Mateřská škola Vamberk, Tyršova 280

 

ROČNÍ PLÁN

                                                                                                           na školní rok 2018/19

 

 

„ Dětská duše je prázdná tabule, na níž sice není nic napsáno, avšak všechno se může napsat…“ (J. Á. Komenský)

 

Plán byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 29. 8. 2018

                                                              

 

 

                                                                            Zpracovala: Mgr. Faltusová Lenka

 

Roční plán školy 

 

 Charakteristika školy – MŠ Tyršova 280 „Vodníček“

 

     Mateřská škola se nachází v jednopatrové budově, která je obklopena rozlehlou zahradou parkového typu. Přírodní prostředí /listnaté a jehličnaté stromy,velké travnaté plochy/, materiální zázemí/ pískoviště, tělovýchovné vybavení, domek pro hru dětí, zahradní hračky a doplňky/ poskytují dětem dobré zázemí k aktivnímu pobytu.

    V přízemí je  jedna třída, kuchyň s jídelnou, šatny, sklady, kancelář vedoucí ŠJ

a vnitřní bazén, který slouží jak dětem z MŠ, tak i maminkám s malými dětmi.

    V prvním poschodí jsou umístěny druhá a třetí třída, ředitelna, sborovna, kabinety a byt,ve kterém dříve bydlela naše školnice. Nyní je již obsazen nájemníky města Vamberk.

   Všechna tři oddělení mají shodné prostorové zázemí /třída, herna, sociální zařízení, kabinety/.Děti mají k dispozici pestrou nabídku zákoutí pro námětové, tvořivé i konstruktivní hry, pracovní i výtvarné činnosti, dostatek prostoru pro pohybové aktivity.Vybavení hračkami a učebními pomůckami, tělovýchovným nářadím a náčiním, hudebními nástroji, knížkami pro děti, rodiče i učitelky, je díky zřizovateli na velmi dobré úrovni.

V naší mateřské škole máme od školního roku 2008/2009 věkově heterogenní třídy. Předškolním dětem je tak věnována větší individuální péče, sourozenci budou moci být spolu v jedné třídě, starší děti mohou pomoci mladším – což z morálního hlediska je také pozitivní, naopak mladší děti mnohé od starších pochytí a následně těchto znalostí využijí.

 

 

 Charakteristika MŠ Jugoslávská 751 „Sluníčko“

 

    Tato mateřská škola /naše odloučené pracoviště/ je umístěna na jižním svahu v krásném klidném prostředí. Je tvořena dvěma budovami. Jedna z budov je určena pro hospodářské účely. V této budově je umístěna kuchyň, sklady, kancelář pro zástupkyni ředitelky a vedoucí školního stravování a prostorná tělocvična – v měsíci srpnu byla upravena z důvodu otevření nové třídy. Zřizovatel vyšel vstříc rodičům, které projevili zájem o umístění jejich dětí v mateřské škole. Díky nově otevřené třídě byly přijaty další děti k předškolnímu vzdělávání a to od září 2007. Děti jsou zde rozděleny do tříd dle svého věku.

    Druhá budova je pavilónového typu se dvěma odděleními. Každé oddělení má svůj samostatný vchod.

    Využití jednotlivých místností MŠ je účelné, vytváří optimální podmínky k realizaci jednotlivých činností a aktivit předškolní výchovy – volný přístup dětí k hračkám, různým pomůckám a výtvarnému materiálu podněcuje samostatnost a tvořivost dětí.

Rozlehlá školní zahrada se dvěma pískovišti opatřenými ochrannými sítěmi je součástí objektu MŠ. Tato zahrada byla v tomto školním roce vybavena. Nyní již tam mají naše děti patřičné vyžití.

 Obě budovy jsou spojeny vestibulem, který je vybaven dětskými stolečky, židličkami, magnetickými tabulemi pro volný čas dětí v případě nepříznivého počasí.

   Na tomto pracovišti se chystá celková rekonstrukce, včetně zateplení budovy a vestibulových prostorů a zřízení ještě jednoho patra, kde bude další třída včetně příslušenství.

 

 

Seznam zaměstnanců:

 

MŠ Tyršova 280 – pedag.persolál

                             -    Mgr. Faltusová Lenka-řed.

 • Bc.Havlová Vendulka
 • Bc. Pražáková Kamila
 • Bc.Kotlářová Anna
 • Koukolová Petra,DiS /RD/
 • Vašatová Iveta, DiS
 • Dlabková Klára, DiS /MD/
 • Hedvika Neugebauerová

 

 • provozní personál

 

 • Langrová Šárka /školnice/
 • Korbelová Jana  /uklízečka/
 • Luňáčková Jitka /ved.ŠJ/
 • Klimtová Ilona / kuchařka/
 • Skládalová Lenka/pom.kuchařka/

 

MŠ Jugoslávská 751-pedagogický personál

 • Dvořáková Helena /zást.řed./
 • Hamerská Šárka, DiS
 • Bojčuková Pavlína
 • Bc.Jonášová Jana,DiS
 • Dana Ungerová
 • Mgr. Milena Šánová

 

 

 • provozní personál

 

 • Kotyzová Hana /školnice/
 • Šušlíková Květa /uklízečka ½ úvazku/
 • Luňáčková Jitka /ved.stravování/
 • Josefiová Zdena /kuchařka/
 • Šušlíková Květa /pom.kuchařka ½ úvazku/

 

 

Nadstandartní činnosti v MŠ

 

Výtvarníček             čtvrtek        13,00 – 14,00 hod.           Hedvika Neugebauerová

                                                                                                     Bc.Kamila Pražáková

                                                                                                     

 

Veselé pískání          středa        13,00-13,40 hod.        Bc. Kotlářová Anna

                                                                                       Vašatová Iveta, DiS  

                                                                                                      

 

 

Pohybový kroužek   úterý     15,00 – 15,45 hod.           pí uč. Bc. Havlová Vendulka

 

 

 

Cvičení na gym-ballech           - učitelky využívají dle svých potřeb

 

                                                           

 

 

Míčková automasáž      - „Šnečci“ -před odpoledním odpočinkem dle dané situace

                                                           

 

 

Koupání v bazénu MŠ      pondělí        Žabičky, Rybičky           uč. jednotlivých tříd

                                                       úterý            Šnečci                             uč. jednotlivých tříd                                                                                

                                                       středa           MŠ Sluníčko

Logopedie             úterý /2x v měsíci/ depistáží vybrané děti     pí Mgr. Kulhavá

                                                                                                             /klinická logopedka/

 

                                             nepravidelně                                    pí uč.Bc. Havlová Vendulka

                                                                                                                 Bc.Kotlářová Anna

                                                                                                             /logopedická asistentka/

Logopedická péče – během týdne                                 

 

Knihovnická přípravka – ve spolupráci s městskou knihovnou

 

 

Keramické tvoření            dle dohody s pracovnicemi DDM

 

Naše zařízení je zapojeno do projektu „Celé Česko čte dětem“ – každý den je dětem čteno při poledním klidu. V tomto směru i spolupracujeme s rodiči.

Jsme také členem celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou/enviromentální výchovu/, kterou začleňujeme do našeho „Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání“, V tomto školním roce nás navštívila ČŠI, která výsledky zdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům zhodnotila na výbornou úroveň.

                            

Nadstandardní aktivity v MŠ Sluníčko

 

Aktivity v budově mateřské školy

 

 

Nadstandardní aktivita „ANGLIČTINA HROU“

 

CHARAKTERISTIKA:

Nadstandartní aktivita Angličtina hrou je zájmová činnost, která hravou a zábavnou formou seznamuje děti s cizím jazykem.

Budu pracovat s didaktickým anglickým materiálem Cookie and friends, který rozpracovává jednotlivá témata podle ročních období, tradic a svátků. Celým souborem děti provází kocourek Cookie a jeho přátelé zvířátka. Tento materiál v anglickém jazyce byl zpracován přímo pro praktické využití v MŠ. Děti seznamuje se slovní zásobou a jednoduchou gramatikou hravou a zábavnou formou. Zahrnuje obrazový materiál pro rozvoj zrakového vnímání, texty a zvuková CD pro rozvoj sluchu. Součástí jsou také pracovní listy, písničky, krátké příběhy a pohádky k jednotlivým tématům.

 

CÍLE:

 

 • Seznámení se s cizím jazykem
 • Postupné rozvíjení dítěte po stránce psychické i fyzické
 • Rozvíjení a zlepšování komunikačních schopností a jazykových dovedností
 • Minimalizace strachu a obav z komunikace před ostatními dětmi a kamarády
 • Vést dítě ke spolupráci, pohodě a radosti v kolektivu vrstevníků

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 

 • znát základní anglické pozdravy, slovíčka a jednoduché písně k jednotlivým anglickým tématům
 • umět spolupracovat s ostatními při společných činnostech a hrách
 • udržet soustředění a pozornost po dobu této zájmové aktivity
 • mít povědomí o důležitosti a významu umění cizích jazyků pro život člověka

 

ORGANIZACE HODINY:

 

 • Přivítání s maskotem v kroužku, motivační povídání o daném tématu
 • Vlastní práce s didaktickým obrazovým materiálem, poslech CD s hudební nahrávkou v anglickém jazyce
 • Pohybové ztvárnění písně či příběhu v anglickém jazyce
 • Prezentace anglické pohádky dle maxi obrázků
 • Opakování a doplňování právě probíraných poznatků
 • Hodnocení, diskuse s dětmi a rozloučení s maskotem na závěr hodiny

 

EVALUACE:

 V průběhu činnosti budou děti záměrně pozorovány, která část hodiny je nejvíce baví a zajímá a podle těchto pozorování a závěrečných rozhovorů budou další hodiny sestavovány tak, aby uspokojovaly co možná nejvíce zájmy a potřeby dětí. Tento rok bych chtěla nově zapojit děti při hodinách angličtiny do práce s interaktivní tabulí. Na notebooku mám  připraveny didaktické soubory a témata přímo pro výuku anglického jazyka v mateřské škole.

Nadstandardní aktivita „ RARÁŠCI “ :

 

CHARAKTERISTIKA :

Hudebně pohybové činnosti určené předškolním dětem zaměřené na rytmus, koordinaci pohybů a rozvoj tělesné aktivity dětí a radosti z pohybu

CÍLE :

 • Rozvoj koordinace pohybů a citů pro rytmus.
 • Zvyšování tělesné aktivity dětí ve spojení s hudbou. Prohlubování zájmu o pohyb a radosti z něj.

