Mateřská škola Vamberk, Tyršova 280
Sídlo Jugoslávská
 
ŠKOLNÍ ŘÁD

Č. J. 122/2007

 
 
Zpracovaný v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2004 Sb. č. 43/2006 o předškolním vzdělávání a zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a zákonem č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., a dle novely zákona č. 561/2004 Sb.
(vyhlášené pod č. 82/2015 Sb.)
 

provozovatel:                    Statutární město Vamberk

ředitelka:                            Mgr. Faltusová Lenka

zástupce ředitelky:            Dvořáková Helena

typ školy:                           celodenní

provozní doba:                  od 6.15 do 16.00 hod.

 

adresa MŠ:                        Mateřská škola, Jugoslávská čp. 751, Vamberk 517 54

telefon:                              494 541 450

e-mail:                                ms.vamberkjugos@tiscali.cz

 

Mateřská škola je druhým místem vzdělávání MŠ Vamberk 280

 

 
Provozní doba a její přerušení
 • Provoz mateřské školy je celoroční a bývá zpravidla přerušený v měsíci červenci a srpnu na 4 týdny na jedné škole a 4 týdny na druhé škole a v období vánočních prázdnin na dobu nezbytně nutnou. Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy oznámí ředitelka školy zástupci dítěte nejméně dva měsíce předem.
 • Pokud zákonný zástupce žádá o převod dítěte na druhé vzdělávací místo v době uzavření jedné školy, domluví tuto potřebu s ředitelkou školy.
 
Zásady a cíle předškolního vzdělávání
 • vzdělání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana.
 •  předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dítěte před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
 
Přijímací řízení školy
 
Děti jsou do MŠ přijímány podle zákona 472/2011 Sb., kterým je novelizován zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v návaznosti na vyhlášku MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a její novelizaci vyhláška MŠMT č. 43/2006
 
 •  termín přijímacího řízení stanoví ředitelka školy (bývá převážně v měsíci květnu), o termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím Vambereckého zpravodaje, webových stránek, plakátů umístěných ve skříňkách MÚ  a  plakátu vyvěšeného v budově škol
 •  o zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy podle kritérií pro příjem dětí, zpravidla v průběhu měsíce května, a seznam uchazečů pod přidělenými registračními čísly je následně zveřejněn na vchodových dveřích obou MŠ a na našich webových stránkách – zde se dozví zákonní zástupci o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ, taktéž bude vyhotoveno v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte uloženého v mateřské škole /školní matrika/. V případě, že počet dětí přesáhne kapacitu MŠ vydá ředitelka rozhodnutí o „ Nepřijetí dítěte do MŠ“. V tomto případě se rodiče (zákonní zástupci) dítěte mohou odvolat prostřednictvím mateřské školy ke krajskému úřadu. Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům osobně předáno-oproti podpisu, či jim bude zasláno poštou /doporučeně-do vlastních rukou/
 • o zařazení zdravotně postiženého dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření pediatra, PPP či SP
 • do třídy mateřské školy se zpravidla přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé zpravidla ve věku od 3 – 6 let a děti s odloženou školní docházkou
 •  žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží rodiče (zákonní zástupci) v MŠ, rodiče (zákonní zástupci) tuto žádost nechají potvrdit u lékaře-z důvodu očkování dítěte
 • při nástupu dítěte do mateřské školy  zákonní zástupci dítěte poskytují údaje o dítěti a jeho rodičích  (zákonných zástupcích)  do školní matriky a průběžně sdělují každou změnu (např. adresu trvalého bydliště, změna jména, tel. čísla, změny v zaměstnání, zdravotní pojišťovny, rozvod a po něm vzniklé vztahy rodičů – zákon. zástupce
 • rozhodnout o přijetí může ředitelka školy výjimečně i na dobu určitou – zkušební dobu tří měsíců, a to v případě, není-li při zápisu do mateřské školy zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám mateřské školy.
Ukončení docházky dítěte do mateřské školy
 
Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném oznámení rodiči (zákonnému zástupci) dítěte jestliže:
 • dítě bez omluvy do mateřské školy nejméně dva týdny nedochází
 •  zákonní zástupci dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání k nápravě byla bezúspěšná
 •  v průběhu zkušební doby – na základě doporučení pediatra nebo PPP
 • rodič (zákonný zástupce) opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne si s ředitelkou jiný termín úhrady
Ředitelka školy při ukončení docházky dítěte přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a k zájmu dítěte.
 
