Č.j. 64/2016

 

Školní  vzdělávací  program

pro předškolní vzdělávání

 

 

KOUZELNÉ BRÝLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská  škola  Vamberk,  Tyršova  280

 

 

OBSAH ŠVP pro předškolní vzdělávání

 

I. část (dlouhodobé záležitosti)

 • Identifikační údaje
 • Charakteristika školy
 • Vize ŠVP
 • Spolupráce s organizacemi
 • Podmínky vzdělávání
 • Organizace vzdělávání
 • Charakteristika vzdělávacího programu + vzdělávací obsah (témata, obsah TVP, zásady  vytváření integrovaných bloků, naplňování klíčových kompetencí, naplňování přípravy dětí na vstup do ZŠ, přístup k jednotlivým věkovým skupinám v heterogenních třídách, školní program EVVO, školní preventivní program, charakteristiky nadstandardních činností, Můj den)
 • Evaluační a hodnotící činnosti

 

II. část (roční záležitosti)

 • Návrhy akcí pro daný školní rok
 • Charakteristiky jednotlivých tříd
 • Pedagogické záměry jednotlivých tříd - včetně možných rizik
 • Ekologický projekt pro daný školní rok
 • Hodnocení ŠVP PV – podklad pro „Koncepci rozvoje“ pro nový školní rok
 • Organizace dne /Denní režim) jednotlivých tříd

 

III. část (přílohy)

 • Režimy dne jednotlivých tříd
 • Školní řád
 • Spolupráce s rodinou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motto:

 

 

Děti  potřebují  na  nelehkou  cestu  dobrou  výzbroj

 

 

 1. Jasná  měřítka  a  schopnosti  rozlišovat  mezi  dobrem  a zlem

 

 1. Vytříbený  cit  pro  skutečné  hodnoty  a nosné  tradice

 

 

 1. Svobodné  tvůrčí  myšlení, aby  vytvářely  nové  formy  života  a  dobývaly  nové  životní  prostory

 

 1. Logiku  srdce, aby  nacházely  lidsky  přijatelnější  rozhodnutí,  než  jaká  programuje  počítač

 

 

 1. Sílu  vůle  a  zatížitelnost, stejně  tak  jako  připravenost  snášet  krize  bez  ztráty  odvahy

 

 1. Naději  na  životní  prostor

 

 

 1. Úctu  před  vyššími  zákony, které  patří  k řádům  stvoření. To  znamená  podle  okolností  omezit  vlastní  svobodu  při  svobodomyslném  rozhodování

 

 1. Připravenost  otevřeně  vyjadřovat  pocity, neutíkat  před  konflikty  s ostatními, přijímat  usmíření  a  solidarizovat  se

 

 

 1. Schopnost  milovat, to  znamená  milovat  své  bližní jako  sám sebe

                                                                       

                                                                   

 

                                                                                                 Jiřina  Prekopová

 

 

 

 

 

I.

ŠKOLNÍ  VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM

PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

KOUZELNÉ BRÝLE

 

MŠ Vamberk, Tyršova 280

 

 

 

Právní  subjekt:           Mateřská  škola  Vamberk, Tyršova  280

Právní forma:                Příspěvková organizace

Adresa:                         Tyršova  280, Vamberk 517 54

Druhé vzdělávací pracoviště: Jugoslávská 751, Vamberk 517 54

Zřizovatel:                    Město  Vamberk

Telefon:                        494 541 305,   494 541 450

E – mail:                       msvamberk.tyrsova@tiscali.cz

                                      ms.vamberkjugos@tiscali.cz

Ředitelka:                     Mgr.  Faltusová  Lenka

Zástupce ředitele:         Dvořáková Helena

ŠVP PV zpracoval:       Mgr. Faltusová Lenka, za spolupráce kolektivu

                                        pedagogů Mateřské školy Vamberk, Tyršova 280

ŠVP PV vydal:               Mgr. Faltusová Lenka

 

 

 

  Ředitelství  mateřské  školy  se  nachází  na  pracovišti  v Tyršově  ulici, druhé  pracoviště  je  mateřská  škola v ulici  Jugoslávské.

Obě pracoviště mají dohromady šest tříd.

 

   Po několikaleté  zkušenosti – práce se ŠVP PV nazvaným „Barevný svět“, jsme na základě poznatků získaných z jeho evaluace vytvořili tento  školní  vzdělávací  program, který je  vypracován  pro  mateřskou  školu v Tyršově  ulici a byl schválen  na  pedagogické radě v srpnu 2013 všemi  pedagogickými  pracovnicemi, a od 1. 9. 2013 vešel v platnost.

   Bude každoročně inovován dle aktuálních podmínek a výsledků evaluačního procesu.

   Na doporučení ČŠI bude jednotný pro obě vzdělávací pracoviště.

   Projednáno na srpnové poradě 2016, platnost od 1. 9. 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakteristika školy

 

Naše mateřská škola:

      -    byla otevřena k 1. září 1987

 • je dvoupodlažní budovou panelového typu
 • má tři třídy, z nichž ke každé patří tyto prostory – herna, šatna, umývárna, WC, tři malé místnosti na pomůcky, hračky a lehátka
 • v budově jsou tyto prostory: v přízemí je jedna třída, kuchyň s jídelnou, šatny, sklady, kancelář vedoucí ŠJ, bazén a k němu náležící prostory, sušárna, místnost pro pračku a bývalá sauna, dnes využívaná jako sklad. V prvním poschodí jsou umístěny druhá a třetí třída, ředitelna, sborovna, kabinety, šatna uklízeček
 • leží téměř na konci města, ale v blízkosti centra. Od hlavní silnice je oddělena velkou zahradou se vzrostlými stromy
 • jsou vytvořeny tři třídy věkově heterogenních dětí

 

 

Díky své poloze, rozloze a vybavení můžeme našim dětem nabídnout:

 • velké množství různých dětských aktivit v moderně a bohatě vybavených prostorách
 • koupání v bazénu
 • prostornou, vybavenou zahradu, která dětem poskytuje i volný pohyb v zajímavém přírodním terénu
 • možnost využívat nabídek spolupráce různých organizací bez problémů s dopravou  

 

                

Mateřská škola Vamberk, Tyršova 280 - sídlo Jugoslávská

 

 

 

 

Charakteristika školy

                                                                                                                                                            

         MŠ leží na konci města v zástavbě sídliště. Je umístěna na jižním svahu v krásném klidném prostředí. Její poloha umožňuje množství vycházek blízkých přírodě – les, okolí řeky a rybníka, pole a louky u obce Merklovice, ale i do blízkého dopravního ruchu města.

         Je tvořena dvěma budovami. Jedna z budov je určena pro hospodářské účely. V této budově je umístěna kuchyň, sklady, kancelář pro zástupkyni ředitelky a vedoucí školního stravování a třída pro nejmladší věkovou skupinu dětí. Druhá budova je pavilónového typu, v přízemí jsou děti 4 -5 ti leté a v 1. patře děti nejstarší. Každá třída má svůj samostatný vchod opatřený elektronickým zámkem.

          Využití jednotlivých místností MŠ je účelné, v rámci možností vytváří optimální podmínky k realizaci jednotlivých činností a aktivit předškolní výchovy – volný přístup dětí k hračkám, různým pomůckám a výtvarnému materiálu, podněcuje samostatnost a tvořivost dětí.

       Rozlehlá školní zahrada se dvěma pískovišti opatřenými ochrannými sítěmi je součástí objektu MŠ. Zahrada je vybavena průlezkami a dalšími hracími prvky tak, aby byla splněna funkce pro dostatečné vyžití dětí při pobytu venku. Dále jsou zde 2 zahradní domky, kde jsou uloženy hračky na pískoviště a pomůcky pro pohybové aktivity dětí. K dispozici je letní záchod s dalšími prostorami pro zimní uskladnění hraček a pomůcek.

       Obě budovy jsou spojeny vestibulem, který je součástí vstupu do 1.třídy, kuchyně a zahrady. Vestibul také zároveň slouží k využití volného času dětí v případě nepříznivého počasí.

       Mateřská škola těsně sousedí s Domem dětí. Celý areál tedy slouží dětem všech věkových skupin a nabízí různé formy spolupráce – děti navštěvují keramickou dílnu, za nepřízně počasí tělocvičnu, zoo koutek s drobnými hlodavci a ptáky, na terase velkou trampolínu a p.

 

 

Díky své poloze, rozloze a vybavení můžeme našim dětem nabídnout:

 

 • velké množství různých dětských aktivit v moderně a bohatě vybavených prostorách
 • koupání v bazénu v druhé budově MŠ
 • prostornou, vybavenou zahradu, která dětem poskytuje dostatek pohybu v členitém přírodním terénu
 • vzhledem ke své poloze množství tematických vycházek
 • možnost využívat nabídek spolupráce různých organizací bez problémů s dopravou  

 

           

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

 MŠ Vamberk, Tyršova 280

 

 

KOUZELNÉ  BRÝLE

 

 

Vize, ze kterých náš ŠVP vychází

 

 

 

 1. učit děti životnímu umění dívat se a vidět – očima, rozumem, srdcem

 

 

 1. vést děti k tomu, aby si všímaly, že situace a děje kolem nich nejsou neměnné, ale je možné je ovlivňovat, tvořit, přetvářet

 

 

 1. pokud je to možné, používat srovnání současného stavu s pohledem „Kouzelnými brýlemi“ a hledat možnosti, jak nejlépe uspořádat věci, děje a vztahy tak, jak bychom si přáli, aby fungovaly

 

 

 1. vytvářet u dětí pozitivní vědomí lepšího světa

 

 

 

 

 

NAUČME SE VIDĚT, ŽE ŽIVOT MÁ VÍCE KLADŮ NEŽ ZÁPORŮ

                                                                                                      Dale Carnegie

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše mateřská škola spolupracuje s těmito organizacemi

 

 

 • Městský  úřad  -  pomáháme při zajišťování kulturních programů, např.- vítání občánků, městem chodí andělé, rozsvícení vánočního stromu atd.,  seznamujeme  orgány města se záměry MŠ, s plánem  školy  apod.

 

 • Dům dětí a  mládeže -  organizují  pro naše nejstarší děti keramickou nadstandardní aktivitu a zvou nás na výstavky, pohádky a jiné akce

 

 • Základní  škola  -  umožňují návštěvu našich dětí ve škole před zápisem 

do prvních tříd, vychovatelky školní družiny  přicházejí  do  mateřské  školy  se  svými dětmi s nacvičenými vystoupeními a nejstarší  děti  ZŠ  /7. – 9.             třída/   pomáhají při zajišťování akcí např. Den dětí

 

 • Městská knihovna – připravuje pro nás „Knihovnickou  přípravku“ určenou nejstarším  dětem /předškolákům/ spojenou s pravidelnými návštěvami v jednotlivých třídách a umožňují nám  bezplatné půjčování knih

 

 • Městský  klub  Sokolovna – nám nabízí různá divadelní představení a umožňuje nám  bezplatné využití sálu na besídku ke Dni matek

 

 

 • Místní organizace Českého  svazu  včelařů – nám umožňuje prohlídku včelínu s ukázkou práce včelařů s poutavým vyprávěním o životě včel

 

 

 

 • Policie  ČR  a  Městská  policie  Vamberk – připravují besedy pro naše děti  na  různá  témata  / bezpečnost v silničním  provozu, ukázka výcviku  psů /

 

 • Sbor dobrovolných hasičů  – nám obětavě zajišťuje ukázku hasičské techniky  a  práce  hasičů

 

 

 • Sbor profesionálních hasičů – exkurze, seznámení s prací hasičů

 

 • Pedagogicko – psychologická  poradna  -  je  nám nápomocna  při  řešení  výchovných a vzdělávacích problémů
 • Dům sociálních služeb – kulturní představení, výroba dárečků

 

 • SPC Hradec Králové – šetření dětí, odborná pomoc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmínky vzdělávání

 

Věcné vybavení:

 • každá třída má dostatek prostoru i vybavení nábytkem pomůckami ke všem činnostem, které vyplývají z našeho vzdělávacího programu

 

 • dětský nábytek je přizpůsoben věku dětí, hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samy brát

 

 • vybavenost hračkami, pomůckami a materiály odpovídá počtu dětí a jejich věku

 

 • dle potřeb budou doplňovány pomůcky pro pohybové, výtvarné, pracovní a didaktické činnosti

 

 • bohatě zásobená  a průběžně doplňovaná je i knihovna a to jak pro děti a učitelky, tak pro rodiče, které mají možnost  si knihy půjčovat domů

 

 • rozlehlá zahrada je parkového typu s množstvím keřů, listnatých i jehličnatých stromů a velkých travnatých ploch. Je vybavena herními prvky, které jsou stále doplňovány a dle potřeby vyměňovány

 

 • podařilo se nám dovybavit zahradními prvky i spodní část zahrady, aby mohly být děti rozděleny do vícero skupin.

 

 • všechny venkovní i vnitřní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy

 

 • přímo v budově mateřské školy je bazén, který využívají obě pracoviště, děti se koupou a otužují 1x týdně

 

 • ve všech třídách je zajištěn při PVČ překryv učitelek téměř tříhodinový, využívá se k individuálnímu působení výuky na předškoláky, pobytu v bazénu či mimo MŠ, pobyty na školní zahradě, sportovních hrách apod.,  pouze ve třídě, kde pracuje ředitelka je překryv dle možností a podmínek školy zajištěn na jednu hodinu denně. V této třídě je snížen počet dětí – maximálně do 20 /většinou 18 dětí/, a pomáhá učitelce při přesunech, výletech či koupání, a jiných náročnějších akcích naše školnice, která je pověřená ředitelkou školy.

 

 

 • pro rozvoj informační gramotnosti byly zakoupeny interaktivní tabule do obou pracovišť a notebooky do každé třídy. Vše se využívá k výchovně-vzdělávacímu procesu, a pro administrativní práci učitelek

 

Profesionálně:

 

 • Všechny učitelky mají odborné vzdělání pro práci předškolního pedagoga – v kolektivu je 12 pedagogů – 6 učitelek má vysokoškolské vzdělání, z toho 2 z oboru speciální pedagogika, 3 učitelky vyšší odborné vzdělání
 • Nabízí rodičům konzultační hodiny, kdy rodiče mají možnost informovat se o prospěchu svých dětí, prohlédnout si práce dětí a pohovořit s učitelkami o případných problémech.

 

 • Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními

 

Podmínky musí vždy odpovídat individuálním potřebám dětí. Učitelka zajišťuje tyto podmínky s ohledem na vývojová a osobnostní specifika těchto dětí, a měl by být vzdělán v oblasti speciální pedagogiky či vše konzultuje se speciálním pedagogem. V naší škole májí toto vzdělání 2 učitelky/Mgr., Bc./

Je důležité zabezpečit:

 1. Uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování a organizování činností, včetně určování obsahu, forem i metod vzdělávání.
 2. Realizaci všech stanovených podpůrných opatření.
 3. Osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám a možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické návyky v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni podpůrného opatření.
 4. Spolupráce se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními, v případě potřeby spolupráci s odborníky mimo oblast školství.
 5. Snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy.
 6. Přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření.

 

 • Podmínky vzdělávání dětí nadaných:

 

   Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

   Dítě, které vykazuje známky nadání, musí být dále podporováno, motivováno, aby nadání mohlo býti nadále rozvíjeno.

Škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu 1 – 4 stupně podpory.

 

 

 • Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let:

 

Velkou pozornost je nutné věnovat personálním podmínkám, vytvoření vhodného režimu dne s ohledem na potřeby dětí, průběh adaptace a spolupráci s rodinou.

Je nutné, aby se učitelky v maximální možné míře překrývaly (minimálně 3 hodiny denně). Pro posílení pedagogického personálu bude nutné do budoucna zajistit chůvu, která bude učitelkám pomáhat zejména se zajištěním osobní hygieny dětí, stravování a sebeobsluze (dokrmování, oblékání). V případě potřeby bude pomáhat se zajištěním dohledu při volné hře - /záleží na počtu dětí v tomto věku/.

Pro pobyt venku bude nejčastěji využívána školní zahrada.

Velký důraz bude kladen na odpočinek těchto dětí – dostatek času, v případě usnutí – nebudit!!!

Zákon č. 178/2016 Sb., ze dne 20. dubna 2016, kterým se mění školský zákon, se s účinností od 01. 09. 2016 stanoví, že se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3-6 let, nejdříve však od 2 let. S odloženou účinností od roku 2020 bude předškolní vzdělávání organizováno pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let.

 

Zajištění průběhu vzdělávání:

   Ve vzdělávání dětí mladších 3 let převládají spontánní činnosti nad řízenými. V plné míře je důležité akceptovat vývojová specifika /individualizace a diferenciace/. Při plánování vzdělávací nabídky je potřeba vycházet z jednoduchých principů: /jednoduchost, časová nenáročnost, známé prostředí a nejbližší okolí, smysluplnost a podnětnost, dostatek prostoru a času pro volný pohyb a hru dítěte/.

  Metody práce pro tuto věkovou kategorii – situační učení, spontánní sociální učení (nápodoba), prožitkové učení a učení hrou a činnostmi.

 

 

 

Životospráva:

 

              Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů a norem. Je zachována vhodná skladba jídelníčku a technologie přípravy pokrmů jsou dodržovány. Děti nejsou do jídla nuceny, ale zároveň jsou vedeny k tomu, aby jídlo nevyhazovaly. Mohou se samy rozhodnout, zda a kolik jídla si vezmou. Snažíme se, aby děti jídlo alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování. Na třídách je pro děti připraveno pití (voda s ovocnou šťávou se sníženým obsahem cukru), učitelky děti upozorňují na důležitost pitného režimu a pití jim nabízejí.

 

              Prostory i vybavení na třídách umožňují dětem dostatek pohybu dle jejich potřeb, s dodržováním pravidel z důvodu bezpečnosti. Ve všech třídách byla pravidla vzájemného a bezpečného chování vytvořena společně s dětmi. Děti mají dostatek volného pohybu i při pobytu na zahradě.

 

             Délka pobytu venku se upravuje dle počasí, zdravotního stavu dětí a aktuálních organizačních potřeb. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, vždy s ohledem na přírodní překážky /mráz pod -10 stupňů, náledí, silný vítr, déšť, inverze/

 

              Odpolední odpočinek je organizován dle potřeby dětí na jednotlivých třídách. Jako relaxaci při čtení pohádky, a následně po 30 minutách děti, které nemají potřebu spánku vstávají, a věnují se klidové činnosti. Učitelka využívá tohoto času také k individuální  a skupinové práci s dětmi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychosociální podmínky:

 

                Při vytváření psychosociálních podmínek vyhovujících všem dětem vycházíme ze splňování základních lidských potřeb (zpracováno dle Maslowa).

 

 1. Fyziologické potřeby – potřeba pohybu, odpočinku, jídla, pití, určité intimity při hygieně atd.

 

 1. Potřeba bezpečí – jasná pravidla dětem známá a srozumitelná, na kterých se mohou jako spolutvůrci podílet i děti samy. Děti mají možnost odmítnout činnost, vyjádřit své negativní pocity bez nebezpečí odmítnutí a ztráty empatického přijetí učitelkou.

 

 1. Potřeba lásky, náklonnosti, sounáležitosti – při činnostech s dětmi využívat fyzického kontaktu (pohlazení, pochování, objetí apod.), kontaktu očima (dospělý se sníží na velikost dítěte), soustředěnou pozornost.
 2.  Potřeba úcty, sebeúcty, přijetí a uznání – přijímáme děti a chováme se k nim jako k bytostem, které mají svou hodnotu již nyní, bez ponižování a zahanbování.

 

 1.  Potřeba seberealizace – vytváříme dostatek podnětů pro všechny děti s ohledem a respektováním jejich přirozeného vývojového tempa.

 

Všechny děti mají v naší mateřské škole stejná práva, stejné možnosti i povinnosti. Jakékoli projevy podceňování a zesměšňování dětí jsou nepřípustné. Děti nejsou neúměrně zatěžovány, či neurotizovány spěchem a chvatem.

V péči o děti počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech. Učitelky se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která mu je příjemná, kterou navozuje vzájemný vztah důvěry. Postupně vyřazujeme nezdravé soutěžení.

Převažují pozitivní hodnocení a ocenění dětí, podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si. Učitelky se vyhýbají negativním slovním komentářům.

Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi.

Učitelky se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem /viz Minimální preventivní program proti rizikovému chování /

 

 

 

 

 

Spoluúčast rodičů

 

 

Ve vztazích mezi učitelkami a rodiči panuje otevřenost, vstřícnost, porozumění a ochota spolupracovat.

 

Spolupráce funguje na základě partnerství / viz. „Partnerství ve výchově dětí“ /

 

Rodiče mají možnost podílet se na dění v naší mateřské škole, účastnit se různých programů, dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí. Jsou pravidelně informováni o všem, co se v mateřské škole děje. Projeví-li zájem, mají možnost spolurozhodovat při plánování programu MŠ.

 

Učitelky jednají s rodiči ohleduplně, taktně, diskrétně a s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nezasahují do soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti o poskytování nevyžádaných rad.

 

Rodiče mají možnost zúčastnit se konzultačních hodin, kde mají možnost informovat se o prospěchu svých dětí, prohlédnout si práce dětí a pohovořit s učitelkami o případných problémech. Konzultační hodiny budou vždy předem ohlášeny /nejméně 1x za pololetí/.

 

Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě, nabízí rodičům různé osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání dětí.

 

Dále naše mateřská škola nabízí rodičům odbornou pomoc speciálně pedagogickou /Mgr. Faltusová Lenka-ředitelka MŠ/ a logopedické konzultace /Bc. Havlová Vendulka-učitelka/.

 

Tak též zapůjčujeme rodičům, v případě zájmu, odbornou literaturu.

 

 

Celoškolkové akce s rodiči:

 • schůzky s rodiči
 • zapojení rodičů do plnění společných úkolů s dětmi např. v rámci projektu ekologické výchovy
 • společný úklid zahrady“zamykání či otevírání zahrady“ s opékáním a posezením s kytarou
 • Mikulášská nadílka /střídavě s rodiči a bez rodičů /                                                                                                             
 • tvoření rodičů a dětí – adventní či velikonoční tvoření
 • vánoční posezení
 • odpoledne s tatínkem-společná výroba dárku pro maminku k svátku matek
 • besídka pro maminky
 • společná oslava MDD
 • rozloučení s předškoláky, pasování na školáky, Tyršova ul.-/spojeno s „Kouzelnou nocí“/
 • rozloučení s nadstandardními aktivitami – za účasti rodičů

 

 

Organizace vzdělávání

 

Naše mateřská škola má tři třídy, jsou věkově heterogenní. A jelikož má interní název  „Vodníček, pojmenovali jsme je interně následovně:

 

 1. třída: (Šnečci)
 2. třída: (Rybičky)
 3. třída: (Žabičky)

 

 

Druhé vzdělávací pracoviště:

 

Tato mateřská škola má také tři třídy, jsou věkově homogenní. Je obklopena nádhernou přírodou, a její interní název je „Sluníčko“

 

 

Přijímací řízení školy

 

Děti jsou do MŠ přijímány v souladu s novelou  zákona 561/ 2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v návaznosti na vyhlášku MŠMT č.14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání a její novelizaci vyhláška MŠMT č.43/2006

 

 • termín přijímacího řízení stanoví ředitelka školy / bývá převážně v měsíci květnu /, o termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím Vambereckého zpravodaje, webových stránek, plakátů vyvěšených v budově školy, a vývěsních skříňkách města
 • o zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy podle kritérií pro příjem dětí v průběhu měsíce května, a seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem je následně zveřejněn na vchodových dveřích obou mateřských škol a  našich webových stránkách – zde se dozví zákonní zástupci o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ, tak též bude vyhotoveno  v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. Správního řádu písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte uloženého v mateřské škole
 • v případě, že počet dětí přesáhne kapacitu MŠ, vydá ředitelka rozhodnutí o „Nepřijetí dítěte do MŠ.“-postupovat bude dle „Kritérii“ určených pro přijetí dítěte do MŠ
 • v tomto případě se rodiče / zákonní zástupci / dítěte mohou odvolat prostřednictvím mateřské školy ke krajskému úřadu – „Rozhodnutí o nepřijetí“ jim bude písemně předáno – oproti podpisu, či doručeno poštou – do vlastních rukou
 • o zařazení dítěte s podpůrným opatřením do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy  na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření pediatra, PPP či SPC
 • do třídy mateřské školy se většinou přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé, zpravidla ve věku 3 – 6 let, nejdříve však od 2 let, děti s odloženou školní docházkou a děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • žádost o předškolní vzdělávání obdrží rodiče / zákonní zástupci / v MŠ, rodiče / zákonní zástupci / podávají žádost o PV dítěte v MŠ, vyplněná žádost bude potvrzena od lékaře, zda bylo dítě řádně očkováno a zda nebrání zdravotní stav nástupu dítěte do mateřské školy a zároveň ředitelce předloží rodný list dítěte
 • při nástupu dítěte do mateřské školy zákonní zástupci dítěte poskytují údaje o dítěti a jeho rodičích /zákonných zástupcích / do školní matriky a průběžně sdělují každou změnu /např. adresu trvalého bydliště, změna jména, tel. čísla, zdravotní pojišťovny, rozvod a po něm vzniklé vztahy rodičů / zákonných zástupců /
 • rozhodnout o přijetí může ředitelka školy výjimečně i na dobu určitou – zkušební dobu tří měsíců, a to v případě, není-li při zápisu do mateřské školy zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám mateřské školy
 • v případě individuálního vzdělávání je zapotřebí, aby zákonný zástupce oznámil tuto skutečnost ředitelce spádové mateřské školy, nejméně tři měsíce před zahájením školního roku. Oznámení o individuálním vzdělávání musí obsahovat – jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, trvalé bydliště, období, po které bude dítě takto vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání. Dle doporučení vzdělávání MŠ ověřuje, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy /schopnosti a dovednosti/v doporučených oblastech. Ve „Školním řádu je stanoven přibližný termín, včetně náhradního termínu, upřesníme osobně domluvou.

Pokud se zákonný zástupce s dítětem nedostaví k ověření v řádném, ani náhradním termínu, ředitelka MŠ ukončí individuální vzdělávání. Dítě tak musí neprodleně zahájit docházku do MŠ, ve které je zapsáno. Následně není již možné dítě opětovně individuálně vzdělávat.

 

 

 

 

Ukončení docházky dítěte do mateřské školy:

 

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném oznámení rodiči / zákonnému zástupci / dítěte jestliže:

 

 • dítě bez omluvy do mateřské školy nejméně dva týdny nedochází/nejedná se o děti před nástupem do ZŠ/
 • zákonní zástupci dítěte závažným způsobem opakovaně narušují provoz MŠ, jednání k nápravě byla bezúspěšná
 • v průběhu zkušební doby – na základě doporučení pediatra, PPP a SPC
 • rodič / zákonný zástupce / opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne si s ředitelkou jiný termín úhrady /nejedná se o děti před nástupem do ZŠ/

 

Ředitelka školy při ukončení docházky dítěte přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a k zájmu dítěte.

 

 

Charakteristika vzdělávacího obsahu

 

 

Vzdělávacího obsah školního vzdělávacího programu „KOUZELNÉ BRÝLE“ vychází z RVP PV, z výše uvedených vizí, dále z evaluace ŠVP „Barevný svět“ a především z poznatků a zkušeností s výchovou a vzděláváním dětí v atmosféře současné společnosti.