 

OČEKÁVANÉ VYSTUPY :

 • Vnímat rytmus.
 • Zvládat základní pohybové dovednosti, tělesnou koordinaci pobybů a orientaci v prostoru. Napodobit pohyby podle vzoru, přizpůsobovat je pokynům a zapamatovat si po sobě jdoucí pohyby.
 • Rozvíjet tělesnou aktivitu dětí ve spojení s hudbou. Dodržovat správné držení těla

 

ORGANIZACE HODINY :

 • Přivítání
 • Rozcvička na hudbu z CD
 • Různé pohybové aktivity – rytmická chůze či běh, nacvičování tanečků, cvičení s netradičním náčiním …
 • Relaxace na klidnou hudbu

 

EVALUACE :

              Během hodiny bude sledována pohybová aktivita dětí, jejich pohybové dovednosti a pokroky v průběhu roku, zájem o prováděné činnosti a rytmické dovednosti. Na průběhu hodin se mohou podílet i děti svými potřebami a přáními, co je nejvíce baví a co by chtěli příště do hodiny zařadit. Písemná evaluace bude provedena na konci školního roku.

 

 

Nadstandardní aktivita „ Kreativní školička“

 

 

Cílem této nadstandardní aktivity je:

 

 • podporování a upevňování tvořivosti, dětské fantazie
 • seznamování s novými materiály, či s využitím recyklovatelných materiálů
 • seznamování s novými výtvarnými technikami
 • rozvíjet jemnou motoriku
 • podporovat trpělivost a cílevědomost

 

Očekávané výstupy:

 

 • radost z dokončeného díla
 • chuť učit se novým dovednostem
 • zbavit se strachu z velké plochy
 • sebepoznávání

 

Organizace hodiny:

 

 • přivítání
 • seznámení s tématem (např. pohádka, příběh)
 • ukázka práce s daným materiálem (postup, bezpečnost)
 • samostatná práce (průběžná podpora, oceňování)
 • zpětná vazba, motivace k další činnosti (výstava prací)

 

Evaluace (průběžně, písemnou formou 1x na konci školního roku)

 

 • nadšení z práce
 • hodnocení děl
 • chuť vymýšlet vlastní náměty, využití materiálů

 

Logopedická péče

 

     Logopedická péče o děti s vadami či poruchami komunikace je zajištěna dvojím způsobem, a to pracovnicemi jak z rezortu zdravotnictví, tak z rezortu školství. Důvodem jsou zatím nevyjasněné kompetence obou ministerstev, ale především je to z důvodu co největší péče dětem se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti komunikace.

 

     Na naší mateřské škole působí pracovnice ministerstva zdravotnictví, klinická logopeda Mgr. Kulhavá. Pracuje především s dětmi 5-6letými, v případě nutnosti i s dětmi 4-5letými.

Ve spolupráci s klinickou logopedkou se dětem věnují též logopedické preventistky.

V případě jiných poruch či vad komunikace spolupracují s SPC v Hradci Králové

 

     Děti, u kterých byla zjištěna vada či porucha výslovnosti, jsou u těchto pracovnic v individuální péči. Jedná se především o děti 5-6leté,popř. děti s OŠD a v případě nutnosti jsou vzaty do péče i děti 4-5leté. Zároveň jsou informováni a motivováni i rodiče, aby sami byli v péči o správnou výslovnost svých dětí co nejvíce aktivní a spolupracovali s odborníky.

 

     Na třídách se učitelky věnují v rámci každodenních činností s dětmi rozvíjení a posilování sluchového, zrakového a hmatového vnímání, dechovým a artikulačním cvičením a motorice mluvidel, čímž významně pomáhají odborným pracovnicím v jejich práci.

 

 

 

Nadstandardní aktivity mimo budovu MŠ

 

Hrátky s vodou  viz MŠ Tyršova – vždy ve středu

 

Keramické tvoření

 

                    Tato aktivita vyšla z nabídky DDM ve Vamberku. Je určena pro nejstarší předškoláky a probíhá 1x za měsíc dle dohody s pracovnicemi DDM. Ty také celé tvoření připravují a metodicky vedou. Děti pracují ve dvou skupinách, v každé je přítomna učitelka MŠ jako pedagogický dozor a pomáhá při individuálních potřebách dětí.

Cílem keramického tvoření je:

 

 • seznámit děti s novým netradičním materiálem a prací s ním
 • rozvíjení jemné motoriky
 • rozvíjení estetického cítění, fantazie a představivosti
 • získávání nových pracovních návyků
 • spoluprožívání radosti z tvoření i z výsledků vlastní práce

 

Rodiče hradí pracovní materiál, hotové výrobky si děti odnášejí domů.

 

 

 

 

 

 

Knihovnická přípravka

 

                    Při této činnosti využíváme spolupráci s dětským oddělením Městské knihovny ve Vamberku. Je určena nejstarším dětem-předškolákům a probíhá 1x měsíčně od dubna do června v prostorách dětského oddělení v knihovně. Paní knihovnice má pedagogické vzdělání a její příprava vždy odpovídá požadavkům přístupu k předškolním dětem. Využívá her, pohybových chvilek, maňásků apod.

 

Cílem přípravky je :

 

 • seznámit děti s významem knihovny, jejím prostředím a prací knihovníka
 • naučit děti správnému chování v knihovně
 • naučit děti orientovat se v tomto prostředí, vědět, že je zdrojem informací
 • seznámit děti s pojmy spisovatel, ilustrátor (malíř obrázků v knihách)
 • dát dětem určitý přehled v literatuře (pohádky, poezie, dětské příběhy, příběhy o zvířátkách, encyklopedie)
 • probudit a pěstovat v dětech zájem o knihy

 

 

Po každém setkání v knihovně si děti mohou půjčit z knihovny knížky, které si společně odneseme do MŠ a jsou dětem k dispozici po celý měsíc. Děti se tak učí správnému zacházení s knihami i zodpovědnosti za půjčenou věc. Při posledním setkání dostanou všechny děti diplom malého čtenáře a malý dárek.

 

Pro mladší děti připravuje paní knihovnice v MŠ krátkou besedu o knihách a s knihami s respektováním věku těchto dětí.

 

 

 

 

Vzdělávací program školy

 

Ve školním roce 2013– 2014 jsme začali pracovat podle nového „Školního vzdělávacího programu“ s názvem „Kouzelné brýle“  Tato témata v sobě zahrnovala několik podtémat, které byly nabídkou pro učitelky při tvoření TVP.

Tento způsob práce nám plně vyhovuje. Učitelky mohou pracovat tvořivě, reagovat na situace ve své třídě a vytvářet si TVP dle svých představ a potřeb svých dětí. Zároveň však mají vytvořený závazný rámec, který zaručuje plnění cílů RVP.

 

 

Jeho obsahem je:

 • učit děti životnímu umění dívat se a vidět – očima, rozumem, srdcem
 • vést děti k tomu, aby si všímaly, že situace a děje kolem nich nejsou neměnné, ale je možné je ovlivňovat, tvořit, přetvářet
 • pokud je to možné, používat srovnání současného stavu s pohledem „Kouzelnými brýlemi“ a hledat možnosti, jak nejlépe uspořádat věci, děje a vztahy tak, jak bychom si přáli, aby fungovaly
 • vytvářet u dětí pozitivní vědomí lepšího světa

 

Cílem našeho ŠVP je vychovat člověka, který se umí orientovat ve světě kolem sebe, váží si sebe sama, ostatních lidí, životního prostředí a přírody a pro kterého je prioritou být a ne mít.

Je to cíl velmi vysoký, ale pouze směřováním k němu je možné ovlivnit současnou společnost k pozitivním změnám.

 

 

    Školní vzdělávací program se tedy nazývá „Kouzelné brýle“ je doplněn o ekologický projekt a minimálně preventivní program. Jeho základem je pět hlavních témat: 1. Vidím sebe, Tebe, nás, 2. Dívám se na přírodu kolem nás, 3. Dívám se na svět lidí, 4. Vidím, co mi prospívá, 5. Dívám se do světa fantazie

     Hlavní vzdělávací nabídka je doplněna nadstandardními činnostmi – výtvarnou aktivitou „Výtvarníček“,pohybovou aktivitou „Koťátko“, pobytem v bazénu, cvičením na gymballech, míčkovou automasáží, keramickým tvořením (spolupráce s DDM ) a knihovnickou přípravkou (spolupráce s městskou knihovnou ).Kromě pobytu v bazénu byly tyto činnosti určeny především předškolním dětem.

    Při vytváření TVP respektují učitelky především specifikum věkových skupin svých dětí a vycházejí z charakteristiky dané třídy.

    Díky bohaté vzdělávací nabídce i velmi kvalitním materiálním a organizačním podmínkám vzdělávání můžeme konstatovat plnění koncepce našeho ŠVP.

V tomto roce budou opět zařazovány do třídního vzdělávacího programu „Konkretizované očekávané výstupy

 

 

 

 

Průběh vzdělávání    daří se nám naplňovat cíle školního vzdělávacího programu

 

 • máme stanoveny cíle a pedagogické záměry v ŠVP
 • dát dětem volnost a svobodu při rozhodování o svém volném čase,
 • co nejvíce prožitkového učení
 • samostatnost v rozhodování
 • zapojení dětí do činností a her,
 • podporujeme a rozvíjíme rozumové schopnosti, fantazii, učíme děti pracovat ve skupinách, pomáhat si, radit a přijmout radu a pomoc
 • podporujeme kamarádství,
 • provádíme pedagogickou diagnostiku pozorováním jednotlivých dětí při  různých činnostech
 • spolupracujeme i PPP, SPC a individuálně se věnujeme dětem s OŠD
 • věnujeme se dětem nadaným a podporujeme je v jejich talentu, informujeme rodiče o jejich nadání
 • zapojujeme se do výtvarných soutěží a sklízíme dobré výsledky
 • velmi dobrá je spolupráce s rodiči, rodiče přijdou do třídy a hrají si tu s dětmi, tvoří a přinášejí nám i nápady na tvořivost
 • další spolupráce  s jednotlivými organizacemi viz výše
 • pedag. personál se stále vzdělává, viz  výše, zaměření bude na nově přijaté učitelky, hospitace, konzultace, rozbory
 • rozvinula se nám spolupráce s DDM
 • dům sociálních služeb-hudební představení našich dětí, výroba dárečků pro seniory

 

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO

 

 

SOUČÁST ŠVP "KOUZELNÉ BRÝLE" MŠ TYRŠOVA VAMBERK, TYRŠOVA 280

 

 

 

 

 

Motto:

 

Staří indiáni Dakotové byli moudří. Věděli, že srdce člověka,

 

který se odcizil přírodě, ztvrdne. Věděli, že nedostatek úcty

 

před vším živým a vším, co kolem nás roste, nechá brzy

 

zahynout i úctu mezi lidmi. Proto bylo působení přírody, jež

 

lidstvo zušlechtila, důležitou součástí výchovy jejich dětí.

