Mateřská škola Vamberk, Tyršova 280

 

Č.j.
123/2007

                      Školní řád mateřské školy


Tyršova 280 a druhého vzdělávacího
pracoviště Jugoslávská 751

Zpracovanýv souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2004 Sb. č. 43/2006 o předškolnímvzdělávání a zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyššímodborném a jiném vzdělávání a zákonem č. 472/2011 Sb., kterým se mění  zákon č. 561/2004 Sb., a dle novely zákona č.561/2004 Sb.(vyhlášené pod č. 82/2015 Sb.)

provozovatel:          Statutární město Vamberk

právní forma:            Příspěvková organizace

ředitelka:                 Mgr.Faltusová Lenka

zástupce ředitelky:  Dvořáková Helena

typ školy:                 celodenní

provozní doba:        od 6.15 do 16.00 hod

adresa MŠ:             Mateřská škola Vamberk, Tyršova 280

telefon:                   494 541 305, 494 541 450

e-mail:                    msvaberk.tyrsova@tiscali.cz        ms.vamberkjugos@tiscali.cz

                            Provozní doba a její přerušení

Provoz mateřské školy je celoroční a bývá zpravidla přerušený v měsíci červenci a srpnu na 4 týdny na jedné škole a 4 týdny na druhé
škole a v období vánočních prázdnin na dobu nezbytně nutnou. Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy oznámí ředitelka školy zástupci dítěte nejméně dva měsíce předem. Pokud zákonný zástupce žádá o převod dítěte na druhé vzdělávací místo, v době uzavření školy  nahlásí tuto potřebu
učitelce či ředitelce MŠ.

   Naše úřední deska je součástí úřední desky zřizovatele - MÚ Vamberk.


Zásady a cíle předškolního vzdělávání / Z 561/2004 § 2 odst. 1 a), § 33 /

      
vzdělání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání
bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etického nebo sociálního původu, majetku, rodu
a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana.


předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na
osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro
pokračování ve vzdělávání. Napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dítěte před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.


Přijímací řízení školy :

Děti jsou do MŠ přijímány podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,

 a zákona č. 472/2011 Sb., v návaznosti na vyhlášku MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a její novelizaci vyhláška MŠMT č. 43/2006


termín přijímacího řízení stanoví ředitelka školy (bývá v měsíci květnu) o termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím Vambereckého
zpravodaje, webových stránek, plakátů umístěných ve skříňkách MÚ a  plakátu vyvěšeného v budově školy


Od školního roku 2017/2018 mají děti v posledním roce předškolního vzdělávání povinnost mateřskou školu navštěvovat. Jejich dosavadní přednostní
nárok, který měly dosud na umístění, se od stejného data posouvá na děti čtyřleté, od roku 2017 na děti tříleté a od roku 2020 na děti dvouleté
o zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy podle kritérií pro příjem dětí.   V naší MŠ se koná "Zápis pro předškolní vzdělávání" v první polovině května, a seznam uchazečů pod přidělenými registračními čísly je následně zveřejněn na vchodových dveřích obou MŠ a na našich webových stránkách - zde se dozví zákonní zástupci o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ, tak též bude vyhotoveno v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte uloženého v mateřské škole /školní matrika/ v případě, že počet dětí přesáhne kapacitu MŠ vydá ředitelka rozhodnutí o " Nepřijetí dítěte do MŠ". V tomto případě se rodiče (zákonní zástupci) dítěte mohou odvolat prostřednictvím mateřské školy ke krajskému úřadu. Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům osobně předáno-oproti podpisu, či jim bude zasláno poštou /doporučeně-do vlastních rukou/


o zařazení zdravotně postiženého dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření pediatra, PPP či
SPC do třídy mateřské školy se zpravidla přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé   zpravidla ve věku od 3 - 6 let, nejdříve
však děti od dvou let a děti s odloženou školní docházkou


žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží rodiče (zákonní zástupci) v MŠ, rodiče (zákonní zástupci) podávají tuto žádost v MŠ a zároveň s žádostí přinesou k nahlédnutí očkovací průkaz dítěte, že je dítě řádně oočkováno


při nástupu dítěte do mateřské školy  zákonní zástupci dítěte poskytují údaje o dítěti a jeho rodičích  (zákonných zástupcích)  do školní matriky a průběžně sdělují každou změnu (např. adresu trvalého bydliště, změna jména, tel. čísla, změny v zaměstnání, zdravotní pojišťovny, rozvod a po něm vzniklé vztahy rodičů - zákon. zástupců

