programu v rámci svého třídního vzdělávacího programu.

     Třída Kuřátek si četla a prohlížela knihy (příběhy) nejen před spaním. Probíhaly zde integ. bloky zaměřené na zdraví a bezpečnost – „Včelí medvídci na cestách,“ Letem světem s včelími medvídky,“ „Brumda a Čmelda ochutnávají plody podzimu,“ další integ. bloky zaměřené na rodinu – „Včelí medvídci letí do školy,“ „Moje rodina“. Proběhla i proti drogová prevence – nebrat do ruky, co neznám, umět se bránit ve styku s cizími lidmi. 

     Třída Žabiček zařadila integ. bloky „Sportík se seznamuje“ – bezpečné chování ve třídě. Zaměřili se i na protidrogovou prevenci „Nebezpečná Dogena“(příběh z pískoviště). „Sportík v pohádkách“ – poučení: nechodit s nikým cizím. „Sportík a vánoční těšení“ a „Sportík na horách“ - bezpečné chování při zimních sportech. „Sportík má zelenou“- bezpečnost v silniční a železniční dopravě.

     Třída Ptáčat zařadila integ. bloky „Cesta do království „Zdraví“- ochrana zdraví, vliv počasí - nachlazení. „Pavouček a jeho kamarádi“- uvědomit si sounáležitost ve třídním kolektivu. „Loučení se zvířátky“- pohádka „O pyšném netopýrovi“- poučení: nechlubit se cizím peřím. „Bezpečně v přírodě“ – „co by se stalo, kdyby“ – řešení různých nebezpečných situací.

     Ve všech třídách se uskutečňovaly integrované bloky zaměřené na Vánoce. Téma rodina a povolání bylo přípravou na besídky ke „Dni matek“.

V MŠ proběhl dopravní den, kde si děti vyzkoušely, pravidla silničního provozu. A v rámci tohoto dnu nás navštívil i klaun Tútú s naučným programem.

     V průběhu vzdělávacího procesu učitelky dětem ukazovaly obrazový materiál i na PC (interaktivní tabuli), prohlížely a četly jim knihy. Učitelky stále připomínaly bezpečnost při všech činnostech a dodržování pravidel ve třídě i na zahradě. Děti ze třídy Žabiček a Ptáčat byly poučeny o pravidlech a bezpečném chování při pobytu v bazénu.

Všechna témata byla vždy přizpůsobena věku a chápání dětí v dané věkové skupině.

     Učitelky integrované bloky vždy evaluovaly v TVP a označovaly je do třídní knihy červeně. Takto prováděná preventivní výchova všem vyhovovala a budeme v ní tímto způsobem pokračovat i v dalším roce.

 

             

 

10. Školní úrazy

     Děti byly neustále poučovány, jak se bezpečně chovat, jak předcházet úrazům.

 

Komentář ředitelky:

V tomto školním roce jsme měli v MŠ Vodníček čtyři menší úrazy –2x malá tržná ranka, 1x hematom nad obočím, a 1x kousnutí do jazyka. V MŠ „Sluníčko“ byly dva úrazy – malá tržná ranka nad obočím, a dystorze kotníku. Učitelky jsou pravidelně proškolovány v oblasti BOZP a PO, dále jsou proškolovány v oblasti ochrany a bezpečnosti při každodenní péči o svěřené děti a každoročně provádíme proškolení PRVNÍ POMOCI.

Následně provádějí poučení dětí a to v každém ročním období a před začátkem jakékoli naplánované akce a před prázdninami.

 

 

                                             

11.  Spolupráce s rodiči Vodníček

Spoluúčast a spolupráce

Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost, respekt a ochota spolupracovat. Rodiče jsou nejdůležitějšími partnery, nejvíce s nimi spolupracujeme v době adaptace dítěte, během ní se mohou rodiče aktivně zapojovat do dění ve třídě. Rodiče jsou pravidelně a dostatečně informování o všem, co se v MŠ děje prostřednictvím učitelek, Vambereckého zpravodaje, písemných informací v šatnách na nástěnkách a na webových stránkách školky. Učitelky informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o pokrocích v rozvoji, popřípadě o dalších změnách (ať už pozitivních, tak i negativních). Pedagogové chrání soukromí rodiny. Při jakékoli komunikaci s rodiči se snažíme o vstřícné a taktní jednání, snažíme se porozumět rodinné situaci a tím sledovat konkrétní potřeby jednotlivých dětí MŠ spolupracuje s dalšími zařízeními jako jsou: klinická logopedka Mgr. Pavlína Kulhavá, SPC Hradec Králové, PPP Rychnov nad Kněžnou. Při drobnějších obtížích rodiče využívají pomoc paní ředitelky Mgr. Lenky Faltusové – speciální pedagog – etoped. Pořádáme společné rodičovské schůzky – pro nově příchozí děti a rodičovské schůzky na jednotlivých třídách, kde mají rodiče možnost podávat návrhy, či náměty, případně připomínky k výchovně vzdělávací práci, k provozu a organizaci MŠ.  dále pořádáme vystoupení pro rodiče i veřejnost, společné akce. Rodiče se spolupodílí na výchovně vzdělávacím procesu. Ke zlepšení spolupráce nám je nápomocen dotazník pro rodiče, kde se mohou rodiče vyjádřit k veškerému dění v MŠ, uvést své náměty či připomínky pro další práci nebo řešení vzniklých problémů. Vždy se nám však vrátí minimum dotazníků zpět. Rodiče nám většinou sdělí, že nemají co psát, že jsou se vším v naší škole spokojeni, a kdyby chtěli cokoli řešit, přiklánějí se k osobnímu jednání.

 

 

 

 

 

SPOLUPRÁCE S RODIČI ŠKOLNÍ ROK 2017-2018 MŠ Sluníčko

HODNOCENÍ SPOLUPRÁCE S RODIČI VE ŠK. ROCE  2017 – 2018

 

Nabízíme spolupráci na základě důvěry. Vzájemná otevřenost mezi učiteli      a rodiči, podávání oboustranných informací. To vše napomáhá dítěti plnohodnotně prožívat den v MŠ. Podporujeme aktivity k prohloubení vzájemného působení rodiny a školy. Poskytujeme informace o dění v MŠ prostřednictvím informativních nástěnek, výstav dětských výtvarných prací v šatnách, ve vestibulu a na chodbách MŠ, dále prostřednictvím webových stránek MŠ. Prezentujeme výsledky práce zájmových aktivit dětí, umožňujeme rodičům účast na společných akcích MŠ s rodiči. Spolupracujeme s rodinou při individuálním adaptačním programu nově přijatých dětí. Konzultujeme navzájem své připomínky, postřehy a nápady. Pořádáme dětská vystoupení a besídky pro rodiče a veřejnost, společně tvoříme, hrajeme                    si, besedujeme. Spolupracujeme s rodiči při šetření školní zralosti a individuální logopedické péči.

 

FORMY SPOLUPRÁCE

 • Třídní schůzky

 

 • září 2017 – třídní schůzka všech rodičů na třídách
 • červen 2018 -  schůzka paní zástupkyně s rodiči nových dětí
 • Konzultace pro rodiče

           

 • pravidelné konzultace s rodiči na jednotlivých třídách v předem dohodnutých termínech
 • květen 2018 – zápis dětí do MŠ a Den otevřených dveří
 • Školní akce

 

 • listopad 2017 – Vítání občánků na MÚ Vamberk
 • prosinec – vánoční besídka a vánoční tvoření s rodiči,
 • Rozsvěcení vánočního stromu – koncert dětí z MŠ
 • vánoční zpívání pro seniory a městskou knihovnu
 • duben 2018 – Vítání občánků na MÚ Vamberk
 • květen 2018 – jarní besídky ke Dni matek
 • červen 2018 – slavnostní pasování na školáky

 

 • Informace pro rodiče

 

 • informativní nástěnky v šatnách jednotlivých tříd
 • informace a výstavy dětských výtvarných prací ve vestibulu, v šatnách a na chodbách MŠ
 • aktuální příspěvky v tisku Vamberecký zpravodaj – měsíčník
 • prostřednictvím internetových stránek MŠ

 

 

 

POZITIVA

 

 • prezentování pěveckého sboru na kulturních akcích
 • nadstandardní aktivity v MŠ
 • využívání nové interaktivní tabule
 • výlety a kulturní akce v MŠ
 • besídky a další aktivity s rodiči

 

 

 

NÁMĚTY A PŘIPOMÍNKY          

 

 • neustálý problém docházky nachlazených dětí do MŠ

 

 

ZÁVĚR

 

   Spolupráce a komunikace s rodiči je na velmi dobré úrovni. U předškolních dětí se občas setkáváme s nedostatkem času na komunikaci ze některých strany rodičů. Připomínky rodičů ke zdravotnímu stavu některých dětí (rýma, nachlazení) se snažíme neustále důrazně připomínat a společně slušně řešit dohodou. Logopedická asistentka a paní učitelky pravidelně konzultují s rodiči nápravu řeči, zajišťujeme v MŠ logopedická vyšetření dětí s paní Mgr. Kulhavou. Míra úspěšnosti nápravy řeči u dětí je vždy přímo úměrná spolupráci rodiny a MŠ. Možnost denní konzultace s učitelkami ve třídách, s paní zástupkyní po dohodě v kanceláři. 

 

 

 

Celkově je spolupráce a komunikace s rodiči na velmi dobré úrovni.

 

 

 

Velmi si ceníme aktivní spolupráce s rodiči při různých činnostech v MŠ (rodiče se aktivně zapojují, nabízejí pomoc, ukázku, aj.).

 

 

11.1.     Formy spolupráce

 

 

Formy spolupráce

Komentář

 

Třídní schůzky, konzultace pro rodiče

  -     Třídní schůzka všech rodičů

 • Konzultace s rodiči po předem dohodnutém termínu a pravidelně na třídních schůzkách
 • Zápis dětí do MŠ a Den otevřených dveří
 • schůzka s rodiči nových dětí

 

Školní akce pro rodiče

  -     Odpolední posezení u vánočního stromku

 • V měsíci květnu - besídky pro rodiče
 • Vánoční posezení s rodiči /program-dětské vystoupení, předání dárečků rodičům/
 • Koncert - Veselé pískání v jídelně MŠ
 • Přehlídka cvičení –„Koťátko“-cviky Jógy
 • Ukázka –„Dráček slabika“-Trénink jazykových schopností
 • Slavnostní vyřazení předškoláků – podvečer s rodiči s programem, následovala Kouzelná noc
 • Děti vystupují na „Vítání občánků“

 

Ve spolupráci s rodiči proběhlo Zpívání u vánočního stromu

Akce „Městem chodí andělé“

 

Informace pro rodiče

 • Informativní nástěnky a velký panel v zádveří MŠ
 • Informativní nástěnky v šatnách jednotlivých tříd – průřez právě probíhajícími integrovanými bloky
 • Aktuální příspěvky v tisku Vamberecký zpravodaj – každý měsíc
 • Ve vestibulu školy „Koutek pro rodiče“ s časopisy a speciálně roztříděnými články, týkající se výchovy dětí, které si mají možnost rodiče pročítat, případně si je zapůjčit domů
 • Možnost zapůjčení odborných knih z učitelské knihovny
 • Vývěsné skříňky/MÚ/, webové stránky MŠ.

 

 

 

Spolupráce s rodiči, vzájemné vztahy

 

Práce s dětmi v naší MŠ vychází z dobrých vztahů mezi dětmi samotnými, mezi učitelkou a dětmi, mezi učitelkou a rodiči.

 

 

Formy spolupráce

 

 • Společné hovory s rodiči při předávání dětí
 • Informování rodičů pomocí nástěnky (šatna), informační tabule – panel ve vestibulu, webových stránkách školy
 • Společné rozhodování i postupech při řešení vzniklých problémů
 • Kreativní dílny (vánoční či jarní tvoření), Den otevřených dveří, Kouzelná noc, aj.
 • Informativní schůzky pro rodiče (v červnu s nově příchozími rodiči, v září běžná schůzka)
 • Rodiče mohou pobývat s dítětem v mateřské škole po domluvě s učitelkami, především v adaptační době

 

   Máme radost ze spolupráce s našimi rodiči, ať se již jedná o drobnou pomoc v mateřské škole, zapojení se do činností (různé ukázky rodičů – pletení pomlázky, přednášky a názorné ukázky hasičů a PLČ aj.), nebo materiální pomoc (papíry na kreslení, aj.). Úskalím naší MŠ jsou stále parkovací místa před budovou, nyní se ale díky nové výstavbě domků tento problém řeší.

 

 

 1. 2. Hodnocení práce školy rodiči

 

 

     Ohlasy rodičů , připomínky a náměty lze vysledovat v každodenním styku.

 

          Celkově je spokojenost rodičů s materiálním vybavením, s úrovní výchovné práce i spokojenost s přístupem učitelek k dětem i k rodičům.

