Příprava dětí na vstup do základní školy

 

Naplňování přípravy dětí na vstup do základní školy

a prevence specifických poruch učení

 

 

Organizačně:

 

 • Heterogenní třídy – možnost sledovat vývoj dítěte a působit na dítě již od nástupu dítěte do mateřské školy stejnými učitelkami

 

 • Menší počet dětí ve věkových skupinách – větší možnost individuální péče 5 – 6letým dětem

 

 

Obsahově (oblasti rozvoje dítěte, ve kterých cíleně působíme):

 

 • Grafomotorika

 

 • Zrakové vnímání

 

 • Sluchové vnímání

 

 • Řeč, komunikační schopnosti

 

 • Hrubá motorika

 

 • Jemná motorika

 

 • Pozornost, paměť

 

 • Časoprostorová orientace

 

 • Oblast matematických představ

 

 

Obsahově – zájmové projekty,  nadstandardní aktivity a odborné terapeutické programy pomáhající prevenci SPU:

 

 • Logopedická péče v MŠ (spolupráce se Speciálním pedagogickým centrem pro děti s vadami řeči v Hradci Králové, spolupráce s klinickým logopedem, jedna logopedická asistentka)

 

 • Cvičení na gymballech – rozvoj hrubé motoriky, koordinace pohybu a rovnováhy

 

 

 • Pobyt v bazénu – rozvoj hrubé motoriky, koordinace pohybu, relaxace pohybem

 

 • Míčková automasáž (v jedné třídě) – rozvoj jemné motoriky, orientace v tělesném schématu)

 

 • „Knihovnická přípravka“ ve spolupráci s dětským oddělením městské knihovny ve Vamberku – rozvoj předčtenářských dovedností, vztah ke knihám, rozvoj komunikace, práce s knihou

 

 • Keramické tvoření – ve spolupráci s DDM – rozvoj jemné motoriky a estetického cítění

 

 • „Výtvarníček“ – rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky a estetického cítění

 

 • „Koťátko“ – rozvoj hrubé motoriky, jemné motoriky, dechová cvičení, pozornost, relaxace, orientace v prostoru a na vlastním těle

 

 • „Veselé pískání“ – rozvoj sluchového vnímání, jemné motoriky, ovládání dechu, pozornost, paměť, seznámení s notičkami formou hry

 

 • Práce s 5 – 7letými dětmi s pracovním sešitem KULIFERDA (nakl. RAABE)

 

 • Trénink jazykových schopností podle Elkonina – jedna třída

 

 • Metoda Dobrého startu – jedna třída

 

 

Profesionální zabezpečení těchto aktivit:

 

 • Logopedická péče – pracovnice SPC pro děti s vadami řeči v Hradci Králové, klinický logoped, 1 logopedická asistentka se státní zkouškou z logopedie

 

 • Knihovnická přípravka – profesionální pracovnice městské knihovny

 

 • „Koťátko“ – učitelka MŠ – cvičitelka jógy III. stupně

 

 • „Veselé pískání“ – vyškolená učitelka MŠ

 

 • Keramika – vyškolené pedagogické pracovnice DDM

 

 • Míčková automasáž – vyškolená učitelka MŠ

 

 • Trénink jazykových schopností dle Elkonina – vyškolena jedna učitelka

 

 • Metoda Dobrého startu – vyškolena jedna učitelka

 

V mateřské škole pracují dva speciální pedagogové, všechny učitelky se pravidelně vzdělávají na seminářích (DVPP, DYScentrum Praha...)