¨      
rozhodnout o přijetí může ředitelka školy výjimečně i na dobu určitou - zkušební dobu tří měsíců, a to v případě, není-li při zápisu do mateřské školy zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám mateřské školy

¨      
Důležitou změnou vyplývající z novely školského zákona je skutečnost, že od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, až do zahájení povinné školní docházky, je pro děti tohoto věku vzdělávání povinné. /platí od šk.roku 2017/2018/


Ukončení docházky dítěte do mateřské školy:

   Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy /vyjímaje dětí v posledním roce předškolního vzdělávání,
po předchozím písemném oznámení rodiči (zákonnému zástupci) dítěte jestliže:

¨       dítě bez omluvy do mateřské
školy nejméně dva týdny nedochází

¨       zákonní zástupci dítěte
závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání k nápravě byla
bezúspěšná

¨       v průběhu zkušební doby
- na základě doporučení pediatra nebo PPP

¨      
rodič (zákonný zástupce) opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání
v mateřské škole

      nebo úplatu za školní stravování ve
stanoveném termínu a nedohodne si s ředitelkou jiný termín úhrady.

      Ředitelka školy při ukončení
docházky dítěte přihlédne k sociální a výchovné situaci  rodiny a k zájmu dítěte.

Pravidla
pro organizaci dne v MŠ
:

Ranní
příchody dětí jsou ukončeny v 8.00 hodin. Do 7.30 hod je nutno omluvit
nepřítomnost dítěte - pokud rodič (zákonný zástupce) dítěte tak neučiní, bude
dítěti na tento den započítáno celodenní stravné

¨      
děti se do mateřské školy přijímají kdykoliv během dne (podle potřeby
rodiny - jsou- li předem přihlášeny na stravování a  tuto skutečnost předem oznámí pí učitelkám )

¨      
režim dne je závazný pro čas jídla, pobytu venku a odpočinku

/upřesnění organizace dne
/režim dne/ je v jednotlivých třídách, a šatnách - pro informaci rodičům/.
Také je součástí ŠVP PV a Školního řádu", který je vyvěšen jak MŠ, tak na
webových stránkách školy.

 

Přístup ke vzdělávání cizinců:

·        
Přístup ke
vzdělávání mají za stejných podmínek také občané jiného členského státu
Evropské unie a její rod. příslušníci

·        
Cizinci ze
třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a
školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU),
pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou
azylanty,

 

Co dítě
v mateřské škole potřebuje
:

·        
pohodlné vzdušné oblečení dostatečně velké

·        
bačkory / ne pantofle /

·        
pyžamo

·        
oblečení na zahradu

·        
2 velká balení papírových kapesníčků

·        
kartáček na zuby / zubní pastu/

Všechny věci musí být pro lepší orientaci dětí i
učitelky podepsané nebo označené značkou. 

Co do MŠ
nepatří:

·        
žvýkačky

·        
cucavé tvrdé bonbóny

·        
řetízky na krk (nebezpečí úrazu)

·        
hračky, které by se mohly rozbít nebo zranit dítě 

Ustanovení
Úmluv o právech dítěte vyhlášené Chartou OSN na svém valném shromáždění dne

20.11 1989 v
New Yorku. Nejlepší zájem dítěte je předním hlediskem při veškerých

postupech,
které se jich týkají. Výchova dítěte v součinnosti s rodinou má směřovat k rozvoji

osobnosti
dítěte, přípravě dítěte na zodpovědný život ve svobodné společnosti v duchu

porozumění,
rovnosti a posilována úcta k životnímu prostředí.