 

Cílem našeho ŠVP PV je vychovat člověka, který se umí orientovat ve světě kolem sebe, váží si sebe sama, ostatních lidí, životního prostředí a přírody a pro kterého je prioritou být a ne mít. Je to cíl velmi vysoký, ale pouze směřováním k němu je možné ovlivnit současnou společnost k pozitivním změnám.

 

Jednou z cest k naplňování tohoto cíle je mimo jiné také vzdělávací obsah. Ten je tvořen níže uvedenými pěti hlavními tématy. Každé téma v sobě zahrnuje určitý okruh vzdělávací nabídky, toho s čím chtějí učitelky děti seznámit a v tomto okruhu jim poskytnout vědomosti, dovednosti, návyky, rozvíjet jejich schopnosti a především předat pozitivní hodnoty morálně – etického života. Je samozřejmé, že se v integrovaném bloku jednotlivá témata mohou prolínat a vzájemně doplňovat.

 

Průběh vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami: Plán pedagogické podpory a individuálního vzdělávacího plánu dítěte se SVP sestavují učitelky. Má písemnou podobu. Před jeho zpracováním probíhá rozhovor mezi učitelkami a ředitelkou s cílem stanovení metod práce s dítětem, způsobu kontroly osvojení potřebných dovedností, návyků a postojů. Je stanoven termín přípravy PLPP a učitelka zorganizuje společnou schůzku se zákonnými zástupci dítěte.

Naše škola úzce spolupracuje s SPC v Hradci Králové.

Zodpovědnou osobou za systém péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami je ředitelka školy. Ředitelka školy pověřuje učitelku sestavením PLPP, IVP a komunikací se zákonnými zástupci.

Podpůrná opatření jsou zařazena podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory – např. logopedická intervence pro děti se závažnými poruchami řeči apod.

Vzdělávací obsah přizpůsobujeme vzdělávacím možnostem a předpokladům dítěte s přiznanými podpůrnými opatřeními v rámci IVP.

 

 

 

Vzdělávání dětí nadaných a mimořádně nadaných:

Vytváříme podmínky, které stimulují vzdělávací potenciál všech dětí v různých oblastech. Dětem, které projevují známky nadání, věnujeme zvýšenou pozornost zaměřenou na to, aby se projevy nadání v rozmanitých oblastech činnosti smysluplně uplatnily a s ohledem na individuální možnosti dětí dále rozvíjely. V případě, že se jedná o velmi výrazné projevy nadání, zejména v situacích vyžadujících značnou spolupráci a koordinaci s rodiči dítěte, zpracováváme PLPP.

Pokud se u dítěte projeví mimořádné nadání v jedné nebo více oblastech, doporučíme rodičům dítěte vyšetření ve školském poradenském zařízení.

 

 

 

 

Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let:

Ve vzdělávání dětí mladších tří let převládají spontánní činnosti nad řízenými. Nejčastěji uplatňujeme individuální nebo skupinovou formu činností. V plné míře uplatňujeme vývojová specifika. Při plánování nabídky vycházíme z jednoduchých principů:

 • jednoduchost,
 • časová nenáročnost,
 • známé prostředí,
 • smysluplnost a podnětnost,
 • dostatek prostoru a času pro volný pohyb a hru dítěte.

Při vzdělávání dětí od dvou do tří let maximálně využíváme metody práce vhodné pro tuto věkovou kategorii:

 • situační učení,
 • spontánní sociální učení (nápodoba),
 • prožitkové učení,
 • učení hrou a činnostmi.

 

 

Témata vzdělávacího obsahu „Kouzelné brýle“

 

 

 1. Vidím sebe, tebe, nás

 

 1. Dívám se na přírodu kolem nás

 

 1. Dívám se na svět lidí

 

 1. Vidím, co mi prospívá

 

 1. Dívám se do světa fantazie

 

 

 

 

 

Ve všech tématech půjde především o předávání poznatků hravou formou, využívat možností, aby děti k poznatkům došly vlastní činností – metodami prožitkového, popř. kooperativního učení.

Témata jsou v ŠVP PV  charakterizována pouze obecně, konkrétně budou rozpracována v TVP na jednotlivých třídách.

 

Důvodem je náš přístup k tvoření a práce s ŠVP PV – jako stěžejní jsou vždy TVP, které vycházejí v první řadě z potřeb dětí a učitelek dané třídy.

 

Tento způsob zároveň respektuje individuální přístup každé učitelky k práci a dává ji možnost svobodné volby k výběru a zpracování podtémat zpracovaných do integrovaných bloků. Zároveň je vyjádřením důvěry v její zodpovědnost, pedagogické schopnosti a dovednosti a samozřejmě i všeobecně lidské kvality.

 

TVP každé třídy obsahují:

 

 • Charakteristiku vzdělávacího obsahu, jejíž součástí jsou tabulky k zaznamenávání názvů a časových úseků konkrétních integračních bloků k jednotlivým vzdělávacím tématům – tyto tabulky slouží k přehledu, jak často se s tímto tématem pracovalo

 

 • Seznam dětí

 

 

 • Charakteristiku třídy – věkové složení, počet chlapců a dívek, zdravotní stav, lateralita dětí, počet dětí mající specifické vzdělávací potřeby (např. logopedická péče), popř. další údaje, které učitelky vnímají jako důležité

 

 

 • Denní a týdenní řád

 

 

 • Název TVP pro daný školní rok a pedagogické záměry či vize učitelek

 

 

 • Rozpracované integrované bloky, které si učitelky zaznamenávají do grafické podoby podle svého uvážení, které však budou obsahovat:

 

 

- název integrovaného bloku

- název tematického bloku bloku, ze kterého integrovaný blok vychází

- cíl(e) nebo pedagogické záměry integrovaného bloku

- konkrétní vzdělávací nabídku

- očekávané výstupy

- zhodnocení integrovaného bloku

 

Zásady pro tvorbu integrovaného bloku

 

Témata integrovaného bloku respektují ŠVP PV

Integrovaný blok má dobře promyšlenou počáteční a průběžnou motivaci

V plánovaných činnostech je zastoupeno všech pět vzdělávacích oblastí z RVP (v optimálním případě rovnoměrně, může být i nerovnoměrné).

 

Součástí TVP jsou též záznamy o dětech, jejich portfólia, IVP, popř. další položky podle uvážení a výběru učitelek (seznamy písní, básní, pohybových her, pracovních listů, grafomotoriky…)


TÉMA „VIDÍM SEBE, TEBE, NÁS“

 

Charakteristika:

Každý člověk je svébytnou originální osobností, individualitou. Je zapotřebí si uvědomit svou jedinečnost, zároveň však vnímat a respektovat potřeby druhých a vytvářet plnohodnotné vzájemné vztahy.

 

 

Cíle a záměry:

 

 • poznávat sebe sama, uvědomovat si své emoce, reakce, chování a postupně rozvíjet dovednost je ovládat a záměrně řídit a tím ovlivňovat danou situaci
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních
 • osvojit si základy prosociálního chování
 • rozvoj kooperativních dovedností
 • respektovat a vnitřně přijmout pravidla pozitivních mezilidských vztahů
 • vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 • podporovat sebedůvěru dítěte i jeho důvěru k druhým lidem
 • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

 

 

Stěžejní vzdělávací oblasti:

 

 • Dítě a jeho psychika (sebepojetí, city, vůle)
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět

 

 

Okruhy činností:

 

 • mezilidské vztahy
 • prosociální chování
 • rodina
 • tradice
 • škola, školka

 

 

 

 

Očekávané výstupy:

 

 • přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním
 • respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti
 • spolupracovat s ostatními
 • chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný
 • chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé
 • osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi

 

 

 

Výše uvedené téma je specifické tím, že bude prolínat nejen všemi ostatními tématy, ale plnění cílů bude realizováno při všech činnostech v průběhu každého dne v mateřské škole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉMA „DÍVÁM SE NA PŘÍRODU KOLEM NÁS“

 

Charakteristika:

Jsme součástí přírody. Vztahují se na nás přírodní zákony, bez zdravého přírodního prostředí není možná naše fyzická existence. Znalosti o přírodě nám ji umožní pochopit, chránit a vytvářet kvalitní životní prostředí.

 

Cíle a záměry:

 • vnímat a poznávat přírodu všemi smysly
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování)
 • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání
 • nacházet souvislosti mezi jednotlivými přírodními jevy a zákonitostmi
 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
 • vytvářet v dětech pocit sounáležitosti s přírodou a tím k její ochraně
 • ukazovat dětem možnosti aktivního ovlivňování životního prostředí

 

 

Stěžejní vzdělávací oblasti:

 • Dítě a jeho psychika (poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace)
 • Dítě a svět

 

Okruhy činností:

 • živá a neživá příroda (rostliny, živočichové, nerosty)
 • proměny přírody
 • roční období
 • živly

 

 

Očekávané  výstupy:

 • vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si
 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý
 • mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka
 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí

 

Tak jako ve všech ostatních oblastech, i zde půjde především o předávání poznatků hravou formou, využívat možností, aby děti k poznatkům došly vlastní činností – metodami prožitkového, popř. kooperativního učení.

 

 

TÉMA „DÍVÁM SE NA SVĚT LIDÍ“

 

Charakteristika:

Každý z nás se narodil do prostředí, které si postupně uvědomoval a poznával. Současné děti přicházejí do světa velmi složitého, zaplněného mnoha výrobky, technikou, ale též plného poznatků a vědomostí ze všech oblastí lidské činnosti. Orientovat se v tomto světě je velice těžké, proto je nutné zapotřebí naučit děti znát, vědět, posuzovat, přijímat či odmítat.

 

 

Cíle a záměry:

 • podporovat přirozenou dětskou zvídavost, touhu poznávat, zkoumat a experimentovat
 • rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení
 • osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci
 • pomoci dětem získávat základní poznatky o světě kolem nás, třídit je a chápat vzájemné souvislosti mezi nimi – vše přiměřeně k možnostem dětského chápání a věkovým specifikům
 • vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
 • naučit děti získané praktické znalosti, vědomosti a dovednosti používat v běžném životě
 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

 

 

Stěžejní vzdělávací oblasti

 

 • Dítě a jeho psychika (Jazyk a řeč, Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace)
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět

 

Okruhy činností:

 

 • děje
 • předměty, věci, materiály
 • pracovní profese, povolání, řemesla
 • dopravní prostředky, dopravní výchova
 • časové představy
 • historie
 • Očekávané výstupy:

 

 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
 • zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité
 • využívat zkušenosti k učení
 • chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i dětem, vážit si jejich práce a úsilí
 • zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi, apod.
 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí
 • osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉMA „VIDÍM, CO MI PROSPÍVÁ“

 

Charakteristika:

V současné době je člověk vystaven (i přes špičkovou lékařskou péči a nové technologické a farmaceutické možnosti) velkému množství škodlivých vlivů nejen na své zdraví, ale i na celkovou fyzickou a psychickou kvalitu svého života. Proto je důležité přijmout zodpovědnost za péči o své tělo v co nejširším kontextu, tedy o své zdraví, fyzickou i psychickou pohodu a tělesnou kondici.

 

 

Cíle a záměry:

 

 • pomoci dětem získat základní poznatky o lidském těle, jeho fungování a potřebách
 • uvědomění si vlastního těla
 • vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
 • pomoci dětem získat znalosti o lidském zdraví
 • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání
 • vést děti k péči o své zdraví – hygiena, bezpečnost
 • poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě
 • získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
 • respektovat fyziologické a psychické potřeby dětí
 • ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými
 • rozvíjet přirozenou dětskou potřebu pohybu
 • vytvoření základů aktivních postojů k životu

 

 

Stěžejní vzdělávací oblasti

 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a jeho psychika (Sebepojetí, city, vůle, Poznávací schopnosti a funkce)
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost

 

Okruhy činností:

 

 • lidské tělo
 • zdraví jako takové, zdravý životní styl
 • ochrana zdraví, hygiena, bezpečnost
 • výživa
 • pohyb, sport

Očekávané výstupy:

 

 • zachovávat správné držení těla
 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí
 • pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji
 • mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví
 • vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují
 • chovat se obezřetně při setkání s neznámými, v případě potřeby požádat druhého o pomoc
 • uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti pravidlům a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉMA „DÍVÁM SE DO SVĚTA FANTAZIE“

 

 

 

„Dětská duše potřebuje příběhy, ve kterých účinkuje životní síla. Vyžaduje symbolické obrazy – jako např. pohádky, legendy a ságy. Aby si mohlo zdravě rozvíjet svou fantazii a s ní základy svého duševního života, potřebuje dítě obrazy, kterými porozumí pouhým srdcem“.

                                                                                                      Jiřina Prekopová

 

Charakteristika:

 

Svět fantazie nám pomáhá vyrovnávat se s realitou běžného života, obohacovat jej a prohlubovat  jeho prožívání. Je to výsada pouze lidských bytostí. Proto rozvoj fantazie, představivosti a kreativity je součástí všech ostatních témat.

 

Cíle a záměry:

 

 • rozvíjet a podporovat dětskou fantazii a představivost
 • rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové i dramatické)
 • uvádět děti do světa umění – literárního, hudebního, dramatického, výtvarného
 • rozvoj tvořivosti
 • seznamovat děti s naším kulturním dědictvím
 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
 • nabízet dětem možnost tvůrčích aktivit, které rozvíjejí jejich fantazii a představivost
 • rozvoj společenského i estetického vkusu
 • poznávání jiných kultur
 • vytváření elementárního povědomí o širším kulturním prostředí

 

 

Stěžejní vzdělávací oblasti

 

 • Dítě a jeho psychika (Jazyk a řeč, Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace, Sebepojetí, city, vůle)
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět

Okruhy činností:

 

 • literatura – knihy
 • pohádky, příběhy
 • poezie
 • hudebně pohybové činnosti
 • výtvarné činnosti
 • dramatické činnost

 

Očekávané výstupy:

 

 • projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film
 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z kulturních krás i setkávání se s uměním
 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy  pomocí různých výtvarných dovedností a technik
 • vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naplňování klíčových kompetencí

 

„Dobré a dostatečné základy klíčových kompetencí, položené v předškolním věku, mohou být podstatným příslibem dalšího příznivého rozvoje a vzdělávání dítěte“

                                                                                                                                    RVP PV

 

 1. Kompetence k učení
 • dětem jsou nabízeny činnosti rozvíjející jejich myšlení
 • třídy jsou vybaveny množstvím kvalitních pomůcek a didaktických hraček, které jsou dětem nabízeny a učitelky děti v těchto činnostech podporují
 • učitelky usilují o vyrovnané zařazování spontánních a organizovaných činností
 • s dětmi 5 – 7letými je pracováno jak skupinově, tak individuálně
 • děti s OŠD mají vypracovaný IVP a je jim věnována specifická péče (v případě potřeby i děti se specifickými vzdělávacími potřebami)
 • děti jsou podporovány ve svých činnostech pochvalou, oceněním, čímž rozvíjena jejich sebedůvěra ve vlastní schopnosti zvládnout zadaný úkol

 

 1. Kompetence k řešení problémů
 • učitelky podněcují děti k řešení problému slovně formou otázek – „jak to uděláš, co s tím, jak to vyřešíš?“
 • při předávání nových poznatků preferují nepřímé metody (hry, pokusy, experimenty)
 • podporují dětské schopnosti vymýšlet různá řešení – při konstruování, vztahových problémech, pohybových činnostech (např. děti samy staví překážkové dráhy apod.)
 • učitelky dávají dětem pozitivní zpětnou vazbu na jejich snahu případné problémy řešit

 

 1. Komunikativní kompetence
 • u dětí jsou rozvíjeny všechny čtyři roviny jazyka – foneticko –fonologická, lexikálně – sémantická, morfologicko-syntaktická i pragmatická
 • v oblasti foneticko-fonologické (zvukové) je dětem věnována logopedická péče a to jednak logopedickou asistentkou (učitelka MŠ), dále je umožněno klinické logopedce, aby pracovala s dětmi přímo v MŠ. Děti procházejí depistáží již ve čtyřech letech a jejich jazykový vývoj je sledován od nástupu do mateřské školy
 • v oblasti lexikálně sémantické (rozvoj slovní zásoby) podporují všechny učitelky vzájemnou komunikaci dětí, seznamují děti s novými pojmy buď přímo při organizovaných činnostech, nebo prostřednictvím poslechu četby, texty písní, vyprávěním, sdělováním zážitků apod.
 • v oblasti morfologicko-syntaktické (gramatické) je to především správný řečový vzor dospělých, poslech četby, popř. přímá péče v jazykových chvilkách a individuální péče
 • v oblasti pragmatické vedou učitelky děti k co největšímu používání vzájemné komunikace při hrách, při učení, při řešení problémů. Děti jsou vedeny k tomu, aby druhým vysvětlovaly postupy práce, aby dovedly komunikovat s dospělými (domlouvají se s učitelkami, kuchařkami, uklízečkami, dovedly vyjádřit svůj názor, prosbu, aby vysvětlily svůj problém, dovedly vyřídit vzkaz, apod.
 • mateřská škola spolupracuje s Městskou knihovnou ve Vamberku – nejstarší děti pravidelně docházejí do dětského oddělení do „Knihovnické přípravky“ – děti se učí pracovat s literaturou a využívat ji k získávání poznatků

 

4. Sociální a personální kompetence

5. Činnostní a občanské kompetence

 • této oblasti je věnována prvořadá péče a pozornost
 • již vlastní organizace tříd – heterogenní skupiny dětí – vytvářejí přirozené prostředí k rozvíjení těchto kompetencí
 • do TVP jsou zařazovány integrované bloky zabývající se touto tématikou v rámci vypracovaného projektu „Preventivní program proti rizikovému chování“
 • učitelky k posilování prosociálního uvědomování dětí používají četbu a následné rozhovory s dětmi
 • při práci s dětmi jsou zařazovány tzv. „komunikační kruhy“, které posilují pocit sounáležitosti dětí mezi s sebou
 • děti společně slaví svátky a narozeniny – jedná se vždy o malou oslavu a děti si užívají roli „oslavence“
 • pravidelně zařazujeme tzv. „Můj den“ = den volné hry
 • při veškerých činnostech vedeme děti hlavně ke spolupráci, soutěživé činnosti zařazujeme v minimální míře
 • na třídách jsou s dětmi vytvořena společná pravidla
 • děti jsou vedeny ke společnému řešení vzájemných konfliktů
 • děti se učí demokratickému rozhodování (např. Kdo chce jít na zahradu, kdo na hřiště? – kterých dětí je v které skupině víc?)

 

 

 

 

 

 

RIZIKA VZDĚLÁVACÍCH OBLASTÍ DANÁ  RVP PV

 

 

Při vytváření ŠVP bylo přihlédnuto i k rizikům jednotlivých vzdělávacích oblastí dle RVP PV.

ŠVP „Kouzelné brýle“ je tedy postaven tak, aby rizika byla co nejvíce eliminována.

 

1. Fyzické prostředí a materiální vybavení MŠ

 

- postupná obnova nábytku ve všech prostorách budovy (ředitelka, provozovatel)

 

- pravidelné obnovování a dokupování pomůcek a hraček s ohledem na potřeby dětí včetně vybavenosti informační technikou, např. notebooky a interaktivní tabulí (ředitelka, provozovatel)

 

- průběžné vybavování zahrady herními prvky s důrazem na rozvoj pohybových dovedností dětí a s ohledem na jejich bezpečnost (ředitelka, provozovatel)

 

- důraz na vytváření takového materiálního prostředí jednotlivých tříd, které bude podporovat a rozvíjet poznávací činnosti dětí, dětskou zvídavost, fantazii a kreativitu (učitelky)

 

- důraz na estetické prostředí jednotlivých tříd (učitelky)

 

- důraz na čistotu a bezpečnost v jednotlivých třídách (učitelky, provozní pracovnice)

 

 

2. Psycho-sociální prostředí MŠ

 

- pružný denní režim respektující individuální potřeby dětí (ředitelka, učitelky)

 

- vytváření prosociálního klima (= vlídné, laskavé, vstřícné, přátelské, chápající prostředí) pro děti, rodiče i kolektiv MŠ (všechny pracovnice)

 

- respekt k potřebám dětí, rodičů a pracovnicím MŠ (všechny pracovnice)

 

 

3. Pedagogický přístup (zajišťují všechny pedagogické pracovnice)

 

- respektování individuálních potřeb dětí ve všech vzdělávacích oblastech

 

- vytváření podnětného didaktického prostředí – nabídka rozmanitých činností a her ze všech vzdělávacích oblastí

 

- vyrovnané organizované a spontánní činnosti dětí

 

- vyrovnané předávání hotových poznatků a příležitostí k poznávacím činnostem založených na vlastní zkušenosti

 

- dostatek času pro spontánní hru dětí (viz. „Můj den“)

 

 

 

Práce s riziky v rámci vytváření TVP

 

- učitelky při vytváření TVP pracují i s riziky a snaží se je svým profesionálním přístupem eliminovat

 

- vybraná rizika zařazují i k pedagogickým záměrům pro daný školní rok (popř. k integrovaným blokům)a snaží se je svým profesionálním přístupem eliminovat

 

- učitelky se i nadále snaží vzdělávat (studiem, účastí na seminářích DVPP, četbou odborné literatury) a tím prohlubovat své odborné znalosti a pedagogické dovednosti

 

- ředitelka umožní pedagogickým pracovnicím další vzdělávání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naplňování přípravy dětí na vstup do základní školy a prevence specifických poruch učení

 

Organizačně:

 

 • Heterogenní třídy – možnost sledovat vývoj dítěte a působit na dítě již od nástupu dítěte do mateřské školy stejnými učitelkami

 

 • Menší počet dětí ve věkových skupinách – větší možnost individuální péče 5 – 6letým dětem

 

 

Obsahově (oblasti rozvoje dítěte, ve kterých cíleně působíme):

 

 • Grafomotorika

 

 • Zrakové vnímání

 

 • Sluchové vnímání

 

 • Řeč, komunikační schopnosti

 

 • Hrubá motorika

 

 • Jemná motorika

 

 • Pozornost, paměť

 

 • Časoprostorová orientace

 

 • Oblast matematických představ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

 

         Jedná se o děti se smyslovým, tělesným či mentálním postižením, děti s narušenou komunikační schopností, děti se zdravotním oslabením, děti ze znevýhodněného kulturně – sociálního prostředí, děti s odlišným mateřským jazykem (především děti migrantů), děti nadané či děti vykazující zrychlený vývoj, děti mladší tří let

V péči o tyto děti se snažíme o inkluzivní přístup vzdělávání.

 

„Inkluze počítá s tím, že v praxi nikdy nemáme skupinu stejných dětí, do které pak včleňujeme dítě odlišné. Naopak předpokládá, že skupina vždy sestává z mnoha svébytných osobností s rozdílnými schopnostmi a potřebami, které je třeba zohledňovat a umožňovat všem dětem zapojení do společného vzdělávání.

Inkluzivní přístup vychází z předpokladu, že všechny děti mají stejnou hodnotu bez ohledu na jejich zdatnost, schopnosti, vyznání, národnost, silné i slabé stránky…

Různorodost je vnímána jako obohacení a přínos, příležitost k rozvíjení respektu k sobě i ostatním, ke schopnosti empatie, tolerance, ohleduplnosti a zodpovědnosti. Takový přístup je přínosem pro všechny děti.

 

                 (čerpáno z publikace „Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách“)

 

 

Organizačně:

 • Heterogenní třídy – věkově různorodá skupina dětí umožňuje širší sociální a vývojovou pestrost, dítě má lepší možnost adaptace, není problém s případným rozdílem fyzického věku a věku mentálního či sociálního
 • Homogenní třídy – nutná zvýšená péče a pozornost při adaptaci a začlenění dítěte do kolektivu
 • Překrývající se přímá výchovná práce učitelek na třídách + pružný denní režim umožňuje:
  • práci ve skupinkách
  • individuální práce s daným dítětem

 

Obsahově:

 • první poznatky při přijímání dítěte do mateřské školy
 • společná diskuze pedagogů – co můžeme nabídnout, jaké jsou naše lidské, profesionální, organizační a hmotné možnosti
 • běžná standardní diagnostika učitelek na třídách
 • možnost spolupráce se specializovanými pracovišti
 • vypracování individuálního vzdělávacího plánu dle potřeb dítěte a dle daných kritérií
 • spolupráce s rodiči
 • začlenění dítěte do kolektivu třídy
 • práce ve skupinách
 • individuální přístup dle potřeb dítěte – zohlednění potřeb dětí (např.  nadané dítě = náročnější činnosti, jejich množství, časová náročnost) – viz individualizace ve vzdělávání (…vzdělávání, při němž podporujeme společné vzdělávání dětí s rozdílnou úrovní schopností, s rozmanitými temperamentovými charakteristikami, rozdílným stylem učení, rozdílnými zájmy, s rozdílným rodinným zázemím, různou etnicitou, náboženským přesvědčením …)

                                                    (čerpáno z publikace „Individualizace v mateřské škole“)

 

Profesionálně:

 • všechny učitelky mají odborné vzdělání pro práci předškolního pedagoga
 • z kolektivu 12 pedagogů – 5 učitelek vysokoškolské vzdělání, z toho dvě v oboru speciální pedagogika, 3 učitelky vyšší odborné vzdělání
 • pravidelné vzdělávání dle zájmu, potřeb učitelek i dětí – DVPP Královéhradeckého kraje, NIDV Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové, DYSCENTRUM Praha (+ DYSKORUNKA Praha)
 • samostudium učitelek – odborná literatura, využití Internetu, odborné časopisy

 

Inkluzivní přístup vyžaduje od pedagoga změnu úhlu pohledu, od níž se odvíjí i změna práce s dětmi:

 • už při plánování přizpůsobí styl práce i vzdělávací nabídku tak, aby se mohly zapojovat všechny děti a nikdo nebyl z některých činností vyčleněn
 • nabízí různorodé činnosti a modifikuje je
 • přemýšlí, zda skutečně všechny děti dostávají takovou podporu, jakou potřebují
 • sleduje, zda mají všechny děti možnost učit se, být vyslyšeny a cítit se součástí třídy
 • zavádí potřebná a odpovídající opatření

                    (čerpáno z publikace „děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách)

 

Odborná spolupráce:

 • PPP Rychnov nad Kněžnou
 • SPC DUHÁČEK Hradec Králové – centrum pro děti s vadami komunikace a vadami sluchu
 • Možnost napojení na specializovaná pracoviště dle potřeb dětí (Nadané dítě, SPC Hradec Králové, SPC Náchod…)
 • Využívání bezplatného preventivního vyšetření zraku předškolních dětí LONS CLUB Rychnov nad Kněžnou

 

 

Materiální zabezpečení:

 • Odborná literatura v MŠ (pravidelně doplňovaná), městská knihovna Vamberk, SVK Hradec Králové
 • Dostatek didaktických pomůcek a hraček (pravidelně doplňované dle potřeb dětí)
 • Interaktivní tabule na každém pracovišti
 • Počítače a kopírky na každém pracovišti
 • Notebooky na každé třídě
 • Vybavení a úprava prostředí každé třídy (= „prostředí je třetí učitel“)

 

Činnosti,  při kterých je zajištěno souběžné působení dvou učitelek:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávání dětí v jednotlivých věkových skupinách

 

Děti mladší tří let

 

Hlavní oblasti péče

 • Adaptace na prostředí a režim mateřské školy
 • Základní hygienické návyky
 • Základy sebeobsluhy
 • Základy samostatného stolování
 • Rozvoj hrubé motoriky (chůze, chůze po schodech…)

 

Podmínky

 • Respektování adaptačních problémů
 • Respektování vývojových potřeb dítěte – v případě potřeby umožnit dítěti jiný režim i činnosti
 • Vytváření vstřícného, pohodového a bezpečného prostředí
 • Vybavení tříd hračkami pro toto věkové období

 

Děti 3 – 4leté

 

Hlavní oblasti péče

 • Adaptace na prostředí a režim mateřské školy
 • Adaptace na kolektiv dětí, respektování druhých dětí, postupné zapojování do společných her a činností
 • Sebeobsluha – oblékání a svlékání, hygiena, stolování
 • Rozvoj hry jako nejdůležitější činnosti v tomto věku

 

Podmínky

 • Respektování případných adaptačních problémů
 • Vytváření vstřícného, pohodového a bezpečného prostředí
 • Vybavenost tříd hračkami a pomůckami pro tuto věkovou skupinu
 • Pružný denní režim, možnost práce ve skupinách

 

Děti 4 – 5leté

 

Hlavní oblast péče

 • Rozvíjení sociálních dovedností dětí
 • Rozvíjení dětí v oblasti tělesné (jemná i hrubá motorika, grafomotorika), jazykové (výslovnost, sluchové vnímání), intelektové (barvy, tvary, počet…)

 

 

Podmínky

 • Kolektivní i skupinové činnosti s požadavky pro tuto věkovou skupinu
 • Možnost respektování individuálního vývoje dítěte bez nebezpečí ohrožení sebedůvěry dítěte ve vlastní schopnosti
 • Vybavenost tříd hračkami a pomůckami pro tuto věkovou skupinu
 • Pružný denní režim, možnost práce ve skupinách

 

 

Děti 5 – 6 leté

 

Hlavní oblast péče

 • Individuální rozvoj každého dítěte v rámci jeho schopností dle požadavků  RVP na očekávané výstupy dětí v jednotlivých vzdělávacích oblastech.
 • Příprava na vstup do ZŠ
 • Dětem s odkladem školní docházky je věnována individuální péče, dle pokynů a informací z PPP a jiných odborných pracovišť / je vytvořen IVP/.