 

            Spolupráce a komunikace s rodiči v naší MŠ je velmi dobrá, daří se nám úspěšně navázat konstruktivní komunikaci i s rodiči problémových dětí, výsledky spolupráce a sladění výchovných postupů přinášejí výsledky. Vidím stále naléhavější potřebu vysvětlovat rodičům již pozapomenuté výchovné postupy – důslednost, umírněnost podnětů, autorita rodiče.

 Věříme, že i nadále zůstane spolupráce mezi MŠ a rodiči na stejně kvalitní úrovni.

 

 

11. 3. Oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků a oblasti, ve kterých je nutno úroveň výchovy a vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření.

 

 

     

 

Tento školní rok jsme opět  pracovali  podle  ŠVP PV s názvem „Kouzelné brýle“. ŠVP PV má širokou podporu učitelek, pracuje  se nám podle něho velmi dobře. Oceňujeme jeho otevřenost, možnost vlastní tvořivosti a  kreativity, i s přihlédnutím k práci v heterogenních třídách. Zároveň dostatečně umožňuje naplňování cílů a úkolů RVP PV.

 

Co hodnotíme velmi dobře :

 

 • Průběžné dovybavení školy a zahrady, stále se zlepšuje estetika a účelnost prostředí i vzhledem k vysokému počtu zapsaných dětí. Děkujeme zřizovateli.

 

 • Díky zřizovateli byla provedena rekonstrukce v sociál zařízení a sprchách u bazénu.

 

 • Dále byly chodníky na zahradě pokryty zámkovou dlažbou, ještě by mělo být provedeno zastínění pískoviště.

 

 • Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni, rodiče si chválí přístup k dětem i dospělým, panuje upřímná, vstřícná a otevřená atmosféra. Taktní a konstruktivní přístup k rodičům problémových dětí

 

 • Velmi kladně hodnotíme práci v heterogenních třídách. Pro děti je přínosem, na přípravu učitelek však klade vysoké nároky.

 

 • Daří se nám výchovná práce formou integrovaných bloků, jsou pestré, rozmanité, umožňují zapracování společenských témat a prvků enviromentální výchovy.

 

 • Pravidelné informování  o naší výchovné práci a aktivitách ve „Vambereckém zpravodaji.“

 

 • Po zavedení logopedických chvilek a celkovém zintenzivnění logopedické prevence se velmi zlepšila výslovnost, velmi dobré výsledky jsou u dětí 4 – 5 letých. Zlepšení přikládáme též pobytu dětí v heterogenních třídách

 

 • Byla dobrá reprezentace školy na veřejnosti při různých společenských příležitostech –  Zpívání u vánočního stromu, Koncert pro rodiče na konci škol roku – hra na flétnu – co se děti naučily/, Vánoční besídka pro důchodce – návštěva v Domově důchodců, Vítání občánků – recitační a pěvecké vystoupení, besídka ke „Dni rodiny/

 

 • Zlepšujeme pedagogickou diagnostiku v rámci projektu  Můj den i mimo něj

 

 

Co bychom chtěli zlepšit a nadále zlepšovat v dalším období

 

 

 • Věnovat velkou pozornost jazykové výchově v celém jejím rozsahu – častěji zařazovat logopedické chvilky a říkadla, podporovat spontánní řečový projev, rytmizaci, zpěv písní, hudebně pohybové činnosti apod. Budeme hledat další možnosti a náměty.

 

 • Pravidelně zařazovat „ Můj den“ .Vzhledem k velkému počtu dětí provádět pedagogickou diagnostiku  1x týdně

 

 • Hledat možnosti, jak co nejméně zatěžovat dětskou psychiku zbytečnou organizací.

 

 

 

Během posledních let proběhlo na naší škole mnoho změn, které vyplynuly z důkladného hodnocení a evaluace naší činnosti a důsledného zvážení potřeb dětí, možností personálu a podnětů rodičů.

 

Vybírám:

 

 • úprava zdravého životního stylu – děti nenosí k různým příležitostem bonbony a sladkosti, ale ovoce, zeleninu, v zimě sušené ovoce a p.
 • došlo k vyprofilování heterogenních tříd s různým zaměřením
 • došlo k omezení celoškolních akcí a posílení vnitřních aktivit v rámci jednotlivých tříd – prodloužené vycházky, výlety, návštěvy odborníků z různých profesí
 • vzhledem ke zhoršující se úrovni výslovnosti jsme posílili logopedickou prevenci formou každodenních logopedických chvilek, prvků hudebních a mluvních činností
 • prostředí našich tříd se neustále zlepšuje, vybavení materiální, hračky a didaktické pomůcky jsou na vysoké úrovni

 

 

Systém naší práce je stále otevřený, vše přizpůsobujeme operativně okamžitým i dlouhodobým potřebám dětí, jejich věkovým a individuálním zvláštnostem a potřebám třídy jako celku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

12. Organizace se kterými spolupracujeme          

 

 • MÚ – pomoc při zajišťování vítání občánků /jednotlivá pracoviště se střídají/, výroba přáníček k různým příležitostem, seznamování  se záměry MŠ, s plánem školy aj.
 • DDM – pořádají pro naše děti divadélka, výstavky, keramický kroužek, můžeme se chodit dívat na zvířátka v chovatelském kroužku
 • PPP, SPC – vzájemná spolupráce při odkladech školní docházky, lateralita aj. dle přání pořádají  pro naše rodiče přednášky
 • ZŠ – návštěva dětí s učitelkami v 1.třídách, konzultace s učiteli 1.tříd, zápis dětí do ZŠ, spolupráce s vychovatelkami družiny, pomoc dětí z vyšších tříd při zajišťování MDD
 • Hasiči – ukázka techniky a práce hasičů
 • PC zajišťuje další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • MKS – nabídka divadelních představení, možnost využití sálu na besídku ke Dni matek
 • Městská knihovna – beseda o knihách, „Knihovnická příprava“  spojená s pravidelnými návštěvami našich dětí v dětském oddělení, bezplatné půjčování knih
 • Místní organizace včelařů – prohlídka  včelína, ukázka práce a seznámení se životem včel
 • Místní hájovna beseda s hajným
 • Spolupráce  s městskou policií města Vamberka
 • Rychnovská nemocnice
 • Domov důchodců

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Údržba školy, vybavení  - MŠ Tyršova , MŠ Jugoslávská/druhé pracoviště/

 

Opravy , údržba  a nové vybavení tříd a ostatních prostorů

 

MŠ Tyršova

 • Oprava elektr. sporáku
 • Oprava šicího stroje
 • Oprava WC+voda i venkovního WC
 • Výměna zářivek
 • Výměna prahu
 • Odpady-potrubí nad jídelnou
 • Nové ubrusy
 • Hodiny
 • Plastová prkénka –obě MŠ
 • Termosky s pumpičkou
 • Žehlící prkno
 • Polštářky
 • Dětská mapa
 • 2x tiskárna
 • Polykarpova stavebnice 3x
 • Filtr+sítko-bazén
 • Bobles-na cvičení
 • Loutkové divadlo
 • Nové záclony
 • Prostředky do myčky
 • Vánoční dárky dětem
 • Zámková dlažba na škol. zahradě
 • Malá kočárkárna
 • Rekonstrukce prostoru u bazénu včetně sociálek
 • Výtvarný materiál
 • Knihy

MŠ Jugoslávská

 

 • Oprava houpačky
 • Oprava interakt. tabule
 • Polykarpova stavebnice 2x
 • Nová myčka
 • Povlečení + prostěradla do tříd
 • Očalounění sedačky
 • Bobles na cvičení
 • Hračky Ty a já, Řekni mi /didaktické/
 • Čištění koberců
 • Elektrický vrátný – zajištění dveří
 • Nádobí do kuchyně
 • Malování
 • Zakoupení laminovačky
 • Oprava elektr.sporáku
 • Domeček WOODY
 • Samozalévací truhlíky
 • Ventilátor – ŠJ
 • Houpačka
 • Oprava WC
 • Vánoční dárky pro děti
 • Prostředky do myčky
 • Výtvarný materiál
 • Knihy

                         Co bude do budoucna zapotřebí: rok 2018 – 2019

 

 

 1. opravit oplocení celé MŠ/Sluníčko/ až po hlavní rekonstrukci + 1 třída pro dvouleté děti
 2. případné opětovné malování v obou objektech/Sluníčko + Vodníček/
 3. nadále doplňovat moderní didaktické pomůcky /Sluníčko i Vodníček/
 4. Celková rekonstrukce MŠ v Jug. ulici
 5. Možno ještě dovybavení jinými zahradními prvky /obě MŠ/
 6. Interaktivní tabule do všech tříd, již schází pouze ve dvou třídách
 7. Nové čalounění všech dětských herních sedaček

 

 1. Kontrolní a hospitační činnost

 

 

 

Hospitační činnost

Kontrolní činnost

 

ředitelka

         11

       21

Je zhotoven písemný záznam/u každé kontroly či hospitace/

zástupce ředitelky

         8

        31

-         „       -

 

Komentář ředitelky:  

    

     Pro mne-co by ředitelku, která má na starosti dvě pracoviště, je hospitační a kontrolní činnost poněkud časově složitější, než-li pro ředitelku, která se stará pouze o jednu mateřskou školu. Uvědomuji si ale, že kontrolní a hospitační činnost je nutná pro další vylepšení naší práce i našeho prostředí. Velice se zlepšila kontrolní činnost na druhém vzdělávacím pracovišti. S výsledky práce zástupkyně ředitelky jsem velice spokojená.

 

   Před dvěma lety nás navštívila „Česká školní inspekce“. Výsledky šetření nás moc potěšily. Do závěrečné zprávy tento kontrolní orgán uvedl, že výsledky vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům mají výbornou úroveň.

   Velice kladně hodnotili, že se zlepšilo materiální vybavení obou pracovišť, vybavení školních zahrad moderními herními prvky, proběhlo zateplení budovy, děti mají širokou nabídku didaktických pomůcek apod.

   V tomto školním roce se provedla rekonstrukce prostorů u bazénu, a docílili jsme zámkovou dlažbu v zahradě naší mateřské školy. Dále jsme nechali zastínit celé pískoviště, abychom ochránili naše děti.

   Stále se vyřizuje dotace na celkovou rekonstrukci druhého vzdělávacího pracoviště v Jug. ulici.

 

 

                                                                                 Mgr. Faltusová Lenka-řed. MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola Vamberk, Tyršova 280

 

 

 

 

 

                                 Roční hodnocení školy

                                 /školní rok 2017/2018/

            

 

 

 

Obsah:

 1. Základní údaje o škole
 2. Personální údaje
 3. Vzdělávací program školy + ekologický projekt
 4. Počty dětí
 5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
 6. ICT – vybavení
 7. Zájmové aktivity nad rámec ŠVP PV
 8. Plán akcí školy
 9. Prevence rizikového chování
 10. Školní úrazy
 11. Spolupráce školy s rodiči
 12. Organizace, se kterými spolupracujeme
 13. Údržba školy, vybavení prostorů
 14. Kontrolní a hospitační činnost
 15. Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roční hodnocení školy bylo projednáno na pedagogické radě  v říjnu 2018

 

 

Školní rok 2017/2018

Zpracovatel: Mgr.Faltusová Lenka

 

 

 

 

 

1. Základní údaje o škole

 

 

 

Název školy

Mateřská škola Vamberk, Tyršova 280

Adresa školy

ul.Tyršova 280, Vamberk, druhé vzděl.prac. Jugoslávská 751

70157375

Bankovní spojení

1244212389/0800

DIČ

 

 

 

Telefon/fax

494 541 305, odl.prac.494 541 450

E-mail

msvamberk.tyrsova@tiscali.cz

Adresa internetové stránky

msvamberk,webnode.cz

 

 

Právní forma

Příspěvková organizace

Zařazení do sítě škol

1.1.2003

Název zřizovatele

Město Vamberk

Součásti školy

Od 1.9.2006 druhé vzděl.prac.v Jugoslávské ulici čp.751

IZO ředitelství

107 585 812

Vedoucí a hospodářští pracovníci

Mgr.Faltusová Lenka-ředitelka

Helena Dvořáková-statutární zástupce

Luňáčková Jitka-ved.školního stravování

Marie Hušková, Irena Šponarová z MÚ – finanční oddělení

Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny)

Dle § 33 a § 119 zákona 561/2004 Sb

+ školní jídelna

 

1.1 Součásti školy

 

součásti školy

kapacita

Mateřská škola Vamberk,Tyršova 280

 162 dětí

 

 

Školní jídelna

185 stravovaných

 

 

 

 

 

1. 2 Charakteristika školy – MŠ Tyršova 280

 

     Mateřská škola se nachází v jednopatrové budově, která je obklopena rozlehlou zahradou parkového typu. Přírodní prostředí /listnaté a jehličnaté stromy, velké travnaté plochy/, materiální zázemí/ pískoviště, tělovýchovné vybavení, domek pro hru dětí, zahradní hračky a doplňky/ poskytují dětem dobré zázemí k aktivnímu pobytu.

    V přízemí je třída, kuchyň s jídelnou, šatny, sklady, kancelář vedoucí ŠJ

a vnitřní bazén, který slouží jak dětem z MŠ, tak i maminkám s malými dětmi.