 

Práva dětí /na co má dítě právo/

- na kvalitní předškolní
vzdělávání, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti

aby mu byla společností poskytována ochrana / potřeba
jídla, oblečení, místa k životu,

lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které
by je mohli fyzicky nebo psychicky

zranit/

- pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno
integrované dítě, jsou vytvořeny podmínky odpovídající individuálním
vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji

- být respektováno jako jedinec ve společnosti /
slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo

na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti,
rasy či sociální skupiny/

- na emočně kladné prostředí a projevování lásky /
právo žít s každým rodičem, pokud by mu

to neuškodilo. Právo mít někoho, kdo se ho zastane,
právo být s lidmi, kteří ho mají rádi,

právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo
dostávat i projevovat lásku/

- být respektováno jako jedinec s možností rozvoje,
který si chce potvrzovat svoji identitu /

- právo vyrůstat v zdravého jedince - tělesně i
duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na
rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání,

právo hrát si, právo na soukromí,../

- být respektováno jako individualita, která si svůj
vlastní život / právo ovlivňovat rozhodnutí,

co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku,
právo být připravován na svobodu jednat

a žít svým vlastním způsobem,../

/ vybráno z
Úmluvy o právech dítěte /

 

Povinnosti dětí:  v rámci jejich možností a vývojových schopností - respektovat pokyny

dospělého, nebýt
agresivní k ostatním dětem a úmyslně neničit zařízení MŠ, hračky a

pomůcky, respektovat
všechny zaměstnance školy, chovat se tak, aby neohrozilo zdraví svoje, ani
jiných dětí, či osob,

 

 

Povinnosti
rodičů / zákonných zástupců/ :

 

·        
přihlásit své dítě k povinnému
předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy
dítě dosáhne pátého roku věku) -
důležitou
změnou vyplývající z novely školského zákona je skutečnost, že od počátku
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, až do
zahájení povinné školní docházky, je pro děti tohoto věku vzdělávání povinné
/platí od šk.roku 2017/2018

·        
zajistit, aby dítě řádně
docházelo do mateřské školy, při příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě
upravené

·        
na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání
závažných otázek, týkajících se vzdělávání dítěte

·        
při ranním předávání dětí jsou rodiče povinni upozornit učitelku na
změnu zdravotního stavu dítěte (neklidný spánek, zvracení, bolesti bříška,
vyrážku aj.)

·        
do MŠ se přijímají děti zdravé, bez známek jakéhokoliv onemocnění

·        
rodiče musí posoudit zdravotní stav svého dítěte s ohledem na
druhé děti, které by mohly nakazit - nemocné
dítě do MŠ nepatří

·        
učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí
nepřijmout dítě s infekčním onemocněním

·        
rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a
veškeré údaje o zdraví dítěte

·        
po převzetí dítěte od učitelek, plně zodpovídá za bezpečnost dítěte
rodič (zákonný zástupce) ve všech prostorách mateřské školy, tedy i na zahradě
(při používání průlezek, skluzavek, jízdě na kole, koloběžce apod.)                           

·        
osoba, která dítě přivádí je povinna jej předat paní učitelce

·        
při vstupu do mateřské školy z hygienických důvodů používat
návleky na boty

·        
vrací-li se dítě po nemoci, předkládají rodiče lékařské potvrzení o
tom, že je dítě zdravé pouze při podezření, že dítě není doléčeno

·        
rodiče si děti vyzvednou do 16,00 hod.

- z hygienických důvodů
nelze vodit do areálu MŠ psy a kočky

·        
úplatu za vzdělávání v MŠ hradí rodiče  (zákonní zástupci) podle "Směrnice ke
stanovení úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole" platné
od 1.9.2008. Kompletní znění je k dispozici na nástěnce pro rodiče, bližší
informace podá ředitelka školy, zástupkyně ředitelky a vedoucí školní jídelny

·        
při nepřítomnosti dítěte v MŠ rodiče neprodleně dítě omluví, a
udají důvod jeho nepřítomnosti

·        
u předškoláků písemně doloží "omluvenkou" či potvrzením od lékaře /máme
vytvořen "Omluvný list"/. Ředitelka v případě neplnění těchto povinností
nahlásí tuto skutečnost sociální pracovnici - OSPOD

·        
v případě odhlášení dítěte z mateřské školy vyplní zákonný
zástupce formulář a s vedoucí stravování vyúčtují platby stravného a
úplaty

 

Práva rodičů / zákonných zástupců/ :

·        
při vstupu dítěte do MŠ nabízíme přizpůsobený adaptační režim, rodiče
se vždy mohou s ředitelkou školy a učitelkou předem dohodnout na vhodném
postupu