 

Podmínky

 • Viz dokument ŠVP PV „Naplňování přípravy dětí na vstup do základní školy a prevence specifických poruch učení“

 

 

Všechny učitelky jsou kvalifikované pedagogické pracovnice, které mají znalosti věkových zvláštností v daných věkových skupinách. Při tvorbě integrovaných bloků a přímé výchovné činnosti vycházejí z těchto znalostí, potřeb jednotlivých věkových skupin dětí i individuálních potřeb každého dítěte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO

 

 

SOUČÁST ŠVP PV „KOUZELNÉ BRÝLE“ MŠ TYRŠOVA VAMBERK, TYRŠOVA 280

 

 

 

 

 

Motto:

 

Staří indiáni Dakotové byli moudří. Věděli, že srdce člověka,

 

který se odcizil přírodě, ztvrdne. Věděli, že nedostatek úcty

 

před vším živým a vším, co kolem nás roste, nechá brzy

 

zahynout i úctu mezi lidmi. Proto bylo působení přírody, jež

 

lidstvo zušlechtila, důležitou součástí výchovy jejich dětí.

 

                                                                                                                 

                                                                                                                Luther Stojící Medvěd

 

 

Charakteristika environmentální výchovy:

 

 • EVVO = environmentální výchova, vzdělání a osvěta

 

 • EVVO vede k myšlení a jednání, které je v souladu s životním prostředím tak, aby se udržela jeho kvalita i pro budoucí generace. Cílovou skupinou jsme tedy všichni, bez ohledu na věk nebo vzdělání

 

Hlavní úkol environmentální výchovy:

 

 • systematické působení na mladou generaci (včetně dětí předškolního věku) za účelem přijetí hodnot a jednání nezbytného pro ochranu a péči o životní prostředí

 

 

Obsah EVVO

 •  vytváření nejen pozitivních postojů k životnímu prostředí, k úctě k životu ve všech jeho formách, znalost a péče o prostředí kolem nás, ale i pochopení vzájemné provázanosti sociální, ekonomické a kulturní oblastí, které vede k pochopení zákonitostí, které tato vzájemná vazba vytváří

 

Cíl EVVO

 • objektivní informovanost o stavu a vývoji životního prostředí a předání takových znalostí a dovedností, které vytváří silnou motivaci k změnám, které povedou ke zdravému a funkčnímu prostředí kolem nás

 

Hodnocení EVVO

 • velmi obtížné. Pozitivní dopady EVVO se projevují až v delším časovém období. Jeho efektivita však spočívá v budoucích nižších nákladech na odstranění vzniklých škod na životním prostředí a zdraví obyvatel

                               (čerpáno z Metodického pokynu MŠMT k zajištění EVVO, říjen 2008)

 

 

Environmentální výchova v našem pojetí vychází

 

z vizí našeho ŠVP „KOUZELNÉ BRÝLE“

 

 • učit děti životnímu umění dívat se a vidět – očima, rozumem, srdcem

 

 • vést děti k tomu, aby si všímaly, že situace a děje kolem nich nejsou neměnné, ale je možné je ovlivňovat, tvořit, přetvářet

 

 • pokud je to možné, používat srovnání současného stavu s pohledem „Kouzelnými brýlemi“ a hledat možnosti, jak nejlépe uspořádat věci, děje a vztahy tak, jak bychom si přáli, aby fungovaly

 

 • vytvářet u dětí pozitivní vědomí lepšího světa

 

Smysl environmentální výchovy

 

Smyslem environmentální výchovy je především probuzení zájmu o okolní prostředí a v souvislosti pochopení vzájemné provázanosti vztahů v přírodě, zároveň i propojení přírody a lidské společnosti a nakonec odpovědnost vůči budoucnosti.

 

Jestliže se na environmentální výchovu v předškolním věku nezapomene, pak si lidé budou přírody vážit a chránit ji, protože hodnoty, postoje a názory člověka se utvářejí právě v raném dětství.

 

Nestačí dětem jen umožnit kontakt s přírodou, ale je třeba jim umožnit také zkušenosti, aby mohly přemýšlet o tom, že lidé jsou součástí přírody, že příroda je naším životním prostorem (vzduch, voda., půda), že příroda je zdrojem všeho, co vyrábíme, že tyto zdroje nemáme neomezeně a že příroda funguje podle vlastních zákonitostí.


                                                                              Mgr. Magdalena Kapuciánová

 

Cíle:

 

 • vytvářet v dětech základy správného postoje k životnímu prostředí a to jak přírodnímu, tak kulturnímu a sociálnímu

 

 • ovlivňovat pozitivně hodnotový žebříček, který si děti teprve začínají vytvářet

 

 

 

Klíčové kompetence, ke kterým v rámci EVVO směřujeme:

 

 • kompetence k učení

 

- soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí a experimentuje

- získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a dalším učení

má elementární poznatky o světě lidí, přírody, kultury i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a obměnách

- orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

- klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje

- chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí

 • kompetence k řešení problémů

 

- všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí – přirozenou motivací k řešení dalších problémů je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

- řeší problémy, na které stačí

- problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti

- rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedou k cíli), a řešení, která funkční nejsou – dokáže mezi nimi volit

- chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je výhodou – uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit

 

 • komunikativní kompetence

 

- samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi

- v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými – chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou

- průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu

 

 • sociální a personální kompetence

 

- umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

- uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky

- dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším

- ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit

- při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje

 

 

 • činnostní a občanské kompetence

- chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá

- má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení

- k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně

- váží si práce i úsilí druhých

- zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění

- chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

- uvědomuje si svá práva i práva druhých

- ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a může je ovlivnit

 

 

Konkrétní způsoby realizace environmentální výchovy

 

 • zařazení naší MŠ v celostátní síti MRKVIČKA

 

 • vzdělávání učitelek v rámci DVPP a akcí, které nabízí MRKVIČKA v oblasti environmentální výchovy

 

 • vytváření a realizování konkrétního ekologického projektu se specifickým zaměřením na každý školní rok

 

 • prolínání prvků environmentální výchovy během celého roku do všech integrovaných bloků a to jak záměrně, tak využíváním spontánních námětů, nápadů a činností, které život přinese (zaznamenáváno do přehledů výchovné práce)

 

 • doplňování pomůcek a literatury k environmentální výchově (vytvořen koutek pomůcek a pracovních listů v hlavním kabinetu)

 

 • v rámci ekologických projektů spolupráce s rodiči dětí, s MÚ (odbor životního prostředí), DDM, městskou knihovnou, Včelaři i širokou veřejností

 

 • používání her, názorných metod, praktických činností, pokusů, experimentů, pozorování

 

 • upřednostňování prožitků před elementárními znalostmi

 

 • využívání prostorů zahrady MŠ, vycházky a výlety do okolí s cílem environmentální výchovy

 

 

 

 

 

 

 

 

Leze to, lítá to, plave to, lechtá to, bzučí to, štípe to, bodá to

 • co je to?

 Hmyz!

 

 

 

Hmyz je nejpočetnější živočišný druh na naší planetě.  Na Zemi existoval dávno před příchodem člověka a zabydlil všechny její biotopy. Svou rozmanitostí stále překvapuje vědce na celém světě. Stojí na počátku potravinového řetězce, člověk pak na jeho konci. Pokud by člověk vyhynul, hmyz přežije.

 Lidé ho využívají i hubí, štítí se jej i milují jeho krásu.

A my v rámci ekologického projektu do tohoto tajuplného, zajímavého  a pestrého hmyzího světa nahlédneme.

 

 

 

 

 

Doplňující projekt k ŠVP Mateřské školy Vamberk, Tyršova 28

 

Charakteristika projektu:

 

V ekologickém projektu pro školní rok 2016 – 2017 se budeme zabývat říší hmyzu. Se zástupci této živočišné třídy se děti setkávají denně a jejich reakce na tyto drobné živočichy bývá různá. V projektu půjde tedy nejen o seznámení dětí s různými druhy hmyzu a s jejich způsobem života, ale i o správný přístup k těmto živočichům – být zvídavý i obezřetný, bez hysterie nebo naopak krutosti.

 

 

 

 

Cíle projektu:

 

 • Seznamovat děti s různými druhy hmyzu
 • Přiblížit dětem život hmyzu, popř. i ekosystém, kde se hmyz vyskytuje 
 • Naučit děti správné reakci na hmyz kolem nás, popř. první pomoc při bodnutí hmyzem
 • Využít praktických pozorování, popř. různých experimentů přímo v přírodě
 • Využít dětskou literaturu s tématem hmyzu a to jak beletrii, tak i odbornou

 

 

 

 

Organizace a realizace projektu:

 

Projekt bude probíhat ve všech třídách. Učitelky si jej zpracují podle potřeb svých dětí a podle svého TVP jako integrované bloky. Při jejich vypracovávání vychází učitelky z charakteristiky projektu, závaznými jsou pak dané cíle a samozřejmě respektování specifického výchovně-vzdělávacího přístupu k předškolním dětem.

Obsah integrovaných bloků, časové zařazení a následné praktické provádění projektu je plně v kompetenci učitelek.

Velmi přínosná bude vzájemná spolupráce učitelek a to jak při předávání zkušeností s realizací tohoto projektu, ale i při získávání pomůcek, literatury, pracovních listů, možnosti exkurzí apod.

 

 

Při vypracovávání integrovaných boků budou učitelky vycházet z těchto zásad:

 

 • integrovaný blok by měl být srozumitelný a přiměřený dané skupině dětí a měl by respektovat jednotlivé věkové skupiny ve třídě

 

 • měl by děti plně citově, námětově i obsahově zaujmout

 

 • měl by vycházet z přímých zkušeností a prožitků dětí

 

 • měl by obsahovat především prožitkové metody práce, přímá pozorování a experimenty

 

 • měl by vést děti ke správnému vztahu ke hmyzu obecně

 

 • měl by dětem nabídnout dostatek zajímavých činností a aktivit

 

 • mělo by v něm být využito literatury dětské i odborné (encyklopedie), různých pomůcek (lupy, mikroskop, síťky na motýly…), popř. i dětské naučné dokumentární filmy apod.

 

 

 

Průběh projektu

 

 • projekt si mohou učitelky zpracovat dle vlastní potřeby a zájmu

 

 • projekt lze pojmout různými způsoby, např.

- vybrat pouze určitý druh hmyzu (motýl, včela, mravenec, beruška, luční koník...) a jemu se věnovat 

- využít dětskou literaturu týkající se hmyzu a pracovat s ní

- zaměřit se na ekosystém a v něm žijící hmyz (louka, rybník, zahrada…) atd.

 

 • projekt by měl prolínat celým školním rokem - jednotlivé integrované bloky zařazovat dle rozhodnutí učitelek

 

 • s tématem projektu lze pracovat i v dalších aktivitách – masopustní karneval s tématem hmyzu, výlet na konci školního roku, velikonoční výstava ...

 

 

 

 

Spolupráce s rodiči:

 

Rodiče budou informováni na nástěnkách v šatnách o právě probíhajícím ekologickém integrovaném bloku a učitelky si samy na svých třídách zvolí způsob, jakým do projektu rodiče zapojí – např. společnou činností rodičů a dětí buď přímo v MŠ nebo doma, pomoc rodičů při zajišťování pomůcek, literatury, možnosti exkurze či ukázky práce s hmyzem apod. Rodiče lze oslovit ke spolupráci i prostřednictvím webových stránek, veřejnost pak přes Vamberecký zpravodaj

 

Evaluace projektu:

 

 

Evaluace projektu bude probíhat dvojím způsobem:

 • Průběžně (ústně) na pedagogických poradách – všechny učitelky
 • Na konci každé části projektu písemně u jednotlivých integrovaných bloků – všechny učitelky
 • Závěrečnou evaluaci na základě jednotlivých hodnocení a připomínek učitelek písemně zpracuje na konci školního roku pí učitelka Havlová za MŠ Tyršova, za MŠ Jugoslávská pí učitelka .........

 

 

Možnosti spolupráce s organizacemi či jednotlivci

 

 • městská knihovna Vamberk
 • DDM Vamberk
 • Soukromí včelaři

 

Literatura

 

Literatury na dané téma je obrovské. Od starších titulů – např. Broučci od J. Karafiáta, knihy Ondřeje Sekory o Ferdovi mravencovi, brouku Pytlíkovi až po nejnovější např. Mizící hmyzíci. Stačí požádat v dětské knihovně.

Také dětských krátkých filmů lze sehnat velké množství.

 

Knihy v dětské knihovně v MŠ Vodníček:

Broučci, Knížka Ferdy mravence, Brouk pytlík, Ferdův slabikář, Ferda cvičí mraveniště, Mravenečkova dobrodružství, Pohádky z rozkvetlé  louky..., Příhody včelích medvídků, O Květušce a Tesaříkovi, Květuška hledá tesaříka.

 

 

Očekávané výstupy v jednotlivých vzdělávacích oblastech:

 

 

Dítě jeho tělo:

 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
 • ovládat dechové svalstvo
 • zacházet s předměty denní potřeby
 • zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony
 • zacházet s drobnými nástroji..., s běžnými pracovními pomůckami
 • mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc
 • chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých

 

 

Dítě a jeho psychika:

 • pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně formulovaných větách
 • porozumět slyšenému
 • učit se nová slova a aktivně je používat
 • projevovat zájem o knížky, sou soustředěně poslouchat četbu, sledovat film...
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení
 • řešit problémy, úkoly situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech
 • respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla
 • uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky
 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě...
 • těšit se z hezkých příjemných přírodních zážitků

 

 

Dítě a ten druhý:

 • spolupracovat s ostatními
 • dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití
 • uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého

 

 

 

Dítě a společnost:

 • aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn
 • vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení
 • zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby…
 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik

 

 

 

Dítě a svět:

 • osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí
 • orientovat se bezpečně ve známém prostředí
 • mít povědomí o širším přírodním prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte
 • vnímat povědomí o významu životního prostředí
 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý
 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí
 • porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preventivní program proti rizikovému chování

 

 

 

KOUZLO  SPRÁVNÉHO  CHOVÁNÍ

 

 

 

Cíle :

 

Vytvářet atmosféru pohody, sounáležitosti, kamarádství, tolerance, vytvářet rovnocenné týmy ke spolupráci. Posilovat pozitivní vztahy mezi dětmi.

Podporovat v dětech pocit jistoty, zázemí a vzájemné důvěry.

Vytvářet žebříček morálních hodnot a možností, jak se samostatně rozhodovat a jak hledat pomoc.

Motivovat děti k zdravému životnímu stylu.

Poznávat hodnotu věcí a lidské práce.

Posilovat sebevědomí dětí, rozvíjet dětské zájmy a talenty.

Učit děti vyrovnávat se s obtížemi, které patří k běžnému životu.

 

 

Realizace :

 

Program bude prolínat každodenním vzdělávacím procesem. Paní učitelky si ve třídách samy určí a uvědomí, kdy do svých plánů jednotlivé části programu zařadí, či ve které činnosti byly cíle programu plněny. Následně je při zápisu do třídní knihy označí červenou tečkou.

 

 

Části programu :         1. Zdravověda

                                      2. Rodinná a sexuální výchova

                                      3. Protidrogová prevence

                                      4. Slabikář slušného chování

                                      5. Ochrana před nebezpečnými situacemi

Zdravověda

 

-   základní vědomosti o lidském těle 

 • zdravá výživa
 • systematický rozvoj dovedností, které vedou k osvojení zdravého životního stylu, zdravotní prevence
 • rozvoj tvořivosti, pohybu, zájmů
 • vytváření žebříčků hodnot

 

Náměty, hry, motivace, dramatika, tvořivost.

 

-    různé tvořivé činnosti, hudební, výtvarné, pracovní, pohybové, konstruktivní dovednosti

-    návštěva nemocnice,

-    maňáskové scénky s tetkou Chřipkou, Kubou a Kačenkou,

-    dotykové hry,

-    říkadla,

-    hry na doktora, na zdravou hostinu

-    didaktická hra Moje tělo, Zdravá výživa, U lékaře, Spižírna

 

 

Literatura :

-    Filipova dobrodružství, 150 her k utváření osobnosti, 150 her k tvořivosti předškolním věku, E. Mullerová – příběhy z měsíční houpačky, CD kostičky.

 

Rodinná a sexuální výchova.

 

 • vztahy mezi členy rodiny, jejich úlohy v rodině, jejich důležitost
 • poznávání různých sociálních rolí, které člověk v životě má
 • rozdíly mezi mužem a ženou
 • vznik života a péče o novorozence
 • naše rodina, můj domov

 

Náměty, hry, motivace, dramatika, tvořivost.

 

 • puzzle maminka s miminkem, chlapec, děvče,
 • koupání panenek, říkanky a písně pro maminku a miminko,
 • poslech příběhů o vztazích mezi členy rodiny a o dětech.

-   spolupráce s rodiči (pomoc dětí v rodině)

-   výroba a předávání dárků kamarádům a rodičům

-   prvouka pro MŠ – Rodina a rodinné vazby

-   didaktická pomůcka U lékaře

 

Protidrogová prevence

 

-   modelové situace „Co kdyby“

 • umět použít slůvko ne
 • umět se bránit ve styku s cizími lidmi
 • nebrat do ruky co neznám
 • léky užíváme na doporučení lékaře
 • drogy jsou špatná věc
 • zvyšovat odolnost dětí vůči rizikovému chování (preventivně působit v co nejširší oblasti)

 

Náměty, hry, motivace, dramatika, tvořivost.

 

-   dramatické scénky s modelovými situacemi

-    zlověstné ostrovy s nepřáteli zdraví – tabákoví bandité, zlý netvor Alkoholín, strašná obluda Drogera, Opilá studánka

-   maňáskové divadlo

-   pexesa (z Ligy proti rakovině)

-   znát svoji adresu

-   nebezpečí počítačových her

-   pomůcky z cyklu – Já kouřit nebudu a vím proč

-   Kouzlo nezranitelnosti – naučný program o bezpečnosti

 

 

Slabikář slušného chování

 

-   dobré mezilidské vztahy

 • správné a vždy zdvořilé chování
 • hodnocení správnosti a nesprávnosti jednání a jejich důsledků
 • úcta ke starším lidem
 • používáme pouze slušná slova

 

Náměty, hry, motivace, dramatika, tvořivost.

 

-   Slabikář slušného chování,

-   básničky o kamarádství

-   Vše co potřebuji jsem se naučil v MŠ

-   Umíme se chovat? Obrázky Miloše Nolla

 

 

Ochrana před nebezpečnými situacemi

 

 • děti v dopravním provozu (znalost pravidel, správné vybavení,…)
 • bezpečnost doma (kuchyň, neznámé tekutiny, koupelna,…)
 • pozor na pejsky
 • únos, cizí lidé
 • bezpečné koupání
 • předcházení projevům šikany

 

 

 

 

Náměty, hry, motivace, dramatika, tvořivost.

 

 • CD Kostičky,
 • publikace BESIP,
 • loutkové scénky o nebezpečných hrách se zápalkami, žehličkou, elektrikou.

-   dramatická ztvárnění modelových situací

-   pohádky O Budulínkovi, O kůzlátkách, O Smolíčkovi

-   CD Kluk z počítače

-   rozvoj zájmů – dramatika, estetika, pohybové dovednosti …

-   Bezpečnost – velké obrázky

-   Eko-přírodověda – odpady (didaktická pomůcka)

               -   různé pomůcky k dopravní výchově (dopravní značky, aplikace

 

 

 

Obsahově – zájmové projekty, nadstandardní aktivity a odborné terapeutické programy pomáhající prevenci SPU:

 

 • Logopedická péče v MŠ (spolupráce se Speciálním pedagogickým centrem pro děti s vadami řeči v Hradci Králové, spolupráce s klinickým logopedem, dvě logopedické asistentky)

 

 • Cvičení na gymballech – rozvoj hrubé motoriky, koordinace pohybu a rovnováhy

 

 • Pobyt v bazénu – rozvoj hrubé motoriky, koordinace pohybu, relaxace pohybem

 

 • Míčková automasáž (v jedné třídě) – rozvoj jemné motoriky, orientace v tělesném schématu)

 

 • „Knihovnická přípravka“ ve spolupráci s dětským oddělením městské knihovny ve Vamberku – rozvoj předčtenářských dovedností, vztah ke knihám, rozvoj komunikace, práce s knihou

 

 • Keramické tvoření – ve spolupráci s DDM – rozvoj jemné motoriky a estetického cítění

 

 • „Výtvarníček“ – rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky a estetického cítění

 

 

 • „Veselé pískání“ – rozvoj hudebního cítění, hra na flétnu a výběr dechových cviků upevňují správný způsob dýchání a zlepšují činnost celého dýchacího ústrojí

 

 • „Koťátko“ – rozvoj hrubé motoriky, jemné motoriky, dechová cvičení, pozornost, relaxace, orientace v prostoru a na vlastním těle, základní prvky jógy

 

 • Práce s 5 – 7letými dětmi s pracovním sešitem KULIFERDA (nakl. RAABE) – jedna třída

 

 • Trénink jazykových schopností podle Elkonina – v každé MŠ jedna třída

 

 

 

Profesionální zabezpečení těchto aktivit:

 

 • Logopedická péče – pracovnice SPC pro děti s vadami řeči v Hradci Králové, klinický logoped, 2 logopedické preventistky z řad učitelek

 

 • Knihovnická přípravka – profesionální pracovnice městské knihovny

 

 • „Koťátko“ – učitelka MŠ – cvičitelka jógy III. Stupně

 

 • Keramika – vyškolené pedagogické pracovnice DDM

 

 • Míčková automasáž – vyškolená učitelka MŠ

 

 • Trénink jazykových schopností dle Elkonina – vyškolena na každém pracovišti – jedna učitelka

 

 

V mateřské škole pracují dva speciální pedagogové, všechny učitelky se pravidelně vzdělávají na seminářích (DVPP, DYScentrum Praha…)

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakteristiky nadstandardních činností

 

Aktivity v budově mateřské školy

 

 

 

Nadstandardní aktivita „VÝTVARNÍČEK“

 

Charakteristika:

Nadstandardní aktivita „Výtvarníček“ je určen 5-6ti letým dětem. Počet dětí je omezen na 10 – 12 „Výtvarníček“ se koná každou středu. Jeho náplní je především uspokojování tvůrčích potřeb dětí v duchu relaxace, rozvíjení a získání nových dovedností.

 

Cíle:

 • rozvíjení po stránce estetické
 • získávání nových poznatků, dovedností, nápadů, možností formou experimentování a hry
 • rozvíjení fantazie, představivosti, estetického cítění
 • mít povědomí o přírodě a snažit se ji a svět výtvarně vyjádřit
 • rozvíjení jemné motoriky

 

 

Očekávané výstupy:

 • zvládnout základní dovednosti jemné motoriky / např. stříhání, grafomotorika /
 • poznat širší rozsah výtvarných technik, činností
 • rozvoj volné představivosti, tvořivosti, spontánnosti

 

Organizace hodiny:

 • přivítání v kruhu
 • motivace, téma
 • příprava výt. Materiálu, pomůcek, seznámení s materiály a činností, vysvětlení techniky a postupu, ukázka práce
 • samotné tvoření
 • úklid pomůcek, materiálu
 • hodnocení prací

 

Hodnocení:

                U dětí budu sledovat výtvarný projev, dovednosti jemné motoriky, jaké mají děti poznatky o světě a přírodě, postoje, nápady, představivost, estetické cítění a zájem dětí o probíhající téma, činnost. Dle tohoto klíče budu pak hodiny „Výtvarníčku“ přizpůsobovat specifickým potřebám dětí.

Práce dětí budou vystaveny v prostorách MŠ, zasílány do výtvarných soutěží apod.

Písemné hodnocení bude provedeno na konci 1. a 2. pololetí.

 

                                                                                                        

 

 

Nadstandardní aktivita „KOŤÁTKO“

 

Charakteristika:

„Koťátko“ je určen 5-6letýmdětem.Náplní každé hodiny jsou hry pohybové, hudebně-pohybové, psychomotorické, dechová cvičení, zdravotní a jógová cvičení pro děti, relaxační činnosti. Vše je motivováno určitým příběhem či pohádkou. Počet dětí je omezen, do kroužku je přijímáno 12 až 14 dětí, aby byla možnost individuálního přístupu ke každému z nich. Děti cvičí ve vhodném oblečení, bosky a část cvičení se uskutečňuje na podložkách. Cvičení probíhá každé úterý od 15,00 hod. do 15,45 hod.

Hlavní důraz je kladen na pohodu dětí, kladné vztahy mezi nimi, radost z pohybu a správné provádění cviků.