Pravidla pro organizaci dne v MŠ
 • ranní příchody dětí jsou ukončeny v 8.00 hodin. Do 7.00 hod je nutno omluvit nepřítomnost dítěte – pokud rodič (zákonný zástupce) dítěte tak neučiní, bude dítěti na tento den započítáno celodenní stravné
 • děti se do mateřské školy přijímají kdykoliv během dne (podle potřeby rodiny – jsou-li předem přihlášeny na stravování  a  tuto skutečnost předem oznámí pí učitelkám.)
 • režim dne je závazný pro čas jídla, pobytu venku a odpočinku, podle věkových skupin - děti, které neusnou po 30. min. odpočinku postupně vstávají – klidové činnosti, práce ve skupinách, individuální péče s předškoláky.
Aktuální režim dne je v každé třídě, a je vyvěšen v jednotlivých šatnách a na webových stránkách – pro informaci rodičů.
     
Co dítě v mateřské škole potřebuje
 • pohodlné vzdušné oblečení dostatečně velké
 • bačkory / ne pantofle /
 • pyžamo
 • oblečení na zahradu
 • 2 velká balení papírových kapesníčků
 • kartáček na zuby / zubní pastu/
 
Všechny věci musí být pro lepší orientaci dětí i učitelky podepsané nebo označené značkou.
 
Co do MŠ nepatří
 • žvýkačky
 • cucavé tvrdé bonbóny
 • řetízky na krk (nebezpečí úrazu)
 • hračky, které by se mohly rozbít nebo zranit dítě
 
Ustanovení Úmluv o právech dítěte vyhlášené Chartou OSN na svém valném shromáždění dne
20.11 1989 v New Yorku. Nejlepší zájem dítěte je předním hlediskem při veškerých
postupech, které se jich týkají. Výchova dítěte v součinnosti s rodinou má směřovat k rozvoji
osobnosti dítěte, přípravě dítěte na zodpovědný život ve svobodné společnosti v duchu
porozumění, rovnosti a posilována úcta k životnímu prostředí.
 
 
Práva dětí /na co má dítě právo/
 • aby mu byla společností poskytována ochrana / potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit/
 • být respektováno jako jedinec ve společnosti / slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny/
 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky / právo žít s každým rodičem, pokud by mu to neuškodilo. Právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku/
 •  být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu
 •  právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo  na  soukromí,../
 • být respektováno jako individualita, která si svůj vlastní život / právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním  způsobem,../
 / vybráno z Úmluvy o právech dítěte /
 
Povinnosti dětí
 •  Od dětí se požaduje v rámci jejich možností a vývojových schopností respektovat pokyny dospělého, nebýt agresivní k ostatním dětem a úmyslně neničit zařízení MŠ, hračky a pomůcky. Respektovat všechny zaměstnance školy.
Povinnosti rodičů / zákonných zástupců/
 •  při ranním předávání dětí jsou rodiče povinni upozornit učitelku na změnu zdravotního stavu dítěte (neklidný spánek, zvracení, bolesti bříška, vyrážku aj.)
 • do MŠ se přijímají děti zdravé, bez známek jakéhokoliv onemocnění
 • rodiče musí posoudit zdravotní stav svého dítěte s ohledem na druhé děti, které by mohly nakazit – nemocné dítě do MŠ nepatří
 •  rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte
 •  po převzetí dítěte od pedagogického pracovníka plně zodpovídá za bezpečnost dítěte rodič (zákonný zástupce) ve všech prostorách mateřské školy, tedy i na zahradě (při používání průlezek, skluzavek, jízdě na kole, koloběžce apod.)                           
 •  osoba, která dítě přivádí je povinna jej předat paní učitelce
 • vrací-li se dítě po pobytu v nemoci, předkládají rodiče lékařské potvrzení o tom, že je dítě zdravé pouze při podezření, že dítě není doléčeno
 •   rodiče si děti vyzvednou do 16,00 hod.
 •  z hygienických důvodů nelze vodit do areálu MŠ psy a kočky
 • úplatu za vzdělávání v MŠ hradí rodiče (zákonní zástupci) podle „Směrnice ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole“ platné od 1. 9. 2006
 • Kompletní znění je k dispozici na nástěnce pro rodiče, bližší informace podá ředitelka školy, zástupkyně ředitelky a vedoucí školní jídelny
 