    V prvním poschodí jsou umístěny druhá a třetí třída, ředitelna, sborovna, kabinety a byt, ve kterém dříve bydlela naše školnice. Nyní je obsazen nájemníky města Vamberk.

   Všechny tři třídy mají shodné prostorové zázemí /třída, herna, sociální zařízení, kabinety/.Děti mají k dispozici pestrou nabídku zákoutí pro námětové, tvořivé i konstruktivní hry, pracovní i výtvarné činnosti, dostatek prostoru pro pohybové aktivity. Vybavení hračkami a učebními pomůckami, tělovýchovným nářadím a náčiním, hudebními nástroji, knížkami pro děti, rodiče i učitelky je díky zřizovateli na velmi dobré úrovni.

 

 

1. 3 Charakteristika druhého vzdělávacího pracoviště

 

    Tato mateřská škola je umístěna na jižním svahu v krásném klidném prostředí. Je tvořena dvěma budovami. Jedna z budov je určena pro hospodářské účely. V této budově je umístěna kuchyň, sklady, kancelář pro zástupkyni ředitelky a vedoucí školního stravování a třída pro nejmladší věkovou skupinu dětí.

    Druhá budova je pavilónového typu, v přízemí jsou děti 4 -5 ti leté a v 1. patře děti nejstarší. Každá třída má svůj samostatný vchod.

    Využití jednotlivých místností MŠ je účelné, vytváří optimální podmínky k realizaci jednotlivých činností a aktivit předškolní výchovy – volný přístup dětí k hračkám, různým pomůckám a výtvarnému materiálu podněcuje samostatnost a tvořivost dětí.

Rozlehlá školní zahrada se dvěma pískovišti opatřenými ochrannými sítěmi je součástí objektu MŠ. Zahrada je vybavena průlezkami, skluzavkou a dalšími tak, aby byla splněna funkce pro dostatečné vyžití dětí při pobytu venku. Dále zde jsou  zahradní domečky pro hračky na pískoviště.

 Obě budovy jsou spojeny vestibulem, který je vybaven dětskými stolečky, židličkami, magnetickými tabulemi pro volný čas dětí v případě nepříznivého počasí.

 

 

 

2. Personální údaje

 

2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví

 

věk

muži

ženy

celkem

do 20 let

0

0

0

21 - 30 let

            0

2

2

31 - 40 let

0

5

5

41 - 50 let

0

4

4

51 - 60 let

0

8

8

61 a více let

0

1

1

celkem

0

20

20

%

0%

100%

 

 

2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví

 

vzdělání dosažené

muži

ženy

celkem

základní

0

1

1

vyučen

0

5

5

střední odborné

0

1

1

úplné střední

0

          5

          5

vyšší odborné

0

3

3

vysokoškolské

0

6

6

celkem

0

21

21

 

 

2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace

 

odborná kvalifikace

splňuje kvalifikaci

nesplňuje kvalifikaci

celkem

Proč nesplňují

učitelky mateřské školy

12

0

12

 

 

 

 

 

 

celkem

12

0

12

 

 

 

2.4 Zařazení pracovníků do platových tříd

 

platová třída

počet zařazených pracovníků

1

0

2

1

3

0

4

4

5

2

6

0

7

1

8

1

 9 

9

  10 

2

 

2.5 Trvání pracovního poměru v MŠ Vamberk, Tyršova 280 s odloučeným pracovištěm

 

doba trvání

počet

do 5 let

6

do 10 let

7

do 15 let

6

do 20 let

0

nad 20 let

1

celkem

 

 

2.6 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců

 

nástupy a odchody

počet

nástupy

2

Odchody  - 1x MD, 1x odchod ze zdravot.důvodů

2

 

Komentář ředitele školy

 

Všechny zaměstnankyně splňují ke své práci vzdělání /dle Vnitřního platového předpisu/, podle toho jsou zařazeny do platových tříd.

V posledních letech došlo k odchodům některých z učitelek. Dvě učitelky odešly na MD a RD, dvě učitelky získaly pracovní místo v místě svého bydliště, a jedna učitelka odešla ze zdravotních důvodů. Z provozního personálu nám odešla jedna pracovnice do jiného zaměstnání. Oproti dřívější době jsme v posledních dvou letech tedy absolvovali dosti personálních změn. Nově přijaté p. učitelky však splňují veškeré předpoklady pro zdárný a úspěšný chod našich mateřských škol.

 

 

 

3 . Vzdělávací program

 

 

Hodnocení Školního vzdělávacího programu za školní rok 2017 - 2018

 

Všechny učitelky hodnotí ŠVP PV pozitivně, nemají k němu žádné výhrady ani  náměty k možným změnám. ŠVP PV vnímají jako otevřené a zároveň odborně, metodicky i organizačně vedené.

 

ŠVP PV umožňuje učitelkám být kreativní a vytvářet TVP s integrovanými bloky dle potřeb a požadavků dětí i učitelek. Pokud sledujeme TVP a integrované bloky na jednotlivých třídách, je vidět tvořivost, aktivita a profesionalita všech učitelek.

 

Přesto uvažujeme od školního roku 2019 – 2020 na další období cca šesti let o novou podobu ŠVP PV, především zpracování vzdělávacích oblastí.

 

 

 

HODNOCENÍ ŠVP PV ŠKOLNÍ ROK 2017 – 2018

MŠ Sluníčko

 

Tento školní rok jsme pracovali opět podle ŠVP „ Kouzelné brýle“. Tento ŠVP má velmi široké pole působnosti ve všech oblastech výchovy a předškolního vzdělávání. Protože je velmi variabilní, dává učitelkám velký prostor pro vkládání vlastních kreativních nápadů a zároveň vyhovuje při plnění všech úkolů a cílů RVP PV.

Během celého roku opět proběhlo v MŠ mnoho změn, které vyplynuly z potřeb dětí, podnětů rodičů, ale i možností pedagožek a personálu:

·         Lepší využití časových překryvů učitelek ve prospěch práce dětí v menších skupinách

·         Úprava zdravého životního stylu – vynechávání sladkostí, nahrazování ovocem, sušeným ovocem a syrovou zeleninou

·         Individuální přístup k jednotlivým dětem vycházející z jejich speciálních potřeb

·         Soustavné zlepšování materiálního vybavení a didaktických pomůcek na jednotlivých třídách

·         Systematické začleňování a využívání IT techniky ve výchovně vzdělávacím procesu

 

Práce na jednotlivých homogenních třídách se neustále mění, vše se snažíme přizpůsobovat momentálním potřebám dětí a jejich věkovým a individuálním zvláštnostem. Zvláštní důraz je kladen na výchovu a vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami.

 Následující rok zůstáváme u tohoto ŠVP PV.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                               

 

3. 1. Hodnocení ekologického projektu

 

 Hodnocení ekologického projektu

 

V tomto školním roce jsme pracovali podle ekologického projektu „Leze to, lítá to, plave to, lechtá to, bzučí to, štípe to, bodá to – co je to? Hmyz! Již z názvu je patrné, na kterou oblast jsme se tentokrát zaměřili.

 

Paní učitelky si opět na třídách připravily pro tento projekt speciální integrované bloky plné nápaditých aktivit ze všech vzdělávacích oblastí. Bylo využito různých pomůcek, dokupovala se literatura a pomůcky. Ve třídě ŠNEČKŮ prolínal ekologický projekt celým TVP.

 

Do činností se zapojili i rodiče, i když většinou pasivní formou. Jelikož se nám nepodařilo navázat kontakt se Svazem včelařů ve Vamberku, nebyla zorganizována akce s místními včelaři.

 

V rámci projektu proběhl  Hmyzí karneval a výlet do „Hmyzákova“ ve Fajnparku v Chlumci nad Cidlinou.

 

Na závěr projektu připravily pro obě pracoviště pracovnice DDM akci pro děti s plněním úkolů na stanovištích.

 

 

 

EVAULACE EKO PROGRAMU 2017-2018 „Sluníčko“

 

     Tento rok nesl náš ekologický program název „Leze to, lítá to, plave to, lechtá to, bzučí to, štípe to, bodá to – co je to? Podle tohoto nového programu zaměřený celkově na hmyzí kamarády se nám všem velice dobře pracovalo především pro jeho rozmanitost a prožitkové možnosti. Všechny části programu  přirozeně navazovaly na integrované bloky a vzájemně prolínaly každodenním vzdělávacím procesem. Nebylo určeno období, ve kterém má program přesně probíhat, ale postupně se objevoval v jednotlivých tématech během celého školního roku.

     Na jednotlivých třídách si každá učitelka zvolila, kdy a jakým způsobem bude  plnit dílčí cíle programu v rámci svého třídního vzdělávacího programu.

     Ve třídě Kuřátek vycházel z ekologického programu celý třídní vzdělávací program s názvem “Letem světem s včelími medvídky“. Pomocí jejich příběhů jsme dosahovali postupně všech výchovně-vzdělávacích cílů. Pracovali jsme s knihami Jiřího Kahouna a krásnými ilustracemi Ivo Houfa: Příhody včelích medvídků, Jak se mají včelí medvídci a Včelí medvídci od jara do zimy. Dále jsme rozvíjeli náš ekologický projekt v těchto integrovaných blocích: Putování s mravencem Ferdou, Včelí medvídci v podzimním lese, Jaro budí včelí medvídky, Pojďte děti, pojďte sem, brouček leze z díry ven.

     Třídy Žabiček a Ptáčat uskutečňovaly ekologický program formou přímého pozorování a prožitku. Veškeré své aktivity a činnosti v rámci eko projektu se snažily přesunout ven do okolí školky a volné přírody. Děti  chodily často pozorovat hmyzí přátelé lupou na školní zahradu, na pole, louku, do lesa a při svých vycházkách po okolí Vamberka. Děti měly možnost si přes léto i dočasně přechovávat a starat se o určitý druh hmyzu v ručně vyrobených domečcích a sklenicích. Byly samozřejmě poučeny o tom, jak se správně a citlivě chovat ke všemu živému. Po určité době byly živočichové opět vypuštěny  zpět do volné přírody.

     Samostatně a podrobněji se věnovaly Žabičky eko projektu ve svém integrovaném bloku nazvaném „Sportík a jeho hmyzí přátelé“.

      Třída Ptáčat zařadila tyto integrované bloky.  Pavouček a jeho kamarádi, Pavouček pomáhá se sklizní na zahrádce a na poli, Podzimní loučení se zvířátky, Jarní tání, Pavouček probouzí zvířátka, Letíme za cizokrajnými zvířátky a S pavoučkem na louce a v lese. Všemi integrovanými bloky je provázel pavouček Poutníček. I jarní besídka ke Dni matek s názvem „Pohádka z rozkvetlé louky“ se nesla v duchu ekologického projektu.

       V říjnu proběhla celoškolní akce „Putování s mravencem Ferdou“. Nejstarší děti značily cestu a připravili pro mladší děti úkoly zaměřené na podzim a ekologii.

       Ve spolupráci s DDM na oslavu Dne dětí proběhla akce s názvem „Hmyzí čarování“. Děti plnily úkoly v rámci ekologického projektu. Poznávaly základní druhy hmyzu, tiskaly a dokreslovaly hmyz, sestavovaly vývojová stadia motýla, skládaly hmyzí puzzle apod.

       Pro MŠ proběhla také v rámci eko programu akce „Letové ukázky dravců“ a to na hřišti zde ve Vamberku. Ukázky dravých ptáků, poutavý komentář a dravci v letu byly pro děti velice poutavé, zajímavé a přiměřené jejich chápání.

 

     V průběhu vzdělávacího procesu  a učení učitelky používaly ke splnění svých dílčích cílů obrazové materiály, knihy a encyklopedie o přírodě, knihy o hmyzu a pracovaly  i na PC a interaktivní tabuli. Zde byly dětem nabízeny výukové programy pro MŠ např. zvuky hmyzu, vymalovánky hmyzu online a poznávání hmyzu s beruškou. Společně jsme prohlížely a četly knihy. Učitelky dětem vysvětlily důležitost a nutnost správného a ohleduplného chování k přírodě a všemu živému vůbec. Všechna témata byla vždy přizpůsobena věku a individuálním možnostem a schopnostem dětí v dané věkové skupině.

     Učitelky integrované bloky zabývající se eko projektem vždy evaluovaly v TVP a označovaly je do třídní knihy zeleně. Toto téma ekologického projektu všem vyhovoval, jak učitelkám, tak i dětem a budeme v něm i nadále pokračovat.

 

 

 

 

 

 

 

               HODNOCENÍ  KLÍČOVÝCH  KOMPETENCÍ

 

HODNOCENÍ  KLÍČOVÝCH  KOMPETENCÍ

 

Školní rok  2017 - 2018

 

 

            Ve  školním roce  2017 – 2018  se na vstup do základní školy připravovalo 30 dětí.