 

                                                                                                                  

                                                                                                                Luther Stojící Medvěd

 

 

Charakteristika enviromentální výchovy:

 

 • EVVO = enviromentální výchova, vzdělání a osvěta

 

 • EVVO vede k myšlení a jednání, které je v souladu s životním prostředím tak, aby se udržela jeho kvalita i pro budoucí generace. Cílovou skupinou jsme tedy všichni, bez ohledu na věk nebo vzdělání

 

 

 

Hlavní úkol enviromentální výchovy:

 

 • systematické působení na mladou generaci (včetně dětí předškolního věku) za účelem přijetí hodnot a jednání nezbytného pro ochranu a péči o životní prostředí

 

 

Obsah EVVO

 •  vytváření nejen pozitivních postojů k životnímu prostředí, k úctě k životu ve všech jeho formách, znalost a péče o prostředí kolem nás, ale i pochopení vzájemné provázanosti sociální, ekonomické a kulturní oblastí, které vede k pochopení zákonitostí, které tato vzájemná vazba vytváří

 

Cíl EVVO

 • objektivní informovanost o stavu a vývoji životního prostředí a předání takových znalostí a dovedností, které vytváří silnou motivaci k změnám, které povedou ke zdravému a funkčnímu prostředí kolem nás

 

Hodnocení EVVO

 • velmi obtížné. Pozitivní dopady EVVO se projevují až v delším časovém období. Jeho efektivita však spočívá v budoucích nižších nákladech na odstranění vzniklých škod na životním prostředí a zdraví obyvatel

                               (čerpáno z Metodického pokynu MŠMT k zajištění EVVO, říjen 2008)

 

Enviromentální výchova v našem pojetí vychází

 

z vizí našeho ŠVP "KOUZELNÉ BRÝLE"

 

 

 • učit děti životnímu umění dívat se a vidět - očima, rozumem, srdcem

 

 • vést děti k tomu, aby si všímaly, že situace a děje kolem nich nejsou neměnné, ale je možné je ovlivňovat, tvořit, přetvářet

 

 • pokud je to možné, používat srovnání současného stavu s pohledem "Kouzelnými brýlemi" a hledat možnosti, jak nejlépe uspořádat věci, děje a vztahy tak, jak bychom si přáli, aby fungovaly

 

 • vytvářet u dětí pozitivní vědomí lepšího světa

 

 

 

 

Smysl enviromentální výchovy

 

Smyslem enviromentální výchovy je především probuzení zájmu o okolní prostředí a v souvislosti pochopení vzájemné provázanosti vztahů v přírodě, zároveň i propojení přírody a lidské společnosti a nakonec odpovědnost vůči budoucnosti.

 

Jestliže se na enviromentální výchovu v předškolním věku nezapomene, pak si lidé budou přírody vážit a chránit ji, protože hodnoty, postoje a názory člověka se utvářejí právě v raném dětství.

 

Nestačí dětem jen umožnit kontakt s přírodou, ale je třeba jim umožnit také zkušenosti, aby mohly přemýšlet o tom, že lidé jsou součástí přírody, že příroda je naším životním prostorem (vzduch, voda., půda), že příroda je zdrojem všeho, co vyrábíme, že tyto zdroje nemáme neomezeně a že příroda funguje podle vlastních zákonitostí.


                                                                                                     Mgr. Magdalena Kapuciánová

 

 

 

 

 

Cíle:

 

 • vytvářet v dětech základy správného postoje k životnímu prostředí a to jak přírodnímu, tak kulturnímu a sociálnímu

 

 • ovlivňovat pozitivně hodnotový žebříček, který si děti teprve začínají vytvářet

 

 

 

Klíčové kompetence, ke kterým v rámci EVVO směřujeme:

 

 • kompetence k učení

 

- soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí a experimentuje

- získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a dalším učení

má elementární poznatky o světě lidí, přírody, kultury i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a obměnách

- orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

- klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje

- chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí

 

 • kompetence k řešení problémů

 

- všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí - přirozenou motivací k řešení dalších problémů je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

- řeší problémy, na které stačí

- problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti

- rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedou k cíli), a řešení, která funkční nejsou - dokáže mezi nimi volit

- chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je výhodou - uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit

 

 • komunikativní kompetence

 

- samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi

- v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými - chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou

- průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu

 

 • sociální a personální kompetence

 

- umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

- uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky

- dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším

- ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit

- při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje

 

 • činnostní a občanské kompetence

 

- chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá

- má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení

- k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně

- váží si práce i úsilí druhých

- zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění

- chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

- uvědomuje si svá práva i práva druhých

- ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a může je ovlivnit

 

Konkrétní způsoby realizace enviromentální výchovy

 

 • zařazení naší MŠ v celostátní síti MRKVIČKA

 

 • vzdělávání učitelek v rámci DVPP a akcí, které nabízí MRKVIČKA v oblasti enviromentální výchovy

 

 • vytváření a realizování konkrétního ekologického projektu se specifickým zaměřením na každý školní rok

 

 • prolínání prvků enviromentální výchovy během celého roku do všech integrovaných bloků a to jak záměrně, tak využíváním spontánních námětů, nápadů a činností, které život přinese (zaznamenáváno do přehledů výchovné práce)

 

 • doplňování pomůcek a literatury k enviromentální výchově (vytvořen koutek pomůcek a pracovních listů v hlavním kabinetu)

 

 • v rámci ekologických projektů spolupráce s rodiči dětí, s MÚ (odbor životního prostředí), DDM, městskou knihovnou, Včelaři i širokou veřejností

 

 • používání her, názorných metod, praktických činností, pokusů, experimentů, pozorování

 

 • upřednostňování prožitků před elementárními znalostmi

 

 • využívání prostorů zahrady MŠ, vycházky a výlety do okolí s cílem enviromentální výchovy

 

 

  EKOLOGICKÝ  PROJEKT PRO ŠKOLNÍ ROK  2018 – 2019

 

 

 

 

 SLUNCE, ZEMĚ, VZDUCH A VODA,

TO VŠEM K ŽIVOTU JE TŘEBA

aneb

ŽIVLY KOLEM NÁS

 

 

„…v jediném okamžiku se pootevře štěrbina, kterou spatříme cosi z tajuplné bytosti jménem příroda, cosi z její prastaré čistoty, a pak si vzpomeneme, že právě toto nám dává náš život, uvědomíme si, že žijeme a že největší zážitky jsou ony zdánlivě nepatrné lidské okamžiky.“

                                                     Joseph Cornell

                                            

 

 

 

Všechny živly zastupují přírodní elementy, bez kterých by život na Zemi neexistoval. Navzájem se ovlivňují, podmiňují, žádný se nevyskytuje izolovaně. Lidé je mohou využít i zneužít, zcela ovlivnit či dokonce ovládat však nikoliv. Naštěstí.

 

 

 

Doplňující projekt k ŠVP Mateřské školy Vamberk, Tyršova 28

Charakteristika projektu:

 

V tomto projektu půjde o seznámení dětí s jednotlivými přírodními živly – sluncem (ohněm), vodou, zemí a vzduchem.

 

Děti budou seznamovány nejen s jejich charakteristikami a projevy, ale i jak ovlivňují živly naše okolí přírodní či industriální a i nás samotné. Děti získají nejen základní znalosti o slunci – ohni, vodě, zemi a vzduchu, ale praktickými aktivitami a hrami i určité zkušenosti a dovednosti.

 

Téma je velmi široké. O každém jednotlivém živlu by mohl být vytvořen samostatný projekt. Proto zpracování obsahu – časový výběr jednotlivých živlů, rozsah předávaných informací či výběr aktivit a jejich využití bude záležet plně na učitelkách jednotlivých tříd. Téma lze pojmout a zpracovat i do tématu svého TVP a přizpůsobit si ho – např. „Cestování“ – využití živlů při cestování, „Pohádky“ – v kterých pohádkách se který živel objevuje, „Zvířátka“ – která zvířátka pro svůj život potřebují ten daný živel atd.

 

Každý živel lze probírat i v rámci preventivního programu – čím nás může ohrozit, jak se správně v daném živlu chovat apod.

 

Pokud bychom živly zpracovávali jednotlivě, i zde je možný různý způsob a zpracování:

 

Slunce = oheň

 • význam slunce pro život na planetě Zemi
 • slunce v pohádkách, písních, básních
 • slunce ve vesmíru
 • oheň – jeho využití, jak vzniká, čím nás může ohrožovat…

 

Vzduch

 • co je to vzduch, jeho projevy
 • kdo se vzduchu pohybuje
 • hrátky se vzduchem – větrníky, mávátka, draci…
 • význam větru v přírodě i jeho využití lidmi

Voda

 • význam vody pro život na planetě Zemi
 • čistá X znečištěná voda
 • péče o vodu
 • kdo ve vodě žije
 • voda v naší domácnosti – šetření vodou
 • co se děje, když je málo vody – viz aktuální situace v ČR
 • koloběh vody v přírodě
 • léčivá voda
 • jednotlivá skupenství vody

 

Země

 • význam půdy (živí nás)
 • kdo v půdě žije
 • nerosty – kameny, polodrahokamy
 • jak to vypadá pod zemí v přírodě a jak ve městě (kanalizace, podzemní garáže, bungry…)

 

 

 

Živel (od „živý“, v jiných jazycích často "element", prvek, základní složka) znamená nezkrotnou, neovladatelnou a často ničivou přírodní sílu. Starověká filosofie i věda a později alchymie a esoterika chápala čtyři živly (oheň, vzduch, voda, země) jako základní složky světa a snažila se jimi vyložit nejen přírodní jevy, ale také vnitřní složení člověka (HippokratésGalénos). U Platóna, u stoiků i v myšlení Dálného východu k nim přistupuje pátý, v buddhismu "duch" nebo v Japonsku "prázdno", v čínské tradici Wu Xing (pěti fází) "kov" a místo vzduchu je zde "dřevo".[zdroj?]

Slovo "živel" se také používá v přeneseném významu (metaforicky, metonymicky). Nejčastěji na lidi jako velmi aktivní, nezkrotné a nekontrolovatelné. Např. velmi akční člověk nebo nezkrotné dítě.