 

Cíle

 1. Rozvíjení dítěte po stránce tělesné i sociální, získání poznatků o těle, o pohybových činnostech
 2. Osvojení si poznatků a dovedností vedoucích k uvědomělé péči o své zdraví
 3. Posilování osobní pohody, radosti z pohybu a společně prožitých chvil s kamarády

 

Očekávané výstupy

 

 • zachovávat správné držení těla
 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
 • ovládat dechové svalstvo
 • znát základní pojmy užívané ve spojení s tělem, zdravím, s pohybem a sportem
 • mít povědomí o významu aktivního pohybu

 

 

 

Organizace hodiny

 

 1. přivítání v kroužku + dotykové, smyslové či sociální hry
 2. pohybové, psychomotorické či hudebně – pohybové hry
 3. cvičení na podložkách – dechová, zdravotní a jógová cvičení pro děti
 4. relaxace
 5. hodnocení dětí právě prožité hodiny

 

Hodnocení:

          Během průběhu hodiny budou sledovány reakce dětí, jejich aktivita, zájem i celková    pohoda. Na základě těchto pozorování a závěrečném hodnocení dětí po každé hodině budou další sestavovány tak, aby nejen plnily vytýčené cíle, ale především uspokojovaly potřeby a pohodu dětí. Písemné hodnocení bude provedeno na konci 1. a 2. pololetí.

 

 

Nadstandardní aktivita „Veselé pískání“

 

Charakteristika:

 

„Veselé pískání“ je určeno dětem 5 – 6letým. Nejpodstatnější při hře na zobcovou flétnu je správné dýchání. Dechová cvičení uskutečňujeme jako průpravná cvičení, která pomáhají zábavnou formou zlepšovat dýchání. Jsou velmi užitečná, zvláště pro děti, které jsou náchylné k častému onemocnění dýchacích cest.

Hra na flétnu a výběr dechových cviků upevňují správný způsob dýchání a zlepšují činnost celého dýchacího ústrojí. Děti potom lépe překonávají obtíže, které mají mnohdy s dýcháním při rýmě a jiných onemocnění z nachlazení.

Pravidelným dechovým cvičením i předcházíme vadnému držení těla, které se vyskytuje u mnoha dětí.

Hra na zobcovou flétnu rozvíjí smysl pro rytmus, což je pro děti s vadami řeči velmi důležité. Učí se vnímat hudbu, samy mohou jednoduchým způsobem doprovázet písničky, najdou zalíbení v muzicírování, obohacují svůj dětský svět o estetické hodnoty. Správné držení flétny (levá ruka nahoře, pravá dole) nenásilně fixuje pravolevou orientaci dětí. Zakrývání dírek procvičuje úchop prstů, jemnou motoriku ruky a její uvolnění.

Veselé pískání probíhá jednou týdně ve středu od 13,00 hod do 13.30 hod.

 

Cíle:

 • Provádět prevenci onemocnění dýchacích cest
 • Rozvíjení dechových funkcí
 • Zlepšovat souhru dýchacích svalů, zvětšovat objem plic, posilovat bránici
 • Vnímat hudbu, jednoduchým způsobem doprovázet písničky
 • Rozvíjet smysl pro rytmus
 • Fixovat pravolevou orientaci dětí
 • Procvičovat úchop prstů, jemnou motoriku, zrakovou kontrolu ruky (příprava na psaní)
 • Rozvíjet sluchové vnímání, krátké a dlouhé tóny, dělení slov na slabiky (příprava na čtení)

 

 

Realizace cílů:

 

Dechová cvičení k posílení bránice.

Vlastní hra s nástrojem, seznamování s tóny, procvičování na slovech, říkadlech, písních.

 

Průběh lekce:

 • Dechová cvičení – rozdýchání
 • Deklamační cvičení, rytmizace slov a sousloví
 • Hry s flétnou – na řetěz, na ozvěnu
 • Hra na flétnu na různá říkadla
 • Hra jednoduchých písní

 

Hodnocení:

   V průběhu aktivity budu reagovat na reakce dětí, jejich aktivitu, zájem i celkovou pohodu.

Písemné hodnocení bude provedeno na konci prvního a druhého pololetí.

 

                                                                                                          

Logopedická péče

 

     Logopedická péče o děti s vadami či poruchami komunikace je zajištěna dvojím způsobem, a to pracovnicemi jak z rezortu zdravotnictví, tak z rezortu školství. Důvodem jsou zatím nevyjasněné kompetence obou ministerstev, ale především je to z důvodu co největší péče dětem se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti komunikace.

 

   Na druhém vzdělávacím pracovišti působí pracovnice ministerstva zdravotnictví, klinická logopeda a jedna logopedická asistentka. Pracují především s dětmi 5-6letými, v případě nutnosti i s dětmi 4-5letými.

 

   V naší mateřské škole působí kromě klinické logopedky také logopedická asistentka, která získala odbornou způsobilost podle čl. IV písm. A) – je speciálním pedagogem se státní zkouškou z logopedie s titulem Bc., a má oprávnění k samostatné činnosti u prostých vad výslovnosti (dyslálií). V případě jiných poruch či vad komunikace spolupracuje s SPC v Hradci Králové.

 

   Děti, u kterých byla zjištěna vada či porucha výslovnosti, jsou u těchto pracovnic v individuální péči. Jedná se především o děti 5-6leté,popř. děti s OŠD a v případě nutnosti jsou vzaty do péče i děti 4-5leté. Zároveň jsou informováni a motivováni i rodiče, aby sami byli v péči o správnou výslovnost svých dětí co nejvíce aktivní a spolupracovali s odborníky.

 

   Na třídách se učitelky věnují v rámci každodenních činností s dětmi rozvíjení a posilování sluchového, zrakového a hmatového vnímání, dechovým a artikulačním cvičením a motorice mluvidel, čímž významně pomáhají odborným pracovnicím v jejich práci.

 

 

 Míčková automasáž

 

                   Při této činnosti jde o masírování určitých bodů na těle pomocí molitanových míčků, což pomáhá aktivovat a harmonizovat některé vnitřní orgány v těle. Jak napovídá sám název, masírování si provádějí děti samy pod vedením učitelky. U zdravých dětí je velkým přínosem pro zdravotní prevenci, přitom se tímto způsobem nenásilně naučí názvům jednotlivých částí lidského těla, učí se vnímat svůj dech a orientovat se v tělesném schématu. Zároveň je dětem vštěpována myšlenka, že se o své zdraví v první řadě má každý aktivně starat sám .                                                                                                     

K provádění míčkové automasáže byly některé paní učitelky proškoleny autorkou této metody pí Jarmilou Kopkánkovou na semináři ve středisku DVPP v Rychnově nad K., odkud si přivezly i metodický materiál, podle kterého pracují.                                                                 

Míčková automasáž je prováděna s dětmi  v době před odpoledním odpočinkem.

 

 

Pobyt v bazénu 

 

Pobytem v bazénu není sledován předplavecký či dokonce plavecký výcvik dětí.

 

Jeho cílem je:

 • seznamování dětí s vodou
 • otužování
 • zvyšování fyzické kondice
 • relaxace a uvolňování při hrách s vodou
 • dechová cvičení
 • rozvíjení pohybové obratnosti
 • získávání a posilování sebedůvěry ve vlastní schopnosti a dovednosti
 • radostné spoluprožívání her ve vodě s ostatním dětmi
 • osvojení si základních hygienických a bezpečnostních pravidel při pobytu

v bazénu a jejich respektování  

                                       

Veškeré činnosti v bazénu jsou prováděny hravou formou s maximálním respektováním individuálních potřeb dětí.

 

 

Cvičení na gymballech

 

Tomuto cvičení se věnují učitelky ve všech třídách – po skupinách dle metodických příruček a publikací ( např. „Cvičení pro zdraví s balančními míči“ od J. Pechové, „Cvičíme na velkém míči“ od M. a P. Dobešových). Učitelky si z nich vyberou a sestaví cvičební jednotku, většinou sestavenou do motivovaného příběhu.

         Mladším dětem jsou gymbally nabízeny k volným hrám, při kterých jsou nenásilným způsobem s tímto náčiním seznamovány, od 2. pololetí pak přecházejí ke cvičení.                

 

 

Aktivity mimo budovy mateřské školy

 

Keramické tvoření

 

Tato aktivita vyšla z nabídky DDM ve Vamberku. Je určena pro nejstarší předškoláky a probíhá 1x za měsíc dle dohody s pracovnicemi DDM. Ty také celé tvoření připravují a metodicky vedou. Děti pracují ve dvou skupinách, v každé je přítomna učitelka MŠ jako pedagogický dozor a pomáhá při individuálních potřebách dětí.

Cílem keramického tvoření je:

 • seznámit děti s novým netradičním materiálem a prací s ním
 • rozvíjení jemné motoriky
 • rozvíjení estetického cítění, fantazie a představivosti
 • získávání nových pracovních návyků
 • spoluprožívání radosti z tvoření i z výsledků vlastní práce

Rodiče hradí pracovní materiál, hotové výrobky si děti odnášejí domů.

 

Knihovnická přípravka

 

 

Při této činnosti využíváme spolupráci s dětským oddělením Městské knihovny ve Vamberku. Je určena nejstarším dětem-předškolákům a probíhá 1x měsíčně od dubna do června v prostorách dětského oddělení v knihovně. Paní knihovnice má pedagogické vzdělání a její příprava vždy odpovídá požadavkům přístupu k předškolním dětem. Využívá her, pohybových chvilek, maňásků apod.

Cílem přípravky je:

 • seznámit děti s významem knihovny, jejím prostředím a prací knihovníka
 • naučit děti správnému chování v knihovně
 • naučit děti orientovat se v tomto prostředí, vědět, že je zdrojem informací
 • seznámit děti s pojmy spisovatel, ilustrátor (malíř obrázků v knihách)
 • dát dětem určitý přehled v literatuře (pohádky, poezie, dětské příběhy, příběhy o zvířátkách, encyklopedie)
 • probudit a pěstovat v dětech zájem o knihy

 

Po každém setkání v knihovně si děti mohou půjčit z knihovny knížky, které si společně odneseme do MŠ, a jsou dětem k dispozici po celý měsíc. Děti se tak učí správnému zacházení s knihami i zodpovědnosti za půjčenou věc. Při posledním setkání dostanou všechny děti diplom malého čtenáře a malý dárek.

   Naše zařízení je zapojeno do projektu „Celé Česko čte dětem“ – každý den je dětem čteno při poledním klidu. V tomto směru i spolupracujeme s rodiči.

 

 

 

 

Pro mladší  děti připravuje paní knihovnice v MŠ krátkou besedu o knihách a s knihami s respektováním věku  těchto dětí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhé vzdělávací pracoviště:

 

Aktivity v budově mateřské školy

 

Nadstandardní aktivita „ANGLIČTINA HROU“

 

CHARAKTERISTIKA:

Nadstandartní aktivita Angličtina hrou je zájmová činnost, která hravou a zábavnou formou seznamuje děti s cizím jazykem.

Budu pracovat s didaktickým anglickým materiálem Cookie and friends, který rozpracovává jednotlivá témata podle ročních období, tradic a svátků. Celým souborem děti provází kocourek Cookie a jeho přátelé zvířátka. Tento materiál v anglickém jazyce byl zpracován přímo pro praktické využití v MŠ. Děti seznamuje se slovní zásobou a jednoduchou gramatikou hravou a zábavnou formou. Zahrnuje obrazový materiál pro rozvoj zrakového vnímání, texty a zvuková CD pro rozvoj sluchu. Součástí jsou také pracovní listy, písničky, krátké příběhy a pohádky k jednotlivým tématům.

 

CÍLE:

 

 • Seznámení se s cizím jazykem
 • Postupné rozvíjení dítěte po stránce psychické i fyzické
 • Rozvíjení a zlepšování komunikačních schopností a jazykových dovedností
 • Minimalizace strachu a obav z komunikace před ostatními dětmi a kamarády
 • Vést dítě ke spolupráci, pohodě a radosti v kolektivu vrstevníků

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 

 • znát základní anglické pozdravy, slovíčka a jednoduché písně k jednotlivým anglickým tématům
 • umět spolupracovat s ostatními při společných činnostech a hrách
 • udržet soustředění a pozornost po dobu této zájmové aktivity
 • mít povědomí o důležitosti a významu umění cizích jazyků pro život člověka

 

ORGANIZACE HODINY:

 

 • Přivítání s maskotem v kroužku, motivační povídání o daném tématu
 • Vlastní práce s didaktickým obrazovým materiálem, poslech CD s hudební nahrávkou v anglickém jazyce
 • Pohybové ztvárnění písně či příběhu v anglickém jazyce
 • Prezentace anglické pohádky dle maxi obrázků
 • Opakování a doplňování právě probíraných poznatků
 • Hodnocení, diskuse s dětmi a rozloučení s maskotem na závěr hodiny

 

EVALUACE:

 V průběhu činnosti budou děti záměrně pozorovány, která část hodiny je nejvíce baví a zajímá a podle těchto pozorování a závěrečných rozhovorů budou další hodiny sestavovány tak, aby uspokojovaly co možná nejvíce zájmy a potřeby dětí. Tento rok bych chtěla nově zapojit děti při hodinách angličtiny do práce s interaktivní tabulí. Na notebooku mám  připraveny didaktické soubory a témata přímo pro výuku anglického jazyka v mateřské škole.

 

 

 

Nadstandartní aktivita „ RARÁŠCI “ :

CHARAKTERISTIKA :

Hudebně pohybové činnosti určené předškolním dětem zaměřené na rytmus, koordinaci pohybů a rozvoj tělesné aktivity dětí a radosti z pohybu. Náplní každé hodiny jsou na začátku zdravotní cviky na protažení celého těla při hudbě z CD, poté následují různé pohybové aktivity např. střídání různých druhů chůze a poskoků; učení nových, nebo opakování již naučených tanečků; cvičení s různým náčiním  - třepetalky, petlahve , míčky...).

 Na závěr vždy zařazujeme relaxaci.

CÍLE :

 • Rozvoj koordinace pohybů a citů pro rytmus.
 • Zvyšování tělesné aktivity dětí ve spojení s hudbou. Prohlubování zájmu o pohyb a radosti z něj.

 

OČEKÁVANÉ VYSTUPY :

 • Vnímat rytmus.
 • Zvládat základní pohybové dovednosti, tělesnou koordinaci pobybů a orientaci v prostoru. Napodobit pohyby podle vzoru, přizpůsobovat je pokynům a zapamatovat si po sobě jdoucí pohyby.
 • Rozvíjet tělesnou aktivitu dětí ve spojení s hudbou. Dodržovat správné držení těla

 

ORGANIZACE HODINY :

 • Přivítání
 • Rozcvička na hudbu z CD
 • Různé pohybové aktivity – rytmická chůze či běh, nacvičování tanečků, cvičení s netradičním náčiním …
 • Relaxace na klidnou hudbu

 

EVALUACE :

 Během hodiny bude sledována pohybová aktivita dětí, jejich pohybové dovednosti a pokroky v průběhu roku, zájem o prováděné činnosti a rytmické dovednosti. Na průběhu hodin se mohou podílet i děti svými potřebami a přáními, co je nejvíce baví a co by chtěli příště do hodiny zařadit. Písemná evaluace bude provedena na konci 1. a 2. pololetí.

 

 

 

 Nadstandartní aktivita :  „NETRADIČNÍ TVOŘENÍ“

Je veselé  výtvarné i pracovní tvoření s rozvíjením fantazie dětí. Rozvíjení grafomotoriky.

CÍLE:

 

         .        Prožívat radost ze společného tvoření

 

         .        Postupné zvládání koordinace ruky a oka

 

            .        Postupné rozvíjení jemné motoriky

 

            .        Tvořivě využívat přírodní, netradiční materiály

 

            .         Experimentovat s výtvarně netradičními materiály

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 

          .       V tvořivosti nalézat pocit radosti, uspokojení a  relaxace

 

             .         Vyjadřovat svou představivost a fantazii

 

 

ORGANIZACE HODINY:

           .          Přivítání

 

           .          Grafomotorické  a uvolňovací cviky

 

           .          Seznámení s materiálem, výrobkem, postupem práce a bezpečností   při práci

 

           .          Samostatná práce a tvoření

 

           .          Hodnocení výrobku

EVALUACE:

 

       V průběhu hodiny budou děti pozorovány a postupně podporovány k radostnému prožitku tvoření a rozvíjení vlastní fantazie. Průběžně budeme vyhodnocovat rozvíjení fantazie a tvořivosti. Na průběhu hodin se děti mohou podílet svými přáními, co by chtěly vytvářet.

Písemná evaluace bude vypracována na konci šk. roku

 

Logopedická péče

 

     Logopedická péče o děti s vadami či poruchami komunikace je zajištěna dvojím způsobem, a to pracovnicemi jak z rezortu zdravotnictví, tak z rezortu školství. Důvodem jsou zatím nevyjasněné kompetence obou ministerstev, ale především je to z důvodu co největší péče dětem se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti komunikace.

 

     Na naší mateřské škole působí pracovnice ministerstva zdravotnictví, klinická logopeda Mgr. Kulhavá. Pracuje především s dětmi 5-6letými, v případě nutnosti i s dětmi 4-5letými.

Ve spolupráci s klinickou logopedkou se dětem věnují též logopedické preventistky.

V případě jiných poruch či vad komunikace spolupracují s SPC v Hradci Králové

 

     Děti, u kterých byla zjištěna vada či porucha výslovnosti, jsou u těchto pracovnic v individuální péči. Jedná se především o děti 5-6leté,popř. děti s OŠD a v případě nutnosti jsou vzaty do péče i děti 4-5leté. Zároveň jsou informováni a motivováni i rodiče, aby sami byli v péči o správnou výslovnost svých dětí co nejvíce aktivní a spolupracovali s odborníky.

 

     Na třídách se učitelky věnují v rámci každodenních činností s dětmi rozvíjení a posilování sluchového, zrakového a hmatového vnímání, dechovým a artikulačním cvičením a motorice mluvidel, čímž významně pomáhají odborným pracovnicím v jejich práci.

 

 

 

 

 

Aktivity mimo  budovu mateřské školy

 

 

Pobyt v bazénu 

  

v druhé budově naší MŠ je organizována jednou týdně/ zpravidla ve středu /. Vzhledem k větší vzdálenosti navštěvují bazén starší děti  4 – 7leté.     

 

 

 

Cíle :

 • seznamování dětí s vodou, odstranit strach z vody
 • otužování
 • zvyšování fyzické kondice
 • relaxace a uvolňování při hrách s vodou
 • dechová cvičení
 • rozvíjení pohybové obratnosti
 • získávání a posilování sebedůvěry ve vlastní schopnosti a dovednosti
 • osvojení si základních hygienických a bezpečnostních pravidel při pobytu

      v bazénu a jejich respektování

 

 

Očekávané výstupy :

 

 • odstranění strachu z vody
 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru
 • naučit se zvládat koordinované pohyby ve vodě potřebné k plavání
 • mít povědomí o významu aktivního pohybu a otužování pro zdraví našeho organismu

                           

 

           

Veškeré činnosti vycházejí vždy z potřeb jednotlivých dětí. Hlavní důraz je kladen na pohodu a radost z pohybu ve vodě.

 

 

 

 

 

 

Keramické tvoření

 

                    Tato aktivita vyšla z nabídky DDM ve Vamberku. Je určena pro nejstarší předškoláky a probíhá 1x za měsíc dle dohody s pracovnicemi DDM. Ty také celé tvoření připravují a metodicky vedou. Děti pracují ve dvou skupinách, v každé je přítomna učitelka MŠ jako pedagogický dozor a pomáhá při individuálních potřebách dětí.

Cílem keramického tvoření je:

 

 • seznámit děti s novým netradičním materiálem a prací s ním
 • rozvíjení jemné motoriky
 • rozvíjení estetického cítění, fantazie a představivosti
 • získávání nových pracovních návyků
 • spoluprožívání radosti z tvoření i z výsledků vlastní práce

 

Rodiče hradí pracovní materiál, hotové výrobky si děti odnášejí domů.

 

 

 

Knihovnická přípravka

 

 

                    Při této činnosti využíváme spolupráci s dětským oddělením Městské knihovny ve Vamberku. Je určena nejstarším dětem-předškolákům a probíhá 1x měsíčně od dubna do června v prostorách dětského oddělení v knihovně. Paní knihovnice má pedagogické vzdělání a její příprava vždy odpovídá požadavkům přístupu k předškolním dětem. Využívá her, pohybových chvilek, maňásků apod.

 

Cílem přípravky je :

 

 • seznámit děti s významem knihovny, jejím prostředím a prací knihovníka
 • naučit děti správnému chování v knihovně
 • naučit děti orientovat se v tomto prostředí, vědět, že je zdrojem informací
 • seznámit děti s pojmy spisovatel, ilustrátor (malíř obrázků v knihách)
 • dát dětem určitý přehled v literatuře (pohádky, poezie, dětské příběhy, příběhy o zvířátkách, encyklopedie)
 • probudit a pěstovat v dětech zájem o knihy

 

 

Po každém setkání v knihovně si děti mohou půjčit z knihovny knížky, které si společně odneseme do MŠ a jsou dětem k dispozici po celý měsíc. Děti se tak učí správnému zacházení s knihami i zodpovědnosti za půjčenou věc. Při posledním setkání dostanou všechny děti diplom malého čtenáře a malý dárek.

 

Pro mladší  děti připravuje paní knihovnice v MŠ krátkou besedu o knihách a s knihami s respektováním věku  těchto dětí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evaluační a hodnotící činnosti

 

 

Na úrovni školy

 

 

Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy:

 

 1. věcné podmínky   
  • na začátku školního roku je zjištěn aktuální stav, z něho jsou pak vyvozena potřebná konkrétní řešení a nutné změny. Na konci školního roku se pak kontroluje splnění záměrů. V případě nutnosti jsou problémy řešeny operativně během školního roku /hodnotí ředitelka na základě informací a požadavků pracovnic/

 

 1. týdenní a nadstandardní činnosti
  • v 1. pololetí ústně na pedagogické poradě, případné podněty a změny jsou uvedeny v zápise usnesení z porady
  • ve 2. pololetí na závěr školního roku písemně /za nadstandardní aktivity hodnotí učitelka, která aktivitu vede/

Knihovnická přípravka, pobyt v bazénu, cvičení na gymballech, keramika – učitelky z jednotlivých tříd.

Logopedická péče – logopedická asistentka

 

 1. vzdělávací činnost“
  • Učitelky 1x za ¼ roku dělají hodnocení dětí, a do poznámek píší, jak s nimi dále pracovat, k čemu je nutné se ještě vrátit, co zdokonalit . Využívají hodnotící tabulky – u každého dítěte zvlášť, průběžně sledují učební pokroky a individuální rozvoj – je možné zaznamenat i v kratším časovém úseku – dle potřeby dítěte
  •  Na konci školního roku se pak kontroluje splnění záměrů. V případě nutnosti jsou problémy řešeny operativně během školního roku/hodnotí ředitelka na základě informací a požadavků.

 

 1. Životospráva
  • Evaluace je prováděna na konci 1. pololetí a na konci školního roku při pedagogických radách a provozních poradách /hodnotí všichni zaměstnanci/

 

 

 

 1.  Cíle a záměry ŠVP PV :
  • na jednotlivých pedagogických poradách průběžně během školního roku /viz. „Plán pedagogických rad“
 2. Využívané techniky evaluace: /hospitační činnost, rozhovor, dotazník, kontrolní vstupy/

 

 

Podmínky inovace ŠVP PV – na závěr školního roku po evaluaci ŠVP PV a jednotlivých TVP provést úpravy vycházející z této evaluace

 

 

 

 

Na začátku každého školního roku zařadit pro daný školní rok:

                  - ekologický projekt

                  - charakteristiky tříd

   - pedagogické záměry jednotlivých tříd

   - návrh akcí

   - evaluace ŠVP PV

   - denní režim každé třídy

 

 

 

Hodnocení pedagogů a provozních pracovníků

 • prováděno dle vypracovaných kritérií

 

Na úrovni tříd

 

 • evaluace integrovaných bloků  -  vždy po jeho skončení písemně v TVP /všechny učitelky/
 • hodnocení třídy – na podzim vypracována charakteristika tříd, v pololetí a na konci školního roku provedeno hodnocení tříd na pedagogických poradách/všechny učitelky/
 • hodnocení jednotlivých dětí
 • průběžně poznámky v TVP a osobních listech dětí

-   každé dítě portfolio

     -    na základě průběžných poznámek hodnotí děti všechny učitelky

    vždy na konci 1. a 2. pololetí

               - písemně na pedagogickou radu (červen) /všechny učitelky/

               - je využívána individualizace hodnocení ve všech třídách

 

Autoevaluace: Vždy ústně i písemně při projednání výsledků z hospitační činnosti. /pocity, názory na vlastní práci/, občas jsou využity autoevaluační dotazníky, a to i pro nepedag. personál.

Hospitační a kontrolní činnost

                                                               

1/     Při hospitační činnosti si všímat, zda všechny pí uč. dodržují zásady při výchovně vzdělávací práci:

                        . individuální přístup k dítěti

                        . podpora sebedůvěry

                        . duševní hygiena

                        . partnerské přístupy při vedení dětského kolektivu

                        . připravenost tvořivých her v ranních činnostech

                        . prožitkové učení

                        . plnění cíle VVČ

   . rozvoj čtenářské, jazykové, informační, matematické, sociální a přírodovědné gramotnosti na úrovni věku dítěte

 

2/ Dále si všímat využití a orientace ve ŠVP PV

                        . plnění projektů k ekologické výchově a minimálnímu preventivnímu prog.

                        .  věnování zvýšené péče dětem s odkladem škol. docházky

                        .  využívání jazykových chvilek, kdy a jak často je pí uč. zařazují

    .  jaké prostředky využívají pí uč. ve třídách k plnění cíle

    .  vychovat  člověka, který se umí orientovat ve světě kolem sebe, váží si sebe sama, ostatních lidí, životního prostředí a přírody, a pro kterého je prioritou být a ne mít

. jak se plní v průběhu dne cíl – vést děti ke zdravému způsobu života/péče o zuby, zdravá výživa, pitný režim/ – nabádat děti k častému požití tekutin, každodenní pohybové aktivity, pobyty venku aj.

                         .  zda a jak využívají pí uč. přirozené životní situace, které vedou děti k vlastnímu prožitku – využití modelových situací, častá informovanost o bezpečnostním chování dětí apod.