 

-  u žabiček 14 dětí, do školy odešlo 13 dětí (1 OŠD)

- u rybiček 10 dětí, do školy odešli všechny děti

- u šnečků 6 dětí, do školy odešlo 5 dětí (1 dítě se během roku odstěhovalo)

 

            Zahájení školní docházky je velmi důležitou událostí v životě dítěte, proto jsme se snažily o kvalitní úroveň vzdělání, naplňování klíčových kompetencí a zajistit dítěti útulné a harmonické prostředí, ve kterém společně pracujeme.

            Akceptovaly jsme přirozená vývojová specifika dětí předškolního věku a umožňovaly jim rozvíjet se a vzdělávat dle jejich individuálních potřeb a možností.

            V průběhu  docházky dětí do mateřské školy  jsme  zaznamenávaly dílčí kompetence, které na konci předškolního období  vyúsťují v kompetence klíčové.

 

Naplňování klíčových kompetencí

 

Kompetence k učení

 

-    všem dětem byla poskytnuta maximální  individuální péče pro jejich osobnostní rozvoj

-    pro vstup do základní školy jsou děti připraveny  podle svých rozumových schopností, jsou  všímavé, zvídavé, uplatňují své zkušenosti

-    ve smíšených třídách dochází  ke vzájemnému učení dětí mezi sebou, vzájemně naslouchají, napodobují (velký přínos pro děti  4-5ti  leté)

-    dětem jsou nabízeny různorodé činnosti rozvíjející jejich myšlení

-    třídy jsou vybaveny množstvím kvalitních pomůcek a didaktických hraček

-    s dětmi 5-7letými je pracováno jak skupinově, tak individuálně

-    Šnečkové:  s dětmi bylo pracováno dle metod „ Trénink jazykových schopností“ dle Elkonina a „Metoda dobrého startu“

-     děti pracují s pracovními listy a šnečkové navíc s  pracovními sešity  KULIFERDA z nakladatelství RAABE

-         děti s OŠD  mají vypracovaný Individuální plán – je jim věnovaná specifická pozornost

-         děti jsou podporovány ve svých činnostech pochvalou, oceněním, čímž je rozvíjena jejich sebedůvěra ve vlastní schopnost zvládnout zadaný úkol

 

většina dětí dosáhla rozvoje těchto  kompetencí:

-         děti mají elementární poznatky o světě lidí kultury a techniky, které je obklopují

-         většina dětí  klade otázky  a hledá odpovědi na to , co se kolem nich děje

-         mezi předškoláky se objevovaly  individuální rozdíly v soustředěnosti, vědomém učení, úsilí a záměrném zapamatovávání si  / dětem s určitými problémy byla věnována zvýšená péče /

 

většina dětí:

-         přiměřenou dobu se soustředí na danou činnost, zvládne postupovat podle pokynů, započatý úkol dokáže dokončit

-         má rozvinutý fonematický sluch – dělí slova na slabiky, určí hlásku na začátku  i na konci slova

-         zrakově se orientuje v prostoru i na ploše

-         správně drží tužku, dovede stříhat

-         dokáže se souvisle vyjadřovat

-         odhadne své síly, ohodnotí sebe i okolí

 

Kompetence k řešení problémů

 

-         pro některé děti jsou tyto kompetence ještě náročné, snažily jsme se je vést k tomu, aby si své problémy / především ve vzájemných vztazích / pokoušely nejprve vyřešit samy. Velmi přínosný pro učení jak řešit  vztahové problémy  vznikající ve volné hře byl tzv. „Můj den „

-         učitelky podněcují děti k řešení problému slovně formou otázek – „jak to uděláš, co s tím, jak to vyřešíš“

-         pozorovaly jsme pozitivní nápodobu a učení se mladších dětí od starších i v oblasti sociálních vztahů

 

většina dětí:

-         si všímá problémů v bezprostředním okolí

-         řeší problémy na které stačí

-         děti dokáží vnímat elementární matematické souvislosti

-         měly rády hry s početními  představami, hry se slovy, rytmizace, hádanky

-         rády experimentovaly

-         problém  je ve strachu  před neúspěchem – mnoho dětí se  neúspěchu  bojí, je potřeba posilovat jejich sebevědomí.

 

Komunikativní kompetence

 

-         u dětí  jsou rozvíjeny všechny čtyři roviny jazyka :

      1/  foneticko – fonologická /zvuková /  - dětem je věnovaná logopedická péče – klinická logopedka, logopedické asistentky / učitelky MŠ /

       2/  v oblasti lexikálně sémantické / rozvoj slovní zásoby/ podporují všechny učitelky vzájemnou komunikaci dětí, seznamují děti s novými pojmy buď přímo při organizovaných činnostech  nebo prostřednictvím poslechu četby, texty písní, vyprávěním .....

        3/  v oblasti morfologicko-syntaktické / gramatické / je to především správný řečový vzor dospělých, poslech četby, přímá péče v jazykových chvilkách a individuální péče

             4/  v oblasti pragmatické vedou učitelky děti k co největšímu používání vzájemné komunikace

     Při hrách, při učení při řešení problémů:     

-          v této oblasti byly děti velmi vyspělé, volně a bez zábran komunikovaly se svými vrstevníky

       i s dospělými

-          dokázaly vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady

-          využívání informativních a komunikativních prostředků bylo v oblasti literatury, dále pomocí interaktivní tabule a počítačové techniky (práce na notebooku…)

-          knihy, encyklopedie byly dětem dostupné a často si je prohlížely

-          naší prioritou je co nejlepší zvládnutí mateřského jazyka, proto jsou děti seznámeny pouze s existencí cizích jazyků.

-          MŠ spolupracuje s Městskou knihovnou ve Vamberku – předškoláci pravidelně docházejí do dětského oddělení do „Knihovnické přípravky“, kde se učí pracovat s literaturou a využívat ji k získávání poznatků

-          v letošním roce byla velká péče věnována logopedické prevenci:

o   pravidelné každodenní logopedické chvilky

o   časté pěvecké činnosti se zaměřením na dechová a artikulační cvičení

o   ve smíšené třídě pozitivně působí nápodoba řečového vzoru starších dětí

o   u některých předškoláků vada výslovnosti ještě není úplně odstraněna

 

Sociální a personální kompetence

 

-          na získání těchto kompetencí se všechny uč. soustředily jako na jedny z nejdůležitějších

-          smíšené skupiny dětí vytvářejí přirozené prostředí k rozvíjení těchto kompetencí

-          většina dětí se jeví jako sociálně vyspělé, dovedou bez větších problémů řešit  konflikty

-          starší pomáhaly mladším, děti byly vedeny k ohleduplnosti k druhým, zvláště k mladším dětem, ve třídách se objevovalo minimálně konfliktů

-          při činnostech se děti podle svých schopností dokázaly prosadit, podřídit i spolupracovat

-          pravidelně zařazujeme tzv. „Můj den „ – den volné hry

-          do TVP jsou zařazovány integrované bloky, které obsahují „ Preventivní program proti rizikovému chování dětí „

-          děti byly vedeny k zodpovědnosti za své chování bez ohledu na věk – tedy i malé děti se učily respektovat základní pravidla

-    nezaznamenali jsme žádný pokus o dětskou šikanu

-    ví, že se při setkání s cizími lidmi má chovat obezřetně

 

Činnostní a občanské kompetence

 

-          rozvíjení těchto kompetencí patří k celoživotnímu morálnímu a sociálnímu vzdělávání

-          velmi nám v této oblasti pomáhala společně vytvořená pravidla chování, jejich respektování si děti občas připomínaly i samy mezi sebou

-          děti získaly základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami a co je s nimi v rozporu

-          často jsme využívali dětskou literaturu při řešení různých životních problémů – děti o slyšeném diskutovaly a dovedly většinou vyjádřit i svůj názor

 

 

 

Závěry pro příští školní rok:

 

-          nadále se intenzivně věnovat logopedické prevenci

-          výchovně vzdělávací práci zaměřit na pěstování dobrých vzájemných vztahů  a prosociálního chování a dodržování dohodnutých pravidel

-          pěstování samostatnosti, rozvíjení smyslu pro povinnosti

-          rozvíjet dětskou hru, podporovat zájem o společenské hry

-          podporovat spolupráci, umět se prosadit, podřídit, či přijmout prohru

 

 

                                                                           

   EVALUACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ

„Sluníčko“

Kompetence – jsou poznatky, dovednosti a znalosti uplatňované v praxi.

Patří k nim:

o   Kompetence k učení

o   Kompetence k řešení problémů

o   Kompetence komunikativní

o   Kompetence sociální a interpersonální

o   Kompetence činnostní a občanské

Kompetence k učení

Děti odcházející do základní školy:

·         byly aktivní při činnostech spojených s přípravou do ZŠ,

·         vytvářely se skupinky velice zvídavých a aktivních dětí,

·         s chutí se zapojovaly do společenských her, které nakonec samy hrály,

·         rády využívaly k poznávání světa knih včetně encyklopedií. 

Většina dětí dosáhla rozvoje těchto kompetencí:

·         děti mají elementární poznatky o světě lidí, kultury a techniky, které je obklopují,

·         většina dětí klade otázky a hledá odpovědi na to, co se kolem nich děje,

·         mezi předškoláky se objevovaly individuální rozdíly v soustředěnosti a záměrném zapamatování si,

·         většina dětí se dokáže soustředit na práci a dokončit zadaný úkol,

·         většinou mají děti dobře vyvinutý fonematický sluch-dělí slova na slabiky, určí hlásku na začátku slova, někteří i na konci slova,

·         většina dětí správně drží tužku a dovede stříhat

·         děti se dokáží souvisle vyjadřovat,

·         většinou postupují dle pokynů učitelky.

Kompetence k řešení
problémů

·         při řešení problémů jsou patrné individuální rozdíly u jednotlivých dětí (jeden chlapec řeší konflikty velmi agresivním způsobem chování),

·         odcházející děti většinou dovedou přistupovat k řešení problémů samostatně,

·         všímají si problémů v bezprostředním okolí,

·         řeší  problémy,

·         rádi experimentují,

·         rádi hrají hry s početními představami, hry se slovy, rytmizace, hádanky.

Komunikativní
kompetence

·         v této oblasti jsou děti většinou velmi vyspělé, volně a bez zábran komunikují se svými vrstevníky, jen některé mají ostych při komunikaci s učitelkou (jeden chlapec a jedna dívka mají zpočátku problém s navázáním komunikace s vrstevníky a se začleněním do kolektivu),

·         většinou děti dokáží vyjadřovat a sdělovat své prožit, pocity a nálady,

·         děti často projevovaly zájem o prohlížení knih, dětských časopisů a encyklopedií,   které jim jsou volně přístupné,

·         dětem s logopedickými problémy byla věnována péče ze strany paní logopedky,      která do MŠ pravidelně dochází,

·         v MŠ probíhá logopedická prevence,

·         téměř všechny odcházející děti jsou komunikativní a nemají problémy s vyjadřováním a sdělováním,

·         stále častěji odchází děti s drobnými vadami výslovnosti,

Sociální a personální
kompetence

·         většina dětí se jeví jako sociálně vyspělé a dovedou s tolerancí přijmout i dítě s určitou odlišností

·         dětem s výkyvy sociálního chování byla věnována zvýšená pozornost a důslednost     při vedení  (např.: dodržování společných pravidel, komunikativní kruh, sociální hry...)

·         děti byly vedeny k ohleduplnosti vůči ostatním

·         při činnostech se děti podle svých schopností dokázaly prosadit, podřídit                                i spolupracovat

Činnostní a občanské
kompetence

·         velmi nám v této oblasti pomáhala společně vytvořená pravidla chování, jejich respektování si děti občas připomínaly i samy mezi sebou,

·         děti získaly základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami a co je s nimi v rozporu,

·         často jsme využívali dětskou literaturu při řešení různých životních situací, děti

o slyšeném diskutovaly a dovedly i vyjádřit svůj vlastní názor.

Závěry pro příští
období:

o   upevňovat u dětí schopnost spolupracovat, podřídit se, či přijmout případný neúspěch, posilovat zdravé sebeprosazení,

o   rozvíjet dětskou hru, podporovat zájem o společenské hry, podporovat                    a rozvíjet fantazii,

o   u všech dětí v rámci možností posilovat prosociální jednání a chování.

 

 

4. Počty dětí

   

Počty dětí – průměrná docházka dětí ve školním roce 2017 - 2018

MŠ Sluníčko

 

K 1. září 2017 zapsáno 70 dětí.

 

1.      Třída Kuřátka

V září přijato 18 dětí, z toho 5 chlapců, 13 dívek.

Průměrná měsíční docházka za školní rok je 11 dětí

 

 

2.       Třída Žabičky

 V září nastoupilo 26 dětí, z toho 17 chlapců, 9 dívek.

 Průměrná měsíční docházka za školní rok je 21 dětí

 

 

3.      Třída Ptáčata

V září nastoupilo 26 dětí, z toho 15 chlapců, 11 dívek.