                                                                        https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivel

 

 

 

 

 

 

 

Cíle projektu:

 

 • Seznámit děti s jednotlivými přírodními živly

 

 

 • Vytvořit u dětí povědomí o živlech jako přírodních úkazech, které jsou nedílnou součástí planety Země a které existují a projevují se bez lidského ovlivňování

 

 

 • Vnímat s dětmi působení těchto živlů

 

 

 • Přiblížit dětem některé možnosti využití projevů jednotlivých živlů

 

 

 • Vést děti k lásce k přírodě a k jejímu respektování

 

Organizace a realizace projektu:

 

 • Projekt bude probíhat celý školní rok 2018 – 2019 (je součástí ŠVP)

 

 • Učitelky si samy vyberou a vytvoří integrované bloky k jednotlivým živlům. Obsah bloků, jejich časová délka, výběr dílčích cílů, aktivit a praktických činností je zcela v kompetenci učitelek

 

Při vypracovávání integrovaných boků budou učitelky vycházet z těchto zásad:

 

 • integrovaný blok by měl být srozumitelný a přiměřený dané skupině dětí a měl by respektovat jednotlivé věkové skupiny ve třídě

 

 • měl by děti plně citově, námětově i obsahově zaujmout

 

 • měl by vycházet z přímých zkušeností a prožitků dětí

 

 • měl by obsahovat především prožitkové metody práce, přímá pozorování a experimenty

 

 • měl by vést děti ke správnému vztahu k přírodě a k jejímu respektu

 

 • měl by dětem nabídnout dostatek zajímavých činností a aktivit

 

 • mělo by v něm být využito literatury dětské i odborné (encyklopedie), popř. i naučných pořadů

 

 

 

 

 

Spolupráce s rodiči:

 

Rodiče budou seznámeny s ekologickým projektem prostřednictvím webových stránek naší mateřské školy.

 

Praktická spolupráce s rodiči bude záležet na učitelkách jednotlivých tříd (dle jejich TVP).

 

 

Evaluace projektu:

 

 • Evaluace projektu bude probíhat průběžně během školního roku po každém integrovaném bloku v jednotlivých TVP

 

 • Společná evaluace bude probíhat na pedagogických radách

 

 

 • Závěrečná (písemná) evaluace bude provedena pí učitelkou Havlovou v MŠ Vodníček a pí učitelkou Dvořákovou v MŠ Sluníčko

 

 

 

Možnosti spolupráce s organizacemi či jednotlivci

 

 • městská knihovna Vamberk
 • DDM Vamberk
 • Sbor dobrovolných hasičů Vamberk
 • Profesionální hasičský sbor v RK
 • Rybářský svaz

 

Literatura

 

V MŠ Vodníček je k dispozici již vypracovaný projekt týkající se živlů a to z roku 2008 – 2009 „Čtyři království“

 

Publikace „Čtyři království aneb základní podmínky života“ Lenky Hronešové

 

Na internetu lze vyhledat WIKI RVP.cz – přírodní živly a taktéž pedagogickeveno.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Očekávané výstupy v jednotlivých vzdělávacích oblastech:

 

 

Dítě jeho tělo:

 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
 • pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku
 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
 • ovládat dechové svalstvo
 • zacházet s předměty denní potřeby
 • zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony
 • zacházet s drobnými nástroji..., s běžnými pracovními pomůckami
 • mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc
 • chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých

 

 

Dítě a jeho psychika:

 • pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně formulovaných větách
 • porozumět slyšenému
 • učit se nová slova a aktivně je používat
 • projevovat zájem o knížky, sou soustředěně poslouchat četbu, sledovat film...
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení
 • řešit problémy, úkoly situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech
 • respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla
 • uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky
 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě...
 • těšit se z hezkých příjemných přírodních zážitků

 

 

Dítě a ten druhý:

 • spolupracovat s ostatními
 • dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití
 • uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého

 

 

 

Dítě a společnost:

 • aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn
 • chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé
 • vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení
 • zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby…
 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik

 

 

 

Dítě a svět:

 • osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí
 • orientovat se bezpečně ve známém prostředí
 • mít povědomí o širším přírodním prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte
 • vnímat povědomí o významu životního prostředí
 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý
 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí
 • porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé
 • mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preventivní program proti rizikovému chování.

 

KOUZLO  SPRÁVNÉHO  CHOVÁNÍ

                                      Školní rok 2018/2019

 

 

 

Cíle :

 

 

Vytvářet atmosféru pohody, sounáležitosti, kamarádství, tolerance, vytvářet rovnocenné týmy ke spolupráci. Posilovat pozitivní vztahy mezi dětmi.

Podporovat v dětech pocit jistoty, zázemí a vzájemné důvěry.

Vytvářet žebříček morálních hodnot a možností, jak se samostatně rozhodovat a jak hledat pomoc.

Motivovat děti k zdravému životnímu stylu.

Poznávat hodnotu věcí a lidské práce.

Posilovat sebevědomí dětí, rozvíjet dětské zájmy a talenty.

Učit děti vyrovnávat se s obtížemi, které patří k běžnému životu.

 

 

Realizace :

 

Program bude prolínat každodenním vzdělávacím procesem. Paní učitelky si ve třídách samy určí a uvědomí, kdy do svých plánů jednotlivé části programu zařadí, či ve které činnosti byly cíle programu plněny. Následně je při zápisu do třídní knihy označí červenou tečkou.

 

 

 

Části programu :         1. Zdravověda

                                      2. Rodinná a sexuální výchova

                                      3. Protidrogová prevence

                                      4. Slabikář slušného chování

                                      5. Ochrana před nebezpečnými situacemi

1. Zdravověda

 

-   základní vědomosti o lidském těle 

 • zdravá výživa
 • systematický rozvoj dovedností, které vedou k osvojení zdravého životního stylu, zdravotní prevence
 • rozvoj tvořivosti, pohybu, zájmů
 • vytváření žebříčků hodnot

 

 

 

Náměty, hry, motivace, dramatika, tvořivost.

 

-    různé tvořivé činnosti, hudební, výtvarné, pracovní, pohybové, konstruktivní dovednosti

-    návštěva nemocnice,

-    maňáskové scénky s tetkou Chřipkou, Kubou a Kačenkou,

-    dotykové hry,

-    říkadla,

-    hry na doktora, na zdravou hostinu

-    didaktická hra Moje tělo, Zdravá výživa, U lékaře, Spižírna

 

 

Literatura :

-    Filipova dobrodružství, 150 her k utváření osobnosti, 150 her k tvořivosti předškolním věku, E. Mullerová – příběhy z měsíční houpačky, CD kostičky.

 

 

 

2. Rodinná a sexuální výchova.

 

 • vztahy mezi členy rodiny, jejich úlohy v rodině, jejich důležitost
 • poznávání různých sociálních rolí, které člověk v životě má
 • rozdíly mezi mužem a ženou
 • vznik života a péče o novorozence
 • naše rodina, můj domov

 

 

 

 

 

Náměty, hry, motivace, dramatika, tvořivost.

 

 • puzzle maminka s miminkem, chlapec, děvče,
 • koupání panenek, říkanky a písně pro maminku a miminko,
 • poslech příběhů o  vztazích mezi členy rodiny a o dětech.

-   spolupráce s rodiči (pomoc dětí v rodině)

-   výroba a předávání dárků kamarádům a rodičům

-   prvouka pro MŠ – Rodina a rodinné vazby

-   didaktická pomůcka U lékaře

 

3.Protidrogová prevence

 

-   modelové situace „Co kdyby“

 • umět použít slůvko ne
 • umět se bránit ve styku s cizími lidmi
 • nebrat do ruky co neznám
 • léky užíváme na doporučení lékaře
 • drogy jsou špatná věc
 • zvyšovat odolnost dětí vůči rizikovému chování (preventivně působit v co nejširší oblasti)

 

 

 

Náměty, hry, motivace, dramatika, tvořivost.

 

-   dramatické scénky s modelovými situacemi

-    zlověstné ostrovy s nepřáteli zdraví – tabákoví bandité, zlý netvor Alkoholín, strašná obluda Drogera, Opilá studánka

-   maňáskové divadlo

-   pexesa (z Ligy proti rakovině)

-   znát svoji adresu

-   nebezpečí počítačových her

-   pomůcky z cyklu - Já kouřit nebudu a vím proč

-   Kouzlo nezranitelnosti – naučný program o bezpečnosti

 

4. Slabikář slušného chování

 

-   dobré mezilidské vztahy

 • správné a vždy zdvořilé chování
 • hodnocení správnosti a nesprávnosti jednání a jejich důsledků
 • úcta ke starším lidem
 • používáme pouze slušná slova

 

 

 

Náměty, hry, motivace, dramatika, tvořivost.

 

-   Slabikář slušného chování,

-   básničky o kamarádství

-   Vše co potřebuji jsem se naučil v MŠ

-   Umíme se chovat? obrázky Miloše Nolla

 

5. Ochrana před nebezpečnými situacemi

 

 • děti v dopravním provozu (znalost pravidel, správné vybavení,...)
 • bezpečnost doma (kuchyň, neznámé tekutiny, koupelna,...)
 • pozor na pejsky
 • únos, cizí lidé
 • bezpečné koupání
 • předcházení projevům šikany

 

Náměty, hry, motivace, dramatika, tvořivost.

 

 • CD Kostičky,
 • publikace BESIP,
 • loutkové scénky o nebezpečných hrách se zápalkami, žehličkou, elektrikou.