 

3/ Více se zaměřit na nově přijaté učitelky

– častější hospitace a kontroly včetně diskuse, hodnocení zavádějící učitelky

 

Kontrolní činnost:

- práce s třídním vzdělávacím programem

- svěřená dokumentace na třídách, pořádek, upravenost a výzdoba třídy

- logopedie – spolupráce s klinickou logopedkou a logopedickou asistentkou

- nadstandartní aktivity na škole

- individuální péče, individuální plány pro děti s odloženou školní docházkou

- lékárnička, baťůžky na vycházku, kniha úrazů, požární kniha

- kontrola TVP, zda obsahuje všechny náležitosti dané ŠVP PV /charakteristika vzdělávacího obsahu/

- kontrola pitného režimu a režimu dne

 

Provozní pracovnice

 • připravenost tříd a ostatních prostorů v MŠ k zahájení škol. roku
 • provoz a úklid školy
 • ukládání mycích a čistících prostředků
 • vztah k dětem
 • vzájemná zastupitelnost
 • flexibilita a samostatnost

 

Školní jídelna:

 • dodržování provozního řádu ŠJ
 • dodržování zásad zdravé výživy a spotřebního koše
 • včasnost vyvěšování jídelníčku, i na webové stránky
 • dodržování současného řádu na pracovišti
 • vzájemná zastupitelnost
 • flexibilita a samostatnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

 

 

Návrh akcí pro školní rok 2017/2018 MŠ Vodníček

 

Září            Přivítání s novými dětmi-adaptační období

                   Schůzka s rodiči

                  

                  

 

Říjen          Divadlo v MKS

                    Začíná činnost nadstand.činností

                    Začíná plavání v bazénu

                   

                           

 

Listopad     Keramické tvoření

       Příprava na „Adventního období“

       Divadlo v MKS

      

Prosinec     Městem chodí andělé- výroba dárečků

                    Mikulášský karneval

                     Návštěva sv.Barborky

                     Vánoce v MŠ – s vánočním posezením s rodiči

                     

                       Divadlo v MKS

 

          

Leden          Tři králové

                     Divadlo v MKS

                     

                    

Únor            Masopustní karneval/hmyz/

       Návštěva dětí ve školní družině

      

 

Březen        Návštěva knihovny

                    Vynášení „Babky Zimy

       Divadlo v MKS

                    Velikonoce – tvoření, výstava

                     Cesta za Velikonočním překvapením

   

 

Duben      

      Zápis našich předškoláků do ZŠ

                   Návštěvu prvních tříd

                   Čarodějnický rej

       

 Květen      Akce s rodiči ke „Dni rodiny“

      Divadlo v MKS

      Zápis dětí do MŠ

      Den otevřených dveří

                   Oslavy MDD „Týden radosti“

Červen      

                   Výlet dětí autobusem /dle výběru/

      Kouzelná noc spojena s táborovým ohněm, opékáním vuřtů, zpěv s kytarou

      /s rodiči/ + pasování školáčků

      Cvičný poplach CO

      

      

Divadelní představení dle nabídky MKS /každý druhý měsíc/

 

Návrh akcí pro školní rok 2017/2018 – MŠ Tyršova, pracoviště

 Jugoslávská

 

 

 

Září             Přivítání s novými dětmi - adaptační období

                     Schůzka s rodiči

                     Výstava akvarijních ryb a terarijních zvířat                  

 

Říjen            Divadlo v MKS 5.10.  „O čarodějné krčmě“

                     Ekologický projekt-1.část

                     Začíná činnost nadstandartních aktivit

                     Začínají Hrátky s vodou v bazénu MŠ Tyršova

 

Listopad      Podzimní rozloučení s lesem

                     Keramické tvoření

        Divadlo v MKS 7.11. „Sůl nad zlato“

        Vystoupení dětí na Vítání občánků

           

Prosinec      Čertíkování v DDM

                     Mikulášská nadílka v MŠ

                     Vánoce v MŠ – s vánočním posezením a tvořením s rodiči

                     Výstava krajek v Krajkářské škole

                     Vánoční setkání se seniory v Domě s pečovatelskou službou

                     Vystoupení na MÚ Vamberk a v městské knihovně

                     Vystoupení dětí na adventní akci knihovny Městem chodí andělé

                      Divadlo v MKS 7.12. „Hvězdička Betlémská“

                      Exkurze do výrobny vánočních ozdob ve Dvoře Králové

 

Leden          Ekologický projekt – 2.část

        Tři králové v MŠ

                     Divadlo v MKS dle nabídky

                     1. návštěva knihovny „Ptáčata“

                   

Únor            Masopustní karneval

                     Divadlo v MKS dle nabídky

        Zimní vycházka s překvapením

 

Březen        Vynášení „Babky Zimy“

                   „Vítání občánků“

        Divadlo v MKS dle nabídky

                     Keramické tvoření

                    Velikonoce v MŠ

                     Cesta za velikonočním zajíčkem

                     2.návštěva knihovny „Ptáčata“

               

 

Duben         Návštěva HZS v RK

        Čarodějnický rej

        Jarní otvírání zahrady

        Dopravní den

        Pokračuje  ekologický projekt – 3.část

                     Návštěva předškoláků v ZŠ

                     Zápis do 1. třídy

 

 

 Květen       Besídka ke dni matek

       Divadlo v MKS dle nabídky

       Zápis dětí do MŠ a Den otevřených dveří

       3.návštěva knihovny „Ptáčata“

     

 

 

Červen        Oslavy MDD „Týden radosti“

                    Výlet dětí autobusem /dle výběru/

       Pasování školáčků s rodiči

       Ukončení předčtenářské přípravky s diplomem malého čtenáře v knihovně

       Rozloučení se školním rokem s občerstvením na chatě Vyhlídce

 

      

Další akce dle třídních vzdělávacích programů jednotlivých tříd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakteristiky jednotlivých  tříd

 

Charakteristika 1. třídy ŠNEČKŮ ve školním roce 2017 – 2018

 

Počty dětí:

 • Celkem dětí  19
 • Chlapců          9
 • Dívek            10

 

OŠD:

 • 3 děvčata

 

Věkové skupiny:

 • 3 – 4 roky     7 dětí  (4 děvčata, 3 chlapci)
 • 4 – 5 let        6 dětí   (2 děvčata, 4 chlapci)
 • 5 – 7 let        6 dětí   (4 děvčata, 2 chlapci)

 

Zdravotní stav dětí:

 • 1 dítě brýle

 

Lateralita:

 • 1 dítě preferuje levou ruku (předškolák)

 

Stav vývoje výslovnosti:

 • Děti 5 – 7leté – 2 děti s vadou výslovnosti, 4 děti bez vady výslovnosti
 • Děti 4 – 5leté – 1 dítě jeví známky opožděného řečového vývoje, 1 dítě bez vady výslovnosti, ostatní děti procházejí přirozeným řečovým vývojem
 • Děti 3 – 4leté – vše v přirozeném vývoji bez známek závažných komunikačních problémů

 

Celková charakteristika:

 • Děti 5 – 7leté – 3 děti s OŠD, s nimi se pracuje dle IVP, 1 chlapec se jeví jako dítě se zrychleným intelektovým vývojem, 1 chlapec začíná vykazovat menší problémy v soustředění. Celá skupina je však velmi pohodová bez zvýšených nároků na pedagogickou péči
 • Děti 4 – 5leté – v této věkové skupině jeví jeden chlapec problémy v prosociálním chování, jeden chlapec jeví známky v oblasti řečového vývoje. Ostaní děti jsou pohodové bez zvýšených nároků na pedagogickou péči
 • Děti 3 – 4leté – projevy dětí odpovídají věkové skupině, žádné z dětí nevykazuje potřebu výraznějšího individuálního přístupu.

 

 

Charakteristika 2.třídy /Rybičky/:

 

V letošním školním roce je zapsáno v naší třídě 25 dětí ve věku od 2 do 7 let, z toho 11 chlapců a 14 dívek.

Nejmladší věková skupina – děti do 4 let

                  Celkový počet 12 z toho 6 chlapců a 6 dívek

Prostřední věková skupina – děti do 5 let

                   Celkový počet 4 z toho 2 chlapci a 2 holčičky

Nejstarší věková skupina – děti do 7 let

                   Celkový počet 9 z toho 3 chlapci a 6 dívek

V nejstarší věkové skupině jsou 2 děti s OŠD – 1 chlapec a 1 dívka.

 

Základem naší třídy jsou děti, které navštěvovaly naši mateřskou školu již v loňském školním roce. Nově příchozí děti budeme postupně začleňovat do kolektivu – zaměříme se na adaptaci v novém prostředí. Na adaptaci dopřejeme dětem dostatek času – dle jejich individuální potřeby.

Do naší třídy chodí děti z části města Vamberk a přilehlého okolí. Skupina dětí spolu komunikuje, děti se znají, setkávají se na různých akcích nejen školky, ale i na akcích v městě. Při práci s dětmi si budeme všímat individuálních zvláštností a potřeb dětí.

U všech dětí budeme sledovat vytváření nových hravých skupin. Postupně se budeme seznamovat s různými okolnostmi (i rodinnými), které mohou být pro výchovu a vzdělávání dětí a jejich adaptaci důležité.

 

 

 

Docházka dětí v měsíci září:

23 dětí nastoupilo k  4. 9. 2017

1 dívka nastoupí 6. 12. 2017

1 chlapec nastoupí 19. 5. 2018

 

Jeden chlapec má speciální vzdělávací potřeby. U chlapce je diagnostikována vývojová dysfázie. Na základě této diagnózy jsou u chlapce využívána podpůrná opatření.

 

Logopedická péče:

V péči klinické logopedky Mgr. Pavlíny Kulhavé je v současné době 2 děti. V průběhu měsíce září bude provedena u ostatních dětí depistáž (19. 9. 2017).

S dětmi jsou v průběhu dne prováděna různá dechová cvičení, gymnastika mluvidel, logo chvilky.

Logopedická péče u dětí je zajišťována logopedickým asistentem – Bc. Annou Kotlářovou

 

Zdravotní stav třídy:

Všechny děti jsou řádně očkovány dle platného očkovacího kalendáře, jeví se jako zdravé.

1 holčička alergie na komáří bodnutí, ale bez medikace.

1 dívka s brýlemi

 

 

Lateralita:

U většiny dětí převažuje praváctví. U nejmladší věkové skupiny toto zatím nemůžeme s přesností tvrdit. Jejich lateralita se ukáže v průběhu tohoto školního roku. 1 chlapec z nejmladší věkové skupiny (docházel v loňském školním roce) se nám jeví jako levák. U jednoho chlapce ze střední věkové skupiny je lateralita nevyhraněna.

 

Budeme upřednostňovat:

 • Každodenní dostatek přirozených činností ve třídě, na zahradě
 • Manipulaci s didaktickým, výtvarným materiálem, jednoduchým návodem
 • Spontánní hru
 • Hry podporující tvořivost, představivost, fantazii
 • Pozitivní vztahy s vrstevníky
 • Tvořivou atmosféru

Individuální pokroky dětí budeme sledovat a zaznamenávat 2x ročně v hodnotících listech, které jsou přílohou jejich portfolia, stejně jako sledování vývoje kresby lidské postavy, stromu a domu a pracovních listů, které vypovídají o posunu, či zlomové situaci ve vývoji dítěte. Během školního roku si zaznamenáváme i drobnější postřehy týkající se vývoje dítěte.

 

Na co se zaměříme u jednotlivých věkových skupin:

 

Nejmladší věková skupina ( 3 – 4 roky)

V činnostech se zaměříme na rytmizaci říkadel, lidové a jiné písničky a jednoduché pohybové aktivity. U těchto dětí budeme podporovat volnou hru s hračkou, která jako hmotný předmět odráží svět, motivuje činnosti dítěte, podněcuje tělesný rozvoj a připravuje dítě na společný život s ostatními.

U těchto dětí budeme rozvíjet a upevňovat dovednosti v různých oblastech, zejména v sebeobsluze (umět se umýt, použít WC, obléknout se a svléknout se, samostatně se najíst, atd.). Tyto děti se budou seznamovat se základními pravidly soužití ve skupině a s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

Prostřední věková skupina (děti 4 – 5 leté)

Všechny činnosti ve třídě budeme zaměřovat a stavět na skupině dětí z loňského roku, kdy postupně starší děti povedou svým příkladem mladší děti k samostatnosti, ohleduplnosti, pomoci při úklidu. Tyto děti budou největší oporou pro nejmladší kamarády. Budeme u nich vyžadovat samostatnost, zodpovědnost, dodržování pravidel, aktivní zapojení do řízených činností.

Dívky této věkové kategorie rády rozvíjejí taneční hry, rády kreslí, či jinak výtvarně tvoří, rozvíjejí hry s panenkami a hry v koutcích

Chlapci volí plošné tvoření v prostoru herny, tvoří rádi z dřevěných a molitanových kostek, různých stavebnic.

Společně pak rádi hrají pohybové hry a hry se zpěvem.

 

 

Nejstarší věková skupina (děti 5 – 7 leté)

S dětmi tohoto věku budeme celoročně pracovat s programem, který jsme si nazvaly „ Školáček“. Děti budeme systematicky připravovat na vstup do ZŠ. Použijeme pracovní listy, didaktické pomůcky, vlastní pracovní listy atd. I u  této věkové skupiny se budeme snažit, aby byly příkladem mladším dětem.  A vedly je k samostatnosti, ohleduplnosti, pomoci při úklidu, aj. U dětí budeme vyžadovat samostatnost, zodpovědnost, dodržování pravidel, aktivní zapojení do řízených činností.

 

Děti všech věkových kategorií, jako všechny děti na celém světe, mají rády pohádky. Jak klasické, tak autorské. Proto jsme letošní TVP zaměřily tímto směrem a projdeme se v průběhu  roku pohádkami, které děti znají i těmi zcela neznámými.

 

 

Závěr:

V měsíci září provádíme pozorování znalostí a dovedností skupiny dětí ve třídě a v adaptačním období provádíme analýzu. Všímáme si nových hravých skupin dětí v hravých koutcích, individuálních zvláštností dětí. Zároveň zjišťujeme úroveň jejich znalostí, dovedností a schopností. Sledujeme různé okolnosti (i rodinné), které mohou být pro výchovně vzdělávací práci ve třídě velmi důležité. Jedná se především o velkou skupinu mladších dětí. Těchto dětí v letošním školním roce (ve věku od 2 do 5 let) máme celkem 16. Předškolních dětí máme v tomto školním roce 9, 2 děti mají OŠD.    I nadále na základě dobrých zkušeností ponecháme „Můj den“, ve kterém budeme dávat větší prostor daným pravidlům a využívat  ho k diagnostice dětí. U nejmladších dětí rozvíjíme dovednosti v sebeobsluze: – umět se samostatně umýt (bez zamokření oblečení, použití mýdla, utírání do svého ručníku), – umět si sám utřít nos, vysmrkat se, – umět se nejen svléknout ale i obléknout,  – umět se samostatně najíst, – umět najít a uklidit si své věci na své místo,   – umět uklidit hračky na své místo atd. U těchto dětí budeme vycházet z vlastního pozorování a rozhovoru s rodiči. Novým dětem dopřejeme dostatek času na adaptaci na nové prostředí, na nové kamarády a seznámení se s pravidly soužití v mateřské škole. U nejstarších dětí ve třídě během měsíce září zmonitorujeme jejich znalosti a dovednosti po uplynulých prázdninách. Zaměřujeme se na různorodé činnosti v oblasti pohybové, výtvarné, hudební, jazykové, pracovní aj. Tyto oblasti jsou pro nás, učitelky, odrazovým můstkem pro sledování pokroku každého dítěte během školního roku.  U této věkové skupiny budeme systematicky pracovat v přípravě na vstup do základní školy, a to v doplňkovém programu „Školáček“.  Snažíme se, aby tato skupina dětí byla příkladem pro mladší a nové děti: - v samostatnosti  - v ohleduplnosti - v pomoci druhým - v úklidu hraček - ve spolupráci při hře - ve spolupráci s učitelkami atd. 

Při práci se všemi věkovými skupinami dětí budeme nejdříve využívat frontálních činností, a tím tak získáme schopnosti a dovednosti, které budou děti potřebovat k práci ve skupinkách. Při hrách v koutcích budeme vytvářet nejmladším dětem takové hravé podmínky, které jsou přiměřené jejich věku. Skupina dětí z loňského roku, hlavně chlapci, ráda staví v prostoru herny z kostek, různých druhů stavebnic, tvoří ze stavebnice Cheva, LEGO, Geomak, dřevěné a molitanové kostky. Děvčata volí hry v námětových koutcích na domácnost, v kuchyňce, na lékaře, na obchod, preferují také hry s různými výtvarnými materiály, rády tančí podle reprodukované hudby, rády si staví domečky z molitanových kostek.  

Během školního roku 2017/ 2018 provedeme pravidelnou diagnostiku všech dětí. Pro tento školní rok jsme opět zvolily  hodnotící list dítěte, který ho bude provázet celým pobytem v MŠ.

 

S vybranými riziky pracujeme ve II. třídě – Rybičky tím způsobem, že možná rizika máme obsaženy v tematických celcích v našem TVP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakteristika III.třídy – Žabičky

          školní rok 2017 – 2018

 • Počet dětí:
 • Pro tento školní rok bylo zapsáno do III. třídy- Žabičky 28 dětí.
 • Chlapců: 14
 • Děvčat: 14
 •  
 • Počty dětí podle věku:
 • 5-7leté děti: 14 (3 OŠD)
 • 4-5leté děti: 2
 • 3-4leté děti: 12
 •  
 • Logopedická péče
 • V péči Mgr. Kulhavé – klinické logopedky je 8
 •  
 • Zdravotní stav
 • Žádné dítě nevykazuje zdravotní problémy. Žádné dítě nemá brýle
 •  
 • Lateralita
 • Leváci:         3
 • Praváci:      22
 • U  3 dětí není lateralita známa, protože nastoupí během roku.
 •  
 •  
 •  
 • Celková charakteristika
 • Jedná se o věkově smíšenou třídu. Třída se jeví pohodově a kamarádsky. Skupina předškoláků, oproti předešlým roků, je celkově slabší. Mezi dětmi jsou velké vývojové rozdíly, proto je velmi důležitý individuální přístup k jednotlivým dětem a tudíž jim umožnit optimální vývoj dle jejich možností. Každé z dětí má zavedeno své portfolio, kam průběžně zařazujeme jeho výtvory a zaznamenáváme podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dětí. Předškolní děti mají vlastnoručně vyrobené desky, do kterých si zařazují své pracovní listy. Při naší práci respektujeme osobnost dítěte a dodržujeme zásady přiměřenosti, názornosti, systematičnosti, posloupnosti a aktivity. Ve třídě panuje přátelská atmosféra a všichni se snaží dodržovat společně dohodnutá pravidla. Spolupracujeme, uklízíme po sobě, pozdravíme a poděkujeme, učíme se správně stolovat . Nově příchozích dětí je 7, zatím nám nastoupili 4 děti, ostatní nastoupí během roku. Adaptace proběhla bez větších problémů – děti plakaly první týden a spíše ráno. Děti „Žabičky“ mají rády tvořivé a hudebě-pohybové hry. Jsou velmi zvídavé.  Děti si dovedou velmi pěkně společně hrát, většina se plně zapojuje do společných činností.
 • Ve třídě je chlapeček s OŠD, který od  října  navštěvuje dvě mateřské školy.

 

 

 

 

 

 

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMy – pedagogické záměry, práce s možnými riziky

 

Třídní vzdělávací program

 

pro školní rok 2017 - 2018

 

Třída ŠNEČCI

 

 

DOBRODRUŽSTVÍ MRAVENEČKA ŠIKULY

 

 

 

 

...V jednom lese, v jednom mraveništi žil jeden malý mraveneček. Byl to takový zvědavý neposeda, pobíhal po celém mraveništi, všechno ho zajímalo a všechno si chtěl vyzkoušet. Brzy se naučil spoustu věcí, se vším si uměl poradit a každému rád pomohl. Ostatní mravenci mu proto začali říkat ŠIKULA. Když Šikula trochu povyrostl, vydal se do světa, aby poznal nové kamarády a něco nového se naučil...

 

 

TVP pro letošní školní rok vychází z celoročního projektu ekologické výchovy na téma HMYZ. Celým školním rokem nás bude provázet postavička mravenečka Šikuly, který nás nejen seznámí se svými kamarády z říše hmyzu, ale naučí nás, jak napovídá i jeho jméno, spoustu dovedností.

 

 

Pedagogické záměry pro školní rok 2017 – 2018 ve třídě ŠNEČKŮ

 

Pro tento školní rok byl vybrán TVP s názvem „Dobrodružství mravenečka Šikuly“. Vychází z celoročního projektu ekologické výchovy na téma „Hmyz“.

 

Záměrem tohoto TVP je seznámit děti v integrovaných blocích podrobněji s některými zástupci z říše hmyzu a s jejich způsobem života a zároveň volit takové činnosti a aktivity, které budou rozvíjet celou osobnost dítěte. Hlavní důraz ve výchovně vzdělávacím procesu budeme, mimo jiné,  klást na rozvíjení prosociálního chování dětí, rozvoj manuální zručnosti, dětské představivosti a fantazie. To vše formou prožitkového učení v atmosféře pohody, bezpečí a bezpodmínečného přijetí.

 

V letošním školním roce budeme pracovat s celkově vyrovnanými věkovými skupinami dětí.

 

V nejstarší věkové skupině je šest dětí, z toho tři děti s odkladem školní docházky. S těmi budeme pracovat dle IVP. Individuální vzdělávací plán bude mít i chlapec s výrazným zrychleným intelektovým vývojem.

 

Ve střední věkové skupině je také šest dětí,. Jejich stupeň vývoje je však velmi rozdílný a zatím se jeví potřeba věnovat  této skupině pozornost a zvýšený individuální přístup jednotlivým dětem.

 

V nejmladší věkové skupině je osm dětí. Zde půjde především o jejich psychickou pohodu – vytvořit jim laskavé, klidné a harmonické prostředí, které jim pomůže projít obdobím adaptace a se začleněním do života třídy.

 

Všeobecné záměry

 

 

 1. Věnovat zvýšenou pozornost dětem především v oblasti sociální, soustředit se na vzájemné vztahy mezi dětmi, posilovat prosociální cítění dětí a rozvíjet jejich emoční inteligenci

 

 

 1. Připravit pro děti pohodové a zároveň podnětné prostředí, ve   kterém se všichni budou cítit bezpečně a budou mít možnost realizovat se ve všech oblastech svých zájmů

 

 

 1. Přijímat každé dítě takové, jaké je. Vést jej tak, aby se vnímalo jako jedinečná osobnost a tím podporovat a rozvíjet jeho sebeúctu

 

 

 1. Respektovat individuální potřeby každého dítěte a zároveň mu umožnit co největší rozvoj v rámci jeho možností

 

 

 1. Věnovat pozornost dětem vyžadujících zvýšený individuální přístup

 

 

 

 

 

Pedagogické záměry v jednotlivých vzdělávacích oblastech

 

 

Dítě a jeho tělo

 

 1. Vést děti k všestrannému rozvoji pohybových dovedností, obratnosti i k zvyšování fyzické zdatnosti nejen v organizačních činnostech, ale i při volných hrách a  především při pobytu venku. Doplnit pomůcky k pohybovým činnostem

 

 1. Vést děti k správnému držení těla (ZC, protahovací cviky = předcházení bolestem zad)

 

 1. Učit děti vědomému dýchání a práci s dechem

 

 1. Soustředit se na rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky (tabule, pískovnička, mozaiky, korálky, velké formáty papíru...), uvolnění ruky a správný úchop tužky

 

 1. Rozvíjet manuální zručnost dětí, manipulovat s různými předměty denní potřeby, pomůckami a materiály

 

 1. Vést děti k co nejvyšší míře samostatnosti v sebeobsluze (hygiena, stolování, oblékání, péče o své věci...)

 

 

Dítě a jeho psychika

 

 1. Rozvoj komunikačních dovedností, péče o správnou výslovnost a rozvíjení slovní zásoby (řízená logopedická prevence, individuální logopedická péče, doplňovat logopedický koutek, směřovat děti k využívání knih, pracovat s knihami)

 

 1. Využívat interaktivní tabuli, notebook, Logico, společenské hry

 

 1. Rozvíjet a obohacovat dětskou hru (pomůcky, hračky, popř. pomoci dětem s rozvojem obsahu hry, zapojení jejich fantazie, představivosti, možných témat)

 

 1. Zařazovat co nejvíce pokusy, experimenty, manipulační činnosti s materiály a předměty

 

 

Dítě a ten druhý, Dítě a společnost

 

 1. Rozvíjet schopnost dětí domluvit se, řešit problémy slovně, respektovat se navzájem, podporovat dětská přátelství

 

 1. Snažit se děti zapojit do výběru a organizování činností v MŠ, učit je diskutovat, nebát se slušnou formou říci svůj názor, zastat se kamaráda a zároveň být schopné respektovat daná pravidla vzájemného soužití

 

 1. Učit děti spolupráci při hrách, organizovaných činnostech i učení

 

 1. Rozvíjet schopnost spolupráce, vzájemné pomoci, respektu k druhému, k schopnosti domluvit se, podporovat vzájemnou laskavost a empatii mezi dětmi

 

 

Dítě a svět

 

 1. Umožnit dětem co největší styk s přírodou

 

 1. Společně s dětmi poznávat místo, ve kterém žijí i jeho okolí, umět se orientovat ve svém bydlišti

 

 1. Zařazovat vzdělávací aktivity i do pobytů venku

 

 

 

Práce s možnými riziky jednotlivých vzdělávacích oblastí

 

Dítě a jeho tělo

 1. Málo příležitostí k pracovním úkonům
 1. Málo rozmanitá či jednostranná nabídka pohybových aktivit

 

Dítě a jeho psychika

 1. Nedostatek příležitostí k poznávacím činnostem založeným na vlastní zkušenosti
 2. Málo příležitostí a prostoru k experimentaci a samostatnému řešení konkrétních poznávacích situací

 

Dítě a ten druhý

 1. Nemožnost spolupodílet se na volbě činností a témat, které se v mateřské škole realizují

 

Dítě a společnost

 1. Potlačování autonomního chování dítěte v zájmu zkratkovitého dosažení vnější disciplíny a poslušnosti

 

Dítě a svět

 1. Předávání „hotových“ poznatků

 

 

 

Záměry pro práci učitelky

 

 • Využívat možnosti interaktivní tabule v rámci skupinového i individuálního vzdělávání – vzdělávat se v této oblasti

 

 • Zařazovat více činností na pobyt venku, nabízet dětem větší škálu aktivit pro jejich hry a činnosti

 

 • Doplňovat hračky a pomůcky rozvíjející manuální zručnost dětí

 

 • Rozvíjet dětskou tvořivost, představivost a fantazii

 

 • Soustředit se na individualizaci při práci s dětmi – kooperativní učení, práce ve skupinách

 

 

 

Denní a týdenní řád ve třídě Šnečků

 

 

Pravidelně se opakující denní činnosti:

 

 1. různé formy pohybových chvilek (zdravotní cvičení, jógová cvičení, pohybové a hudebně-pohybové hry, psychomotorické hry)
 1. pobyt venku
 1. četba před odpoledním odpočinkem, popř. poslech z audionahrávek
 1. péče o zubní hygienu (po obědě)
 2. individuální práce s dětmi

 

 

 

Pravidelně se opakující týdenní činnosti:

 

 1. pobyt v bazénu nebo cvičení na velkých míčích či s padákem
 2. Metoda dobrého startu zapracovaná do logopedické prevence (všechny děti)
 3. Trénink jazykových schopností (pouze předškoláci)
 4. Individuální logopedická péče

 

 

 

Činnosti před odpoledním odpočinkem

 

 1. míčková automasáž
 2. chvilka s hádankami
 3. chvilka s dětskou poezií – říkadla, básně
 4. prstová cvičení a cviky na   uvolnění svalstva  ruky
 5. činnosti rozvíjející sluchové vnímání a rytmizace
 6. pěvecké činnosti – za doprovodu klavíru či rytmických nástrojů
 7. poslechové činnosti („Klasika před školou“)

 

 

ROZVRH ČINNOSTÍ

 

Dopolední aktivity

 

Pondělí

 • METODA DOBRÉHO STARTU + logopedická prevence (artikulační cvičení, gymnastika mluvidel, dechová cvičení)

 

Úterý

 • Pobyt v bazénu nebo pohybové činnosti (cvičení na gymballech či s padákem, cvičení na nářadí)
 • Předškoláci – práce v sešitě KULIFERDA

 

Středa, čtvrtek

 • Výtvarné činnosti
 • Intelektové činnosti
 • Experimenty, pokusy, prostorové stavby...
 • Kooperativní činnosti
 • Cvičení na nářadí
 • 1x za 14 dní TRÉNINK JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ

 

Pátek

 • Můj den,

 

 

Odpolední aktivity

 

Pondělí – hádanky, sluchové hry, grafomotorika MDS

Úterý –  Logico, interaktivní tabule + KOŤÁTKO

Středa – prstové říkanky, pracovní listy + VÝTVARNÍČEK + VESELÉ PÍSKÁNÍ

Čtvrtek – matematické představy, prostorová orientace, pohybové činnosti, 1x za 14 dní míčková automasáž, 1x za 14 dní TRÉNINK JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ

Pátek – rozvíjení souvislého vyjadřování, stolní hry, pravidelný úklid stavebnic

 

 

Práce s 5 -6letými dětmi

 

 

Práce s předškoláky bude probíhat formou skupinovou i individuální.