Průměrná měsíční docházka za školní rok 21 dětí

 

 

Docházelo 26 předškolních dětí, z toho 5 dětí s odloženou školní docházkou

 

 

Počty dětí – průměrná docházka dětí ve školním roce 2017 – 2018

MŠ Vodníček

 

1.třída Šnečci – v září 2017 bylo přijato do třída 20 dětí, z toho 11 děvčat a 9 chlapců. Jedna dívenka se poté odhlásila, a počet dětí se snížil na 19 dětí. V únoru došlo k odhlášení další holčičky a chlapce. Do třídy tak chodilo 17 dětí. Chlapec byl opět v květnu přihlášen, takže do třídy „Šnečků chodilo 18 dětí. V průměru za školní rok 2017/2018 docházelo do této třídy 14 dětí.

 

2. třída Žabičky – v září 2017 bylo ve třídě přihlášeno 28 dětí, z toho 14 dívek a 14 chlapců. V růměru za školní rok 2017/2018 docházelo 22 dětí.

 

3.třída Rybiček – v září 2017 bylo do třídy přášeno 25 dětí, z toho 14 děvčat a 11 chlapců. V listopadu byl přijat další chlapec, takže třídu navštěvovalo 26 dětí. V průměru za tento školní rok docházelo do třídy 20 dětí.

 

 

OŠD- pouze jedno dítě /dívka/

           

 

5. Další  vzdělávání  pedagogických  pracovníků

 

 MŠ Tyršova 280 s odloučeným pracovištěm

 

 

1.  Studium  ke  zvyšování  odborné  kvalifikace

 

2.  Semináře  pro  zvyšování  odborné  úrovně  ped.  pracovníků

 

3.  Samostudium

 

 

1.      Studium  ke  zvyšování  odborné  kvalifikace

 

 

 

2.      Semináře  pro  zvyšování  odborné  úrovně  ped.  pracovníků

 

Pedagog.  pracovníci  se  vzdělávají  na  základě  nabídky  Školského  zařízení  pro  další  vzdělávání  pedagog.  pracovníků  Královéhradeckého  kraje/Hradec  Králové, Rychnov nad Kněžnou, Praha/. Další učitelka absolvovala v tomto roce logopedický kurz.

Bohužel v tomto roce bylo několik seminářů zrušeno pro malou účast zájemců.

Poznatky  a  materiály  ze  seminářů  jsou  pravidelně  předávány  na  pedagog.  poradách,

kde  je  o  nich  vedena  diskuse.

Vedení  školy  umožňuje  pracovníkům  nakupovat  na  seminářích  odborné  materiály,  knihy,  kazety,  CD a různé  netradiční  pomůcky.

Přehled  o  účasti  na  seminářích  uveden   v plánovacím kalendáři-„Plán dalšího vzdělávání pedagogů“

 

 

3.      Samostudium

 

Ped.  pracovníci  využívají  samostudia  ke  zvyšování  odborné  připravenosti.  Náplň  samostudia  vychází  ze  zájmů,  potřeb  a  osobního  zaměření  pedagogů.  Pracovníkům  je  poskytováno  dle  možností  školy.

V tomto školním roce bylo vyčerpáno 9 pracovních dnů.

Zkušenosti  a  náměty  jsou   rovněž  předávány  na  ped.  radách.

 

    

 

Viz rozpis: Plánovací kalendář – „Plán dalšího vzdělávání pedagogů“Komentář ředitelky:

    Další vzdělávání pedagogických pracovníku nám mnoho přináší. Vždy se o nabyté vědomosti podělíme na pedagogických radách. Snažíme se využívat veškerou neinvestiční dotaci od Královehradeckého kraje k těmto účelům.

  

 

 

6. ICT plán

 

MŠ Tyršova

     V naší mateřské škole máme 3 počítače, jeden je v ředitelně, druhý ve sborovně a třetí v kanceláři vedoucí školní jídelny. Všechny počítače mají připojení na internet a jsou opatřeny antivirovým programem NOD 32.

    Ve sborovně slouží počítač pedagogickým pracovníkům k přípravě na výuku a vzdělávání dětí, využívá se i pro stahování fotek z akcí MŠ z digitálního fotoaparátu.  V každé třídě je přenosný počítač k dispozici učitelce a dětem – slouží při vzdělávacím procesu. Také jsou připojeny na internet.

    Paní ředitelka využívá počítač ke své práci, kontaktu s nadřízenými orgány a naším druhým vzdělávacím pracovištěm v Jugoslávské ulici. V tomto školním roce byl zastaralý počítač nahrazen zcela novým na druhém vzdělávacím pracovišti.

    Třetí počítač vedoucí ŠJ je používán pouze pro účetní operace v programu VIS Plzeň.

Každý počítač má svoji tiskárnu, ve sborovně je i scanner a  zakoupená kopírka s faxem. V každé třídě je přenosný počítač, který slouží k výuce našich dětí.Vedoucí ŠJ má novou barevnou kopírku.

    MŠ Sluníčko

 Toto pracoviště vlastní nyní 3 počítače. Dva jsou umístěny v kanceláři zástupce ředitele, jsou připojeny na internet a mají vlastní tiskárnu. Je zde také umístěna kopírka, která slouží k administrativním účelům a také učitelkám pro rozmnožení výukového materiálu. Nově zakoupený počítač slouží ve sborovně učitelkám k pracovním účelům. Také mají učitelky přenosné počítače i na třídách, opatřeny internetem, slouží k vzdělávání dětí.

Obě pracoviště vlastní dvě interaktivní tabule, které slouží k výuce dětí.

 

 

 

 

 

7. nadstandardní aktivity

-----------------------------------------------------------------------------

Hodnocení nadstandardní aktivity Vesele pískání

 

Tato zájmová činnost byla ve školním roce 2016/17 nabídnuta dětem 5-6ti letým.

Veselé pískání navštěvovaly celkem 4 děti (2 chlapci a 2 holčičky). Všechny děti byly nejstarší věkové skupiny – tedy 5- 7 leté. 1 chlapec s OŠD pokračoval z loňského roku.

I když se může zdát tento počet velmi nízký, opak je pravdou. Počet 4 děti je dostačující a ideální.

Zájmová činnost měla vždy podobný scénář. Scházeli jsme se pravidelně každou středu od 13.00 hodin. Aktivita trvala dle potřeby v rozsahu 30 – 45 minut. Průběh lekce byl následující: - dechová cvičení, gymnastika mluvidel, procvičování jemné motoriky – prstů, hudební nauka, vlastní hra, plnění drobných úkolů z pracovních listů; hodnocení dětí. Vše se přizpůsobovalo aktuálnímu stavu, rozložení skupiny i vlastní aktivity dětí.

Největším úskalím byly opět „začátky“ hry na flétnu, kdy děti místo správného vdechnutí do flétny na slabiku dú (správné vyvození tónu) do flétny pískaly, a to bez jakékoli slabiky a velkou silou dechu – přefukovaly.

Chlapec s OŠD se velmi dobře začlenil k nově příchozím dětem – opakování učiva mu velmi pomohlo upevnit správné držení tónů na flétně. Jeho docházku na zájmovou činnost hodnotím velmi pozitivně a to i díky jeho logopedické vadě.

Děti se hravou a nenásilnou formou seznámily s hudebním nástrojem, hudební naukou – teorií. Vědí, co je notová osnova, houslový klíč, seznámily se s notami h1, a1, g1, c2

 

Vytyčené cíle, které jsme si určili na začátku školního roku, jsme dle našeho názoru splnily. Díky správnému úchopu flétny se u všech dětí zautomatizovala pravolevá orientace.

Myslíme si, že tento počet dětí je na průběh lekce vyhovující. Je čas na individuální přístup k jednotlivci, děti se učí spolupráce, ohleduplnosti a taktu k ostatním.

Děti byly samostatné, snaživé a velmi nás těšil jejich zájem o hru na flétnu i o seznamování s hudební teorií formou hry.

Jako rozloučení s flétničkou jsme pro tento školní rok zvolili vystoupení dětí před pasováním na školáky.

Vize pro příští školní rok:

Pokračovat dle zájmu v této nadstandardní aktivitě i přes malý počet předškolních dětí (počet 4 je opravdu ideální). Opětovně se pokusit dávat dětem domů flétnu s notičkami k procvičení i mimo MŠ (ukázání rodičům – co už jsem se naučil hrát)

 

Hodnocení  nadstandardní aktivity „Výtvarníčku“

 

            Nadstandartní aktivita Výtvarníček se koná každou středu od 12:30 do 14 hodin. V lichém týdnu pod vedením paní učitelky Kamily Pražákové a v sudém pod vedením paní učitelky Kláry Dlabkové.

            Do Výtvarníčku se v září přihlásilo 9 dětí. Z žabiček je 5 dětí(3 holky a 2 kluci) a rybiček 4 děti (3holky a 1 kluk).

            Na Výtvarníčku se děti učí a poznávají nové a netradiční techniky. U dětí se rozvíjí nejen estetické cítění, ale i jemná motorika, fantazie a tvůrčí představivost.           

            S Výtvarníčkem jsme se zúčastnili výtvarné soutěže: Táhni a vrať se. a Prší, prší.

            Letošní děti jsou moc šikovné, na výtvarníček se vždy moc těší. Jejich práce zdobí prostory školky.

 

            Hodnocení nadstandardní aktivity KOŤÁTKO

 

Ve školním roce 2017 – 2018 bylo do nadstandardní aktivity přihlášeno pouze 12 děti a to ze třídy Šnečků – 3 děti a ze  třídy Žabiček  8, od II. pololetí 9 dětí. Průměrná docházka byla 8 – 9 dětí. Převládal počet chlapců, což bylo znát i na práci s touto skupinou. Většina dětí měla problémy nejen s pozorností, ale s motorikou, ovládáním těla i s fyzickou zdatností. Dva chlapci se jevili jako hypotoničtí. Bylo potřeba děti velmi motivovat, zkoušet různou organizaci hodiny, pečlivě vybírat cviky.

Na závěr roku bylo tradiční Rozloučení s Koťátkem, čili ukázková hodina pro rodiče, která se však, bohužel, nesetkala u rodičů s odezvou.

 

           

 

 

Pobyt v bazénu

 

Pobyt v bazénu patřil tradičně k velmi oblíbené činnosti dětí, činnosti, na kterou se vždy velmi těšily. Přestože se v ní nejednalo o klasický plavecký výcvik, obsahovala tato nadstandardní aktivita mnoho výchovně – vzdělávacích možností, ať to byla sebeobsluha, otužování, sebekázeň, rozvoj pohybových dovedností a zvyšování fyzické zdatnosti dětí, ale i hry, relaxace a spontánní pohyb dětí v pro ně přirozeném vodním prostředí. Rozvíjely se zde i sociální dovednosti dětí – vzájemná ohleduplnost, respektování druhých i vzájemná pomoc. V neposlední řadě docházelo i k posilování vztahů s učitelkami, které si v bazénu s dětmi hrály a byly pro ně nejen zdrojem jistoty a bezpečí, ale i partnery při vodním dovádění. Žádné z dětí nemělo problémy s pobytem ve vodě, všechny byly aktivní, do bazénu se těšily a účastnily se všech nabízených her a aktivit. Hodně dětí se naučilo potápět obličej pod vodu, celkově se zvýšila  obratnost dětí ve vodě.

Pobyt v bazénu lze označit jako velmi hodnotnou a po všech stránkách přínosnou součást výchovně – vzdělávací nabídky v naší mateřské škole.

 

 

Cvičení na gymballech

 

Cvičení na gymballech nebylo zařazováno na třídách pravidelně jako součást týdenního režimu činností. Spíše bylo využíváno jako doplňující aktivita k  pohybovým činnostem, které učitelky pro své děti na třídách připravují. Ve třídě Žabiček a Rybiček jej využívaly paní učitelky nepravidelně, ve třídě Šnečků bylo cvičení zařazováno v I. pololetí pravidelně v době, kdy se nekonal pobyt v bazénu, od II. pololetí se cvičení na gymballech střídalo se cvičením s padákem. Cvičení na gymballech je velmi dobrým netradičním zpestřením pohybových činností, proto bude i nadále využívána dle potřeb a uvážení učitelek na jednotlivých třídách.

 

 

 

Míčková automasáž

 

Míčková automasáž jako nadstandardní aktivita probíhala pouze ve třídě Šnečků vždy 1x za 14 dnů. Děti se při ní seznamovaly s jednotlivými částmi těla, učily se manipulaci s molitanovým míčkem, ale i soustředění a rozvoji jemné motoriky. V neposlední řadě je tato alternativní metoda vedla k péči o vlastní zdraví a postupně je vedla i k uvědomění, že odpovědnost za své zdraví má každý ve svých rukou. Míčkovou automasáž prováděla s dětmi učitelka, která prošla příslušným školením, hygiena automasáže byla dodržována – každé dítě mělo svůj molitanový míček uložený v označeném sáčku a tyto míčky sloužily výhradně k této činnosti. Pro příští školní rok bude potřeba zakoupit nové molitanové míčky.                                         

 

 

Hodnocení logopedické péče ve školním roce 2017 – 2018

 

Třída ŠNEČKŮ

 

V tomto školním roce žádný z předškoláků nevyžadoval logopedickou péči, bylo tedy pracováno s dětmi 4 – 5letými. Dvě z těchto dětí dojíždějí na logopedii do SPC v Rychnově nad Kněžnou, jedno dítě dochází k paní logopedce Mgr. Kulhavé a tři děti byly v péči logopedické asistentky. U všech dětí se jedná o lehkou formu vývojové patlavosti, pouze  u jednoho chlapce bylo podezření na vývojovou dysfázii. Díky výborné spolupráci s rodinou, především s  matkou, která se chlapci abnormálně věnovala, se jeho stav velmi výrazně zlepšil a  odborné vyšetření na foniatrii tuto diagnózu vyloučilo.