-   dramatická ztvárnění modelových situací

-   pohádky O Budulínkovi, O kůzlátkách, O Smolíčkovi

-   CD Kluk z počítače

-   rozvoj zájmů – dramatika, estetika, pohybové dovednosti …

-   Bezpečnost – velké obrázky

-   Ekopřírodověda – odpady (didaktická pomůcka)

               -   různé pomůcky k dopravní výchově (dopravní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh akcí pro školní rok 2018/2019 MŠ Vodníček

 

Září            Přivítání s novými dětmi-adaptační období

                   Schůzka s rodiči

                  

                  

 

Říjen          Divadlo v MKS

                    Začíná činnost nadstand.činností

                    Začíná plavání v bazénu

                    

                           

 

Listopad     Keramické tvoření

       Příprava na „Adventního období“

       Divadlo v MKS

       Vítání občánků

      

Prosinec     Městem chodí andělé- výroba dárečků

                    Mikulášský karneval

                     Návštěva sv.Barborky

                     Vánoce v MŠ – s vánočním posezením s rodiči

                     Divadlo v MKS

 

          

Leden          Tři králové /Rybičky/

                     Divadlo v MKS

                     

                    

Únor            Masopustní karneval

       Divadlo

       

 

Březen        Návštěva knihovny

                    Vynášení „Babky Zimy

       Divadlo v MKS

                    Vítání občánků

                   

   

 

Duben        Velikonoční výstava

                    Cesta za velikonočním překvapením

      Zápis našich předškoláků do ZŠ

                   Návštěva prvních tříd

                   

       

 Květen      Čarodějnický rej

                   Akce s rodiči ke „Dni rodiny“

      Divadlo v MKS

      Zápis dětí do MŠ

      Den otevřených dveří

                   Oslavy MDD „Týden radosti“

                   Návštěva hasičů v RnK

                   Školní výlet

 

Červen      

                  Týden předškoláků

      Kouzelná noc spojena s táborovým ohněm, opékáním vuřtů, zpěv s kytarou

      /s rodiči/ + pasování školáčků

      Cvičný poplach CO

      

       

Divadelní představení dle nabídky MKS /každý druhý měsíc/

 

Návrh akcí pro školní rok 2018/2019 – MŠ Tyršova, pracoviště

 Jugoslávská

 

 

 

Září             Přivítání s novými dětmi - adaptační období

                     Schůzka s rodiči

                     Výstava akvarijních ryb a terarijních zvířat                  

 

Říjen            Divadlo v MKS 5.10.  „O čarodějné krčmě“

                     Ekologický projekt-1.část

                     Začíná činnost nadstandartních aktivit

                     Začínají Hrátky s vodou v bazénu MŠ Tyršova

 

Listopad      Podzimní rozloučení s lesem

                     Keramické tvoření

        Divadlo v MKS 7.11. „Sůl nad zlato“

        Vystoupení dětí na Vítání občánků

           

Prosinec      Čertíkování v DDM

                     Mikulášská nadílka v MŠ

                     Vánoce v MŠ – s vánočním posezením a tvořením s rodiči

                     Výstava krajek v Krajkářské škole

                     Vánoční setkání se seniory v Domě s pečovatelskou službou

                     Vystoupení na MÚ Vamberk a v městské knihovně

                     Vystoupení dětí na adventní akci knihovny Městem chodí andělé

                      Divadlo v MKS 7.12. „Hvězdička Betlémská“

                      Exkurze do výrobny vánočních ozdob ve Dvoře Králové

 

Leden          Ekologický projekt – 2.část

        Tři králové v MŠ

                     Divadlo v MKS dle nabídky

                     1. návštěva knihovny „Ptáčata“

                    

Únor            Masopustní karneval

                     Divadlo v MKS dle nabídky

        Zimní vycházka s překvapením

 

Březen        Vynášení „Babky Zimy“

                   „Vítání občánků“

        Divadlo v MKS dle nabídky

                     Keramické tvoření

                    Velikonoce v MŠ

                     Cesta za velikonočním zajíčkem

                     2.návštěva knihovny „Ptáčata“

               

 

Duben         Návštěva HZS v RK

        Čarodějnický rej

        Jarní otvírání zahrady

        Dopravní den

        Pokračuje  ekologický projekt – 3.část

                     Návštěva předškoláků v ZŠ

                     Zápis do 1. třídy

 

 

 Květen       Besídka ke dni matek

       Divadlo v MKS dle nabídky

       Zápis dětí do MŠ a Den otevřených dveří

       3.návštěva knihovny „Ptáčata“

     

 

 

Červen        Oslavy MDD „Týden radosti“

                    Výlet dětí autobusem /dle výběru/

       Pasování školáčků s rodiči

       Ukončení předčtenářské přípravky s diplomem malého čtenáře v knihovně

       Rozloučení se školním rokem s občerstvením na chatě Vyhlídce

 

      

Další akce dle třídních vzdělávacích programů jednotlivých tříd.

 

 

 

 

Další  vzdělávání  pedagogických  pracovníků

 

 

 

 

1.  Studium  ke  zvyšování  odborné  kvalifikace

 

2.  Semináře  pro  zvyšování  odborné  úrovně  ped.  pracovníků

 

3.  Samostudium

 

 

 

 

 1. Studium  ke  zvyšování  odborné  kvalifikace

 

 Všechny učitelky splňují kvalifikační předpoklady pro pedagogickou práci. Dvě učitelky mají magisterské vzdělání, čtyři učitelky bakalářské, a další čtyři učitelky DiS.

 

 

 1. Semináře  pro  zvyšování  odborné  úrovně  ped.  pracovníků

Pedagog.  pracovníci  se  vzdělávají  na  základě  nabídky  Školského  zařízení  pro  další  vzdělávání  pedagog.  pracovníků  Královéhradeckého  kraje/Hradec  Králové, Rychnov nad Kněžnou, Praha/.

 

Poznatky  a  materiály  ze  seminářů  jsou  pravidelně  předávány  na  pedagog.  radách,

kde  je  o  nich  vedena  diskuse.

Vedení  školy  umožňuje  pracovníkům  nakupovat  na  seminářích  odborné  materiály,  knihy,  kazety,  CD a různé  netradiční  pomůcky.

 

 

 

 1. Samostudium

 

Ped.  pracovníci  využívají  samostudia  ke  zvyšování  odborné  připravenosti.  Náplň  samostudia  vychází  ze  zájmů,  potřeb  a  osobního  zaměření  pedagogů. Pracovníkům  je  poskytováno  dle  možností  školy.

Ve  školním  roce  2017/ 2018  vyčerpaly pracovnice 9 dnů samostudia.Výběr dle organizačních možností.

Získané zkušenosti  a  náměty  jsou   rovněž  předávány  na  ped.  radách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolupráce s rodiči

 

 

    Formy spolupráce

 

 

Formy spolupráce

Komentář

 

Třídní schůzky, konzultace pro rodiče

  -     Třídní schůzka všech rodičů

 • Konzultace s rodiči po předem dohodnutém termínu a pravidelně na třídních schůzkách
 •  Zápis dětí do MŠ a Den otevřených dveří
 • Schůzka s rodiči nových dětí
 • Konzultace s rodiči, které v případě potřeby vede p. ředitelka – speciální pedagog

 

Školní akce pro rodiče

 -      Vánoční posezení s rodiči

 • Slavíme „Den rodiny“ – posezení s rodiči
 • Velikonoční výstava ve spolupráci s rodiči
 •  Jarní besídky pro rodiče
 • Slavnostní vyřazení předškoláků – podvečer s rodiči s programem, v MŠ Vodníček-následovala Kouzelná noc

 

 

Ve spolupráci s rodiči proběhlo 2x Vítání občánků v sobotu, hudební představení pro seniory a vystoupení našeho pěveckého sborečku při „Rozsvěcení vánočního stromu“ na náměstí města Vamberk, Vánoční jarmark-„Městem chodí andělé“

 

 

Informace pro rodiče

 • Informativní nástěnky a velký panel v zádveří MŠ
 • Informativní nástěnky v šatnách jednotlivých tříd
 • Aktuální příspěvky v tisku Vamberecký zpravodaj – každý měsíc
 • Ve vestibulu školy „Koutek pro rodiče“ s časopisy a speciálně roztříděnými články, týkající se výchovy dětí, které si mají možnost rodiče pročítat, případně si je zapůjčit domů
 • Možnost zapůjčení odborných knih z učitelské knihovny-na obou pracovištích

   - Naše internetové stránky msvamberk.webnode.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení práce školy rodiči

 

 

     Ohlasy rodičů , připomínky a náměty lze vysledovat v každodenním styku.        

 

 

 

Z námětů a připomínek vybírám:

 

 

Náměty a připomínky rodičů

Komentář

Zhoršující se možnost parkování

- trvá, maminky si nemají kam umístit kočárky, když jdou s dítětem na plavání.

O letošních prázdninách se díky novým výstavbám buduje u MŠ parkoviště.

Před MŠ bude umístěn kryt na kočárky.

Odpolední svačiny

 

 

Stále nastydlé děti v MŠ

Pokud jde dítě domů po obědě,dostává svačinu v té podobě, která je v tuto denní dobu dostupná – pečivo, ovoce, musli tyčinku apod.

Na třídních schůzkách je vždy rodičům připomínáno, aby chránili ostatní děti před vznikem infekce.

 

 

 

 

Celkově je spokojenost rodičů s materiálním vybavením, s úrovní výchovné práce i spokojenost s přístupem učitelek k dětem i k rodičům.

 

Obě pracoviště:

 

Informativní nástěnky pro rodiče umístěny v jednotlivých šatnách.

Každodenní  informování rodičů učitelkami.

Podávání zpráv prostřednictvím „Vambereckého zpravodaje“ 1x za měsíc + naše webové stránky – msvamberk.webnode.cz, informační panel, osobní jednání, vývěsní skříňky města.

Možnost zapůjčení školní literatury pro rodiče.

Využití konzultačních hodin u pí ředitelky k řešení  problémů či návrhů a námětů na zkvalitnění práce v MŠ.

Využití poradenství, terapii a diagnostiky u pí ředitelky /speciální pedagog/.

Nabídka pozvolné adaptace dětí /rodič je přítomen s dítětem v MŠ/.

Dveře MŠ jsou rodičům po celý den otevřeny, kdykoli si mohou přijít s dítětem pohrát, seznámit se s „Školním vzdělávacím programem“, nahlédnout do třídních programů učitelek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizace, se kterými spolupracujeme:

 

- pomoc při zajišťování vítání občánků, výroba přáníček k různým příležitostem,

       seznamování rady se záměry MŠ, s plánem školy aj.

    

DDM - pořádají pro naše děti divadélka, výstavky, keramický kroužek,můžeme se

            chodit dívat na zvířátka v chovatelském kroužku

    

PPP - vzájemná spolupráce při odkladech školní docházky, leváctví aj., dle přání pořá-

            dají pro naše rodiče přednášky 

SPC  - Hradec Králové – vzájemná spolupráce                                                           

   

  - návštěva dětí s učitelkami v 1.třídách, konzultace s učiteli 1.tříd, zápis dětí do              spolupráce s vychovatelkami družiny, pomoc dětí z vyšších tříd při zajišťování MDD

    

HASIČI – ukázka techniky a práce hasičů, jak profesionálů, tak i dobrovolníků

   

PC - zajišťuje další vzdělávání pedagogických pracovníků

   

MKS – nabídka divadelních představení, možnost využití sálu na besídku ke Dni ma-

             tek

 

Městská knihovna – beseda o knihách, „Knihovnická přípravka“ pro děti ze III. oddělení spojená s pravidelnými návštěvami našich dětí v dětském oddělení, bezplatné půjčování knih

 

Místní organizace Včelařů – přednášky, CD, pomůcky k výtvarné činnosti

 

Místní policie – beseda a ukázka z práce policie ČR, psovodi….