·        
rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ a všech aktivitách,
jsou pravidelně informováni o všem co se v mateřské škole děje, mají
možnost spolurozhodovat při plánování programu školy a při řešení vzniklých
problémů

·        
rodiče mají právo na informace o svém dítěti, kdykoli po dohodě
s ředitelkou nebo učitelkou

·        
rodiče mají právo požádat o individuální vzdělávání svého dítě 3 měsíce
před nástupem do MŠ, pokud k tomu mají důvody

·        
rodiče (zákonní zástupci) mají právo přicházet do mateřské školy během
celého dne a sledovat výchovnou práci pedagogických pracovnic

·        
stížnosti, žádosti, oznámení a podněty k práci MŠ podávají rodiče
/ zákonní zástupci/ u ředitelky MŠ, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo
postoupí nadřízeným orgánům

·        
vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy, týkajících se
podstatných záležitostí vzdělávání dětí

·        
na poradenskou pomoc mateřské školy

Docházka a způsob vzdělávání:

 

·        
zákonný zástupce
již do "Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání"uvede den
nástupu dítěte, a délku jeho denního pobytu, pokud zákonný zástupce bude
požadovat jakoukoli změnu, dohodne se s ředitelkou školy

·        
povinné předškolní
vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje
v rozsahu 4 hodin denně
. Povinnost předškolního vzdělávání není
dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu
s organizací školního roku

·        
zákonný zástupce
dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první
den jeho nepřítomnosti-telefonicky, osobně nebo zprávou sms. Zákonný zástupce
dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, omluví dítě písemně
v omluvném listě, který se nachází na nástěnce v šatnách jednotlivých
tříd či na webových stránkách naší školy, uvede důvody absence a to ihned po
návratu dítěte do mateřské školy

·        
zákonný zástupce
dítěte (povinně vzdělávaného) je povinen požádat o uvolnění dítěte /zahraničí,
dovolená, atd./ a to minimálně 1 týden předem, písemně ředitelku MŠ.

·        
Zákonný zástupce
si je vědom možných důsledků absence svého dítěte na průběh vzdělávání a
nezbytnosti doplnění zameškaných povinností za období absence

·        
Neomluvenou
absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce
pozván doporučeným dopisem, při pokračující absenci (převyšující 40 hod.)
ředitelka školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu
sociálné-právní ochrany dětí

Jiný způsob plnění povinnosti předškolního vzdělávání:

 

·        
individuální
vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do

·        
vzdělávání
v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní
školy speciální

·        
vzdělávání
v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo
povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona

Oznámení ředitelce tuto skutečnost spádové mateřské
školy je povinen zákonný zástupce podat písemnou formou nejpozději 3 měsíce
před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání
dítěte.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání
dítěte musí obsahovat:

a)      jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu
dítěte, v případě cizince - místo pobytu dítěte,

b)      uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně
vzděláváno,

c)      důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Mateřská škola doporučí oblasti vzdělávání - odkaz na
ŠVP PV.

Mateřská škola ověří úroveň osvojování
očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému
zástupci další postup při vzdělávání.

Ředitelka mateřské školy stanový termíny
ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní termíny na první polovinu
prosince, přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně, nebo
s nimi dohodnut.

 

Zákonný zástupce dítěte, které je
individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě
přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuálné vzdělávání dítěte,
pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani
v náhradním termínu.

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky
mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný
účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně
individuálně vzdělávat.

 

Bezpečnost dětí :

·        
za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají učitelky od doby skutečného
převzetí dítěte od rodiče (zákonného zástupce) do doby jejich předání zákonnému
zástupci dítěte nebo jimi pověřené osobě na základě písemného zmocnění

·        
upozorňujeme rodiče (zákonné zástupce), že p. učitelky neručí za
případné ušpinění oděvů dětí, dětem pro pobyt v MŠ dávejte přiměřené a
vhodné oblečení a obuv

·        
p. učitelky neručí za případné poškození nebo ztrátu cenných věcí
(např. zlaté řetízky, drahé hračky) přinesených z domova

·        
úrazové pojištění zajišťuje MŠ

·        
všechny děti se chovají při pobytu v MŠ i mimo tak, aby neohrozily
zdraví své ani svých kamarádů či jiných osob, jsou poučeny před každou akcí
v budově i mimo budovu - učitelka provede zápis s datem a podpisem o
tomto poučení