 

Třída RYBIČEK

 

V tomto školním roce bylo 8 dětí, které vyžadovaly logopedickou péči klinického logopeda. Jeden chlapec měl diagnostikovanou vývojovou dysfázii, což byl i důvod odkladu školní docházky. Díky péči učitelek, především logopedické asistentky, došlo k velkému vývojovému posunu. Jeden chlapec s mnohočetnou dyslálií odchází na žádost rodičů do ZŠ. Celkově se třída v oblasti komunikačních schopností jeví jako průměrná.

 

Třída ŽABIČEK

 

V tomto školním roce bylo 8 dětí docházejících ke klinickému logopedovi (7 ve Vamberku, jedno dítě do Žamberka). Do ZŠ odchází s vadou výslovnosti 4 děti. Celková úroveň komunikačních schopností je spíše nižší, hodně dětí má vadu výslovnosti, malou slovní zásobu, jsou děti, které komunikují velmi málo.

 

 

Přímo v mateřské škole pracovala s dětmi ze třídy Šnečků paní učitelka Havlová (speciální pedagožka se státní zkouškou z logopedie) a to formou individuální péče a pak ve třídě Šnečků speciálně připraveným logopedickým preventivním programem skombinovaným s Metodou dobrého startu. V této třídě probíhá i Trénink jazykových schopností dle Elkonina, kdy je působeno především na sluchové vnímání dětí.

 

Ve třídě Rybiček se dětem věnovala logopedická asistentka paní učitelka Kotlářová.

 

Mateřská škola úzce spolupracuje s SPC pro děti s vadami sluchu a komunikace v Hradci Králové „Duháček“ a jejím odloučeným pracovištěm v Rychnově nad Kněžnou, s krajským logopedickým koordinátorem PaeDr. Kubecovou i s klinickou logopedkou Mgr. Kulhavou.

 

V mateřské škole je dostatek metodického i pracovního materiálu, který je však potřeba stále doplňovat a aktualizovat.

 

 

Hodnocení nadstandardní aktivity  -MŠ Sluníčko

 

Hodnocení nadstandardních aktivit

 

 

HRÁTKY S VODOU

        Cílem této nadstandardní činnosti je seznamování dětí s vodou, odstranění strachu     z vody, otužování, zvyšování fyzické kondice, rozvíjení pohybové obratnosti a základy technicky správných pohybů vedoucích ke splývání a k plavání. Během tohoto školního roku navštěvovalo 21 dětí. Tato nadstandardní činnost probíhala každou středu, kdy Ptáčata odcházela z MŠ v 9 hodin.

        Dětem se pobyt v bazénu velmi líbil, od začátku školního roku udělaly některé velký posun v posilování sebedůvěry v překonání svého strachu z vody. Získaly základní pohyby vedoucí ke splývání a k plavání a osvojili si základní hygienické a bezpečnostní pravidla při pohybu v bazénu a jeho okolí.

 

 

KREATIVNÍ ŠKOLIČKA

       Kreativní školičku navštěvuje 10 dětí (6 chlapců a 4 děvčata) každé úterý od 12.30 do 13.30 hodin pod vedením paní učitelky Mileny Šánové a od měsíce února se střídá s paní učitelkou Šárkou Hamerskou. Práce dětí jsou vystaveny na nástěnce pod schodištěm Ptáčat nebo na sloupu ve vestibulu MŠ.

       U dětí byla velmi zlepšena jemná motorika a podpořila se vlastní fantazie dítěte. Děti práce s papírem, s lepidlem, s nůžkami a dalšími výtvarnými i přírodními materiály velice baví a těší se vždy na další hodinu.

 

 

 

EVALUACE SPOLUPRÁCE MŠ S DDM

 

Pracovnice Domu dětí a mládeže si stejně jako každý rok pro nás připravily velmi pěknou a pestrou nabídku na akce:

·         Keramické tvoření předvánoční a jarní,

·         Čertovské řádění,

·         Čarodějnické soutěže,

·         oslavu Mezinárodního dne dětí.

Oceňujeme nejen nabídku společných akcí, ale hlavně aktivní přístup, propracovanost a milou vstřícnou komunikaci s námi i s dětmi. Nadále plánujeme s Domem dětí spolupracovat a realizovat společné akce.

Spolupráce a komunikace s pracovnicemi Domu dětí a mládeže je rok od roku příjemnější, kvalitnější a vždy naplněna klidnou a vstřícnou atmosférou.

 

 

 

EVALUACE KNIHOVNICKÉ PŘÍPRAVKY V ROCE 2017-2018

Městská knihovna ve Vamberku pro nás připravila v rámci seznamování s pravidly zacházení s knihou velmi zajímavý a přínosný program. V doprovodu maňáska čertíka Poplety a slona Bimbo byly děti seznámeny:

·         s pravidly práce s knihou,

·         s pravidly navštěvování knihovny,

·         s druhy a velikostmi knih,

·         s tím, kdo je spisovatel a kdo ilustrátor…apod.

V rámci každé návštěvy knihovny jsme si vypůjčili nějaké knihy. Děti se na každé dopoledne strávené v knihovně velmi těšily a všechno, co pro ně pracovnice knihovny připravily, se zájmem sledovaly. Slavnostnímu ukončení předcházelo plnění soutěžních úkolů s tajemným nádechem. Pracovnice knihovny rozdaly oblečené         do krásných kostýmů diplomy malého čtenáře spolu s drobnými dárečky.

Spolupráce a komunikace s knihovnou je rok od roku příjemnější, kvalitnější a vždy naplněna klidnou a vstřícnou atmosférou.

 

HODNOCENÍ NADSTANDARTNÍ AKTIVITY ANGLIČTINA HROU

      Smyslem a cílem tohoto kroužku je seznámit děti hravou a zábavnou formou se základy cizího jazyka prostřednictvím zábavných činností jako jsou říkanky, hry na tělo, tanečky, písničky, pracovní a výtvarné listy.

       V tomto roce jsem měla zapsáno opět maximální počet dětí a to 15 ve skupině. Pracuji již sedmým rokem s didaktickou pomůckou Cookie a friends, která se mi velmi osvědčila pro svoji praktičnost a variabilitu témat. Hlavním cílem této volnočasové aktivity je vybudovat kladný vztah dítěte k cizímu jazyku a tím mu usnadnit budoucí výuku na základní škole. Vzhledem k organizačním možnostem probíhala takto aktivita 1x za 14 dní vždy při ranní službě pí. uč. Jonášové.

 Děti angličtina velmi bavila a probíhala v milé přátelské atmosféře. Děti se zapojovaly rády a aktivně.

 

HODNOCENÍ LOGOPEDICKÉ PÉČE

       Logopedická prevence probíhá průběžně na všech třídách a během celého roku prolíná všemi tématy třídních vzdělávacích programů. Logopedie je začleněna i do všech činností během dne v podobě slovních hříček při stolování, čištění zoubků a hygieně, před poledním odpočinkem i při pobytu venku. Uskutečňuje se prostřednictvím a procvičováním logopedických říkanek, básniček, písniček, rýmování, zrakového i sluchového rozvoje, vnímání a porozumění.

        Logopedickou péči pro MŠ zajišťuje klinická logopedka Mgr. Pavlína Kulhavá, která do MŠ pravidelně dojíždí. Logopedickou prevenci zajišťuje jedna logopedická preventistka. Všechny ostatní učitelky se dále vzdělávají na odborných seminářích.

 

 

 

 

Za obě pracoviště:

Vzdělávací priority našeho vzdělávacího programu

 

 • rozvoj aktivní tvořivosti dítěte, důvěra ve vlastní schopnosti
 • pěstování kamarádství a mezilidských vztahů
 • slovně vyjádřit své pocity a názory, respektování druhého
 • vytváření kladného vztahu k přírodě
 • pestrá nabídka estetických činností, využití lidových tradic
 • sdílet zájem, ale i odpovědnost o společenství třídy, školy, města, vlasti a prostředí
 • kriticky myslet a umět si vybírat, nést za volbu odpovědnost, řešit problémy
 • rozvoj pohybových aktivit

 

 

Škola se velmi dobře prezentuje na veřejnosti :

 

-   Pravidelné příspěvky do místního tisku – 1x měsíčně

-   Prezentace na veřejnosti - vystupováním dětí /Vítání nových občánků, vystoupení   

     dětí v domově důchodců, Městem chodí andělé, pěvecké vystoupení v MÚ,     rodičům apod.

- www stránky MŠ

- vývěsné skříňky města

- informační panel pro rodiče

            - Informativní nástěnky pro rodiče umístěny v jednotlivých šatnách

            - každodenní  informování rodičů učitelkami.

 

Možnost zapůjčení školní literatury pro rodiče.

Využití konzultačních hodin u pí ředitelky k řešení  problémů či návrhů a námětů na zkvalitnění práce v MŠ.

Nabídka pozvolné adaptace dětí /rodič je přítomen s dítětem v MŠ/.

Dveře MŠ jsou rodičům po celý den otevřeny, kdykoli si mohou přijít s dítětem pohrát, seznámit se s „Školním vzdělávacím programem“, nahlédnout do třídních programů učitelek.

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 . Plán akcí pro školní rok 2017/2018 MŠ Vodníček

 

Září            Přivítání s novými dětmi-adaptační období

                   Schůzka s rodiči

                   Příprava na „Vítání občánků“

                  

 

Říjen          Divadlo v MKS

                   Ekologický projekt-1.část

                    Začíná činnost nadstand.činností

                    Začíná plavání v bazénu

                    Přednáška pro rodiče

                    Maňáskové divadlo v knihovně

                            

 

Listopad     Keramické tvoření

       Příprava Vánoc a adventní tvoření s rodiči

       Divadlo v MKS

      

Prosinec      První návštěva knihovny

                    Mikulášský karneval

                     Návštěva sv.Barborky

                     Vánoce v MŠ – s vánočním posezením s rodiči

                     Výstava krajek

 

          

Leden          Ekologický projekt – 2.část

        Tři králové

                     Divadlo v MKS

                     Návštěva předškolních dětí v ZŠ

                      Výstava loutek v knihovně

Únor            Masopustní karneval /Karneval s vodníčkem Tyršováčkem/

        Zápis do 1. třídy

       Cvičný poplach CO

       Návštěva v DDM – Co víme o vodě

 

Březen        Druhá návštěva v knihovně

                    Vynášení „Babky Zimy“+ „Vítání jara“

       Velikonoční výstava /výrobky dětí a rodičů/

        Cesta za velikonočním překvapením

                    Divadlo v MKS

 

Duben      

      Zápis dětí do MŠ

      Den otevřených dveří

                   Ekolologický projekt – 3.část

                   Návštěva hasičů

                    Keramické tvoření

 

Květen        Besídka ke dni matek

       Divadlo v MKS

     

 

Červen       Oslavy MDD „Týden radosti“

                    Výlet dětí autobusem /dle výběru/

      Kouzelná noc spojena s táborovým ohněm, opékáním vuřtů, zpěv s kytarou

      /s rodiči/ + pasování školáčků

       Třetí závěrečná návštěva v knihovně

      

Divadelní představení dle nabídky MKS /každý druhý měsíc/

 

 

Plán akcí na druhém vzdělávacím pracovišti  –MŠ Sluníčko

 

 

Září            divadelní představení

                    schůzka s rodiči                                 

                     příprava na „Vítání občánků“

 

říjen             divadelní představení

                     vítání občánků     

 

listopad         zamykání  zahrady  se zvířátky                          

                      divadelní představení                      

 

prosinec          návštěva výstavy betlémů v RK         pouze 2 a 3 tř.

                        Mikulášská nadílka ve spolupráci s DDM

                        vánoce v MŠ 

                        vánoční posezení  s rodiči              

                        vánoční besídka v domě důchodců         3 tř.

                        první návštěva v knihovně

 

leden                divadelní představení

                         návštěva ZŠ 3 tř.

 

 únor                masopustní karneval  pro děti      

                         zápis do 1.tříd

                        divadelní představení

 

březen              druhá návštěva městské knihovny    3 tř.

                         návštěva  v nemocnici RK     3 tř.

                         vynášení  „Morany“ loučení se zimou

                         divadelní představení

                         odemykání zahrady se zajíčkem

                       

duben              velikonoce v MŠ

                         návštěva hasičů                         

                         čarodějnický rej  

 

květen              divadelní představení

                         besídka ke Dni matek

                          

 

červen              oslavy MDD „týden dětí“

                         výlet

                         pasování školáků s rodiči

                         rozloučení se školním rokem pohádková cesta s rodiči

                        třetí návštěva v knihovně 3 tř.