 

U dětí rozvíjeny tyto oblasti:

 

 • sebeobsluhy – během roku připravit děti, aby byly maximálně samostatné – oblékání (zipy, knoflíky), obouvání (zavazování tkaniček), používání WC (samostatné používání toaletního papíru, splachování), udržovat své věci v pořádku, uklízet po sobě (hračky, pomůcky)

 

 • grafomotoriky – správné držení tuky, uvolněný pohyb zápěstím, orientace na papíře, koordinace ruky a oka

 

 • sluchového vnímání – rozklad slov na slabiky, určit první a poslední hlásku ve slově, vnímání krátkých a dlouhých zvuků  a hlásek, poznávání hlásek ve slově apod.

 

 • zrakového vnímání – poznávání, vyhledávání, orientace v obrázcích, v textu, rozlišování barev a tvarů, sestavování obrázků, cvičení očních pohybů zleva doprava apod.

 

 • paměti – zrakové, sluchové

 

 • rozvoje matematických představ – určit více, méně, stejně, počet nejméně do 6, orientace v prostoru (nahoře dole před, za …), pravo–levá orientace, určit velikosti, řazení dle velikosti apod.

 

 • správné výslovnosti, rozvoje slovní zásoby a souvislého vyjadřování

 

 • společenského chování (neskákat mluvícímu do řeči, umět bez upozornění pozdravit, poděkovat, poprosit, znát své jméno, adresu, věk)

 

 

Každý předškolák bude mít své desky, ve kterých bude mít své pracovní listy a grafomotorická cvičení (nejprve budou na nástěnce ke zhlédnutí rodičů).

 

I tento školní rok budou předškolní děti pracovat s pracovními sešity KULIFERDA z nakladatelství RAABE (celkem 6 sešitů, které nám budou z nakladatelství zasílány).

 

Každý týden budou předškoláci pracovat podle TRÉNINKU JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ DLE ELKONINA – skupinová činnost nazvaná „HRÁTKY S DRÁČKEM SLABIKOU“.

 

S dětmi bude pracováno jak formou skupinovou, tak individuálně.

 

Při skupinových činnostech nám půjde mimo jiné i o rozvoj schopnosti dětí spolupracovat (základy koperativního učení) = pomáhat si, neposmívat se druhému, naopak ocenit, co kamarád umí (prevence šikany).

 

Rodiče mají právo kdykoli nahlédnout do materiálů, týkajících se jejich dítěte („Osobní list dítěte“. Sešit Kuliferda, pracovní desky...).

 

 

Pracovní rozvrh

 

Ranní služba – práce u dětí v době od 13,00 – 14,00

 

Pondělí – pokračování MDS – grafomotorika

Úterý – logopedie, práce s dětmi s OŠD

Středa – logopedie střední děti

Čtvrtek – TJS = Dráček Slabika

Pátek – individuální práce

 

Odpolední služba – práce ráno před nástupem na směnu

 

Pondělí – přípravy, nástěnka, pak MDS

Úterý – logopedie , pak bazén

Středa – logopedie

Čtvrtek – TJS

Pátek – administrativa třídy

 

 

 

 

 

 

 

 

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Školní rok 2017/18

 

„POPLUJEME DO POHÁDKY, TAM A ZASE ZPÁTKY“

 

TŘÍDA II. – RYBIČKY

          PANÍ UČITELKY: Bc. Anna Kotlářová

                            Iveta Zeithammerová,Dis.

 

 

 

 1. Charakteristika, cíle a pedagogické záměry našeho třídního vzdělávacího programu pro školní rok 2017/2018

 

Předškolní období našich dětí chápeme jako celoživotní základ a uvědomujeme si, že vše, co do dítěte v tomto věku vložíme, dává prostor pro jeho budoucí růst.

Aby dítě mohlo přijímat informace, potřebuje k tomu pozornost, postřeh, soustředěnost, ale i prožívání a schopnost vybrat si z informací, které dítě obklopují, ty, jenž jsou pro další vývoj důležité.

Velkou úlohu sehrává podnětné prostředí, citové a materiální zázemí, ale také kontakt s vrstevníky a pocit sounáležitosti.

Našim cílem je vychovat citlivého a vzdělaného jedince, a aby děti získaly základy klíčových kompetencí. Celým naším projektem nás bude provázet motivační říkanka:

Dobré ráno, kamarádi,

Kampak byste dneska rádi?

                            Zlatý klíček odemkne ti

                            dveře, kam chodí děti.

                                               Krásný je svět fantazie

                                               dobře tomu, kdo v něm žije.

 

Třídní vzdělávací program pod názvem „Poplujeme do pohádky, tam a zase zpátky“ volně navazuje na loňský TVP „Kufrování přírodou“, jehož cíle a záměry se nám podařilo plnit a vytvořit skupinu dětí, která je doplněna novými dětmi zejména nejmladší věkové skupiny.

Budeme opět usilovat o to, aby se děti co nejvíce ve třídě sblížily, dovedly spolupracovat, pomáhat si, podělit se, poděkovat, aby získaly vztah k přírodě ve spojení s pohybem a aby dokázaly najít pěkný vztah ke knize, k pohádkám, k literatuře.

Budeme se řídit osvědčeným rčením, že:

Každý velký byl někdy malým, a že nebudeme za děti dělat to, co už zvládly a umějí samy.

 

Celým projektem bude děti provázet zlatý pohádkový klíč. Pohádkový svět bude dobrou motivací dětí k hrám a činnostem. Pomůže nejmenším novým dětem s jejich adaptací v MŠ. Prostřednictvím pohádek, dalších příběhů uvedeme děti do reálného světa a seznámíme je s ním. TVP vychází z přirozeného vývoje dětí, z podmínek školy, složení třídy. Zpracovává cíle ŠVP do tematického celku, podmínek a oblastí dle časového sledu – roční období, také podle slavností, událostí, tradic a zvyků v MŠ nebo obci. Pohádky v našem TVP pomohou nejmladším dětem překonat přechod od rodiny do MŠ. Umožní také dětem vnímat svět v jeho přirozených souvislostech, získávat tak reálnější pohled na něj a mít aktivní postoj k němu.

Pohádkové postavičky budou děti provázet všemi čtyřmi ročními obdobími. Tak umožní vnímat svět v přirozených souvislostech a získat tak reálnější pohled na svět, který je plný tvarů, barev a věcí…

Projekt zahrnuje pohádkové celky. Realizaci těchto celků děti získají vztah ke knize a potřebu poslouchat, která se u většiny dětí vytrácí. Tím, že děti budou prožívat příběhy, bude se rozvíjet jejich myšlení, představivost a fantazie.

Budeme u dětí rozvíjet předčtenářskou gramotnost. Děti se budou zábavně a tvořivě seznamovat s klasickými i umělými pohádkami a příběhy, při kterých se bude rozvíjet vztah ke knize, fantazii.  Každodenně budeme zařazovat čtení z knih. Zaměříme se na podporu mateřského jazyka. Těmito činnostmi budeme stimulovat rozvoj řeči a jazyka u dětí.

Budeme klást důraz na bezprostřední kontakt s přírodou, nezapomeneme na seznamování s lidovými tradicemi, zvyky a svátky.

Hlavní motivací programu bude – zlatý klíček, který bude otevírat pohádkové příběhy, budeme tvořit skládanku z jednotlivých pohádek.

Harmonický rozvoj budeme podporovat pěknými vztahy, vzájemnou tolerancí a respektem každého dítěte. Rozumným náhledem na svět, vlastní tvořivostí, prostorem pro vlastní názor, podněty, náměty, jak dětí, tak i dospělých a rodičů.

Při tvorbě TVP vycházíme z věkového složení dětí a z přesvědčení, že přirozeností dítěte je zvídavost.  Proto většinu poznatků a dovedností děti získají přirozenou cestou. Spontánní a řízené činnosti jsou obsahem plánování a jsou vzájemně propojeny. Děti se budou učit spolupracovat ve skupině, získávat potřebu spolupracovat. Umožníme dětem získávat přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem, schopnostem a věku.

TVP vychází z přirozeného vývoje dětí, z podmínek školy, složení třídy, zpracovává hlavní cíle ŠVP do jednotlivých celků. V projektu se prolínají a ovlivňují všechny výchovné oblasti RVP pro předškolní vzdělávání.

V průběhu plnění našeho programu budeme zařazovat rituály vyplývající z TVP.

Obsah TVP se bude odrážet ve výzdobě prostředí naší třídy, šatny.

Důležité pro nás bude, aby děti vše plně prožívaly, aby získaly jistotu u sebe sama a při každé nově získané kompetenci zažívaly radost z úspěchu.

Cílem našeho TVP je zajišťovat psychickou, sociální a fyzickou pohodu každého dítěte. Obohacovat denní program dětí, stavět základy vědomého poznání a učení a usnadňovat tak jeho další životní vzdělávací cestu.

Dalším cílem našeho projektu je vytvářet dětem prostředí, které je pro ně zajímavé, podnětné a obsahově bohaté, a tak jim vytvořit optimální podmínky k rozvoji jejich osobnosti, i k učení, k získávání vlastní identity, sebedůvěry a samostatnosti s využitím přírody kolem nás.

Cílem TVP je vést děti ke kladnému vztahu ke všemu živému i neživému, k úctě k lidem kolem sebe, ke kamarádům, ke zvířatům, ke knihám.

Důležité pro nás bude:

 • Aby naše děti plně prožívaly
 • Aby získaly jistotu v sebe sama
 • A při každé nově získané kompetenci zažívaly radost z úspěchu

 

MOTTO:    VSTOUPÍ- LI BRANOU SRDCE, LÁSKA, SMÍCH A POHODA, JDE O DOBRÝ ZAČÁTEK. A DOBRÝ ZAČÁTEK VEDE I K DOBRÝM ČINNŮM.

 

Velký pohádkový výlet

 

Volně navazuje na loňský TVP. Jednotlivé tematické celky jsou nastaveny tak, aby si učitelky mohly zvolit téma odpovídající jak roční době, tak potřebám dětí, ale i podmínkám třídy nebo spontánně vzniklým situacím.

Třídní program pro letošní školní rok je rozdělen do pěti tematických celků vycházejících z ročních období. Každý tematický celek  bude rozdělen do integrovaných bloků. První blok se bude věnovat celé září adaptaci nových dětí na vstup do MŠ a pro ostatní děti to bude období přechodu po hlavních prázdninách do školky. Všechny bloky se opírají o pohádky a pohádkové příběhy. Vybíraly jsme z velkého množství pohádek, které jsou blízké svým obsahem a vyhovují při naplňování cílů a záměrů našeho TVP. Je ovšem možné, že v průběhu roku zareagujeme na aktuální situaci, zájem dětí, nebo dané podmínky v MŠ a danou nabídku činností aktuálně obohatíme i o další příběhy, nebo některé zaměníme za jiné, aktuálnější.

Jednotlivé integrované bloky jsou plánovány zhruba na jeden měsíc, ale učitelky mohou podle zájmu dětí i nastalé situace ve třídě dané téma zkrátit nebo prodloužit. Obě učitelky budou k těmto tématům tvořit týdenní plány činností, a to ve vzájemné spolupráci.

Pohádky a pohádkové příběhy budou motivačním prvkem pro jednotlivé integrované bloky. Z těchto příběhů budou vycházet tvořivé činnosti, vzdělávací nabídka pro celý školní rok. Využijeme velkého množství dostupného materiálu, abychom pro děti připravily podnětné prostředí pro jejich rozvoj a vzdělávání. Pracovat také budeme s pracovními listy se stejnou tematikou.

 

 

Třídní vzdělávací plán vychází z našeho ŠVP „Kouzelné brýle“ a jejich hlavních témat:

 • Vidím sebe, tebe, nás
 • Dívám se na přírodu kolem nás
 • Vidím, co mi prospívá
 • Dívám se na svět lidí
 • Dívám se do světa fantazie

 

Při práci s TVP budeme:

 • Využívat co nejvíce metody prožitkového učení
 • Také uplatňovat individuální přístup k dětem
 • Rozvíjet mezilidské vztahy
 • Podporovat kamarádství
 • Prohlubovat vztah k písemné formě jazyka, k literatuře
 • Prohlubovat vztah k přírodě a všemu živému

Povedeme děti:

 • K samostatnosti
 • K zodpovědnosti
 • K dodržování stanovených pravidel

 

VELKÝ POHÁDKOVÝ VÝLET

 

Pojďte s námi za pohádkou

Dobré ráno, kamarádi,

Kampak byste dneska rádi?

Zlatý klíček odemkne ti

dveře, kam chodí jen děti.

 

Jedou vláčky do pohádky,

den je pro ně krátký.

Jezdí vláčky širým světem,

vezou radost malým dětem.

 

Krásný je svět fantazie,

dobře tomu, kdo v něm žije.

 

Třídní vzdělávací program

pro školní rok 2017 – 2018

 

 

 

KOUZELNÁ ŠKOLKA POHÁDEK

 

 

 

Motto: „Nejsou krásnější pohádky než ty,

které píše sám život.“

 

 

                          Pedagogické záměry ve III. třídě – Žabičky

 

        Pro tento školní 2017-2018 jsme si vybrali název TVP „KOUZELNÁ ŠKOLKA POHÁDEK“, který volně navazuje na loňský TVP „Duhový rok“, jehož cíle, záměry a očekávané kompetence se nám dařilo plnit a vytvořit pevně spjatou skupinu.

        Budeme opět usilovat o to, aby se děti, co nejvíce sblížily, dovedly spolupracovat, pomáhat si, podělit se, pozdravit, poděkovat a aby získaly vztah k přírodě ve spojení s pohybem. A aby dokázaly najít pěkný vztah ke knize, pohádkám a literatuře.

        Budeme se řídit rčením, že: „ Každý velký byl někdy malý, a že nebudeme za děti dělat to, co už zvládly a umějí samy.

        Dětem známe a blízké postavičky z kouzelné školky, František a Fanynka nás budou provázet adaptačním obdobím, ale i nadále celým školním rokem, kdy budou děti seznamovat nejen s klasickými, ale i moderními pohádkami. František s Fanynkou jsou pohádkoví skřítci ze země Fanfárie -veselí a velmi zvídaví. Ve školce budou umístěny (ve formě maňásků) na přístupném místě. Budou pomáhat nenásilnému začlenění do kolektivu ostatních dětí. Maňásky budeme využívat jako rituál při pozdravu v komunitním kruhu, dále k motivaci při seznamování s tematickými celky, při upevňování pravidel ve třídě

a při řešení různých situací během celého dne.

        Budeme nadále rozvíjet předčtenářskou gramotnost, zaměříme se na podporu mateřského jazyka. Tak budeme stimulovat rozvoj řeči a jazyka u dětí. U některých pohádek, k tomu vhodných, si vyzkoušíme dramatizaci.

       

       

        S pohádkou je spojena i dětská hra, která je vážné „zaměstnání“. Je nesmírně důležitá pro vývoj každého dítěte. Prostřednictvím her a hračky dítě poznává svět, jeho zákonitosti, vztahy a pravidla.

 

        V TVP se budou prolínat všechny výchovné oblasti RVP pro předškolní vzdělávání (oblast biologická, psychologická, interpersonální, sociálně- kulturní a enviromentální).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogické záměry:

 

 • Fanynka a František nám pomohou se zaměřit na mezilidské vztahy, především na vztahy mezi kamarády ve třídě a vztah k dospělým. Společně vytvářet prostředí vzájemného porozumění a přátelství, včetně kamarádské pomoci.
 •  Vědět co je pohádka, jak vznikla, kdo je to spisovatel a ilustrátor,  starší děti – rozdíl mezi klasickou a veršovanou pohádkou.
 • Dále se letos více zaměříme na úklízení  hraček a pomůcek ve třídě, v herně i na zahradě mateřské školy. Jako pokyn k uklízení máme „uklízecí písničku"
 • Budeme rozvíjet fyzickou, psychickousociální samostatnost a zdravé sebevědomí.
 • Objevovat svět kolem sebe a radovat se z maličkostí.
 •   Rozvíjet, prohlubovat a upevňovat kladný vztah k přírodě
 • Rozvíjet dětskou hru a spolupráci
 • Společně stanovit pravidla chování, snažit se je respektovat, učit se řešit konflikty domluvou, vzájemným porozuměním a kompromisem
 • Poskytnout dětem co největší prostor pro vlastní tvořivou hru
 • Umožňovat dětem v co největší míře samostatný řečový projev, podporovat vzájemnou komunikaci mezi dětmi
 • Věnovat intenzivní péči předškoním dětem a dětem s odloženou školní docházkou – pro letošní rok jsme se rozhodly zavést „CHVILKU PŘEDŠKOLÁKA“, kdy každý týden budeme, podle potřeby, pracovat se skupinou předškoláků mimo IB. A tak více podporovat jejich předškolní schopnosti a znalosti a také práci ve skupině.

 

 

 

Očekávané poznatky:

 

 • Radost z objevování, poznávání, seznamování a tvoření
 •  Samostanost, spokojenost a kamarádství
 •  Kladný vztah k přírodě a umět ji chránit
 •  Umět slovně vyjádřit své pocity, prožitky, názory a respektovat přitom druhé
 • Přirozený vývoj řeči a komunikace vůbec
 • Výchova dítěte schopného mezilidksých vztahů, odpovědného a poskojeného

 

        

 

          

 

Hlavním cílem je provést děti úspěšně obdobím adaptace v mateřské škole. Vytvářením pozitivních vazeb mezi učitelkami a žáky, získáváním nových kamarádů a přijemných společných zážitků.. Po úspěšné adaptaci, předpokládáme u dětí postup seznamování dětí se s pohádkami a základními tématy , ta se bezprostředně týkají života dětí a poskytují podněty pro jejich další rozvoj.

         Dětem i momentální situaci se  přizpůsobují činnosti řízené i spontánní. U dětí ve třídě Žabiček by tyto činnosti měly být vyvážené, s pravidly, uspřednostňujeme pokud možno všechny činnosti formou hry. Hra je základní metodou předškolního vzdělávání a je tou nejpřirozenější a nejčastější aktivitou dětí.

         Tvp je vytvářen tak, aby umožňoval rozvoj vzdělávání každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb.

 

         Pobyt dětí v MŠ je důležitým krokem v probíhajícím procesu socializace, tedy jejich vrůstání do společnosti.

         Naším cílem je rozvíjet v dětech úctu a respekt k druhým – i k sobě samým, posilovat zdravý přístup k životu a životnímu prostředí.

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Práce s možnými riziky jednotlivých vzdělávacích oblastí

 

Dítě a jeho tělo

 • nevhodné prostory pro pohybové činnosti a jednostranná nabídka pohybových činností

 

Dítě a jeho psychika

 • časově a obsahově nepřiměřené využívání audiovizuální, popřípadě počítačové techniky, nabídka nevhodných programů (nevhodná volba či časté a dlouhodobé sledování pořadů televize, hraní na PC apod.) - DOMA
 • převaha předávání hotových poznatků
 • málo příležitostí a prostoru k experimentaci

 

Dítě a ten druhý

 • nemožnost spolupodílet se na volbě činností a témat, které se v mateřské škole realizují
 • nedodržování přijatých pravidel

 

Dítě a společnost

 • potlačování autonomního chování dítěte v zájmu zkratkovitého dosažení vnější disciplíny a poslušnosti

 

Dítě a svět

 • předávání „hotových“ poznatků

 

Charakteristika jednotlivých  tříd /druhé vzdělávací pracoviště/

 

 

Charakteristika třídy           1. třída Kuřátka

 

       Ve třídě je ke konci září 2017 zapsáno 17 dětí, 5 chlapců, 12 dívek. Nastoupilo 14 dětí, ostatní nastoupí v průběhu roku.

 

Zdravotní stav

 

       Zdravotní stav dětí se jeví velmi dobrý, nejsou hlášeny žádné alergie či jiná omezení. Žádné dítě nenosí brýle.

 

Adaptace

 

       Adaptace dětí probíhá uspokojivě a v běžném režimu, některé děti ještě pláčí při příchodu do třídy, po odchodu rodičů však brzy plakat přestanou.

 

Pohodu a klid třídy narušuje častý křik jedné holčičky, která si tímto způsobem vynucuje pozornost a takto „komunikuje“, ale situace se lepší.

 

Hra

 

      Úroveň hry je velmi dobrá, děti se rády zapojují, některé jsou velmi tvořivé a při hře samostatné, vzájemně se respektují. Učí se pravidla, jsou velmi šikovné při úklidu

 

Sebeobsluha, samostatnost

 

       Velmi slabá, až na dva chlapce jsou děti nesamostatné, spíše pohodlné, budeme je muset vhodně motivovat a učit.

Pohybová obratnost odpovídá věku, jsou obratné i na zahradě na zahradních prvcích, jezdí na odrážedlech. Pouze jedna holčička se chce stále nosit, při chůzi je nejistá, často padá na kolena a dává tak najevo, že chce vzít do náruče. Nutná spolupráce s rodinou.

 

Doporučení v rámci celé skupiny

 

        Reagovat na oslovení nebo pokyn učitelky. Nutno pěstovat oční kontakt! Zaměříme se na vštěpování společenských pravidel a pravidel vzájemného soužití, budeme rozvíjet sebeobsluhu a samostatnost při všech činnostech, učit se vzájemnému respektu. Budeme posilovat socializaci dětí do širší společenské skupiny

Charakteristika 3. třída – Ptáčata

školní rok 2017 – 2018

 

 • Počet dětí a věkové složení

Ve třídě je zapsáno v září nastoupilo 26 dětí a z toho 11 dívek a 15 chlapců. Odklad školní docházky mají 4 děti.

 

 • Zdravotní stav

Ve třetí třídě se vyskytuje jedna potravinová alergie na luštěniny a celer (jídelníček je upravován dle potřeby), jedna alergie na pyl a jedno astma (vyžaduje určité snížení fyzické aktivity). Jinak se zdá zdravotní stav dětí dobrý.

 

 • Sebeobsluha

Všechny děti se oblékají samy, jen občas potřebují dopomoc dospělého. Stravování a stolování u většiny dětí odpovídá jejich věku, jen dva chlapci mají malé zkušenosti se stolováním.

Hygiena probíhá téměř bez problémů, žádné dítě se nepomočuje, všechny děti používají kapesník.

 

 • Adaptace

U většiny dětí probíhalo naprosto přiměřeně předškolnímu věku.

 

 • Pedagogický záměr

Hlavním pedagogickým záměrem je podpora a rozvoj samostatnosti dětí ve všech směrech a přiměřená zodpovědnost dětí za své chování a jednání.

 

 

CHARAKTERISTIKA   2. Třídy Žabičky       školní rok 2017

V tomto školním roce bylo zapsáno 26 dětí, z tohoto počtu je jeden chlapec romské národnosti a jeden chlapec  cizí národnosti.

ZDRAVOTNÍ STAV – 1 holčička nemluví (doporučeno další poradenství  PPP)

LATERALITA – 6 dětí preferuje levou ruku, u  některých dětí  není dosud lateralita vyhraněna

ADAPTACE – U většiny dětí probíhala celkem bez potíží. Pouze u 1 holčičky přetrvávají adaptační potíže, dětským lékařem Mudr. Abelem doporučena domácí péče vzhledem k věku holčičky

SEBEOBSLUHA – Téměř všechny děti se oblékají a stolují samostatně, 1 chlapec má stále velké potíže s hrubou a jemnou motorikou, nutná dopomoc učitelky.

VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE – Téměř všechny děti rozumí běžné komunikaci, většina dětí se aktivně zapojuje do hovoru jak s učitelkou, tak se svými vrstevníky.  U více dětí bohužel přetrvávají výraznější logopedické potíže (převážně vícečetná dyslalie), 1 holčička nemluví vůbec.                                                                                      

POZORNOST, SOUSTŘEDĚNÍ – Vzhledem k věku dětí je úroveň pozornosti a soustředění kratší cca 10 minut. Nutno  činnosti častěji střídat a zařazovat pohybové aktivity. 1 chlapec se nedokáže soustředit vůbec.

PAMĚŤ A UČENÍ, ZÁKL. MAT. POJMY – Velké diferenciální rozdíly mezi dětmi

GRAFOMOTORIKA – U každého dítěte značně individuální. U cca 4 dětí neodpovídá kresba věku, pozoruji spíše čmárání, nesprávný úchop

JEMNÁ MOTORIKA – U 3 dětí přetrvává problém správné držení lžíce. U 4 dětí přetrvávají potíže pracovat s drobnými předměty.

HRA – Probíhá individuálně i ve skupinkách, téměř všechny děti si po sobě umí uklidit své hračky, při správné motivaci a důslednosti. 2 holčičky výrazně pomáhají i kamarádům. U některých dětí pozoruji nedostatečné nastavení pravidel a hranic ve výchově.

Třída se jako celek projevuje  živěji  a zajímá se spíše o pohybové aktivity. Aktivnější jsou  chlapci. Vzájemné chování dětí ve třídě je téměř bezproblémové až na 1 chlapce, kde adaptace na kolektiv a prostředí MŠ je stále celkově delší. Neakceptuje pravidla, výrazné deficity při stolování a sebeobsluze, nerespektování dospělé autority, ubližování ostatním dětem. Nutný individuální přístup. Všem dětem se snažíme vytvářet podmínky pro jejich optimální vývoj dle jejich individuálních potřeb, ale také dle podmínek a možností pedagožek.

 

Třídní vzdělávací programy - Pedagogické záměry jednotlivých tříd, práce s možnými riziky

 

 

Třídní vzdělávací program - 1. třída „Kuřátka

 

„Letem světem s včelími medvídky“

 

       Naším hlavním pedagogickým záměrem je usnadnit dětem adaptační období v prvním roce života v MŠ a zároveň jim zpříjemnit chvíle odloučení od rodiny pomocí pohádkových postav Čmeldy a Brumdy a jejich pohádkových příběhů. Včelí medvídci nás budou provázet celým školním rokem. Pomocí jejich příběhů budeme dosahovat všech

výchovně vzdělávacích cílů našeho TVP, jehož součástí je MMP a ekologický projekt.

        Budeme pracovat s knihami Jiřího Kahouna s krásnými ilustracemi Ivo Houfa :

Příhody včelích medvídků, Jak se mají včelí medvídci a Včelí medvídci od jara do zimy.

 

Zároveň chceme děti seznámit se základními klasickými pohádkami našeho kulturního dědictví.