·        
pohyb cizích podezřelých osob v areálu školy hlásí zaměstnanci
školy i rodiče ředitelce školy, nebo její zástupkyni, aby bylo chráněno zdraví
dětí, aby byly zároveň chráněny před sociálně patologickými jevy

·        
zabezpečení budovy MŠ je elektronickým zámkem s bezpečnostním
kódem, který se každoročně mění, a seznámeni jsou s ním pouze zákonní
zástupci - každý zákonný zástupce, oproti podpisu, dostane návod k použití
a současně je poučen

·        
věnujeme se s dětmi preventivnímu programu proti rizikovému
chování, který se nazývá: "Kouzlo správného chování" - má 4 části: zdravověda,
rodinná a sexuální výchova, protidrogová prevence, slabikář slušného chování a
ochrana před nebezpečnými situacemi

·        
v rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí
provádí pedagogičtí pracovníci monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve
třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi
již v jejich počátcích

·        
důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého
sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učitelkami a mezi
učitelkami a zákonnými zástupci dětí

Stravování
dětí:

 

·        
školní stravování zabezpečuje zařízení školního stravování - školní
jídelna, které je součásti MŠ

·        
otázky týkající se stravování projednává rodič / zákonný zástupce/
s vedoucí školní jídelny / její pracovní doba - druhé vzdělávací pracoviště: Pondělí- 6,00 - 14,30 hod., Út - Čt-
6,00-10,00 hod.

                              -  
Tyršova:                            
Pátek  -   
6,00 - 14,30 hod., Út - Čt -10,00-14,30

      hod.  

·        
stravné se platí předem a to vždy do 20. dne v měsíci.
Bezhotovostním stykem na účet MŠ                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

·        
stravné se rodičům započítává podle docházky dítěte.

·        
stravování je zajištěno podle platných norem a předpisů 3x
v průběhu dne dle vyh. č. 107/2008 a vyhlášky č. 463/2011 Sb.

·        
podávání jídla je prováděno zpravidla samoobslužně-polévku nalévají p.
učitelky a pro druhé jídlo si děti chodí k okénku pí kuchařce.

·        
pití je pro děti dostupné po celý den, v letních měsících je pití
podáváno i na školní zahradě

·        
v případě pozdní omluvy nepřítomnosti dítěte z důvodu nemoci,
si rodič může oběd první den v MŠ vyzvednout

·        
dětem se podává dopolední svačina, oběd a odpolední svačina

 

 

 

Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání

 

a)      je zákonný zástupce dítěte,
které dochází do předškolního zařízení poslední rok před vstupem do základní
školy                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

b)      je zákonný zástupce, který
pobírá sociální příspěvek (skutečnost prokáže)

c)      je fyzická osoba, která o
dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (skutečnost prokáže)

 

Snížení
úplaty na 50%:

úplata za PV v měsíci červenci a srpnu je
následující: oba měsíce se hradí úplata polovinou

 

Povinnosti
zaměstnanců 1. odpovědnost za bezpečnost dětí v době pobytu v MŠ a
       v době jiných aktivit pořádaných MŠ mimo pracoviště


 1. poskytování informací o výchovně vzdělávacím procesu dítěte


 1. poskytování informace důležité pro zákonného zástupce dítěte
       (změny v organizaci MŠ, akce v MŠ, apod.)


 1. umožnit konání konzultačních hodin zák. zástupcům dítěte


 1. sledovat projevy dětí týkající se rasizmu, šikany, xenofobie a
       sexuál. zneužívání - tyto projevy okamžitě prošetřit, projednat, provést o
       tomto jednání zápis a informovat ředitelku školy o jednání se zákonným
       zástupcem - výsledek, opatření proti těmto negativním projevům


 1. řídit se organizačním řádem školy, směrnicemi a dalšími pokyny
       ředitelky školy. Dodržovat zásady BOZP a PO. Dodržovat režim MŠ, náplň
       práce, pracovní dobu.


Práva
učitelek 1. Přijímat do MŠ děti zdravé v zájmu zachování zdraví ostatních
       dětí.