 

 

9. Prevence rizikového chování : /minimálně preventivní program – hodnocení/

   MŠ Vodníček

KOUZLO SPRÁVNÉHO CHOVÁNÍ

 

Části programu:

Zdravověda

Rodinná a sexuální výchova

Protidrogová prevence

Slabikář slušného chování

Ochrana před nebezpečnými situacemi

 

Tak jako každoročně náš MPP prolíná všemi integrovanými bloky na všech třídách.

Zaměřovali jsme se na aktivity, které potlačují a následně odstraňují agresivní projevy v chování dětí, Vytvářeli jsme atmosféru pohody, sounáležitosti, kamarádství a tolerance. Posilovali jsme pozitivní vztahy mezi dětmi.

Postupně si všechny třídy povídali o lidském těle, jeho potřebách, způsobech ochrany zdraví ve všech ročních obdobích a zdravém životním stylu. Také jsme děti vedli k tomu, aby si sami uvědomily,  že každý má svá práva, ale i povinnosti.

Dětem byla neustále připomínána BEZPEČNOST, ať už při při přecházení, v dopraním      provozu, ve známém i neznámém prostředí, nebo ve spojení se zvířaty. Byly poučeny o dopravních situacích při pobytech venku, ochraně chodců, správném chování řidičů a dalších účastníků silničního provozu. Při školní akci s názvem „Dopravní den“ si na vlastní kůži vyzkoušely, jak se bezpečně chovat při jízdě na odrážedle, koloběžce, nebo kole. Bylo jim nabídnuto k tématu dopravní výchovy dostatek pomůcek,  informací a podnětů.

Využívali jsme pohádek – NECHODIT S CIZÍMI LIDMI, NEOTVÍRAT A NEBRAT SI NIC OD CIZÍCH LIDÍ.

Učitelky se po celý rok snažily, aby děti získané zkušenosti a dovednosti uplatňovaly v běžném chodu třídy (umět poprosit, poděkovat, pozdravit, být zdvořilí k dospělým i ke svým kamarádům, omluvit se, dodržovat předem dohodnutá pravidla třídy atd).

Takto prováděný MPP nám všem vyhovoval.

 

 

 

 

 

Prevence rizikového chování:

 

 

 EVALUACE MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

školní rok 2017 – 2018 „Sluníčko“

     Minimálně preventivní program se nám všem osvědčil. Všechny části programu se přirozeně prolínaly každodenním vzdělávacím procesem, ať v námětových hrách či v rámci denního režimu. Nebylo určeno období, ve kterém má program probíhat.

     Na každé třídě si učitelky volily, kdy a jakým způsobem budou plnit cíle preventivního programu v rámci svého třídního vzdělávacího programu.

     Třída Kuřátek si četla a prohlížela knihy (příběhy) nejen před spaním. Probíhaly zde integ. bloky zaměřené na zdraví a bezpečnost – „Včelí medvídci na cestách,“ Letem světem s včelími medvídky,“ „Brumda a Čmelda ochutnávají plody podzimu,“ další integ. bloky zaměřené na rodinu – „Včelí medvídci letí do školy,“ „Moje rodina“. Proběhla i proti drogová prevence – nebrat do ruky, co neznám, umět se bránit ve styku s cizími lidmi. 

     Třída Žabiček zařadila integ. bloky „Sportík se seznamuje“ – bezpečné chování ve třídě. Zaměřili se i na protidrogovou prevenci „Nebezpečná Dogena“(příběh z pískoviště). „Sportík v pohádkách“ – poučení: nechodit s nikým cizím. „Sportík a vánoční těšení“ a „Sportík na horách“ - bezpečné chování při zimních sportech. „Sportík má zelenou“- bezpečnost v silniční a železniční dopravě.

     Třída Ptáčat zařadila integ. bloky „Cesta do království „Zdraví“- ochrana zdraví, vliv počasí - nachlazení. „Pavouček a jeho kamarádi“- uvědomit si sounáležitost ve třídním kolektivu. „Loučení se zvířátky“- pohádka „O pyšném netopýrovi“- poučení: nechlubit se cizím peřím. „Bezpečně v přírodě“ – „co by se stalo, kdyby“ – řešení různých nebezpečných situací.

     Ve všech třídách se uskutečňovaly integrované bloky zaměřené na Vánoce. Téma rodina a povolání bylo přípravou na besídky ke „Dni matek“.

V MŠ proběhl dopravní den, kde si děti vyzkoušely, pravidla silničního provozu. A v rámci tohoto dnu nás navštívil i klaun Tútú s naučným programem.

     V průběhu vzdělávacího procesu učitelky dětem ukazovaly obrazový materiál i na PC (interaktivní tabuli), prohlížely a četly jim knihy. Učitelky stále připomínaly bezpečnost při všech činnostech a dodržování pravidel ve třídě i na zahradě. Děti ze třídy Žabiček a Ptáčat byly poučeny o pravidlech a bezpečném chování při pobytu v bazénu.

Všechna témata byla vždy přizpůsobena věku a chápání dětí v dané věkové skupině.

     Učitelky integrované bloky vždy evaluovaly v TVP a označovaly je do třídní knihy červeně. Takto prováděná preventivní výchova všem vyhovovala a budeme v ní tímto způsobem pokračovat i v dalším roce.

 

             

 

10. Školní úrazy

     Děti byly neustále poučovány, jak se bezpečně chovat, jak předcházet úrazům.

 

Komentář ředitelky:

V tomto školním roce jsme měli v MŠ Vodníček čtyři menší úrazy –2x malá tržná ranka, 1x hematom nad obočím, a 1x kousnutí do jazyka. V MŠ „Sluníčko“ byly dva úrazy – malá tržná ranka nad obočím, a dystorze kotníku. Učitelky jsou pravidelně proškolovány v oblasti BOZP a PO, dále jsou proškolovány v oblasti ochrany a bezpečnosti při každodenní péči o svěřené děti a každoročně provádíme proškolení PRVNÍ POMOCI.

Následně provádějí poučení dětí a to v každém ročním období a před začátkem jakékoli naplánované akce a před prázdninami.

 

 

                                             

11.  Spolupráce s rodiči Vodníček

Spoluúčast a spolupráce

Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost, respekt a ochota spolupracovat. Rodiče jsou nejdůležitějšími partnery, nejvíce s nimi spolupracujeme v době adaptace dítěte, během ní se mohou rodiče aktivně zapojovat do dění ve třídě. Rodiče jsou pravidelně a dostatečně informování o všem, co se v MŠ děje prostřednictvím učitelek, Vambereckého zpravodaje, písemných informací v šatnách na nástěnkách a na webových stránkách školky. Učitelky informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o pokrocích v rozvoji, popřípadě o dalších změnách (ať už pozitivních, tak i negativních). Pedagogové chrání soukromí rodiny. Při jakékoli komunikaci s rodiči se snažíme o vstřícné a taktní jednání, snažíme se porozumět rodinné situaci a tím sledovat konkrétní potřeby jednotlivých dětí MŠ spolupracuje s dalšími zařízeními jako jsou: klinická logopedka Mgr. Pavlína Kulhavá, SPC Hradec Králové, PPP Rychnov nad Kněžnou. Při drobnějších obtížích rodiče využívají pomoc paní ředitelky Mgr. Lenky Faltusové – speciální pedagog – etoped. Pořádáme společné rodičovské schůzky – pro nově příchozí děti a rodičovské schůzky na jednotlivých třídách, kde mají rodiče možnost podávat návrhy, či náměty, případně připomínky k výchovně vzdělávací práci, k provozu a organizaci MŠ.  dále pořádáme vystoupení pro rodiče i veřejnost, společné akce. Rodiče se spolupodílí na výchovně vzdělávacím procesu. Ke zlepšení spolupráce nám je nápomocen dotazník pro rodiče, kde se mohou rodiče vyjádřit k veškerému dění v MŠ, uvést své náměty či připomínky pro další práci nebo řešení vzniklých problémů. Vždy se nám však vrátí minimum dotazníků zpět. Rodiče nám většinou sdělí, že nemají co psát, že jsou se vším v naší škole spokojeni, a kdyby chtěli cokoli řešit, přiklánějí se k osobnímu jednání.

 

 

 

 

 

SPOLUPRÁCE S RODIČI ŠKOLNÍ ROK 2017-2018 MŠ Sluníčko

HODNOCENÍ SPOLUPRÁCE S RODIČI VE ŠK. ROCE  2017 – 2018

 

Nabízíme spolupráci na základě důvěry. Vzájemná otevřenost mezi učiteli      a rodiči, podávání oboustranných informací. To vše napomáhá dítěti plnohodnotně prožívat den v MŠ. Podporujeme aktivity k prohloubení vzájemného působení rodiny a školy. Poskytujeme informace o dění v MŠ prostřednictvím informativních nástěnek, výstav dětských výtvarných prací v šatnách, ve vestibulu a na chodbách MŠ, dále prostřednictvím webových stránek MŠ. Prezentujeme výsledky práce zájmových aktivit dětí, umožňujeme rodičům účast na společných akcích MŠ s rodiči. Spolupracujeme s rodinou při individuálním adaptačním programu nově přijatých dětí. Konzultujeme navzájem své připomínky, postřehy a nápady. Pořádáme dětská vystoupení a besídky pro rodiče a veřejnost, společně tvoříme, hrajeme                    si, besedujeme. Spolupracujeme s rodiči při šetření školní zralosti a individuální logopedické péči.

 

FORMY SPOLUPRÁCE

ü  Třídní schůzky

 

§  září 2017 – třídní schůzka všech rodičů na třídách

§  červen 2018 -  schůzka paní zástupkyně s rodiči nových dětí

ü  Konzultace pro rodiče

           

§  pravidelné konzultace s rodiči na jednotlivých třídách v předem dohodnutých termínech

§  květen 2018 – zápis dětí do MŠ a Den otevřených dveří

ü  Školní akce

 

§  listopad 2017 – Vítání občánků na MÚ Vamberk

§  prosinec – vánoční besídka a vánoční tvoření s rodiči,

§  Rozsvěcení vánočního stromu – koncert dětí z MŠ

§  vánoční zpívání pro seniory a městskou knihovnu

§  duben 2018 – Vítání občánků na MÚ Vamberk

§  květen 2018 – jarní besídky ke Dni matek

§  červen 2018 – slavnostní pasování na školáky

 

ü  Informace pro rodiče

 

§  informativní nástěnky v šatnách jednotlivých tříd

§  informace a výstavy dětských výtvarných prací ve vestibulu, v šatnách a na chodbách MŠ

§  aktuální příspěvky v tisku Vamberecký zpravodaj – měsíčník

§  prostřednictvím internetových stránek MŠ

 

 

 

POZITIVA

 

ü  prezentování pěveckého sboru na kulturních akcích

ü  nadstandardní aktivity v MŠ

ü  využívání nové interaktivní tabule

ü  výlety a kulturní akce v MŠ

ü  besídky a další aktivity s rodiči

 

 

 

NÁMĚTY A PŘIPOMÍNKY          

 

ü  neustálý problém docházky nachlazených dětí do MŠ

 

 

ZÁVĚR

 

   Spolupráce a komunikace s rodiči je na velmi dobré úrovni. U předškolních dětí se občas setkáváme s nedostatkem času na komunikaci ze některých strany rodičů. Připomínky rodičů ke zdravotnímu stavu některých dětí (rýma, nachlazení) se snažíme neustále důrazně připomínat a společně slušně řešit dohodou. Logopedická asistentka a paní učitelky pravidelně konzultují s rodiči nápravu řeči, zajišťujeme v MŠ logopedická vyšetření dětí s paní Mgr. Kulhavou. Míra úspěšnosti nápravy řeči u dětí je vždy přímo úměrná spolupráci rodiny a MŠ. Možnost denní konzultace s učitelkami ve třídách, s paní zástupkyní po dohodě v kanceláři. 

 

 

 

Celkově je spolupráce a komunikace s rodiči na velmi dobré úrovni.

 

 

 

Velmi si ceníme aktivní spolupráce s rodiči při různých činnostech v MŠ (rodiče se aktivně zapojují, nabízejí pomoc, ukázku, aj.).