 

Další pedagogické záměry:

 

 • Budeme rozvíjet základní dovednosti a návyky spojené se sebeobsluhou, hygienou a stolováním

 

 • Zaměříme se na socializaci dětí do širší společenské skupiny – zapojit se do nabízených činností, společné hry, spolupracovat …

 

 • Stanovíme si a postupně se naučíme respektovat a používat základní společenská pravidla jednání a chování

 

 • Zaměříme se na rozvoj hrubé motoriky – v rámci herny dostatečným množstvím vhodných příležitostí a náčiní, pobytem na školní zahradě a v přírodě. Také ve spolupráci s DDM návštěvami v jejich vybavené tělocvičně.

 

 • Budeme v maximální míře zařazovat činnosti, cvičení a hry pro rozvíjení jemné motoriky

 

 • Dáme dětem možnost se co nejvíce slovně projevovat, budeme zařazovat logopedické chvilky, hlavně gymnastiku mluvidel, dechová cvičení a deklamaci jednoduchých říkadel. Zaměříme se na aktivní rozvoj slovní zásoby a vyjadřování v jednoduchých větách.

 

 • Budeme se individuálně věnovat dětem, které to budou potřebovat např. děti s pomalejší adaptací, s méně komunikujícími dětmi …

 

 • Budeme plně spolupracovat a podporovat rodiče dětí (správná komunikační zpětná vazba, vysvětlení, uklidnění, spoluúčast na akcích MŠ …)

 

 

 

 

Práce s možnými riziky jednotlivých vzdělávacích oblastí

 

Dítě a jeho tělo

 

 • Nedostatek spontánních pohybových aktivit, málo rozvinutá či jednostranná nabídka pohybových činností
 • Málo příležitostí k pracovním úkonům

 

 

Dítě a jeho psychika

 

 • Málo příležitostí k samostatným řečovým projevům dítěte – spontánním i řízeným
 • Nedostatek porozumění a ocenění úspěchu či úsilí dítěte
 • Nedostatek času a prostředků pro spontánní hru, k jejímu rozvinutí, průběhu a dokončení

 

 

Dítě a ten druhý

 

 • Nedostatečná pozornost tomu, jak dítě řeší své spory a konflikty s druhým dítětem

 

 

Dítě a společnost

 

 • Málo příležitostí k nápravě nevhodného chování a jednání ( proti pravidlům )
 • Chybějící informace o tom, jak se chránit před nebezpečnými situacemi

 

 

Dítě a svět

 

 • Předávání hotových poznatků

 

 

 

                   TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

3. třída „Ptáčata“

„PUTOVÁNÍ S PAVOUČKEM POUTNÍČKEM“

 

Náš třídní vzdělávací program bude celý školní rok provázet a motivovat děti pavouček Poutníček, zástupce říše hmyzu z ekologického programu. Hlavním pedagogickým záměrem je rozvoj samostatnosti dětí ve všech směrech.

 

Další pedagogické záměry

 • Společné vytvoření pravidel, která se budeme učit respektovat.
 • Rozvoj logického myšlení, paměti, prodlužování pozornosti a soustředěnosti.
 • Rozvoj předčtenářské, předmatematické gramotnosti, základy finanční gramotnosti.
 • Rozvoj komunikačních schopností a dovedností, hlavně rozvoj slovní zásoby, gramatickou stránku řeči a správnou výslovnost.
 • Zaměříme se na vytváření podnětného prostředí pro prožitkové učení.
 • Povědomí o lidských hodnotách, posilování vzájemné ohleduplnosti a pomoci.
 • Individuální práce s dětmi s odloženou povinnou školní docházkou.
 • Častější zařazování logopedických cvičení a hry na rozvoj koordinace oko-ruka.
 • Vedení dětí k odpovědnosti za své jednání a chování.
 • Více pozornosti zaměřit na pozitivní vztah k přírodě – využijeme ekologického programu a motivace průvodcem z říše hmyzu.
 • Povědomí o péči a ochraně zdraví sebe i ostatních.
 • Pestrost nabídky obohatíme prací s interaktivní tabulí a s počítačem.

 

Práce s možnými riziky jednotlivých vzdělávacích oblastí

 

 

 • Dítě a jeho tělo
  • Nedostatek spontánních pohybových aktivit, jednostranná, málo rozmanitá nabídka pohybových aktivit.
  • Málo prostoru k pracovním příležitostem.
 • Dítě a jeho psychika
  • Nedostatek podpory a ocenění úsilí dítěte.
  • Nedostatek prostoru pro spontánní i řízené řečové projevy dítěte.
  • Málo zastoupená preventivní cvičení na rozvoj řeči.
  • Málo zastoupená spontánní hra, nedostatek času pro její rozvinutí, průběhu a dokončení.
 • Dítě a ten druhý
  • Nedostatečná pozornost věnované řešení konfliktů s druhým dítětem.
 • Dítě a společnost
  • Nedostatek příležitostí k nápravě porušování pravidel bezpečnosti a slušného chování.
  • Absence informací o možných hrozbách,

a jak se chovat při styku s cizími lidmi a v nebezpečných situacích.

 • Dítě a svět
  • Předávání hotových poznatků.

 

 

 

 

 

Třídní vzdělávací program-2.tř.- Žabičky 2017-18

 

SPORTÍK U NÁS VE ŠKOLCE

 

Sportík a jeho kamarádi budou naše děti provázet po celý školní rok. Společně  si mohou hrát, cvičit, zpívat, tancovat. Přitom ještě, to se ví, počítat se naučí. Cvičení nás čeká, Sportík už k nám spěchá.  Pohybem a to už víme, mnohému se naučíme.

 

Naším hlavním pedagogickým záměrem je rozvíjet a podporovat u dítěte pohyb a zdravý životní styl ve všech jeho podobách.

        

Další pedagogické záměry:                       

                                                                        

 • Společně s dětmi si vytvoříme pravidla, která budeme respektovat

 

 • Zaměříme se především na pohybové dovednosti dětí včetně zdravé životosprávy a správného životního stylu

 

 • Budeme rozvíjet u dítěte logické myšlení, paměť, pozornost a soustředění

 

 • Budeme respektovat individuální potřeby jednotlivých dětí

 

 • Začneme u dětí připravovat a postupně  rozvíjet předškolní gramotnosti

 

 • Zaměříme se na rozvoj komunikačních schopností a dovedností, konkrétně na rozvoj aktivní slovní zásobu, gramatickou stránku řeči a správnou výslovnost

 

 • Dáme dětem možnost vyjádřit svá konkrétní přání a potřeby

 

 • Zaměříme se na skupinové činnosti dětí a vytváření co nejpodnětnějšího prostředí pro prožitkové učení

 

 • Budeme vést děti k poznávání lidských hodnot, vzájemné ohleduplnosti a pomoci

 

 • Budeme co nejčastěji zařazovat hry pro rozvoj jemné a hrubé motoriky

 

 • Budeme vést děti k samostatnosti  

 

 • Budeme u všech dětí vytvářet pozitivní vztah k přírodě a k prostředí ve kterém žijeme

 

 • Budeme vést děti k povědomí o tom, jak pečovat a chránit své zdraví  i zdraví  ostatních

 

 Pedagogické záměry v jednotlivých vzdělávacích oblastech

 

Dítě a jeho tělo

 

 • Rozvoj pohybových schopností a dovedností všech dětí podle jejich individuálních fyzických možností a potřeb jak při řízených činnostech, tak i při volných aktivitách ve třídě, v herničce, ale i při pobytu venku na vycházkách a při pobytu na školní zahradě. Podle možností průběžně doplňovat pomůcky pro pohybové aktivity dětí. Např. míče, kužele pro koloběžkový slalom, náčiní pro zahradnické práce a na písek, nová odrážedla pro nejmladší děti, koloběžky a tříkolky atd.

 

 • Vést děti k co největší samostatnosti při sebeobsluze, hygieně a stolování

 

 • Nadále se zaměřit na pravidelný a důkladný rozvoj jemné motoriky s použitím náležitých pomůcek. Např. práce s mozaikami, navlékání korálků, vázání smyček a uzlů atd.

 

 • Systematicky pracovat na uvolnění ruky dítěte příslušnými grafomotorickými cvičeními k daným tématům

 

 • Pravidelně nacvičovat hravou formou správný úchop tužky

 

 

Dítě a jeho psychika, Dítě a svět

 

 • Rozvíjet cíleně a pravidelně jazykové a komunikační schopnosti a dovednosti, zaměřit se na logopedická cvičení k jednotlivým hláskám, dbát na procvičení mluvidel, zaměřit se na rytmizaci, správnou výslovnost a maximální obohacování slovní zásoby jednotlivých dětí opět dle jejich individuálních potřeb a možností.

 

 • Využívat a pracovat s přístupnými digitálními technologiemi a zařízeními, která má mš k dispozici.

 

 • Poskytovat dostatek materiálů a pomůcek, které by podporovaly a rozvíjely dětskou fantazii a tvořivost při hře.

 

Dítě a ten druhý, Dítě a společnost

 

 • Rozvíjet u dětí schopnost vzájemné spolupráce, tolerance a respektu. Podporovat dětská přátelství. Dětské konflikty řešit slovně, vysvětlením a domluvou.

 

 • Učit děti, aby se nebály říci svůj názor, prosadit se, ale ne na úkor kamaráda. Snažit se je učit rozeznat správné lidské hodnoty na kterých stojí naše společnost a kultura. Snažit se o to, aby děti dokázaly respektovat i odlišný názor druhého a dokázaly se řídit stanovenými pravidly soužití. Zapojit děti podle možnosti do výběru akcí a témat konaných v mš během školního roku.

                                                           

Práce s možnými riziky jednotlivých vzdělávacích oblastí

 

Dítě a jeho tělo

 • Omezování samostatnosti dítěte při pohybových činnostech (z důvodu nadměrných obav z možného úrazu dítěte)
 • Málo rozmanitá či jednostranná nabídka pohybových aktivit

 

Dítě a jeho psychika

 • Nedostatek příležitostí k poznávacím činnostem založeným na vlastní zkušenosti
 • Málo příležitostí a prostoru k experimentaci a samostatnému řešení konkrétních poznávacích situací

 

Dítě a ten druhý

 • Nemožnost spolupodílet se na volbě činností a témat, které se v mateřské škole realizují
 • Příliš ochranářské prostředí

 

Dítě a společnost

 • Nedostatek příležitostí k nápravě jednání, které bylo proti pravidlům

 

Dítě a svět

 • Předávání „hotových“ poznatků

 

MOŽNÁ RIZIKA, KTERÉ MOHOU NASTAT, SE BUDEME SNAŽIT MAXIMÁLNĚ ELIMINOVAT.

 

 

                                       Záměry pro práci učitelek

 

 • Naučit se více pracovat s audovizualní technikou a využívat ji při práci s dětmi (notebook, interaktivní tabule)

 

 • Soustředit se na pravidelnou individuální logopedickou prevenci u předškolních dětí

 

 • Absolvovat další výukové semináře pro DVPP

 

 • Postupně zpracovávat nové skutečnosti a informace týkající se tvorby TVP a další písemné dokumentace (nové paní učitelky)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání za školní rok 2015 – 2016 /pracoviště Tyršova/

 

Všechny učitelky hodnotí ŠVP pozitivně, nemají k němu žádné výhrady ani nové náměty. Nově příchozí učitelka se s naším ŠVP seznamuje a postupně se s ním učí pracovat.

Ve školním roce 2016 – 2017 v rámci vzájemného profesního obohacení dojde na některé poradě k předávání poznatků o tvorbě a práci s TVP na jednotlivých třídách včetně způsobů hodnocení integrovaných celků.

 

 

 

 

 

Hodnocení ŠVP PV                                                školní rok 2015-2016

Druhé vzdělávací pracoviště

 

Od září 2015 pracujeme podle sjednoceného ŠVP PV pro obě pracoviště, který nese společný název „ KOUZELNÉ BRÝLE“. Vzdělávací obsah je tvořen pěti hlavními tématy, která jsou velmi variabilní a navzájem prolínají do integrovaných bloků. Všechna témata obsahují vzdělávací nabídku dle potřeb a zájmů dětí, s přihlédnutím na jejich individualitu a osobnost.

Dle tohoto ŠVP budeme pracovat i nadále, neboť byl maximálně vyhovující pro svoji svou variabilitu a postupnou návaznost. Vzdělávací obsah je dětem předáván hravou, nenásilnou a přesto cílenou formou, plně využívá metod a forem práce jako je prožitkové a kooperativní učení a poskytuje dětem i pedagožkám možnosti volby. Respektuje také individuální přístup k práci.

 

 

 

 

EVALUACE ŠVP 2016-2017                                                       MŠ Sluníčko

 

I nadále budeme pracovat podle současného ŠVP s názvem „KOUZELNÉ BRÝLE“. Dle tohoto ŠVP pracujeme již druhým rokem. Stěžejní zůstávají pro učitelky jednotlivé TVP rozpracované na jednotlivých třídách. Vzdělávací obsah je tvořen pěti základními bloky, které se dělí do integrovaných celků. Z nich potom plánují učitelky na jednotlivých třídách návazné integrované části a podtémata. Pro jednotlivá podtémata vybírá učitelka klíčové kompetence, které jsou naplňovány dílčími cíli. Všechny vzdělávací oblasti jsou v souladu s RVP PV. Vzdělávací nabídka vychází z konkrétních potřeb dětí a jednotlivých ročních období či životních situací. Na pedagogické radě se učitelky společně dohodly, že budou obě pracoviště pokračovat ve výchovně vzdělávací práci dle tohoto ŠVP, který je maximálně vyhovující pro svou variabilitu a vyhovuje potřebám dětí i učitelek.

 

Hodnocení Školního vzdělávacího programu za školní rok 2016 - 2017

MŠ Vodníček

Všechny učitelky hodnotí ŠVP pozitivně, nemají k němu žádné výhrady ani  náměty k možným změnám. ŠVP vnímají jako otevřené a zároveň odborně, metodicky i organizačně vedené.

 

ŠVP umožňuje učitelkám být kreativní a vytvářet TVP s integrovanými bloky dle potřeb a požadavků dětí i učitelek. Pokud sledujeme TVP a integrované bloky na jednotlivých třídách, je vidět tvořivost, aktivita a profesionalita všech učitelek.

 

Pokud budou nutné nějaké změny, bude to spíše z důvodů úprav daných případnými vyhláškami MŠMT, tedy z vnějšku, ne z interních potřeb mateřské školy.

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Režim dne jednotlivých tříd:

 

 

 

Režim dne v 1. tř. „Šnečci“:

 

Sudý týden – ranní služba pí učitelka Havlová

 

6,15 – 7,00      hry ve třídě RYBIČEK

 

7,00 – 8,00      volné hry dětí, skupinové aktivity či individuální práce s dětmi

                                                                               

8,00 – 8,15       „Ranní kruh“, pohybové aktivity

 

8,15 – 8,30       svačina

 

8,30 – 9,00       dopolední blok zaměřený k danému tématu

 

9,00 – 11,00     pobyt venku ( volné hry dětí, pohybové činnosti, vzdělávací činnosti)

 

11,00 – 11,45   příprava na oběd, oběd

 

11,45 – 12,00   čištění zoubků, příprava na odpolední odpočinek

 

12,00 – 13,00   činnosti před odpoledním odpočinkem (hádanky, míčková automasáž, zpívání s klavírem, poslech četby, poslech vážné či relaxační hudby), odpolední odpočinek.

Děti, které neusnou po 30 minutách odpočinku, postupně vstávají – klidové činnosti, aby nerušily spící děti

 

13,00 – 14,00    práce s předškoláky, práce s dětmi s IVP, individuální logopedická péče, výtvarné činnosti, pracovní listy apod.

 

14,00 – 14,45    vstávání, odpolední svačina, volné hry dětí

 

14,45 – 16,00     děti ve třídě  RYBIČEK, pokračování volných her

 

 

 

 

 

 

Lichý týden – ranní služba pí ředitelka Faltusová

 

6,15 – 7,30      hry ve třídě RYBIČEK

 

7,30 – 8,15      „Ranní kruh“, pohybové aktivity, hry dětí                                                                              

 

8,15 – 8,30       svačina

 

8,30 – 9,00       dopolední blok zaměřený k danému tématu

 

9,00 – 11,00     pobyt venku ( volné hry dětí, pohybové činnosti, vzdělávací činnosti)

 

11,00 – 11,45   příprava na oběd, oběd

 

11,45 – 12,00   čištění zoubků, příprava na odpolední odpočinek

 

12,00 – 13,00   činnosti před odpoledním odpočinkem (hádanky, míčková automasáž, zpívání s klavírem, poslech četby, poslech vážné či relaxační hudby), odpolední odpočinek.

Děti, které neusnou po 30 minutách odpočinku, postupně vstávají – klidové činnosti, aby nerušily spící děti

 

13,00 – 14,00    práce s předškoláky, práce s dětmi s IVP, individální logopedická péče

 

14,00 – 15,00    vstávání, odpolední svačina, volné hry dětí

 

15,00 – 16,00    děti ve třídě  RYBIČEK, pokračování volných her

 

 

Struktura denního režimu je orientační a lze ji měnit a přizpůsobovat potřebám dětí či aktuální situaci ve třídě, nutno pouze dodržovat čas k jídlu.

 

 

 

 

 

 3. třída „Žabičky“

 

Režim dne:

 

6:15 - 8:00           volné hry dětí, skupinové činnosti (výtvarné                               činnosti, grafomotorické cvičení, pracovní listy)

 

8:00 - 8:45           výchovně vzdělávací činnost (učení formou hry                          zaměřené k danému tématu – básničky, písničky,                       pohybové hry apod.)                                                                     

 

8:45 - 9:00 příprava na svačinu, svačina

 

9:00 - 9:30           volné hry dětí a individuální práce

 

9:30 - 11:30         příprava na pobyt venku, pobyt venku

 

11:45 - 12:15       oběd

 

12:15 - 14:00       odpočinek (hygiena, čištění zoubků,                                                      čtení pohádky)                       

                                                                                                                      

Děti, které neusnou po 30 minutách odpočinku, postupně vstávají – práce ve skupinkách, individuální péče, práce s předškoláky, volné hry. (Klidové činnosti, aby nerušily spící děti.)

 

 

14:30 - 14:45       svačina

 

14:45 - 15:30       hry, zájmové činnosti, individuální práce

15:30 – 16:00       děti jsou ve třídě Rybiček – zájmová činnost, hry…

 

 

 

Struktura denního režimu je orientační a lze ji měnit a přizpůsobovat potřebám dětí či aktuální situaci ve třídě, nutno pouze dodržovat čas k jídlu.

 

 

                                         

                                 

 

 

2. třída „Rybičky“

 

 

Režim dne:

 

6.15 – 8.00 Volné hry dětí, skupinové a individuální činnosti (výtvarné, pracovní, grafomotorické činnosti, pracovní listy, aj.)

 

8.00 – 8.15 Cvičení, učení formou hry zaměřené k danému tématu – básničky, písničky, pohybové hry, aj.

 

8.15 – 8.45 Příprava na svačinu, svačina, hygiena

8.45 – 9.30 Blok činností, volné hry, individuální péče s dětmi

9.30 – 11.30 Pobyt venku

11.30 – 12.00 Oběd

 

12.00 – 12.45 Hygiena, čištění zoubků, zpěv písní na lehátku, opakování básní, četba pohádky, poslech relaxační hudby, poslech pohádky

12.45 – 14.00 Odpočinek

         Děti, které neusnou, postupně vstávají – individuální činnosti, společenské hry, pracovní listy a jiné klidové činnosti, při kterých nevyrušují děti, které spí. Nadstandardní aktivity

14.15 – 14.30 Odpolední svačina

14.30 – 15.30 Hry, zájmové činnosti, individuální péče

15,30 -16,00 – zájmová činnost, hry dle výběru dětí

 

 

 

Režimy dne na druhém vzdělávacím pracovišti v Jugoslávské ulici:

 

Režim dne jednotlivých tříd

 

 

doplnit………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola Vamberk, Tyršova 280

 

 

 

Č.j. 123/2007

                      Školní řád mateřské školy

Tyršova 280 a druhého vzdělávacího pracoviště Jugoslávská 751

 

Zpracovaný v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2004 Sb. č. 43/2006 o předškolním vzdělávání a zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a zákonem č. 472/2011 Sb., kterým se mění  zákon č. 561/2004 Sb., a dle novely zákona č. 561/2004 Sb.(vyhlášené pod č. 82/2015 Sb.)

 

 

provozovatel:          Statutární město Vamberk

právní forma:            Příspěvková organizace

ředitelka:                 Mgr.Faltusová Lenka

zástupce ředitelky:  Dvořáková Helena

typ školy:                 celodenní

provozní doba:        od 6.15 do 16.00 hod

 

 

adresa MŠ:             Mateřská škola Vamberk, Tyršova 280

telefon:                   494 541 305, 494 541 450

e-mail:                    msvaberk.tyrsova@tiscali.cz        ms.vamberkjugos@tiscali.cz

                             

 

 

Provozní doba a její přerušení

 

         Provoz mateřské školy je celoroční a bývá zpravidla přerušený v měsíci červenci a srpnu na 4 týdny na jedné škole a 4 týdny na druhé škole a v období vánočních prázdnin na dobu nezbytně nutnou. Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy oznámí ředitelka školy zástupci dítěte nejméně dva měsíce předem.

Pokud zákonný zástupce žádá o převod dítěte na druhé vzdělávací místo, v době uzavření  školy  nahlásí tuto potřebu učitelce či ředitelce MŠ.

   Naše úřední deska je součástí úřední desky zřizovatele – MÚ Vamberk.

 

 

Zásady a cíle předškolního vzdělávání / Z 561/2004 § 2 odst. 1 a), § 33 /

 

 • vzdělání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana.
 • předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dítěte před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Přijímací řízení školy :

Děti jsou do MŠ přijímány podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, a zákona č. 472/2011 Sb., v návaznosti na vyhlášku MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a její novelizaci vyhláška MŠMT č. 43/2006

 

 • termín přijímacího řízení stanoví ředitelka školy (bývá v měsíci květnu) o termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím Vambereckého zpravodaje, webových stránek, plakátů umístěných ve skříňkách MÚ a  plakátu vyvěšeného v budově školy
 • Od školního roku 2017/2018 mají děti v posledním roce předškolního vzdělávání povinnost mateřskou školu navštěvovat. Jejich dosavadní přednostní nárok, který měly dosud na umístění, se od stejného data posouvá na děti čtyřleté, od roku 2017 na děti tříleté a od roku 2020 na děti dvouleté
 • o zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy podle kritérií pro příjem dětí.   V naší MŠ se koná „Zápis pro předškolní vzdělávání“ v první polovině května, a seznam uchazečů pod přidělenými registračními čísly je následně zveřejněn na vchodových dveřích obou MŠ a na našich webových stránkách – zde se dozví zákonní zástupci o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ, tak též bude vyhotoveno v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte uloženého v mateřské škole /školní matrika/ v případě, že počet dětí přesáhne kapacitu MŠ vydá ředitelka rozhodnutí o „ Nepřijetí dítěte do MŠ“. V tomto případě se rodiče (zákonní zástupci) dítěte mohou odvolat prostřednictvím mateřské školy ke krajskému úřadu. Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům osobně předáno-oproti podpisu, či jim bude zasláno poštou /doporučeně-do vlastních rukou/
 • o zařazení zdravotně postiženého dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření pediatra, PPP či SPC
 • do třídy mateřské školy se zpravidla přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé

      zpravidla ve věku od 3 – 6 let, nejdříve však děti od dvou let a děti s odloženou školní docházkou

 • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží rodiče (zákonní zástupci) v MŠ, rodiče (zákonní zástupci) podávají tuto žádost v MŠ. Žádost bude potvrzena lékařem, že bylo dítě řádně očkované. /netýká se dětí v posledním roce docházky/
 • při nástupu dítěte do mateřské školy  zákonní zástupci dítěte poskytují údaje o dítěti a jeho rodičích  (zákonných zástupcích)  do školní matriky a průběžně sdělují každou změnu (např. adresu trvalého bydliště, změna jména, tel. čísla, změny v zaměstnání, zdravotní pojišťovny, rozvod a po něm vzniklé vztahy rodičů – zákon. zástupců
 • rozhodnout o přijetí může ředitelka školy výjimečně i na dobu určitou – zkušební dobu tří měsíců, a to v případě, není-li při zápisu do mateřské školy zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám mateřské školy
 • Důležitou změnou vyplývající z novely školského zákona je skutečnost, že od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, až do zahájení povinné školní docházky, je pro děti tohoto věku vzdělávání povinné. /platí od šk.roku 2017/2018/

 

 

Ukončení docházky dítěte do mateřské školy:

   Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy /vyjímaje dětí v posledním roce předškolního vzdělávání, po předchozím písemném oznámení rodiči (zákonnému zástupci) dítěte jestliže:

 

 • dítě bez omluvy do mateřské školy nejméně dva týdny nedochází

 

 • zákonní zástupci dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání k nápravě byla bezúspěšná
 • v průběhu zkušební doby – na základě doporučení pediatra nebo PPP
 • rodič (zákonný zástupce) opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole

      nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne si s ředitelkou jiný termín úhrady.

      Ředitelka školy při ukončení docházky dítěte přihlédne k sociální a výchovné situaci  rodiny a k zájmu dítěte.

 

 

Pravidla pro organizaci dne v MŠ:

Ranní příchody dětí jsou ukončeny v 8.00 hodin. Do 7.30 hod je nutno omluvit nepřítomnost dítěte – pokud rodič (zákonný zástupce) dítěte tak neučiní, bude dítěti na tento den započítáno celodenní stravné

 • děti se do mateřské školy přijímají kdykoliv během dne (podle potřeby rodiny – jsou- li předem přihlášeny na stravování a  tuto skutečnost předem oznámí pí učitelkám )

 

 • režim dne je závazný pro čas jídla, pobytu venku a odpočinku

/upřesnění organizace dne /režim dne/ je v jednotlivých třídách, a šatnách – pro informaci rodičům/. Také je součástí ŠVP PV a Školního řádu“, který je vyvěšen jak MŠ, tak na webových stránkách školy.

 

 

 

Přístup ke vzdělávání cizinců:

 

 • Přístup ke vzdělávání mají za stejných podmínek také občané jiného členského státu Evropské unie a její rod. příslušníci
 • Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty,

 

Co dítě v mateřské škole potřebuje:

 

 • pohodlné vzdušné oblečení dostatečně velké
 • bačkory / ne pantofle /
 • pyžamo
 • oblečení na zahradu
 • 2 velká balení papírových kapesníčků
 • kartáček na zuby / zubní pastu/

 

Všechny věci musí být pro lepší orientaci dětí i učitelky podepsané nebo označené značkou.

 

 

 

Co do MŠ nepatří:

 • žvýkačky
 • cucavé tvrdé bonbóny
 • řetízky na krk (nebezpečí úrazu)
 • hračky, které by se mohly rozbít nebo zranit dítě

 

 

Ustanovení Úmluv o právech dítěte vyhlášené Chartou OSN na svém valném shromáždění dne

20.11 1989 v New Yorku. Nejlepší zájem dítěte je předním hlediskem při veškerých

postupech, které se jich týkají. Výchova dítěte v součinnosti s rodinou má směřovat k rozvoji

osobnosti dítěte, přípravě dítěte na zodpovědný život ve svobodné společnosti v duchu

porozumění, rovnosti a posilována úcta k životnímu prostředí.