 1. Odmítnout přijetí dítěte do provozu MŠ s infekčním
       onemocněním.


 1. Projednat se zákonným zástupcem jakýkoliv přestupek jejich dítěte
       a vyvodit z něj důsledky.


 

 

Podmínky zacházení s majetkem školy 1. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, majetku dětí,
       učitelů či jiných osob je řešeno se zákonným zástupcem dítěte, které
       poškození způsobilo.


 1. Ztrátu věcí hlásí zákonný zástupce nebo dítě neprodleně své
       učitelce.


 1. Zákonným zástupcům, dětem ani jiným osobám není v době mimo
       výše uvedený provoz dovoleno zdržovat se v prostorách MŠ.


 1. Za cennosti, svěřené dítěti si zodpovídají zákonní zástupci sami.


 1. Veškeré negativní projevy uvedené výše, kterých může být dítě
       obětí nebo svědkem, nahlásit neprodleně své učitelce.


 

Povinnosti
ředitelky školy 1. Projednat stížnosti a připomínky předkládané zástupcem ředitelky
       MŠ / s tímto zástupcem, nebo přímo s rodiči.


 1. Projednávat a schvalovat celkový provoz MŠ (počet dětí ve třídě
       vzhledem k pedagogickým, organizačním a hygienickým podmínkám, po
       předchozím projednání se zřizovatelem stanovit rozsah přerušení nebo
       omezení provozu apod.), náplně práce a pracovní dobu všech zaměstnanců
       v MŠ.


 1. Po dohodě se zřizovatelem stanovit termín zápisu dětí
       k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok, zveřejnění je
       způsobem v místě obvyklým.


 1. Informovat rodiče dětí o přijetí do mateřské školy - zveřejnění přidělených
       registračních čísel - "Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu
       vzdělávání" a to do 30 dnů od podání žádosti.


 1. Informovat rodiče zasláním "Rozhodnutí o ukončení předškolního
       vzdělávání". Vždy předem následuje "Oznámení o zahájení správního řízení".


 1. Informovat rodiče o prominutí úplaty zasláním či osobním předáním
       "Rozhodnutí o prominutí úplaty".


 1. Žádat o výjimku, pokud počet dětí přesáhne stanovený limit daný
       Vyhláškou č.43/2006.


 1. Zajistit na základě doporučení PPP - začlenění logoped.péče do
       výchovně vzdělávacího procesu.


 1. Zajistit termíny pro ověřování vědomostí dětí přo individuálním
       vzdělávání


 

Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy
pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem, při
pokračující absenci (převyšující 40 hod.) ředitelka školy zašle oznámení o
pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálné-právní ochrany dětí /jedná se
o děti s povinným předškolním vzděláváním/.


 


 


 


 


 


 


 


Režim dne jednotlivých tříd:


 


Sudý týden - ranní služba pí učitelka
Bc. Havlová 1. tř. Šnečci

 

6,15 - 8,00      
volné hry dětí, skupinové činnosti (grafomotorická cvičení, pracovní
listy, výtvarné činnosti)

8,00 - 8,15      
pohybová chvilka

                                                                              

8,15 - 8,30       svačina

8,30 - 9,00      
dopolední blok zaměřený k danému tématu

9,00 - 11,00     pobyt
venku ( volné hry dětí, pohybové činnosti, řízené činnosti)

11,00 - 11,15   
příprava na oběd

11,15 - 11,45    oběd

11,45 - 12,00   
čištění zoubků, příprava na odpolední odpočinek

12,15 - 14,00    činnosti před odpoledním odpočinkem,
poslech četby, poslech vážné či relaxační hudby, odpolední odpočinek.

Děti, které neusnou po 30
minutách odpočinku, postupně vstávají - klidové činnosti, aby nerušily spící
děti - práce ve skupinách, individuální péče, práce s předškoláky

14,15 - 14,30   
odpolední svačina

14,30 - 15,15    
volné hry dětí, pokračování individuální práce s jednotlivými
dětmi, pohybové činnosti...