   

Spolupráce s rychnovskou nemocnicí / ukázka sanitky, beseda, ukázka některých

          zdravot.úkonů apod., RZS /

 

Dům sociálních služeb – pěvecké vystoupení našich dětí, výroba dárečků pro babičky a dědečky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola Vamberk, Tyršova 280, sídlo Jugoslávská 751

 

 

 

 

   

 

  Organizace vzdělávání druhé vzdělávací pracoviště /MŠ „Sluníčko“/

 

Vnitřní uspořádání školy a tříd:

                    Odloučené pracoviště má 3 třídy, do kterých jsou děti rozdělovány dle věku  (věkově homogenní třídy)

 1. třída nejmladší děti /Kuřátka/
 2. třída starší děti /Žabičky/
 3. třída nejstarších dětí /Ptáčata/

       Režim dne jednotlivých tříd

 

 

 

 

 

 

Režim dne 1. třída „Kuřátka“

 

  6.15 –   8.00hod.     volné hry dětí, spontánní pohybové aktivity, výtvarné a

                                  pracovní činnosti…

  8.00 –   8.15hod.     ranní přivítání, pohybová chvilka

  8.15 –   8.45hod.     hygiena, svačina

  8.45 –   9.15hod.     dopolední blok činností k probíhajícímu tématu

  9.15 – 11.15hod.     pobyt venku,oblékání

11.15 -  11.45hod.     hygiena,oběd

11.45 -  12.00hod.     hygiena, čištění zubů a příprava na odpočinek

12.00 -  14.00hod.     poslech pohádky, písní, odpočinek

 

děti, které neusnou po 30 ti minutách odpočinku postupně vstávají a věnují se klidovým činnostem, aby nerušily spící děti

 

14.00 -  14. 15hod.     vstávání, oblékání

14.15 -  14. 45hod.     hygiena, odpolední svačina

14.45 -  16. 00hod.     volné hry dětí, pohybové aktivity, individuální práce s dětmi

 

V 15.00 hod. děti přecházejí do 2. třídy Žabiček

 

Časové rozvržení činností je orientační, může se měnit podle potřeb dětí a aktuální situaci ve třídě. Nutné je pouze dodržovat čas jídla.

 

Režim dne   2.třída Žabičky

 

   6.15 – 6.45 hod.     scházení dětí v 1. třídě Kuřátek

  6.45 –   8.00hod.     volné hry dětí, spontánní pohybové aktivity, výtvarné a

                                  pracovní činnosti, práce ve skupinách k probíhajícímu

                                  tématu, individuální práce s dětmi…

  8.00 –   8.30hod.     přivítání, pohybová chvilka

  8.30 –   9.00hod.     hygiena, svačina

  9.00 –   9.30hod.     dopolední blok činností k probíhajícímu tématu

  9.30 – 11.30hod.     pobyt venku

11.30 -  12.00hod.     hygiena, oběd

12.00 -  12.15hod.     hygiena, čištění zubů a příprava na odpočinek

12.15 -  12.45hod.     poslech pohádky, písní

12.45 -  14.00hod.     odpočinek

 

děti, které neusnou po 30ti minutách odpočinku postupně vstávají a věnují se klidovým činnostem, aby nerušily spící děti

 

14.00 -  14. 15hod.    vstávání, oblékání

14.15 -  14. 45hod.    hygiena, odpolední svačina

14.45 -  16. 00hod.    volné hry dětí, pohybové aktivity, individuální práce s

                                  dětmi

 

V 15.00 hod. do naší třídy přicházejí děti z 1. třídy, v 15.30 hod. děti ze 3. třídy.

 

Časové rozvržení činností je orientační, může se měnit podle potřeb dětí a aktuální situaci ve třídě. Nutné je pouze dodržovat čas jídla.

 

 

Režim dne    3.třída  „ Ptáčata“

 

 

  6.15  -   7.00    hod.          scházení dětí v 1.třídě Kuřátek 

  7.00  -   8.30    hod.          volné hry dětí, spontánní pohybové aktivity,výtvarné 

                                            a pracovní činnosti, práce skupinách, individuální

                                            práce s dětmi…   

  8.30  -   8.50    hod.           hygiena, dopolední svačina

  8.50  -   9.30    hod.           odpolední blok činností k probíhajícímu tématu

  9.30  -   11.30  hod.           pobyt venku 

11.30  -   11.40  hod.           hygiena, příprava na oběd 

11.40  -   12.30  hod.           oběd

12.30  -   14.00  hod.           poslech pohádky, písní a polední odpočinek 

 

Děti, které neusnou po 30ti  minutách odpočinku postupně vstávají a věnují se klidovým činnostem, aby nerušily spící děti.

 

14.15  -   14.30  hod.           odpolední svačina 

14.30   -  16.00  hod.           volné hry dětí, pohybové aktivity, individuální práce

                                            s dětmi

 

V 15.30 hod. přecházíme do 2. třídy Žabiček, kde pokračují volné hry a aktivity dětí. Časové rozvržení činností je orientační, může se měnit podle potřeb dětí a aktuální situaci ve třídě. Nutné je pouze dodržovat čas jídla.

 

 

 

 

          

 

 

Pravidla pro organizaci dne v MŠ „Vodníček“

 

  Práce s dětmi různých věkových skupin je sice náročná, ale je pestřejší a bohatší. Má určité přednosti jako je např.-lepší adaptace, děti získávají rozmanitější sociální zkušenosti, navzájem si je předávají, lépe se rozvíjí jazyk a komunikace, rozvíjí se schopnost spolupráce apod. Po zkušenostech můžeme říci, že nám toto řešení velmi vyhovuje a děti jsou také spokojeny.

 

ranní příchody dětí jsou ukončeny v 8.00 hodin,dle dohody s učitelkou do 8,30 hod. Do 7.30 hod je nutno omluvit nepřítomnost dítěte – pokud rodič (zákonný zástupce)  dítěte tak neučiní, bude dítěti na tento den započítáno celodenní stravné

 • děti se do mateřské školy přijímají kdykoliv během dne (podle potřeby rodiny – jsou- li předem přihlášeny na stravování a  tuto skutečnost předem oznámí pí učitelkám )
 • režim dne je závazný pro čas jídla, pobytu venku a odpočinku, podle věkových skupin

 

 

 

Režim dne:

 

Sudý týden – ranní služba pí učitelka Havlová

 

 

6,15 – 8,00      volné hry dětí, skupinové aktivity či individuální práce s dětmi

                                                                              

8,00 – 8,15       „Ranní kruh“, pohybové aktivity

 

8,15 – 8,30       svačina

 

8,30 – 9,00       dopolední blok zaměřený k danému tématu

 

9,00 – 11,00     pobyt venku ( volné hry dětí, pohybové činnosti, vzdělávací činnosti)

 

11,00 – 11,45   příprava na oběd, oběd

 

11,45 – 12,00   čištění zoubků, příprava na odpolední odpočinek

 

12,00 – 14,00   činnosti před odpoledním odpočinkem (hádanky, míčková automasáž, zpívání s klavírem, poslech četby, poslech vážné či relaxační hudby), následuje odpolední odpočinek.

Děti, které neusnou po 30 minutách odpočinku, postupně vstávají – klidové činnosti, aby nerušily spící děti + individuální práce s dětmi

 

 

14,00 – 14,45    vstávání, odpolední svačina, volné hry dětí

 

14,45 – 16,00     děti ve třídě  RYBIČEK, pokračování volných her

 

 

Lichý týden – ranní služba pí ředitelka Faltusová

 

6,15 – 7,30      hry ve třídě RYBIČEK

 

7,30 – 8,15      „Ranní kruh“, pohybové aktivity, hry dětí                                                                             

 

8,15 – 8,30       svačina

 

8,30 – 9,00       dopolední blok zaměřený k danému tématu

 

9,00 – 11,00     pobyt venku ( volné hry dětí, pohybové činnosti, vzdělávací činnosti)

 

11,00 – 11,45   příprava na oběd, oběd

 

11,45 – 12,00   čištění zoubků, příprava na odpolední odpočinek

 

12,00 – 14,00   činnosti před odpoledním odpočinkem (hádanky, míčková automasáž, zpívání s klavírem, poslech četby, poslech vážné či relaxační hudby), odpolední odpočinek.

Děti, které neusnou po 30 minutách odpočinku, postupně vstávají – klidové činnosti, aby nerušily spící děti + individuální práce s dětmi

 

14,00 – 15,00    vstávání, odpolední svačina, volné hry dětí

 

15,00 – 16,00    děti ve třídě  RYBIČEK, pokračování volných her

 

 

Struktura denního režimu je orientační a lze ji měnit a přizpůsobovat potřebám dětí či aktuální situaci ve třídě, nutno pouze dodržovat čas k jídlu.

 

 

ROZVRH ČINNOSTÍ

 

Dopolední aktivity

 

Pondělí

 • METODA DOBRÉHO STARTU + logopedická prevence (artikulační cvičení, gymnastika mluvidel, dechová cvičení)

 

Úterý

 • Pobyt v bazénu nebo pohybové činnosti (cvičení na gymballech či s padákem, cvičení na nářadí)
 • Předškoláci – práce v sešitě KULIFERDA

 

Středa, čtvrtek

 • Výtvarné činnosti
 • Intelektové činnosti
 • Experimenty, pokusy, prostorové stavby...
 • Kooperativní činnosti
 • Cvičení na nářadí
 • 1x za 14 dní TRÉNINK JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ

 

Pátek

 • Můj den,

 

 

Odpolední aktivity

 

Pondělí – hádanky, sluchové hry, Logico, interaktivní tabule

Úterý –  grafomotorika + KOŤÁTKO

Středa – prstové říkanky, pracovní listy + VÝTVARNÍČEK + VESELÉ PÍSKÁNÍ

Čtvrtek – pohybové činnosti, 1x za 14 dní míčková automasáž, 1x za 14 dní TRÉNINK JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ

Pátek – rozvíjení souvislého vyjadřování, stolní hry,pravidelný úklid stavebnic

 

 

 

Práce s 5 - 6letými dětmi

 

 

Práce s předškoláky bude probíhat formou skupinovou i individuální.