 

 

11.1.     Formy spolupráce

 

 

Formy spolupráce

Komentář

 

Třídní schůzky, konzultace pro rodiče

  -     Třídní schůzka všech rodičů

-          Konzultace s rodiči po předem dohodnutém termínu a pravidelně na třídních schůzkách

-          Zápis dětí do MŠ a Den otevřených dveří

-          schůzka s rodiči nových dětí

 

Školní akce pro rodiče

  -     Odpolední posezení u vánočního stromku

-          V měsíci květnu - besídky pro rodiče

-          Vánoční posezení s rodiči /program-dětské vystoupení, předání dárečků rodičům/

-          Koncert - Veselé pískání v jídelně MŠ

-          Přehlídka cvičení –„Koťátko“-cviky Jógy

-          Ukázka –„Dráček slabika“-Trénink jazykových schopností

-          Slavnostní vyřazení předškoláků – podvečer s rodiči s programem, následovala Kouzelná noc

-          Děti vystupují na „Vítání občánků“

 

Ve spolupráci s rodiči proběhlo Zpívání u vánočního stromu

Akce „Městem chodí andělé“

 

Informace pro rodiče

-          Informativní nástěnky a velký panel v zádveří MŠ

-          Informativní nástěnky v šatnách jednotlivých tříd – průřez právě probíhajícími integrovanými bloky

-          Aktuální příspěvky v tisku Vamberecký zpravodaj – každý měsíc

-          Ve vestibulu školy „Koutek pro rodiče“ s časopisy a speciálně roztříděnými články, týkající se výchovy dětí, které si mají možnost rodiče pročítat, případně si je zapůjčit domů

-          Možnost zapůjčení odborných knih z učitelské knihovny

-          Vývěsné skříňky/MÚ/, webové stránky MŠ.

 

 

 

Spolupráce s rodiči, vzájemné vztahy

 

Práce s dětmi v naší MŠ vychází z dobrých vztahů mezi dětmi samotnými, mezi učitelkou a dětmi, mezi učitelkou a rodiči.

 

 

Formy spolupráce

 

Ø  Společné hovory s rodiči při předávání dětí

Ø  Informování rodičů pomocí nástěnky (šatna), informační tabule – panel ve vestibulu, webových stránkách školy

Ø  Společné rozhodování i postupech při řešení vzniklých problémů

Ø  Kreativní dílny (vánoční či jarní tvoření), Den otevřených dveří, Kouzelná noc, aj.

Ø  Informativní schůzky pro rodiče (v červnu s nově příchozími rodiči, v září běžná schůzka)

Ø  Rodiče mohou pobývat s dítětem v mateřské škole po domluvě s učitelkami, především v adaptační době

 

   Máme radost ze spolupráce s našimi rodiči, ať se již jedná o drobnou pomoc v mateřské škole, zapojení se do činností (různé ukázky rodičů – pletení pomlázky, přednášky a názorné ukázky hasičů a PLČ aj.), nebo materiální pomoc (papíry na kreslení, aj.). Úskalím naší MŠ jsou stále parkovací místa před budovou, nyní se ale díky nové výstavbě domků tento problém řeší.

 

 

 1. 2. Hodnocení práce školy rodiči

 

 

     Ohlasy rodičů , připomínky a náměty lze vysledovat v každodenním styku.

 

          Celkově je spokojenost rodičů s materiálním vybavením, s úrovní výchovné práce i spokojenost s přístupem učitelek k dětem i k rodičům.

 

            Spolupráce a komunikace s rodiči v naší MŠ je velmi dobrá, daří se nám úspěšně navázat konstruktivní komunikaci i s rodiči problémových dětí, výsledky spolupráce a sladění výchovných postupů přinášejí výsledky. Vidím stále naléhavější potřebu vysvětlovat rodičům již pozapomenuté výchovné postupy – důslednost, umírněnost podnětů, autorita rodiče.

 Věříme, že i nadále zůstane spolupráce mezi MŠ a rodiči na stejně kvalitní úrovni.

 

 

11. 3. Oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků a oblasti, ve kterých je nutno úroveň výchovy a vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření.

 

 

     

 

Tento školní rok jsme opět  pracovali  podle  ŠVP PV s názvem „Kouzelné brýle“. ŠVP PV má širokou podporu učitelek, pracuje  se nám podle něho velmi dobře. Oceňujeme jeho otevřenost, možnost vlastní tvořivosti a  kreativity, i s přihlédnutím k práci v heterogenních třídách. Zároveň dostatečně umožňuje naplňování cílů a úkolů RVP PV.

 

Co hodnotíme velmi dobře :

 

 • Průběžné dovybavení školy a zahrady, stále se zlepšuje estetika a účelnost prostředí i vzhledem k vysokému počtu zapsaných dětí. Děkujeme zřizovateli.

 

 • Díky zřizovateli byla provedena rekonstrukce v sociál zařízení a sprchách u bazénu.

 

 • Dále byly chodníky na zahradě pokryty zámkovou dlažbou, ještě by mělo být provedeno zastínění pískoviště.

 

 • Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni, rodiče si chválí přístup k dětem i dospělým, panuje upřímná, vstřícná a otevřená atmosféra. Taktní a konstruktivní přístup k rodičům problémových dětí

 

 • Velmi kladně hodnotíme práci v heterogenních třídách. Pro děti je přínosem, na přípravu učitelek však klade vysoké nároky.

 

 • Daří se nám výchovná práce formou integrovaných bloků, jsou pestré, rozmanité, umožňují zapracování společenských témat a prvků enviromentální výchovy.

 

 • Pravidelné informování  o naší výchovné práci a aktivitách ve „Vambereckém zpravodaji.“

 

 • Po zavedení logopedických chvilek a celkovém zintenzivnění logopedické prevence se velmi zlepšila výslovnost, velmi dobré výsledky jsou u dětí 4 – 5 letých. Zlepšení přikládáme též pobytu dětí v heterogenních třídách

 

 • Byla dobrá reprezentace školy na veřejnosti při různých společenských příležitostech –  Zpívání u vánočního stromu, Koncert pro rodiče na konci škol roku – hra na flétnu – co se děti naučily/, Vánoční besídka pro důchodce – návštěva v Domově důchodců, Vítání občánků – recitační a pěvecké vystoupení, besídka ke „Dni rodiny/

 

 • Zlepšujeme pedagogickou diagnostiku v rámci projektu  Můj den i mimo něj

 

 

Co bychom chtěli zlepšit a nadále zlepšovat v dalším období

 

 

 • Věnovat velkou pozornost jazykové výchově v celém jejím rozsahu – častěji zařazovat logopedické chvilky a říkadla, podporovat spontánní řečový projev, rytmizaci, zpěv písní, hudebně pohybové činnosti apod. Budeme hledat další možnosti a náměty.

 

 • Pravidelně zařazovat „ Můj den“ .Vzhledem k velkému počtu dětí provádět pedagogickou diagnostiku  1x týdně

 

 • Hledat možnosti, jak co nejméně zatěžovat dětskou psychiku zbytečnou organizací.

 

 

 

Během posledních let proběhlo na naší škole mnoho změn, které vyplynuly z důkladného hodnocení a evaluace naší činnosti a důsledného zvážení potřeb dětí, možností personálu a podnětů rodičů.

 

Vybírám:

 

-          úprava zdravého životního stylu – děti nenosí k různým příležitostem bonbony a sladkosti, ale ovoce, zeleninu, v zimě sušené ovoce a p.

-          došlo k vyprofilování heterogenních tříd s různým zaměřením

-          došlo k omezení celoškolních akcí a posílení vnitřních aktivit v rámci jednotlivých tříd – prodloužené vycházky, výlety, návštěvy odborníků z různých profesí

-          vzhledem ke zhoršující se úrovni výslovnosti jsme posílili logopedickou prevenci formou každodenních logopedických chvilek, prvků hudebních a mluvních činností

-          prostředí našich tříd se neustále zlepšuje, vybavení materiální, hračky a didaktické pomůcky jsou na vysoké úrovni

 

 

Systém naší práce je stále otevřený, vše přizpůsobujeme operativně okamžitým i dlouhodobým potřebám dětí, jejich věkovým a individuálním zvláštnostem a potřebám třídy jako celku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

12. Organizace se kterými spolupracujeme          

 

-          MÚ – pomoc při zajišťování vítání občánků /jednotlivá pracoviště se střídají/, výroba přáníček k různým příležitostem, seznamování  se záměry MŠ, s plánem školy aj.

-          DDM – pořádají pro naše děti divadélka, výstavky, keramický kroužek, můžeme se chodit dívat na zvířátka v chovatelském kroužku

-          PPP, SPC – vzájemná spolupráce při odkladech školní docházky, lateralita aj. dle přání pořádají  pro naše rodiče přednášky

-          ZŠ – návštěva dětí s učitelkami v 1.třídách, konzultace s učiteli 1.tříd, zápis dětí do ZŠ, spolupráce s vychovatelkami družiny, pomoc dětí z vyšších tříd při zajišťování MDD

-          Hasiči – ukázka techniky a práce hasičů

-          PC zajišťuje další vzdělávání pedagogických pracovníků

-          MKS – nabídka divadelních představení, možnost využití sálu na besídku ke Dni matek

-          Městská knihovna – beseda o knihách, „Knihovnická příprava“  spojená s pravidelnými návštěvami našich dětí v dětském oddělení, bezplatné půjčování knih

-          Místní organizace včelařů – prohlídka  včelína, ukázka práce a seznámení se životem včel

-          Místní hájovna beseda s hajným

-          Spolupráce  s městskou policií města Vamberka

-          Rychnovská nemocnice

-          Domov důchodců

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Údržba školy, vybavení  - MŠ Tyršova , MŠ Jugoslávská/druhé pracoviště/

 

Opravy , údržba  a nové vybavení tříd a ostatních prostorů

 

MŠ Tyršova

-         Oprava elektr. sporáku

-         Oprava šicího stroje

-         Oprava WC+voda i venkovního WC

-         Výměna zářivek

-         Výměna prahu

-         Odpady-potrubí nad jídelnou

-         Nové ubrusy

-         Hodiny

-         Plastová prkénka –obě MŠ

-         Termosky s pumpičkou

-         Žehlící prkno

-         Polštářky

-         Dětská mapa

-         2x tiskárna

-         Polykarpova stavebnice 3x

-         Filtr+sítko-bazén

-         Bobles-na cvičení

-         Loutkové divadlo

-         Nové záclony

-         Prostředky do myčky

-         Vánoční dárky dětem

-         Zámková dlažba na škol. zahradě

-         Malá kočárkárna

-         Rekonstrukce prostoru u bazénu včetně sociálek

-         Výtvarný materiál

-         Knihy

MŠ Jugoslávská

 

-         Oprava houpačky

-         Oprava interakt. tabule

-         Polykarpova stavebnice 2x

-         Nová myčka

-         Povlečení + prostěradla do tříd

-         Očalounění sedačky

-         Bobles na cvičení

-         Hračky Ty a já, Řekni mi /didaktické/

-         Čištění koberců

-         Elektrický vrátný – zajištění dveří

-         Nádobí do kuchyně

-         Malování

-         Zakoupení laminovačky

-         Oprava elektr.sporáku

-         Domeček WOODY

-         Samozalévací truhlíky

-         Ventilátor – ŠJ

-         Houpačka

-         Oprava WC

-         Vánoční dárky pro děti

-         Prostředky do myčky

-         Výtvarný materiál

-         Knihy

                         Co bude do budoucna zapotřebí: rok 2018 – 2019

 

 

1.      opravit oplocení celé MŠ/Sluníčko/ až po hlavní rekonstrukci + 1 třída pro dvouleté děti

2.      případné opětovné malování v obou objektech/Sluníčko + Vodníček/

3.      nadále doplňovat moderní didaktické pomůcky /Sluníčko i Vodníček/

4.      Celková rekonstrukce MŠ v Jug. ulici

5.      Možno ještě dovybavení jinými zahradními prvky /obě MŠ/

6.      Interaktivní tabule do všech tříd, již schází pouze ve dvou třídách

7.      Nové čalounění všech dětských herních sedaček

 

14.    Kontrolní a hospitační činnost

 

 

 

Hospitační činnost

Kontrolní činnost

 

ředitelka

         11

       21

Je zhotoven písemný záznam/u každé kontroly či hospitace/

zástupce ředitelky

         8

        31

-                -

 

Komentář ředitelky:  

    

     Pro mne-co by ředitelku, která má na starosti dvě pracoviště, je hospitační a kontrolní činnost poněkud časově složitější, než-li pro ředitelku, která se stará pouze o jednu mateřskou školu. Uvědomuji si ale, že kontrolní a hospitační činnost je nutná pro další vylepšení naší práce i našeho prostředí. Velice se zlepšila kontrolní činnost na druhém vzdělávacím pracovišti. S výsledky práce zástupkyně ředitelky jsem velice spokojená.

 

   Před dvěma lety nás navštívila „Česká školní inspekce“. Výsledky šetření nás moc potěšily. Do závěrečné zprávy tento kontrolní orgán uvedl, že výsledky vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům mají výbornou úroveň.

   Velice kladně hodnotili, že se zlepšilo materiální vybavení obou pracovišť, vybavení školních zahrad moderními herními prvky, proběhlo zateplení budovy, děti mají širokou nabídku didaktických pomůcek apod.

   V tomto školním roce se provedla rekonstrukce prostorů u bazénu, a docílili jsme zámkovou dlažbu v zahradě naší mateřské školy. Dále jsme nechali zastínit celé pískoviště, abychom ochránili naše děti.

   Stále se vyřizuje dotace na celkovou rekonstrukci druhého vzdělávacího pracoviště v Jug. ulici.

 

 

                                                                                 Mgr. Faltusová Lenka-řed. MŠ