Do 16,00 hodin jsou zbývající děti převedeny do třídy
RYBIČEK - pokračují volné hry


Lichý týden - ranní služba pí ředitelka Mgr. Faltusová


 


 

6,15 - 7,15      hry
dětí ve třídě RYBIČEK

7,15 - 8,00      volné
hry dětí, skupinové činnosti (grafomotorická cvičení, pracovní listy, výtvarné
činnosti)

                                                                              

8,15 - 8,30      
svačina

8,30 - 9,00      
dopolední blok zaměřený k danému tématu

9,00 - 11,00    pobyt
venku

11,00 - 11,15   
příprava na oběd

11,15 - 11,45    oběd

11,45 - 12,00   
čištění zoubků, příprava na odpolední odpočinek

12,00 - 14,00  činnosti před odpoledním odpočinkem, poslech
četby, poslech vážné či relaxační hudby, odpolední odpočinek.

Děti, které neusnou po 30
minutách odpočinku, postupně vstávají - práce ve skupinách, individuální péče,
práce s předškoláky, volné hry (klidové činnosti, aby nerušily spící děti)

14,15 - 14,30   
odpolední svačina

14,30 - 15,30    
volné hry dětí, pokračování individuální práce s jednotlivými
dětmi, pohybové hry...

Do 16,00 hodin jsou zbývající děti převedeny do třídy
RYBIČEK- pokračují volné hry

Struktura denního režimu je orientační a lze ji měnit
a přizpůsobovat potřebám dětí či aktuální situaci ve třídě, nutno pouze
dodržovat čas k jídlu.


 


 


 


Denní řád ve 3. třídě "Žabiček"


 


Režim dne:

 

6:15 - 8:00      volné
hry dětí, skupinové činnosti (výtvarné  činnosti,
grafomotorické cvičení, pracovní listy)

8:00 - 8:45      výchovně
vzdělávací činnost (učení formou hry zaměřené k danému

tématu - básničky, písničky,
pohybové hry apod.)                                                                     

8:45 - 9:00      příprava na svačinu, svačina

9:00 - 9:30      volné
hry dětí a individuální práce

9:30 - 11:30    příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:45 - 12:15 oběd

12:15 - 14:00 odpočinek (hygiena,
čištění zoubků,                                                            

čtení pohádky)                       

                                                                                                                     

Děti, které neusnou po 30
minutách odpočinku, postupně vstávají - práce ve skupinkách, individuální péče,
práce s předškoláky, volné hry. (Klidové činnosti, aby nerušily spící
děti.)

14:30 - 14:45  svačina

14:45 - 16:00  hry,
zájmové činnosti, individuální práce s dětmi

 

 

Struktura denního režimu je
orientační a lze ji měnit a přizpůsobovat potřebám dětí či aktuální
situaci ve třídě, nutno pouze dodržovat čas k jídlu.

 

 

                                         

                                 Denní řád
ve 2. třídě "Rybiček"


Režim dne:

6.15 - 8.00 Volné hry dětí,
skupinové a individuální činnosti (výtvarné, pracovní, grafomotorické činnosti,
pracovní listy, aj.)

8.00 - 8.15 Cvičení, učení formou
hry zaměřené k danému tématu - básničky, písničky, pohybové hry, aj.

8.15 - 8.45 Příprava na svačinu,
svačina, hygiena

8.45 - 9.30 Blok činností, volné
hry, individuální péče s dětmi

9.30 - 11.30 Pobyt venku

11.30 - 12.00 Oběd

12.00 - 12.45 Hygiena, čištění zoubků, zpěv písní na
lehátku, opakování básní, četba pohádky, poslech relaxační hudby, poslech
pohádky

12.45 - 14.00 Odpočinek

            Děti, které
neusnou, postupně vstávají - individuální činnosti, společenské hry, pracovní
listy a jiné klidové činnosti, při kterých nevyrušují děti, které spí.
Nadstandardní aktivity

14.15 - 14.30 Odpolední svačina

14.30 - 15.30 Hry, zájmové
činnosti, individuální péče


 


 

 

Režim dne na druhém vzdělávacím pracovišti
v Jugoslávské ulici:

 


Režim dne jednotlivých tříd


 


Režim dne 1. třída


 

  6.15 -   8.00hod.    
volné hry dětí, spontánní pohybové aktivity, výtvarné a pracovní

                                  činnosti...