 

U dětí rozvíjeny tyto oblasti:

 

 • sebeobsluhy – během roku připravit děti, aby byly maximálně samostatné – oblékání (zipy, knoflíky), obouvání (zavazování tkaniček), používání WC (samostatné používání toaletního papíru, splachování), udržovat své věci v pořádku, uklízet po sobě (hračky, pomůcky)

 

 • grafomotoriky – správné držení tuky, uvolněný pohyb zápěstím, orientace na papíře, koordinace ruky a oka

 

 • sluchového vnímání – rozklad slov na slabiky, určit první a poslední hlásku ve slově, vnímání krátkých a dlouhých zvuků  a hlásek, poznávání hlásek ve slově apod.

 

 • zrakového vnímání – poznávání, vyhledávání, orientace v obrázcích, v textu, rozlišování barev a tvarů, sestavování obrázků, cvičení očních pohybů zleva doprava apod.

 

 • paměti – zrakové, sluchové

 

 • rozvoje matematických představ – určit více, méně, stejně, počet nejméně do 6, při znalosti číslic doplnit správný počet,  orientace v prostoru (nahoře dole před, za …), pravo–levá orientace v prostoru, určit velikosti, řazení dle velikosti apod.

 

 • správné výslovnosti, rozvoje slovní zásoby a souvislého vyjadřování

 

 • společenského chování (neskákat mluvícímu do řeči, umět bez upozornění pozdravit, poděkovat, poprosit, znát své jméno, adresu, věk)

 

 

Každý předškolák bude mít své desky, ve kterých bude mít své pracovní listy a grafomotorická cvičení (nejprve budou na nástěnce ke zhlédnutí rodičů).

 

I tento školní rok budou předškolní děti pracovat s pracovními sešity KULIFERDA z nakladatelství RAABE (celkem 5 sešitů, které nám budou z nakladatelství zasílány).

 

Každý týden budou předškoláci pracovat podle TRÉNINKU JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ DLE ELKONINA – skupinová činnost nazvaná „HRÁTKY S DRÁČKEM SLABIKOU“.

 

S dětmi bude pracováno jak formou skupinovou, tak individuálně.

 

Při skupinových činnostech nám půjde mimo jiné i o rozvoj schopnosti dětí spolupracovat (základy koperativního učení) = pomáhat si, neposmívat se druhému, naopak ocenit, co kamarád umí (prevence šikany).

 

Rodiče mají právo kdykoli nahlédnout do materiálů, týkajících se jejich dítěte („Osobní list dítěte“. Sešit Kuliferda, pracovní desky...).

 

 

 

 

 

Organizace řízených aktivit pro předškoláky

 

Pondělí – Metoda dobrého startu, práce s Logico, interaktivní tabulí, didaktickými pomůckami

 

Úterý – práce v sešitě KULIFERDA

 

Středa – Trénink jazykových schopností

 

Čtvrtek – matematické představy, orientace na ploše a v prostoru

 

Pátek – společenské hry s didaktickým záměrem

 

 

 

 

Denní program – režim dne třída „Rybiček“

 

 

6.15 – 8.00 volné hry dětí, skupinové a individuální činnosti (výtvarné, grafomotorické činnosti, pracovní listy, aj.)

8.00 – 8. 15 cvičení, učení formou hry zaměřené k danému tématu – básničky, písničky, pohybové hry, komunitní kruh, apod.

8.15 – 8.45 příprava na svačinu, svačina, hygiena

8.45 – 9.15 blok činností, volné hry, individuální péče s dětmi

9.15 – 11.30 příprava na pobyt venku, pobyt venku

11.30 – 12.00 oběd

12.00 – 12.45 hygiena, čištění zoubků, zpěv písní na lehátku, opakování básní, četba pohádky, poslech relaxační hudby, poslech pohádky

12.45 – 14.00 odpočinek

Děti, které neusnou, postupně vstávají – individuální činnosti, společenské hry, pracovní listy a jiné klidové činnosti, při kterých nevyrušují děti, které spí (popřípadě nadstandardní aktivity)

14.15 – 14.30 odpolední svačina

14.30 – 15.30 hry, zájmové činnosti, individuální péče

15.30 – 16.00 děti přechází do III.třídy Žabiček, kde pokračují ve volné hře

 

 

 

 

 

 

 

Integrované bloky budeme dotvářet v průběhu školního roku, nepovažujeme vzdělávací nabídku činností a příležitostí za uzavřenou. Stupeň rozvoje a učení dítěte může být v průběhu roku ovlivněn různými nepředvídatelnými událostmi, proto náš TVP budeme dotvářet postupně, podle dosahovaných výsledků vzdělávání u dětí.

 

Hlavní témata ze kterých vycházíme jsou:

 • Vidím sebe, tebe, nás
 • Dívám se na přírodu kolem nás
 • Vidím, co mi prospívá
 • Dívám se na svět lidí
 • Dívám se do světa fantazie

 

Nabídka tematických celků:

 • Plavba za novým dobrodružstvím
 • Plavba plná objevů
 • Plujeme od srdce k srdci
 • Slunce na obzoru
 • Plavba do přístavu

 

 

 

Na co se zaměříme u jednotlivých věkových skupin:

 

Nejmladší věková skupina ( 2 – 4 roky)

V činnostech se zaměříme na rytmizaci říkadel, lidové a jiné písničky a jednoduché pohybové aktivity. U těchto dětí budeme podporovat volnou hru s hračkou, která jako hmotný předmět odráží svět, motivuje činnosti dítěte, podněcuje tělesný rozvoj a připravuje dítě na společný život s ostatními.

U těchto dětí budeme rozvíjet a upevňovat dovednosti v různých oblastech, zejména v sebeobsluze (umět se umýt, použít WC, obléknout se a svléknout se, samostatně se najíst, atd.). Tyto děti se budou seznamovat se základními pravidly soužití ve skupině a s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

Prostřední věková skupina (děti 4 – 5 leté)

Děti v této věkové skupině se ocitají v roli starších dětí, kdy povedou svým příkladem mladší děti k samostatnosti, ohleduplnosti, pomoci při úklidu. Postupem času se budeme snažit o to, aby tyto děti byly největší oporou pro nejmladší kamarády. Budeme u nich vyžadovat samostatnost, zodpovědnost, dodržování pravidel, aktivní zapojení do řízených činností.

Dívky této věkové kategorie rády rozvíjejí taneční hry, rády kreslí, či jinak výtvarně tvoří, rozvíjejí hry s panenkami a hry v koutcích.

Chlapci volí plošné tvoření v prostoru herny, tvoří rádi z dřevěných a molitanových kostek, různých stavebnic.

Společně pak rádi hrají pohybové hry a hry se zpěvem.

 

Nejstarší věková skupina (děti 5 – 7 leté)

S dětmi tohoto věku budeme celoročně pracovat s programem, který jsme si nazvaly „ Školáček“. Děti budeme systematicky připravovat na vstup do ZŠ. Použijeme pracovní listy, didaktické pomůcky, vlastní pracovní listy atd. I u této věkové skupiny se budeme snažit, aby byly příkladem mladším dětem.  A vedly je k samostatnosti, ohleduplnosti, pomoci při úklidu, aj. U dětí budeme vyžadovat samostatnost, zodpovědnost, dodržování pravidel, aktivní zapojení do řízených činností.

 

Závěr:

V měsíci září provádíme pozorování znalostí a dovedností skupiny dětí ve třídě a v adaptačním období provádíme analýzu. Všímáme si nových hravých skupin dětí v hravých koutcích, individuálních zvláštností dětí. Zároveň zjišťujeme úroveň jejich znalostí, dovedností a schopností. Sledujeme různé okolnosti (i rodinné), které mohou být pro výchovně vzdělávací práci ve třídě velmi důležité. Jedná se především o velkou skupinu mladších dětí. Těchto dětí v letošním školním roce (ve věku od 2 do 5 let) máme celkem 20. Předškolních dětí máme v tomto školním roce 5. I nadále na základě dobrých zkušeností ponecháme „Můj den“, ve kterém budeme dávat větší prostor daným pravidlům a využívat ho k diagnostice dětí. U nejmladších dětí rozvíjíme dovednosti v sebeobsluze: umět se samostatně umýt (bez zamokření oblečení, použití mýdla, utírání do svého ručníku), umět si sám utřít nos, vysmrkat se, umět se nejen svléknout ale i obléknout, umět se samostatně najíst, umět najít a uklidit si své věci na své místo, umět uklidit hračky na své místo atd. U těchto dětí budeme vycházet z vlastního pozorování a rozhovoru s rodiči. Novým dětem dopřejeme dostatek času na adaptaci na nové prostředí, na nové kamarády a seznámení se s pravidly soužití v mateřské škole. U nejstarších dětí ve třídě během měsíce září zmonitorujeme jejich znalosti a dovednosti po uplynulých prázdninách. Zaměřujeme se na různorodé činnosti v oblasti pohybové, výtvarné, hudební, jazykové, pracovní aj. Tyto oblasti jsou pro nás, učitelky, odrazovým můstkem pro sledování pokroku každého dítěte během školního roku.  U této věkové skupiny budeme systematicky pracovat v přípravě na vstup do základní školy, a to v doplňkovém programu „Školáček“.  Snažíme se, aby tato skupina dětí byla příkladem pro mladší a nové děti: v samostatnosti,

v ohleduplnosti, v pomoci druhým, v úklidu hraček, ve spolupráci při hře, ve spolupráci s učitelkami atd. 

Při práci se všemi věkovými skupinami dětí budeme nejdříve využívat frontálních činností, a tím tak získáme schopnosti a dovednosti, které budou děti potřebovat k práci ve skupinkách. Při hrách v koutcích budeme vytvářet nejmladším dětem takové hravé podmínky, které jsou přiměřené jejich věku. Skupina dětí z loňského roku, hlavně chlapci, ráda staví v prostoru herny z kostek, různých druhů stavebnic, tvoří ze stavebnice Cheva, LEGO, Geomak, dřevěné a molitanové kostky. Děvčata volí hry v námětových koutcích na domácnost, v kuchyňce, na lékaře, na obchod, preferují také hry s různými výtvarnými materiály, rády tančí podle reprodukované hudby, rády si staví domečky z molitanových kostek.  

Během školního roku 2018/ 2019 provedeme pravidelnou diagnostiku všech dětí. Pro tento školní rok jsme opět zvolily hodnotící list dítěte, který ho bude provázet celým pobytem v MŠ.

 

S vybranými riziky pracujeme ve II. třídě – Rybičky tím způsobem, že možná rizika máme obsaženy v tematických celcích v našem TVP.