 

 

 

Práva dětí /na co má dítě právo/

- na kvalitní předškolní vzdělávání, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti

aby mu byla společností poskytována ochrana / potřeba jídla, oblečení, místa k životu,

lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky

zranit/

- pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno integrované dítě, jsou vytvořeny podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji

- být respektováno jako jedinec ve společnosti / slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo

na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny/

- na emočně kladné prostředí a projevování lásky / právo žít s každým rodičem, pokud by mu

to neuškodilo. Právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi,

právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku/

- být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu /

- právo vyrůstat v zdravého jedince - tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání,

právo hrát si, právo na soukromí,../

- být respektováno jako individualita, která si svůj vlastní život / právo ovlivňovat rozhodnutí,

co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat

a žít svým vlastním způsobem,../

/ vybráno z Úmluvy o právech dítěte /

 

Povinnosti dětí:  v rámci jejich možností a vývojových schopností - respektovat pokyny

dospělého, nebýt agresivní k ostatním dětem a úmyslně neničit zařízení MŠ, hračky a

pomůcky, respektovat všechny zaměstnance školy, chovat se tak, aby neohrozilo zdraví svoje, ani jiných dětí, či osob,

 

 

Povinnosti rodičů / zákonných zástupců/ :

 

 • přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku) – důležitou změnou vyplývající z novely školského zákona je skutečnost, že od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, až do zahájení povinné školní docházky, je pro děti tohoto věku vzdělávání povinné /platí od šk.roku 2017/2018
 • zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upravené
 • na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání dítěte
 • při ranním předávání dětí jsou rodiče povinni upozornit učitelku na změnu zdravotního stavu dítěte (neklidný spánek, zvracení, bolesti bříška, vyrážku aj.)
 • do MŠ se přijímají děti zdravé, bez známek jakéhokoliv onemocnění
 • rodiče musí posoudit zdravotní stav svého dítěte s ohledem na druhé děti, které by mohly nakazit – nemocné dítě do MŠ nepatří
 • učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout dítě s infekčním onemocněním
 • rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte
 • po převzetí dítěte od učitelek, plně zodpovídá za bezpečnost dítěte rodič (zákonný zástupce) ve všech prostorách mateřské školy, tedy i na zahradě (při používání průlezek, skluzavek, jízdě na kole, koloběžce apod.)                           
 • osoba, která dítě přivádí je povinna jej předat paní učitelce
 • při vstupu do mateřské školy z hygienických důvodů používat návleky na boty
 • vrací-li se dítě po nemoci, předkládají rodiče lékařské potvrzení o tom, že je dítě zdravé pouze při podezření, že dítě není doléčeno
 • rodiče si děti vyzvednou do 16,00 hod.

- z hygienických důvodů nelze vodit do areálu MŠ psy a kočky

 • úplatu za vzdělávání v MŠ hradí rodiče  (zákonní zástupci) podle „Směrnice ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole“ platné od 1.9.2008. Kompletní znění je k dispozici na nástěnce pro rodiče, bližší informace podá ředitelka školy, zástupkyně ředitelky a vedoucí školní jídelny
 • při nepřítomnosti dítěte v MŠ rodiče neprodleně dítě omluví, a udají důvod jeho nepřítomnosti
 • u předškoláků písemně doloží „omluvenkou“ či /na vyžádání učitelky/ potvrzením od lékaře /máme vytvořen „Omluvný list“/. Ředitelka v případě neplnění těchto povinností nahlásí tuto skutečnost na Městský úřad –odbor školství Rychnov nad Kněžnou /Obec III/.
 • v případě odhlášení dítěte z mateřské školy vyplní zákonný zástupce formulář a s vedoucí stravování vyúčtují platby stravného a úplaty

 

Práva rodičů / zákonných zástupců/ :

 • při vstupu dítěte do MŠ nabízíme přizpůsobený adaptační režim, rodiče se vždy mohou s ředitelkou školy a učitelkou předem dohodnout na vhodném postupu
 • rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ a všech aktivitách, jsou pravidelně informováni o všem co se v mateřské škole děje, mají možnost spolurozhodovat při plánování programu školy a při řešení vzniklých problémů
 • rodiče mají právo na informace o svém dítěti, kdykoli po dohodě s ředitelkou nebo učitelkou
 • rodiče mají právo požádat o individuální vzdělávání svého dítě 3 měsíce před nástupem do MŠ, pokud k tomu mají důvody
 • rodiče (zákonní zástupci) mají právo přicházet do mateřské školy během celého dne a sledovat výchovnou práci pedagogických pracovnic
 • stížnosti, žádosti, oznámení a podněty k práci MŠ podávají rodiče / zákonní zástupci/ u ředitelky MŠ, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy, týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí
 • na poradenskou pomoc mateřské školy
 • konzultační hodiny – kdy rodiče mají možnost informovat se o prospěchu svých dětí, prohlédnout si práce dětí a pohovořit s učitelkami o případných problémech. Konzultační hodiny vždy učitelka sdělí rodičům a datum s časem je umístěn v šatnách jednotlivých tříd.

 

 

 

 

Docházka a způsob vzdělávání:

 

 • zákonný zástupce již do „Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“uvede den nástupu dítěte, a délku jeho denního pobytu, pokud zákonný zástupce bude požadovat jakoukoli změnu, dohodne se s ředitelkou školy
 • povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku
 • zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti-telefonicky, osobně nebo zprávou sms. Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, omluví dítě písemně v omluvném listě, který se nachází na nástěnce v šatnách jednotlivých tříd či na webových stránkách naší školy, uvede důvody absence a to ihned po návratu dítěte do mateřské školy
 • zákonný zástupce dítěte (povinně vzdělávaného) je povinen požádat o uvolnění dítěte /zahraničí, dovolená, atd./ a to minimálně 1 týden předem ředitelku MŠ.
 • Zákonný zástupce si je vědom možných důsledků absence svého dítěte na průběh vzdělávání a nezbytnosti doplnění zameškaných povinností za období absence
 • Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem, při pokračující absenci (převyšující 40 hod.) ředitelka školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte na odbor školství v Rychnově nad Kněžnou /Obec III/.

 

Jiný způsob plnění povinnosti předškolního vzdělávání:

 

 • individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do MŠ
 • vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální
 • vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona

Oznámení ředitelce tuto skutečnost spádové mateřské školy je povinen zákonný zástupce podat písemnou formou nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

 1. jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince – místo pobytu dítěte,
 2. uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 3. důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Mateřská škola doporučí oblasti vzdělávání – odkaz na ŠVP PV.

Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech

/rozhovorem, pracovními listy/ a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.

Ředitelka mateřské školy stanový termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní termíny na první polovinu prosince, přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně, nebo s nimi dohodnut.

 

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuálné vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

 

Bezpečnost dětí :

 

 • za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají učitelky od doby skutečného převzetí dítěte od rodiče (zákonného zástupce) do doby jejich předání zákonnému zástupci dítěte nebo jimi pověřené osobě na základě písemného zmocnění
 • upozorňujeme rodiče (zákonné zástupce), že p. učitelky neručí za případné ušpinění oděvů dětí, dětem pro pobyt v MŠ dávejte přiměřené a vhodné oblečení a obuv
 • p. učitelky neručí za případné poškození nebo ztrátu cenných věcí (např. zlaté řetízky, drahé hračky) přinesených z domova
 • úrazové pojištění zajišťuje MŠ
 • všechny děti se chovají při pobytu v MŠ i mimo tak, aby neohrozily zdraví své ani svých kamarádů či jiných osob, jsou poučeny před každou akcí v budově i mimo budovu – učitelka provede zápis s datem a podpisem o tomto poučení
 •  
 • pohyb cizích podezřelých osob v areálu školy hlásí zaměstnanci školy i rodiče ředitelce školy, nebo její zástupkyni, aby bylo chráněno zdraví dětí, aby byly zároveň chráněny před sociálně patologickými jevy
 • zabezpečení budovy MŠ je elektronickým zámkem s bezpečnostním kódem, který se každoročně mění, a seznámeni jsou s ním pouze zákonní zástupci – každý zákonný zástupce, oproti podpisu, dostane návod k použití a současně je poučen
 • věnujeme se s dětmi preventivnímu programu proti rizikovému chování, který se nazývá: “Kouzlo správného chování“ – má 4 části: zdravověda, rodinná a sexuální výchova, protidrogová prevence, slabikář slušného chování a ochrana před nebezpečnými situacemi
 • v rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích
 • důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učitelkami a mezi učitelkami a zákonnými zástupci dětí

 

Stravování dětí:

 

 • školní stravování zabezpečuje zařízení školního stravování – školní jídelna, které je součásti MŠ
 • otázky týkající se stravování projednává rodič / zákonný zástupce/ s vedoucí školní jídelny / její pracovní doba – druhé vzdělávací pracoviště: Pondělí- 6,00 – 14,30 hod., Út - Čt- 6,00-10,00 hod.

                              -   MŠ Tyršova:                            Pátek  -    6,00 – 14,30 hod., Út – Čt -10,00-14,30

      hod.  

 • stravné se platí předem a to vždy do 20. dne v měsíci. Bezhotovostním stykem na účet MŠ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 • stravné se rodičům započítává podle docházky dítěte.
 • stravování je zajištěno podle platných norem a předpisů 3x v průběhu dne dle vyh. č. 107/2008 a vyhlášky č. 463/2011 Sb.
 • podávání jídla je prováděno zpravidla samoobslužně-polévku nalévají p. učitelky a pro druhé jídlo si děti chodí k okénku pí kuchařce.
 • pití je pro děti dostupné po celý den, v letních měsících je pití podáváno i na školní zahradě
 • v případě pozdní omluvy nepřítomnosti dítěte z důvodu nemoci, si rodič může oběd první den v MŠ vyzvednout
 • dětem se podává dopolední svačina, oběd a odpolední svačina

 

Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání

 

 1. je zákonný zástupce dítěte, které dochází do předškolního zařízení poslední rok před vstupem do základní školy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 2. je zákonný zástupce, který pobírá sociální příspěvek (skutečnost prokáže)
 3. je fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (skutečnost prokáže)

 

Snížení úplaty na 50%:

úplata za PV v měsíci červenci a srpnu je následující: oba měsíce se hradí úplata polovinou

 

Povinnosti pedagogických pracovníků

 1. vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání
 2. chránit a respektovat práva dítěte
 3. chránit bezpečí a zdraví dítěte, předcházet všem formám rizikového chování ve škole
 4. svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj
 5. sledovat projevy dětí týkající se rasizmu, šikany, xenofobie a sexuál. zneužívání – tyto projevy okamžitě prošetřit, projednat, provést o tomto jednání zápis a informovat ředitelku školy o jednání se zákonným zástupcem – výsledek, opatření proti těmto negativním projevům
 6. zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, a výsledky poradenské pomoci ŠPZ, s nimiž přišel do styku
 7. poskytovat dítěti nebo zák.zástupci informace spojené s výchovou a vzděláním
 8. řídit se organizačním řádem školy, směrnicemi a dalšími pokyny ředitelky školy. Dodržovat zásady BOZP a PO. Dodržovat režim MŠ, náplň práce, pracovní Přijímat do MŠ děti zdravé v zájmu zachování zdraví ostatních dětí.
 9. Odmítnout přijetí dítěte do provozu MŠ s infekčním onemocněním.
 10. Projednat se zákonným zástupcem jakýkoliv přestupek jejich dítěte a vyvodit z něj důsledky.

 

 

 

Práva pedagogických pracovníků

 

 1. na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí nebo zákonných zástupců dětí a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole
 2. na ochranu před neodborným zasahováním do výkonu pedagogické činnosti
 3. na výběr a uplatňování metod, forem a prostředků konání přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně-pedagogické činnosti, pokud jsou v souladu se zásadami a cíli vzdělávání
 4. volit a být voleni do školské rady
 5. na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti

Podmínky zacházení s majetkem školy

 1. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, majetku dětí, učitelů či jiných osob je řešeno se zákonným zástupcem dítěte, které poškození způsobilo.
 2. Ztrátu věcí hlásí zákonný zástupce nebo dítě neprodleně své učitelce.
 3. Zákonným zástupcům, dětem ani jiným osobám není v době mimo výše uvedený provoz dovoleno zdržovat se v prostorách MŠ.
 4. Za cennosti, svěřené dítěti si zodpovídají zákonní zástupci sami.
 5. Veškeré negativní projevy uvedené výše, kterých může být dítě obětí nebo svědkem, nahlásit neprodleně své učitelce.

 

Povinnosti ředitelky školy

 1. Projednat stížnosti a připomínky předkládané zástupcem ředitelky MŠ / s tímto zástupcem, nebo přímo s rodiči.
 2. Projednávat a schvalovat celkový provoz MŠ (počet dětí ve třídě vzhledem k pedagogickým, organizačním a hygienickým podmínkám, po předchozím projednání se zřizovatelem stanovit rozsah přerušení nebo omezení provozu apod.), náplně práce a pracovní dobu všech zaměstnanců v MŠ.
 3. Po dohodě se zřizovatelem stanovit termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok, zveřejnění je způsobem v místě obvyklým.
 4. Informovat rodiče dětí o přijetí do mateřské školy – zveřejnění přidělených registračních čísel - „Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ a to do 30 dnů od podání žádosti.
 5. Informovat rodiče zasláním „Rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání“. Vždy předem následuje „Oznámení o zahájení správního řízení“.
 6. Informovat rodiče o prominutí úplaty zasláním či osobním předáním „Rozhodnutí o prominutí úplaty“.
 7. Žádat o výjimku, pokud počet dětí přesáhne stanovený limit daný Vyhláškou č.43/2006.
 8. Zajistit na základě doporučení PPP – začlenění logoped.péče do výchovně vzdělávacího procesu.
 9. Zajistit termíny pro ověřování vědomostí dětí při individuálním vzdělávání

 

Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem, při pokračující absenci (převyšující 40 hod.) ředitelka školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálné-právní ochrany dětí /jedná se o děti s povinným předškolním vzděláváním/.

 

 

                                   Režim dne jednotlivých tříd:

 

 

 

Režim dne:

 

Sudý týden – ranní služba pí učitelka Havlová

 

6,15 – 7,00      hry ve třídě RYBIČEK

 

7,00 – 8,00      volné hry dětí, skupinové aktivity či individuální práce s dětmi

                                                                               

8,00 – 8,15       „Ranní kruh“, pohybové aktivity

 

8,15 – 8,30       svačina

 

8,30 – 9,00       dopolední blok zaměřený k danému tématu

 

9,00 – 11,00     pobyt venku ( volné hry dětí, pohybové činnosti, vzdělávací činnosti)

 

11,00 – 11,45   příprava na oběd, oběd

 

11,45 – 12,00   čištění zoubků, příprava na odpolední odpočinek

 

12,00 – 13,00   činnosti před odpoledním odpočinkem (hádanky, míčková automasáž, zpívání s klavírem, poslech četby, poslech vážné či relaxační hudby), odpolední odpočinek.

Děti, které neusnou po 30 minutách odpočinku, postupně vstávají – klidové činnosti, aby nerušily spící děti

 

13,00 – 14,00    práce s předškoláky, práce s dětmi s IVP, individuální logopedická péče, výtvarné činnosti, pracovní listy apod.

 

14,00 – 14,45    vstávání, odpolední svačina, volné hry dětí

 

14,45 – 16,00     děti ve třídě  RYBIČEK, pokračování volných her

 

 

 

 

 

 

Lichý týden – ranní služba pí ředitelka Faltusová

 

6,15 – 7,30      hry ve třídě RYBIČEK

 

7,30 – 8,15      „Ranní kruh“, pohybové aktivity, hry dětí                                                                              

 

8,15 – 8,30       svačina

 

8,30 – 9,00       dopolední blok zaměřený k danému tématu

 

9,00 – 11,00     pobyt venku ( volné hry dětí, pohybové činnosti, vzdělávací činnosti)

 

11,00 – 11,45   příprava na oběd, oběd

 

11,45 – 12,00   čištění zoubků, příprava na odpolední odpočinek

 

12,00 – 13,00   činnosti před odpoledním odpočinkem (hádanky, míčková automasáž, zpívání s klavírem, poslech četby, poslech vážné či relaxační hudby), odpolední odpočinek.

Děti, které neusnou po 30 minutách odpočinku, postupně vstávají – klidové činnosti, aby nerušily spící děti

 

13,00 – 14,00    práce s předškoláky, práce s dětmi s IVP, individální logopedická péče

 

14,00 – 15,00    vstávání, odpolední svačina, volné hry dětí

 

15,00 – 16,00    děti ve třídě  RYBIČEK, pokračování volných her

 

 

Struktura denního režimu je orientační a lze ji měnit a přizpůsobovat potřebám dětí či aktuální situaci ve třídě, nutno pouze dodržovat čas k jídlu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denní řád ve 3. třídě „Žabiček“

 

Režim dne:

 

6:15 - 8:00      volné hry dětí, skupinové činnosti (výtvarné  činnosti, grafomotorické cvičení, pracovní listy)

 

8:00 - 8:45      výchovně vzdělávací činnost (učení formou hry zaměřené k danému

tématu – básničky, písničky, pohybové hry apod.)                                                                     

 

8:45 - 9:00      příprava na svačinu, svačina

 

9:00 - 9:30      volné hry dětí a individuální práce

 

9:30 - 11:30    příprava na pobyt venku, pobyt venku

 

11:45 - 12:15 oběd

 

12:15 - 14:00 odpočinek (hygiena, čištění zoubků,                                                            

čtení pohádky)                        

                                                                                                                     

Děti, které neusnou po 30 minutách odpočinku, postupně vstávají – práce ve skupinkách, individuální péče, práce s předškoláky, volné hry. (Klidové činnosti, aby nerušily spící děti.)

 

 

14:30 - 14:45  svačina

 

14:45 - 15:30  hry, zájmové činnosti, individuální práce s dětmi

15:30 – 16:00 děti jsou ve třídě Rybiček /volná a zájmová hra../

 

 

 

Struktura denního režimu je orientační a lze ji měnit a přizpůsobovat potřebám dětí či aktuální situaci ve třídě, nutno pouze dodržovat čas k jídlu.

 

 

                                         

                                 Denní řád ve 2. třídě „Rybiček“

Režim dne:

6.15 – 8.00 Volné hry dětí, skupinové a individuální činnosti (výtvarné, pracovní, grafomotorické činnosti, pracovní listy, aj.)

 

8.00 – 8.15 Cvičení, učení formou hry zaměřené k danému tématu – básničky, písničky, pohybové hry, aj.

8.15 – 8.45 Příprava na svačinu, svačina, hygiena

8.45 – 9.30 Blok činností, volné hry, individuální péče s dětmi

9.30 – 11.30 Pobyt venku

11.30 – 12.00 Oběd

 

12.00 – 12.45 Hygiena, čištění zoubků, zpěv písní na lehátku, opakování básní, četba pohádky, poslech relaxační hudby, poslech pohádky

12.45 – 14.00 Odpočinek

            Děti, které neusnou, postupně vstávají – individuální činnosti, společenské hry, pracovní listy a jiné klidové činnosti, při kterých nevyrušují děti, které spí. Nadstandardní aktivity

14.15 – 14.30 Odpolední svačina

14.30 – 15.30 Hry, zájmové činnosti, individuální péče

15.30 – 16.00 Děti z ostatních tříd – zájmová hra, indiv.péče

 

 

 

 

Režim dne na druhém vzdělávacím pracovišti v Jugoslávské ulici:

 

Režim dne jednotlivých tříd

 

Režim dne 1. třída „Kuřátka“

 

  6.15 –   8.00hod.     volné hry dětí, spontánní pohybové aktivity, výtvarné a

                                  pracovní činnosti…

  8.00 –   8.15hod.     ranní přivítání, pohybová chvilka

  8.15 –   8.45hod.     hygiena, svačina

  8.45 –   9.15hod.     dopolední blok činností k probíhajícímu tématu

  9.15 – 11.15hod.     pobyt venku,oblékání

11.15 -  11.45hod.     hygiena,oběd

11.45 -  12.00hod.     hygiena, čištění zubů a příprava na odpočinek

12.00 -  14.00hod.     poslech pohádky, písní, odpočinek

 

děti, které neusnou po 30 ti minutách odpočinku postupně vstávají a věnují se klidovým činnostem, aby nerušily spící děti

 

14.00 -  14. 15hod.     vstávání, oblékání

14.15 -  14. 45hod.     hygiena, odpolední svačina

14.45 -  16. 00hod.     volné hry dětí, pohybové aktivity, individuální práce s dětmi

 

V 15.00 hod. děti přecházejí do 2. třídy Žabiček

 

Časové rozvržení činností je orientační, může se měnit podle potřeb dětí a aktuální situaci ve třídě. Nutné je pouze dodržovat čas jídla.

 

 

 

 

 

 

 

Režim dne   2.třída Žabičky

 

  6.15 – 6.45 hod.     scházení dětí v 1. třídě Kuřátek

  6.45 –   8.00hod.     volné hry dětí, spontánní pohybové aktivity, výtvarné a

                                  pracovní činnosti, práce ve skupinách k probíhajícímu

                                  tématu, individuální práce s dětmi…

  8.00 –   8.30hod.     přivítání, pohybová chvilka

  8.30 –   9.00hod.     hygiena, svačina

  9.00 –   9.30hod.     dopolední blok činností k probíhajícímu tématu

  9.30 – 11.30hod.     pobyt venku

11.30 -  12.00hod.     hygiena, oběd

12.00 -  12.15hod.     hygiena, čištění zubů a příprava na odpočinek

12.15 -  12.45hod.     poslech pohádky, písní

12.45 -  14.00hod.     odpočinek

 

děti, které neusnou po 30ti minutách odpočinku postupně vstávají a věnují se klidovým činnostem, aby nerušily spící děti

 

14.00 -  14. 15hod.    vstávání, oblékání

14.15 -  14. 45hod.    hygiena, odpolední svačina

14.45 -  16. 00hod.    volné hry dětí, pohybové aktivity, individuální práce s

                                  dětmi

 

V 15.00 hod. do naší třídy přicházejí děti z 1. třídy, v 15.30 hod. děti ze 3. třídy.

 

Časové rozvržení činností je orientační, může se měnit podle potřeb dětí a aktuální situaci ve třídě. Nutné je pouze dodržovat čas jídla.

 

 

Režim dne    3.třída  „ Ptáčata“

 

 

  6.15  -   7.00    hod.          scházení dětí v 1.třídě Kuřátek 

  7.00  -   8.30    hod.          volné hry dětí, spontánní pohybové aktivity,výtvarné 

                                            a pracovní činnosti, práce skupinách, individuální

                                            práce s dětmi…   

  8.30  -   8.50    hod.           hygiena, dopolední svačina

  8.50  -   9.30    hod.           odpolední blok činností k probíhajícímu tématu

  9.30  -   11.30  hod.           pobyt venku 

11.30  -   11.40  hod.           hygiena, příprava na oběd 

11.40  -   12.30  hod.           oběd

12.30  -   14.00  hod.           poslech pohádky, písní a polední odpočinek 

 

Děti, které neusnou po 30ti  minutách odpočinku postupně vstávají a věnují se klidovým činnostem, aby nerušily spící děti.

 

14.15  -   14.30  hod.           odpolední svačina 

14.30   -  16.00  hod.           volné hry dětí, pohybové aktivity, individuální práce

                                            s dětmi

 

V 15.30 hod. přecházíme do 2. třídy Žabiček, kde pokračují volné hry a aktivity dětí. Časové rozvržení činností je orientační, může se měnit podle potřeb dětí a aktuální situaci ve třídě. Nutné je pouze dodržovat čas jídla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní řád – aktualizován 9. 01. 2012, 1. 5. 2014, 24. 4. 2015, 21. 6. 2016 , 2.1.2017                                 

 

 

                                                                                                 Mgr. Faltusová Lenka-ředitelka MŠ

 

                                         

 

 

 

                                         

 

 

                                                         Program spolupráce s rodinou                               

 

Partnerství ve výchově dětí

 

Principy:

 • otevřenost mateřské školy – mateřská škola se maximálně otevírá rodině, spolupracuje s ní

 

 • iniciativní postoj mateřské školy – mateřská škola iniciativně usiluje o vytváření vhodného prostředí pro vzájemné sbližování a spolupráci s rodiči

 

 • podpora rodině a rodinné výchově – mateřská škola poskytuje řadu přirozených možností obohacení a zkvalitnění rodinné výchovy

 

Cíle:

 • přispívat k oboustranně lepšímu poznání a porozumění, k vzájemnému sblížení a zintenzivnění komunikace mezi rodiči a učitelkami

 

 • přispívat k posílení a rozvíjení zodpovědnosti rodičů za výchovu svého dítěte, taktně a citlivě poukazovat na nežádoucí jevy v rodinné výchově

 

 • hledat způsoby a prostředky, jak nejlépe komunikovat s rodiči

 

 • profesionálně vystupovat jako partneři rodičů ve výchově jejich dítěte

 

 

 

Zásady:

 • škola je kdykoliv otevřena rodičům a spolupráci s nimi

 

 • vzájemná informovanost

 

 • účast rodičů na chodu školy

 

 

 

Důležitost prvních kontaktů, seznámení rodičů s mateřskou školou

 

 • zápis k docházce do mateřské školy – organizace:

 

 • pro rodiče by měl zápis znamenat jistotu
 • v dítěti by měl zápis vyvolat příjemné pocity, zájem a očekávání
 • pro všechny zúčastněné by měl být příjemnou chvílí
 • ředitelka MŠ si udělá na rodiče i dítě dostatek času, pro děti bude mít připravenou drobnou pozornost
 • rodiče mají možnost při zápisu chvíli v MŠ s dítětem zůstat, prohlédnout si prostředí a pohrát si

 

 • setkání učitelek s rodiči nově přijatých dětí / probíhá v měsíci červnu /:

         

 • vzájemné osobní setkání
 • učitelky pohovoří na téma, co všechno děti potřebují do MŠ, jak dítě vstup do školky může vnímat, s čím je nutno v začátcích docházky počítat
 • adaptaci dítěte naplánovat společně s rodiči – pro dítě nejpříznivějším způsobem
 • vybídnutí rodičů ke sdělování důležitých informací o dítěti, které učitelce umožní plně respektovat individualitu dítěte
 • seznámit rodiče s životem v mateřské škole, s jejími aktivitami a činností /ŠVP PV/, umožnit rodičům vyjádřit se k tomuto programu
 • seznámit rodiče s ekonomickými otázkami a Školním řádem

 

 

 

Aktivní zapojení rodičů do života mateřské školy

 

 • možnost rodičů navštěvovat MŠ i během dne, zúčastňovat se činností dětí, sledovat práci učitelek
 • pobyt s dítětem ve třídě, pohrát si s ním, pozorovat ho v kolektivu ostatních dětí
 • pomáhat dětem plnit různé „úkoly“
 • zúčastňovat se společných činností dětí a rodičů /akce MŠ/
 • pomoc při údržbě a opravách hraček či pomůcek
 • poskytování sponzorských darů ze strany rodičů
 • možnost půjčit si v MŠ odbornou literaturu týkající se výchovy dětí

 

 

    

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náš „Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání“ s názvem „Kouzelné brýle“ byl uveden do souladu se změnami v  RVP PV, ve znění opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 01. 04. 2017 – podmínky vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných, aby se rodiče, ještě před zápisem svých dětí do mateřské školy, mohli s těmito změnami seznámit.

 

 

 

 

 

 

                                                                    Mgr. Faltusová Lenka-řed.MŠ