  8.00 -   8.15hod.    
ranní přivítání, pohybová chvilka,

  8.15 -   8.45hod.    
hygiena, svačina

  8.45 -   9.15hod.    
dopolední blok činností k probíhajícímu tématu

  9.15 -
11.15hod.     pobyt venku

11.15 - 
11.45hod.     hygiena, oběd

11.45 - 
12.00hod.     hygiena, čištění
zubů a příprava na odpočinek

12.00 - 
14.00hod.     poslech pohádky,
písní, odpočinek

děti, které neusnou po 30ti minutách odpočinku postupně
vstávají a věnují se klidovým činnostem, aby nerušily spící děti

14.00 - 
14.15hod.     vstávání, oblékání

14.15 -  14.
45hod.     hygiena, odpolední svačina

14.45 -  16.
00hod.     volné hry dětí, pohybové
aktivity, individuální práce s dětmi

V 15.30 hod. děti přecházejí do 2. třídy Žabiček

Časové rozvržení činností je orientační, může se měnit podle
potřeb dětí a aktuální situaci ve třídě. Nutné je pouze dodržovat čas jídla.


 


Režim dne 2. třída


 

  6.15 -   8.00hod.    
volné hry dětí, spontánní pohybové aktivity, výtvarné a pracovní

                                  činnosti...

                                  (lichý týden
se od 6.15-6.45hod. scházíme se v 1.třídě Kuřátek)

  8.00 -   8.30hod.    
přivítání,písnička dne, pohybová chvilka

  8.30 -   9.00hod.    
hygiena, svačina

  9.00 -   9.30hod.    
dopolední blok činností k probíhajícímu tématu

  9.30 -
11.30hod.     pobyt venku

11.30 - 
12.00hod.     hygiena, oběd

12.00 - 
12.15hod.     hygiena, čištění
zubů a příprava na odpočinek

12.15 - 
12.45hod.     poslech pohádky,
písní

12.45 - 
14.00hod.     odpočinek

děti, které neusnou po 30ti minutách odpočinku postupně
vstávají a věnují se klidovým činnostem, aby nerušily spící děti

14.00 - 
14.15hod.     vstávání, oblékání

14.15 -  14.
45hod.    hygiena, odpolední svačina

14.45 -  16.
00hod.    volné hry dětí, pohybové
aktivity, individuální práce s dětmi

V 15.30 hod. do naší třídy přicházejí děti z 1. a 3. třídy.

Časové rozvržení činností je orientační, může se měnit podle
potřeb dětí a aktuální situaci ve třídě. Nutné je pouze dodržovat čas jídla


 


 


Režim dne 3. třída


 

  6.15  -   7.00    hod.
                     
     scházení dětí v 1.třídě Kuřátek 

  7.00  -   8.30    hod.
                     
     volné hry dětí, spontánní pohybové aktivity, výtvarné 

         
               
               
               
               činnosti...    

  8.30  -   8.50    hod.
                     
     hygiena, dopolední svačina

  8.50  -   9.30    hod.
                     
     dopolední blok činností k probíhajícímu tématu

  9.30  -   9.45    hod.
                     
     příprava na pobyt venku 

  9.45  -   11.30  hod.  
                     
   pobyt venku 

11.30  -   11.40  hod.    
                     
 hygiena, příprava na oběd 

11.40  -   12.30  hod.    
                     
 oběd

12.30  -   14.00  hod.    
                     
 poslech pohádky, písní a polední odpočinek 

Děti, které neusnou po 30 minutách odpočinku postupně
vstávají a věnují se klidovým činnostem, aby nerušily spící děti.

 14.15  -  14.30  hod.  
                     
   odpolední svačina 

14.30   -  16.00  hod.    
                     
 volné hry dětí, pohybové aktivity, individuální práce s dětmi
 Mezi 15.00 až 15.30 hod. přecházíme do 2. třídy Žabiček, kde pokračují
volné hry a aktivity dětí. Časové rozvržení činností je orientační, může se
měnit podle potřeb dětí a aktuální situaci ve třídě. Nutné je pouze dodržovat
čas jídla.

Struktura denního režimu je
orientační a lze ji měnit a přizpůsobovat potřebám dětí či aktuální
situaci ve třídě, nutno pouze dodržovat čas k jídlu.

 

Školní řád - aktualizován 9.
01. 2012, 1. 5. 2014, 24. 4. 2015, 21. 6. 2016 , 2.1.2017                                 

                                                                                                 Mgr.
Faltusová Lenka-ředitelka MŠ