 

 

 

 

 

Režim dne: třída „Žabiček“

 

6:15 - 8:00      volné hry dětí, skupinové činnosti (výtvarné                                            činnosti, grafomotorické cvičení, pracovní listy)

 

8:00 - 8:45      výchovně vzdělávací činnost (učení formou hry                          zaměřené k danému tématu – básničky, písničky,                                    pohybové hry apod.)                                                                     

 

8:45 - 9:00      příprava na svačinu, svačina

 

9:00 - 9:30      volné hry dětí a individuální práce

 

9:30 - 11:30    příprava na pobyt venku, pobyt venku

 

11:45 - 12:15 oběd

 

12:15 - 14:00              odpočinek (hygiena, čištění zoubků,                                                         čtení pohádky)                       

                                                                                                                      

Děti, které neusnou po 30 minutách odpočinku, postupně vstávají – práce ve skupinkách, individuální péče, práce s předškoláky, volné hry. (Klidové činnosti, aby nerušily spící děti.)

 

 

14:30 - 14:45              svačina

 

14:45 – 16:00             hry, zájmové činnosti, individuální práce

 

 

 

Časové vymezení činností je orientační a lze ji měnit a přizpůsobovat potřebám dětí či aktuální situaci ve třídě , nutno pouze dodržovat čas k jídlu.

Pedagogické záměry:

 

 •   Housenka Julie nám pomůže zaměřit se na mezilidské vztahy, především na vztahy mezi kamarády ve třídě a vztah k dospělým. Společně vytvářet prostředí vzájemného porozumění a přátelství, včetně kamarádské pomoci.
 •   Dále se letos více zaměříme na úklízení  hraček a pomůcek ve třídě, v herně i na zahradě mateřské školy. Jako pokyn k uklízení máme „uklízecí písničku"
 •   Budeme rozvíjet fyzickou, psychickousociální samostatnost a zdravé sebevědomí.
 •   Objevovat svět kolem sebe a radovat se z maličkostí.
 •   Rozvíjet, prohlubovat a upevňovat kladný vztah k přírodě
 • Rozvíjet dětskou hru a spolupráci
 • Společně stanovit pravidla chování, snažit se je respektovat, učit se řešit konflikty domluvou, vzájemným porozuměním a kompromisem
 • Poskytnout dětem co největší prostor pro vlastní tvořivou hru
 • Umožňovat dětem v co největší míře samostatný řečový projev, podporovat vzájemnou komunikaci mezi dětmi
 • Věnovat intenzivní péči předškoním dětem a dětem s odloženou školní docházkou – i pro letošní rok jsme se rozhodly pokračovat v osvědčené „CHVILCE PŘEDŠKOLÁKA“, kdy každý týden i nadále budeme, podle potřeby, pracovat se skupinou předškoláků mimo IB. A tak více podporovat jejich předškolní schopnosti a znalosti a také práci ve skupině.

 

Očekávané poznatky:

 

 •   Radost z objevování, poznávání, seznamování a tvoření
 •  Samostanost, spokojenost a kamarádství
 •  Kladný vztah k přírodě a umět ji chránit
 •  Umět slovně vyjádřit své pocity, prožitky, názory a respektovat přitom druhé
 •  Přirozený vývoj řeči a komunikace vůbec
 •  Výchova dítěte schopného mezilidksých vztahů, odpovědného a poskojeného

 

           

             

 

 

 

Hlavním cílem je provést děti úspěšně obdobím adaptace v mateřské škole. Vytvářením pozitivních vazeb mezi učitelkami a žáky, získáváním nových kamarádů a přijemných společných zážitků.. Po úspěšné adaptaci, předpokládáme u dětí postupné seznamování se základními tématy , ta se bezprostředně týkají života dětí a poskytují podněty pro jejich další rozvoj.

            Dětem i momentální situaci se  přizpůsobují činnosti řízené i spontánní. U dětí ve třídě Žabiček by tyto činnosti měly být vyvážené, s pravidly, uspřednostňujeme pokud možno všechny činnosti formou hry. Hra je základní metodou předškolního vzdělávání a je tou nejpřirozenější a nejčastější aktivitou dětí.

            Tvp je vytvářen tak, aby umožňoval rozvoj vzdělávání každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb.

 

            Pobyt dětí v MŠ je důležitým krokem v probíhajícím procesu socializace, tedy jejich vrůstání do společnosti.

            Naším cílem je rozvíjet v dětech úctu a respekt k druhým – i k sobě samým, posilovat zdravý přístup k životu a životnímu prostředí.

 

 
 

 

 

 

Společně oslavujeme svátky a narozeniny dětí.

 

Společně oslavujeme svátky a norozeniny.

Oslavenci zazpíváme společně písničku, pogratulujeme, předáme malý dáreček a oslavenec sfoukne svíčku.

Podporujeme zdravý životní styl a předcházíme obezitě, proto oslavenci nosí ostaním dětem ovoce, sušené ovoce nebo zeleninu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od školního roku 2008/2009 zařazujeme do TVP tzv. „Můj den“, děti využijí činnosti dle svých zájmů-více hru prožijí, a učitelkám tak vznikne prostor pro diagnostiku přidělených dětí. Tento diagnostický den je využíván 2 - 3x do měsíce, a jelikož se osvědčil, bude aplikován i v tomto školním roce.

 

 

 

Evaluační a hodnotící činnosti

 

Na úrovni školy

 

Podmínky vzdělávání:

 

 1. věcné podmínky   
  • na začátku školního roku je zjištěn aktuální stav, z něho jsou pak vyvozena potřebná konkrétní řešení a nutné změny.Na konci školního roku se pak kontroluje splnění záměrů.V případě nutnosti jsou problémy řešeny operativně během školního roku/hodnotí ředitelka na základě informací a požadavků pracovnic/
 2. životospráva
  • jejich evaluace je prováděna na konci 1.pololetí  a na konci školního roku při

pedagogických a provozních poradách/hodnotí všechny pracovnice/

 1. týdenní a nadstandardní činnosti
  • v 1. pololetí ústně na pedagogické poradě, případné podněty a změny jsou uve-

deny v zápise usnesení z porady

 • ve 2. pololetí na závěr školního roku písemně /za nadstandartní aktivity hodnotí učitelky tímto pověřené./

Knihovnická přípravka, cvičení na gymballech, keramika-uč.z jednotlivých tříd.

Logopedická péče– uč.logopedické asistentky

 

 Cíle a záměry ŠVP :

 • na jednotlivých pedagogických poradách průběžně během školního roku

 

 

Podmínky inovace ŠVP – na závěr školního roku po evaluaci ŠVP a jednotlivých TVP provést úpravy vycházející z této evaluace

 

Na začátku každého školního roku zařadit:

                  - nový projekt ekologické výchovy

- nový minimálně preventivní program, pokud není dlouhodobý

- nové pedagogické záměry jednotlivých tříd

- nový seznam akcí

- charakteristiky tříd

- pedagogické záměry

                  - upravit koncepci rozvoje

 

 

Hodnocení pedagogů a provozních pracovníků

 • prováděno dle vypracovaných kritérií

 

 

 

 

 

Na úrovni tříd

 

 • evaluace témat  -  vždy po jeho skončení písemně v TVP /všechny učitelky/
 • hodnocení třídy – na podzim vypracována charakteristika tříd, v pololetí a na konci školního roku provedeno hodnocení tříd na pedagogických poradách/všechny učitelky/
 • hodnocení jednotlivých dětí

                                                 - průběžně poznámky v TVP a hodnotících sešitech

                                                 - každé dítě portfolio

                                                 - na základě průběžných poznámek hodnotí děti      

                                                   všechny učitelky vždy na konci 1. a 2. pololetí

                                                                   - písemně na pedagogickou poradu (červen)

                                                                      /všechny učitelky/

                                                                   - je využívána individualizace hodnocení ve všech

                                                                     třídách

 

Autoevaluace: Vždy ústně i písemně při projednání výsledků z hospitační činnosti./pocity, názory na vlastní práci/,

 

                                                                                                                          

                                    Hospitační a kontrolní činnost

                                                              

1/     Při hospitační činnosti si všímat, zda všechny pí uč. dodržují zásady  při výchovně vzdělávací práci:

                        . individuální přístup k dítěti

                        . podpora sebedůvěry

                        . duševní hygiena

                        . partnerské přístupy při vedení dětského kolektivu

                        . připravenost tvořivých her v ranních činnostech

                        . prožitkové učení

2/ Dále si všímat využití a orientace ve ŠVP

                        . plnění projektů k ekologické výchově a minimálnímu preventivnímu prog.

                        . věnování zvýšené péče dětem s odkladem škol. docházky

                        .  využívání jazykových chvilek,kdy a jak často je pí uč.zařazují

                        .  jaké prostředky využívají pí učitelky v jednotlivých třídách k plnění cíle-

                           -vychovávat člověka, který se umí orientovat ve světě kolem sebe, váží si sebe sama, ostatních lidí, životního prostředí a přírody, a pro kterého je prioritou být a ne mít.

                          .  jak se plní v průběhu dne – vedení dětí ke zdravému způsobu života/péče

                            o zuby,zdravá výživa,pitný režim,každodenní pohybové aktivity aj./

                         .  zda a jak využívají pí uč. přirozené životní situace,které vedou děti k vlast-

                            nímu prožitku

3/ Více se zaměřit  na nově přijaté učitelky – častější hospitace a kontroly včetně diskuse.

 

Kontrolní činnost:

- - - - - - - - - - - - - - -

- práce s třídním vzdělávacím programem

- svěřená dokumentace na třídách, pořádek, upravenost a výzdoba třídy

- logopedie – spolupráce s klinickou logopedkou

- zájmové aktivity na škole

- individuální péče, individuální plány pro děti s odloženou školní docházkou

- lékárnička, baťůžky na vycházku, sešity, kniha úrazů, požární kniha

 

 

Provozní pracovnice

 • připravenost tříd a ostatních prostorů v MŠ k zahájení škol.roku
 • provoz a úklid školy
 • ukládání mycích a čistících prostředků
 • vztah k dětem a spolupracovnicím
 • vzájemná zastupitelnost
 • flexibilita a samostatnost

 

Školní jídelna:

 • dodržování provozního řádu ŠJ
 • včasnost vyvěšování jídelníčku
 • dodržování současného řádu na pracovišti
 • vzájemná zastupitelnost
 • vztah k dětem a spolupracovnicím
 • hygiena
 • flexibilita a samostatnost