Práva rodičů / zákonných zástupců/
 •  při vstupu dítěte do MŠ nabízíme přizpůsobený adaptační režim, rodiče se vždy mohou s ředitelkou školy a učitelkou předem dohodnout na vhodném postupu
 • rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ a všech aktivitách, jsou pravidelně informováni o všem co se v mateřské škole děje, mají možnost spolurozhodovat při plánování programu školy a při řešení vzniklých problémů
 •  rodiče mají právo na informace o svém dítěti, kdykoli po dohodě s ředitelkou nebo učitelkou
 • rodiče (zákonní zástupci) mají právo přicházet do mateřské školy během celého dne a sledovat výchovnou práci pedagogických pracovnic
 • stížnosti, žádosti, oznámení a podněty k práci MŠ podávají rodiče / zákonní zástupci/ u ředitelky MŠ, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům
 
Bezpečnost dětí
 •  za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají pedagogické pracovnice od doby skutečného převzetí dítěte od rodiče (zákonného zástupce) do doby jejich předání zákonnému zástupci dítěte nebo jimi  pověřené osobě na základě písemného zmocnění
 • upozorňujeme rodiče (zákonné zástupce), že paní učitelky neručí za případné ušpinění oděvů dětí, dětem pro pobyt v MŠ dávejte přiměřené a vhodné oblečení a obuv
 •  paní učitelky neručí za případné poškození nebo ztrátu cenných věcí (např. zlaté řetízky, drahé hračky) přinesených z domova
 •  úrazové pojištění zajišťuje MŠ
 • všechny děti se chovají při pobytu v MŠ i mimo tak, aby neohrozily zdraví své ani svých kamarádů či jiných osob, jsou poučeny před každou akcí v budově i mimo budovu – pedagog. pracovník  provede zápis s datem a podpisem o tomto poučení
 • pohyb cizích podezřelých osob v areálu školy hlásí zaměstnanci školy i rodiče ředitelce školy, nebo její zástupkyni, aby bylo chráněno zdraví dětí, aby byly zároveň chráněny před sociálně patologickými jevy
 •  zabezpečení budovy je elektronickým zámkem s bezpečnostním kódem, který je u všech tříd i u hospodářské budovy. Kód se každoročně mění a dostávají jej pouze zákonní zástupci, kteří podpisem stvrdí poučení, jak s kódem zacházet.
 
Stravování dětí
 • školní stravování zabezpečuje zařízení školního stravování – školní jídelna, které je součásti MŠ
 • otázky týkající se stravování projednává rodič / zákonný zástupce/ s vedoucí školní jídelny  
             Pracovní doba vedoucí ŠJ:
                MŠ v Jugoslávské ul.: Pondělí  –   6,00 – 14,30 hod., Út -  Čt-   6,00-10,00 hod.
                MŠ Tyršova:                 Pátek     -     6,00 – 14,30 hod., Út – Čt -10,00-14,30 hod.
 • stravné se platí předem a to vždy do 15. dne v předcházejícím měsíci bezhotovostním stykem na účet MŠ nebo hotově v kanceláři vedoucí ŠJ.
 • stravné se rodičům započítává podle docházky dítěte.
 •  stravování je zajištěno podle platných norem a předpisů 3x v průběhu dne dle vyh. č. 107/2008 a vyhlášky č. 463/2011 Sb.
 • podávání jídla je prováděno na jednotlivých třídách zpravidla samoobslužně - polévku nalévají paní učitelky a pro druhé jídlo si děti chodí k okénku k pí kuchařce. Děti jsou k jídlu motivovány, ne však nuceny.
 • pití je pro děti dostupné po celý den, v letních měsících je pití podáváno i na školní zahradě
 • v případě pozdní omluvy nepřítomnosti dítěte z důvodu nemoci si rodič může oběd první den v MŠ vyzvednout do jídlonosičů mezi 11.15 – 11.30 hod.
 
Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání
 
a)  osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, které dochází do předškolního zařízení poslední rok před vstupem do základní školy (po dobu dvanácti měsíců)                                                                                                                                       
b)   osvobozen od úplaty je zákonný zástupce, který pobírá dávku pomoci v hmotné nouzi (skutečnost prokáže)
c)  osvobozena od úplaty je fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (skutečnost prokáže)
 
Snížení úplaty na 50%
úplata za PV v měsíci červenci a srpnu je následující: oba měsíce se hradí úplata polovinou
 
Povinnosti zaměstnanců
 1. odpovědnost za bezpečnost dětí v době pobyti v MŠ a v době jiných aktivit pořádaných MŠ mimo pracoviště
 2. poskytování informací o výchovně vzdělávacím procesu dítěte
 3. poskytování informace důležité pro zákonného zástupce dítěte (změny v organizaci MŠ, akce v MŠ, apod.)
 4. umožnit konání konzultačních hodin zák. zástupcům dítěte
 5. sledovat projevy dětí týkající se rasizmu, šikany, xenofobie a sexuál. zneužívání – tyto projevy okamžitě prošetřit, projednat, provést o tomto jednání zápis a informovat ředitelku školy o jednání se zákonným zástupcem – výsledek, opatření proti těmto negativním projevům
 6. řídit se organizačním řádem školy, směrnicemi a dalšími pokyny ředitelky školy. Dodržovat zásady BOZP a PO. Dodržovat režim MŠ, náplň práce, pracovní dobu.
 
Práva zaměstnanců
 1. Přijímat do MŠ děti zdravé v zájmu zachování zdraví ostatních dětí.
 2. Odmítnout přijetí dítěte do provozu MŠ hlavně s infekčním onemocněním a příznaky počínajícího nachlazení.
 3. Projednat se zákonným zástupcem jakýkoliv přestupek jejich dítěte a vyvodit z něj důsledky.
 
Podmínky zacházení s majetkem školy
 1. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, majetku dětí, učitelů či jiných osob se projedná se zákonným zástupcem dítěte, které poškození způsobilo, zákonný zástupce navrhne řešení této situace /uhrazení, oprava apod./
 2. Ztrátu věcí hlásí zákonný zástupce nebo dítě neprodleně své učitelce.
 3. Zákonným zástupcům, dětem ani jiným osobám není v době mimo výše uvedený provoz dovoleno zdržovat se v prostorách MŠ.
 4. Za cennosti, svěřené dítěti si zodpovídají zákonní zástupci sami.
 5. Veškeré negativní projevy uvedené výše, kterých může být dítě obětí nebo svědkem, nahlásit neprodleně své učitelce.
 
Povinnosti ředitelky školy
 1. Projednat stížnosti a připomínky předkládané zástupcem ředitelky MŠ / s tímto zástupcem, nebo přímo s rodiči.
 2. Projednávat a schvalovat celkový provoz MŠ (počet dětí ve třídě vzhledem k pedagogickým, organizačním a hygienickým podmínkám, po předchozím projednání se zřizovatelem stanovit rozsah přerušení nebo omezení provozu apod.), náplně práce a pracovní dobu všech zaměstnanců v MŠ.
 3. Po dohodě se zřizovatelem stanovit termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok, zveřejnění je způsobem v místě obvyklým.
 4. Informovat rodiče dětí o přijetí zasláním či předáním „Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ a to do 30 dnů od podání žádosti.
 5. Informovat rodiče zasláním „Rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání“. Vždy předem následuje „Oznámení o zahájení správního řízení“.
 6. Informovat rodiče o prominutí úplaty zasláním či osobním předáním „Rozhodnutí o prominutí úplaty“.
 7. Žádat o výjimku, pokud počet dětí přesáhne stanovený limit daný Vyhláškou č.43/2006.
 8. Zajistit na základě doporučení PPP – začlenění logopedické péče do výchovně vzdělávacího procesu.
 9. Informovat rodiče zasláním či předáním Rozhodnutí o přijetí dítěte se zdravotním postižením na základě písemného vyjádření SPC či PPP a odborného lékaře.
 
 
 
                               
 
                                                                                       Mgr. Faltusová Lenka – řed. školy
 
 
 
 
 
 
 
Školní řád – aktualizován 9. 01. 2012                                     
Dle zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění
zákon č. 561/2004 Sb.
 
Aktualizace z důvodů nového jmenování zástupce ředitele dne 1. 5. 2014
 
Aktualizace dne 3. 5. 2015 dle novely zákona č.561/2004 Sb. (vyhlášené pod č.82/2015 Sb.)